منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، توزیع فضایی، مواد مخدر، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

و پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “فضاهای بدون دفاع” از پودراتچی قابل ذکر است که بیشتر در حیطه بررسی نقش محیط جغرافیایی در وقوع بزهکاری و با هدف تحلیل مکانی جرایم انجام شده است. همچنین مصطفی احمدی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در موسسه بین المللی علوم و مشاهدات زمینی انسخده کشور هلند با عنوان “تهیه نقشه جرم و تحلیل فضایی” در سال 2003 از دو روش: ارزیابی برمبنای جرم هر ناحیه و ارزیابی جرم بر مبنای تراکم جمعیت به شناخت کانون های جرم در منطقه 12 تهران پرداخته است. نتایج این پژوهش با روشهای یاد شده جهت کشف مکان مناسب برای ایجاد یک پاسگاه پلیس و یا گشت زنی در کانون های جرم به منظور کاهش جرم آمده است. بیگی(1385) در پایان نامه خود با عنوان پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(CPTED) که تماماً به این رویکرد اختصاص یافته است می نویسد: طراحی مناسب و کاربری موثر فضا و محیط ساخته شده منجر به کاهش فرصت های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می شود. این دیدگاه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسان در یک محیط شهری تحت تاثبر طراحی محیط قرار دارد. دیدگاه حاضر در قالب دو نسل ارائه گردیده است. نسل اول تاکید بیشتر بر محیط فیزیکی دارد که از شش جزء قلمروگرایی، کنترل دسترسی، تصویر محیط(حفظ و نگهداری محیط)، سخت نمودن هدف، نظارت و فعالیت های پشتیبانی تشکیل شده است در حالی که نسل دوم محیط اجتماعی اهمیت می یابد.
نجفی ابرندآبادي (1381)، در پژوهشی تحت عنوان «پیشگیري از بزهکاري و پلیس محلی»، پس از معرفی بزهکاري‏ها و جرائم متعدد از قبیل سرقت، مواد مخدر و شرارت و …، براي پیشگیري از این جرائم طرح پلیس محلی ارائه شده است و نهایتاً یکی از راه‏حل‏هاي پیشگیري از بزهکاري یا مهار وضعیت موجود، تاسیس ایستگاههاي پلیس در مناطق شهر بر پایه شاخص‏هایی از قیبل جمعیت مناطق، ابعاد جغرافیایی منطقه، زمین در دسترس، همجواري با مناطق حساس و پرجمعیت و امکان مشارکت افراد محلی و …، ارائه شده است.
عبادی نژاد و همکاران (1387)، «اهمیت به کارگیري سیستم اطلاعاتی جغرافیایی براي پلیس»،پیشنهادي پیرامون مکانیابی خدمات پلیس، تحت عنوان استفاده از سیستمهاي اطلاعاتی جغرافیایی در پیش‏بینی مکانهاي مستعد براي استقرار کلانتريها ارائه گردیده است در مطالعه تاکید شده است که غالباً جرم‏ها در مناطقی شکل می‏گیرند که به دور از چشم پلیس و تمرکز و حضور او باشد. بنابراین پلیس می‏تواند با تاکید بر مناطق جرم‏خیز گامی اساسی براي کاهش جرم‏خیزی بردارد.
جاوید و همکاران (1388)، در پژوهش «بررسی نقش گشتهاي پیشگیرانه پلیس در نقاط جرم‏خیز در کنترل وقوع جرایم»، از سایر مطالعات مربوط به جرم‏خیزی و شناسایی انواع جرم و پیشگیري از آنها مرور جامعی به عمل آورده‏اند، که در اکثریت آنان نقش مکان مناسب براي شکل‏گیري یا نبودن جرم و جنایت، غیر قابل انکار است و خاطر نشان شده است که پلیس می‏تواند با حضور مستمر و تمرکز و بهره‏گیري از امکانات نوین براي شناسایی مناطق جرم‏خیز، گامی بلند در کاهش جرم‏خیزی و کنترل وقوع آن بردارند. یکی از راههاي حضور پلیس در مناطق جرم خیر، احداث کلانتري و یا گشت‏زنی‏هاي مستمر در مناطق جرم‏خیز می‏باشد.
عبادی نژاد و اصانلو (1388)، در پژوهشی تحت عنوان « لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ریزي شهري»، به لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ریزي شهري تاکید شده است، و یکی از فواید این مشارکت، مکانیابی صحیح مراکز پلیس در سطح شهر می‏باشد. نهایتاً با توجه به سهم اندك مطالعات مربوط به مکانیابی کلانتريهاي پلیس، می‏توان با یکپارچه‏سازي شاخصهاي مشترك مکانیابی مراکز مختلف کاري و شاخص‏هاي اختصاصی مربوط به مکانیابی کلانتريهاي پلیس و بهره‏گیري از نظر خبرگان انتظامی اقدام به ارائه مدلی جامع براي مکانیابی کلانتريهاي پلیس در شهر نمود.
علوی و همکاران(1390)، در پژوهشی تحت عنوان « تعيين موقعيت بهينه فضا – مكاني مراكز انتظامي شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي،منطقه تهران پارس)، به بررسی کلانتری‏ها و پاسگاه‏ها که نماد عینی برقراری نظم و امنیت در جامعه هستند و نقطه آغاز برخورد پلیس با مجرمان و متخلفان است و در نهایت سدی در مقابل اعمال مجرمانه مجرمان و نماد عینی برقراری نظم وامنیت در جامعه است. مراکز انتظامي، وظيفه نظم و امنيت را بر عهده دارند، بايد در مناطقي استقرار بيابند، که بتوانند در اسرع وقت خود را به محل هاي وقوع جرم برسانند. اين پژوهش به روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته است. در تجزيه و تحليل تحقيق، با استفاده از روش ارزيابي چند عامله و GIS، عوامل موثر بر استقرار بهينه مراكز انتظامي بررسي شده است، نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان مي‏دهد كه موقعيت فضايي – مكاني فعلي مركز انتظامي منطقه تهران پارس مناسب نيست.
قهرمانی (1392)، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ایستگاه‏هاي پلیس تهران بزرگ بر پیشگیري از جرم»، به بررسی کارکردهاي ایستگاه‏هاي پلیس و بررسی تأثیر آن در همسایگی مردم و نقش آن در تحقق پیشگیري از وقوع جرم و برقراري نظم و امنیت عمومی و ارتقاي احساس امنیت مردم امري ضروري و مهم تلقی شده و این پژوهش با هدف شناخت میزان تأثیر ایستگاه‏هاي پلیس تهران بزرگ بر امنیت انتظامی حوزه استحفاظی آن ها صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان‏ می‏دهد، بین استقرار ایستگاه‏هاي پلیس و امنیت انتظامی در حوزه استحفاظی رابطه معنی داري وجود دارد.
پیشگامی فرد و همکاران (1390)، در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل جغرافیایی کانونهای جرم‏خیز جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمانشاه»، اين پژوهش با هدف تحليل سازمان فضايي اين ناهنجاري‏ها در شهر كرمانشاه با استفاده از مدل‏هاي آماري و سامانه اطلاعات جغرافيايي انجام يافته است. روش پژوهش تحليلي و تطبيقي است و براي شناسايي الگوهاي فضايي توزيع جرايم در سطح شهر از آزمون مركز متوسط، بيضي انحراف معيار، آزمون خوشه بندي، شاخص‏هاي نزديك‏ترين همسايه، تخمين تراكم كرنل و تحليل شبكه استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش تمامي جرايم مرتبط با مواد مخدر است كه در دوره زماني يكساله در محدوده شهر كرمانشاه به وقوع پيوسته است. يافته‏ها نشان مي‏دهد منطقه اسكان غيررسمي جعفرآباد و چهارراه رشيدي از مهمترين كانون هاي وقوع بزهكاري در ارتباط با جرايم مرتبط با مواد مخدر در شهر كرمانشاه محسوب مي شوند و توزيع فضايي جرايم مورد برر سي در اين شهر از الگوي خوشه اي و متمركز پيروي مي كند. بالا بودن كاربري هاي مسكوني و تجاري در اين محدوده‏ها سبب شده است كه بيشترين فراواني وقوع جرايم در مجاورت اين كاربري ها صورت بگيرد. همچنين بين تراكم جمعيت در اين محدوده‏ها و نرخ وقوع بزهكاري در آنها رابطه مستقيم وجود دارد.
سلیمی فرد و همکاران(1391)، در پژوهشی تحت عنوان «ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس»، یک مدل مفهومی به منظور شناسایی شاخصهاي موثر بر مکانیابی کلانتري‏هاي پلیس پیشنهاد گردیده است. رویکرد پیشنهادي دربرگیرنده یک مدل نوین براي شناسایی عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس بر پایه مطالعات نظري و مصاحبه با خبرگان انتظامی می‏باشد. شاخصهاي موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس در شش دسته اصلی گنجانده شده‏اند که عبارتند از: جمعیت، مجاورتهاي مکانی، اقتصادي – اجتماعی، زیرساخت، جرم‏خیزي و سیاستهاي کلان انتظامی بوده است)سلیمی فرد و همکاران، 1391: 2).
قنبری و همکاران (1393)، در مقالهای تحت عنوان «تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (شهر کرمانشاه)»، به تحلیل رابطه بزه سرقت و تراکم جمعیت در سطح محلات شهری کرمانشاه پرداخته و نتایج این تحقیق حاکی از آن است که توزیع فضایی بزه سرقت در سطح محلات شهر کرمانشاه از الگوی خوشهای و متمرکز پیروی میکند و بین تراکم جمعیت و بزه سرقت در سطح محلات شهر کرمانشاه رابطهای با فاصله اطمینان وجود دارد و بین مساحت جغرافیایی هر محله و بزه سرقت ارتباط وجود نداشته است.
با بررسی منابع پیشین می‏توان دریافت که سهم مطالعات در حوزه مکانیابی کلانتريهاي پلیس، نسبت به دیگر مراکز امدادي و اضطراري، بسیار ناچیز می‏باشد. با توجه به شباهتهاي مراکز یادشده، تفاوتهایی اساسی، آنها را از هم متمایز می‏کند، و این خود، لزوم مطالعه عمیق و خاص در هر حوزه را، بیش از پیش آشکار می‏کند. از طرفی با بررسی منابع پیشین، می‏توان بیان داشت که اقدامات محدود به عمل آمده براي مکانیابی کلانتريهاي پلیس در قالب چند مدل عمومی و کلی ارائه شده، خلاصه می‏گردد.
1-6 – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
یکی از موضوع‏های مورد توجه جغرافیدانان انسانی در مطالعات، بررسی و تحلیل فضایی جرایم شهری است ((Ratcliffe, 2004,1. جستجوی روشهای نوین و کاربردی در امر برنامه‏ریزی و مدیریت قضایی-امنیتی با هدف پیشگیری و کنترل جرائم، از ضرورتهای نهادهای امنیتی-انتظامی و قضایی کلانشهرهای امروز است. در این میان استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای شناخت وضع موجود تخلفات، بزهکاریهای اجتماعی، تحلیل دقیق اطلاعات، مدلسازی برای پیش بینی روند آینده وقوع جرایم و در آخر انتخاب راهکارهای نوین در کاهش و پیشگیری از وقوع جرائم برای نهادها و دستگاههای مرتبط و مسئول انتظامی – امنیتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است (رحمتی و فردوسی فرد، 1390: 81-59). مسئله مکانیابی کلانتريهاي پلیس، شباهت‏هایی کلیدي به مسائل مکانیابی اورژانس و آتشنشانی دارد در حوزه مکانیابی کلانتريهاي پلیس مطالعات محدودي موجود می‏باشد و پژوهشگران، در این مطالعات، به شکلی جامع به مسئله مورد بررسی نپرداخته‏اند. بحث در زمینه مکانیابی مراکز انتظامی در شهر کرمانشاه انجام گرفته نشده است. با توجه به گسترش شهرها و رشد روز افزون جمعیت و نیاز به تامین امنیت،مکان‏یابی مناسب مراکز پلیس و کلانتری ها گامی بایسته در برآورده سازی نیازهای امنیتی شهروندان است.این پژوهش، به مسئله مکان‌یابی کلانتری‌های پلیس پرداخته است.
1-7–بهره‏وران تحقیق
نیروی انتظامی ، وزارت کشور، معاونت اجتماعی ناجا، شهرداری، فرمانداری، قوه قضاییه ( به ویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم )، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

1-8- سؤالات تحقیق
بین توزیع فضایی جرایم و مراکز انتظامی (کلانتری ها) رابطه‏ای وجود دارد؟
عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس کدامند؟
توزیع فضایی مراکز انتظامی (کلانتری ها) چگونه است؟
الگوی بهینه توزیع مراکز انتظامی در شهر کرمانشاه براساس معیارها و شاخص‏های پژوهش کجاست؟
1-9- فرضيه‏هاي تحقیق
بین توزیع فضایی جرایم و مراکز انتظامی (کلانتری ها) رابطه معناداری وجود دارد.
توزیع فضایی مراکز انتظامی (کلانتری ها ) نامناسب است.

1-10- قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی این تحقیق به شرح زیر است:
1-10-1- قلمرو مکانی تحقیق
محدوده قانونی شهر کرمانشاه قلمرو بررسی این تحقیق میباشد. ضمناً مبنای بررسی و تعیین محدوده قانونی و محدوده مناطق و نواحی داخل آن طبق تقسیم ‌بندی و حدود اداری مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر کرمانشاه بوده است.
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که این پژوهش با روش مقطعی انجام گرفته است. قلمرو زمانی آن شامل جرایم شهر کرمانشاه می‏باشد که از تاریخ 1/1/1393 تا 29/12/1393 در مراکز انتظامی (سامانه 110) در محدوده شهر کرمانشاه ثبت شده است.

1-10-3- قلمرو موضوعی تحقیق
موضوع تحقیق حاضر مجموعه رفتارها و اعمال غیرقانونی و ناهنجاريهایی است که تحت عنوان جرم در مقطع زمانی تحقیق در محدوده شهر کرمانشاه رخ داده است. اعمالی که با ارزشهاي اخلاقی جامعه و مقررات کشور مغایر است و طبق قانون به عنوان جرم تعریف شده و براي آن مجازات و کیفر تعیین شده است و در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جرم در مراکز انتظامی (سامانه110) ثبت و براي آن پرونده تشکیل شده است و کلانتریهای شهر کرمانشاه (15 کلانتری) موضوع مورد توجه پژوهش بوده است.

فصل دوم
ادبیات و چارچوب نظری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، نظم و امنیت، ارتکاب جرم، تحلیل فضایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ترک فعل، نیروی انسانی، توزیع فضایی، قانون مجازات