منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، توزیع فضایی، استان کرمانشاه، ساختار شهر

دانلود پایان نامه ارشد

مي توانند كنار هم قرار بگيرند كه آثار سوءبرهم نداشته باشند، خارج از حوزه نفوذ ديگري قرار گيرند. در اينصورت كاربريهاي تخصيص يافته سازگار محسوب مي شوند.
کاربریهای همجوار از نظر سازگاری ممکن است حالتهای ذیل را داشته باشند:
کاملاً با یکدیگر سازگار باشند: به این مفهوم که هر دو دارای خصوصیات مشترک بوده و فعالیت آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد ، مانند دو مسکن کم تراکم.
نسبتاً سازگار باشند: به این ترتیب که هر دو کاربری از یک دسته و یک نوع بوده ، اما در جزئیات اختلاف داشته باشند ، مانند مسکن کم تراکم با تراکم متوسط.
نسبتاً ناسازگار باشند: یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشد.
کاملاً ناسازگار باشند: یعنی مشخصات دو کاربری هیچگونه همخوانی با یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند ، نظیر کاربری صنعتی و کاربری مسکونی.
بی تفاوت باشند: یعنی اینکه دو نوع کاربری از جهت سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.
برای تعیین میزان سازگاری و ناسازگاری بین دو کاربری باید مشخصات و نیازهای مختلف هر یک را برای انجام دادن فعالیت عادی آن تعیین و سپس با مقایسه این مشخصات موارد توافق و عدم توافق را مشخص کرد. زمینه های قابل بررسی در این مورد عبارتند از: اندازه و ابعاد زمین ، شیب زمین ، شبکه ارتباطی ، تاسیسات و تجهیزات ، کاربریهای وابسته ، کیفیت هوا ، کیفیت صدا ، میزان نور ، بو ، دید و منظره.

ماتريس ظرفيت76
هر كاربري، داراي مقياسي است. سطوح مختلف ساختار شهر داراي ظرفيت معيني مي‏باشد. چنانچه دو مقياس مذكور با يكديگر منطبق باشند، از يك طرف عملكرد فعاليت به خوبي انجام مي‏شود و از طرف ديگر سطح مورد نظر از ساختار شهر نيز به نحو مؤثري از خدمات آن فعاليت بهره‏مند مي‏شود. ليكن اگر اين دو سطح با يكديگر قابل تطبيق نباشند، مشكلات عديده اي براي هر دو پديده به وجود خواهد آمد (رضويان، 244:1381 ).
هر فعالیت ( کاربری ) شهری مقیاسی دارد ، همچنان که ساختار یک شهر از نظر کالبدی سطوح مختلفی دارد و چنانکه دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد هر کاربری عملکرد مناسبی خواهد داشت و هر سطحی از ساختار شهری نیز به نحو موثری از خدمات فعالیت بهره مند خواهد شد و اگر منطبق نباشد مشکلات عدیده ای را برای هر دو پدیده به وجود خواهد آورد. متناسب بودن اندازه و ابعاد سطوح با جمعيت استفاده كننده از مراکز انتظامی
ماتريس مطلوبيت77
در این قسمت سازگاری بین کاربری انتظامی و محل استقرار آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و استقرار کلانتریها با شرایط محیطی، شعاع دسترسی، انطباق با طرح های شهری، دسترسی ها و تاسیسات و تجهیزات شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد تا با استفاده از این معیار ها بتوان به بررسی مکان فعلی واحد های آموزشی پرداخت(پرهیزگار و سرور،6:1381). هدف از بررسي مطلوبيت در استقرار مراکز انتظامی (کلانتری) و يا هر كاربري ديگر، ارزيابي سنخيت كاربري با محل استقرار آن مي‏باشد. هر كاربري با توجه به خصوصيات خاص خود محل مناسبي را طلب مي‏كند و طبعاً براي شناخت مطلوبيت، لازم است خصوصيات و نيازهاي هر كاربري با ويژگي‏هاي محل استقرار آن مقايسه شود (بحرینی، 1370: 179). مطلوبیت و دلپذیری در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری یعنی تلاش در جهت حفظ و نگهداری عوامل طبیعی، ایجاد فضاهای باز و دلپذیر، چگونگی شکل گرفتن راهها، ساختمانها و فضاهای شهری (پورمحمدی،1387: 94).
در اين نوع ماتريس رابطه بين سايت (زمين و محل) با نوع فعاليت يا بعبارت ديگر رابطه زمين با كاربري مورد نظر مطرح است . يعني هر زميني براي كاربري ويژه اي مناسب است و هر كاربري زمين خاصي را مي طلبد كه در مكان گزيني مراكز خدمات شهري يك اصل مهم محسوب مي‏گردد.
4) ماتريس وابستگي78
2-8-5- شعاع دسترسی
یکی از معیارهای مکانیابی مراکز انتظامی شعاع دسترسی می باشد در تعیین شعاع دسترسی دو عامل زمان و مسافت طی شده مورد بررسی و سنجش قرار می‏گیرد. دسترسی به عنوان معیاری درباره اینکه رسیدن به یک مکان چقدر آسان است استفاده میشود (طبیبیان و فریادی، 1384: 156). در استانداردهای مکانیابی، دو عامل فاصله و زمان، واحدهای اندازه‏گیری میزان آسایش و راحتی هستند (زیاری، 1381: 20). تامین دسترسی راحت و مناسب شهروندان به انواع خدمات شهری از اهداف مهم برنامه‏ریزی شهری محسوب می‏شود. براساس این اصل کلانتری‏ها و ایستگاههای پلیس باید از منظر نحوه‏ی دسترسی کاربران به آن از یک سو و از سوی دیگر چگونگی دسترسی پلیس به مأموریتهای خود، مورد ارزیابی قرار گیرد.
شعاع عملکرد: حداکثر مسافتی است که یک خودرو پلیس ظرف مدت 5 دقیقه می تواند طی کند.
آسایش : دو مولفه ی فاصله و زمان مهم ترین مولفه در مکان یابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی ها با فاصله و زمان سنجیده می شود . این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می گردند. چگونگی دسرسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربری های مزاحم و ناسازگار از مولفه های مهم آسایش تلقی می‏گردند (زیاری ،30:1381) .
سلامتی: اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب برای کاهش آلودگی حاصل از کاربری های مختلف و رعایت استانداردهای بهداشتی برای تامین سلامتی محیط زیست انسانی یکی از اهداف مکان‏یابی کاربری‏هاست.
امنیت: معنای لغوی امنیت رهایی از تشویق، اضطراب، ترسیا احساس آرامش و اطمینان خاطرست. بنابراین در این پژوهش منظور از ایمنی، امن بودن مکتن نسبت به جرایم و ناامنی می‏باشد.
مرکزیت: منظور از مرکزیت، مراکز شهری اعم از مراکز محلات، مراکز ناحیه و مناطق شهری است که از شاخص‏های مهم در مکانیابی کلانتری‏ها محسوب می‏شود. اصل مرکزیت، خود از تقسمات فرعی نظیر قابلیت دسترسی، بعد مسافت و توزیع جمعیت تشکیل یافته است. که کارکرد کلانتریها در سطح ناحیه شهری قرار دارد.
کارایی: الگوی قیمت زمین شهری، عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربری زمین است. هر نوع کاربری از لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری برایند قیمت زمین و وضعیت آن از نظر آماده سازی و مخارج آبادانی است که با روش تحلیل هزینه – منفعت مشخص می شود(سعید نیا،1378: 24). به منظور ایجاد سازمان فضایی و عملکردی مناسب در مکان‏گزینی فعالیت‏ها و همچنین تأمین ارتباطات لازم بین عملکردها و استفاده‏کنندگان برای بالا بردن میزان کارآمدی در کارکردهای شهری تدابیر و اصول لازم را به کار می‏گیرد (وزارت کشور، 1381: 1). کارایی یک کاربری، به معنای عملکرد مناسب آن کاربری است. یکی از عوامل مهم در افزایش کارایی مراکز انتظامی، توانایی ارائه خدمات درمانی در کوتاهترین زمان به نواحی اطراف است.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
و محدود مورد مطالعه

3-1- مقدمه
موفقیت و کیفیت مطالعات، از یک طرف مربوط به دقت در تهیه طرح تحقیق و تنظیم طرح نظری انتخاب متغییرهای مناسب میباشد و از طرف دیگر به چگونگی شیوهها، روشها و ابزار مورد استفاده برای کسب دادهها دربارهی متغییرها بستگی دارد. لذا تهیه یک طرح خوب و متصل کافی نیست. جهت دستیابی به اهداف تحقیق و نیز موفقیت آن ضروری است که دقت و تعمق لازم برای انتخاب روش و ابزار مناسب نیز صورت بگیرد (طالب، 1380: 121). که در این پژوهش با توجه به موضوع و مسئله آن تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی در پیشگیری از جرم (نمونه موردی: شهر کرمانشاه) به بررسی پیشینه و ادبیات آن در کتب، مقالات و طرحها به صورت کتابخانه‏ای – اسنادی و پیمایش محدوده مورد مطالعه انجام شده است که با استفاده از نرم‏افزارهای ArcGis و SPSS و Expert Choice به بررسی شاخص‏های موثر در مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها) و تحیلیل فضایی با استفاده از روشهای گرافیگی نمایش کانونهای جرم خیز و روشهای شناسایی و تعیین کانونهای جرم خیز در جهت توزیع مناسب کلانتریها اقدام شده است.
3-2- روش تحقیق
این پژوهش کاربردی- توسعه‏ای است و با روشهای توصیفی- تحلیلی (کمی و همبستگی) انجام شده است.
در این روش ابتدا منابع و مآخذ مکتوب از قبیل کتب، مقالات و راهنماهای79 معتبر داخلی و خارجی جستجو و انتخاب شدند. سپس با استفاده از تکنیک فیشبرداری محتویات مورد نظر از منابع مذکور استخراج و پس از تکمیل فیشهای مسلسل و مشورت با متخصصان و اساتید راهنما و مشاور، ساختار محتوایی بخشهای تئوری و تجربی تدوین گردید. در مرحله بعد، جهت دستیابی به روابط علّی و شناخت همبستگی و روابط بین متغیرها و شاخص‏ها، از روش تحلیلی استفاده شده است. در این مرحله، ابتدا دادههای مورد نیاز با استفاده از روش مطالعاتی پیمایشی و از طریق تکنیک برداشت میدانی از محدوده مورد مطالعه و با استفاده از روش‌های مناسب آماری، مورد سنجش و تحلیل دقیق علمی قرار گرفتند.
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات
انتخاب ابزار اندازهگیری مناسب از مهم ترین مراحل در اجرای تحقیق میباشد. ابزارهای اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید.
جهت گردآوری اطلاعات و شناخت منطقه از دو روش كتابخانهاي و ميداني استفاده شده است.
که در این پژوهش با توجه به موضوع و مسئله آن تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی در پیشگیری از جرم (نمونه موردی: شهر کرمانشاه) به بررسی پیشینه و ادبیات آن در کتب، مقالات و طرحها به صورت کتابخانه‏ای – اسنادی و نقشه های طرح جامع، تفصیلی و بلوک آماری و پیمایش محدوده مورد مطالعه (کلانتریها) انجام شده است
بخشی از اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، کتابخانه‏اي و با بررسی مطالعات پیشین در دو حوزه مطالعات مربوط به مکانیابی مراکز مختلف شهري که با مکانیابی کلانتريهاي پلیس شباهت نسبی داشته‏اند، گردآوري شده است، پس از این مرحله، و بخشی دیگر نیز از خبرگان نیروي انتظامی شهر کرمانشاه و دیگر مسئولان شهري نظرسنجی شده است. نخست، با بررسی پژوهش‏هاي داخلی و خارجی و همچنین استفاده از نظر خبرگان در ستاد فرماندهی نیروي انتظامی استان کرمانشاه، به شناسایی معیارهاي موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس، اقدام گردیده است. بدین صورت با ارائه مدلی مفهومی و نو، پرسش پژوهش، پاسخ داده می‏شود. در این پژوهش با تایید دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی نیروي انتظامی استان کرمانشاه، بیست نفر از تصمیم‏گیرندگان ارشد فرماندهی نیروي انتظامی استان کرمانشاه، به عنوان گروه خبرگان انتخاب شدند و از آنها نظرخواهی جهت بومی‏سازي مدل مفهومی ارائه شده بهره برده شده است.
● استفاده از منابع کتابخانه ای شامل (اسناد،کتب،آمارها،نقشه ها و کلیه ی منابع مرتبط با موضوع)
● استفاده از شبکه جهانی اینترنت به دلیل تازگی موضوع جهت آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه پژوهش حاضر.
●عملیات میدانی شامل مراجعه به محل، مشاهده و برداشت میدانی جهت آگاهی از میزان توزیع فضایی و محدوده استحفاظی شهر کرمانشاه.
براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز پژوهش حاضر علاوه بر جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي (بررسي كتب، مقالات، اسناد ملي و محلي) و ساير منابع مرتبط از شبكه جهاني اينترنت جهت بررسي آخرين مطالعات در سطح جهاني و روش شناسي موضوع و تهيه كتب و مقالات در اين زمينه استفاده خواهد شد. ضمناً بخش اصلي اطلاعات مربوط به توزیع فضایی مراکز انتظامی (کلانتری ها و ایستگاههای پلیس) به صورت برداشت میدانی استخراج شده است.

3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در ابتدای کار به‌منظور تعیین الگوی پراکنش مراکز انتظامی در محدوده مورد مطالعه از روش نزدیک‌ترین همسایه استفاده‌ شده است. در ادامه به ‌منظور مدل‌سازی مسئله مورد بحث، فرایند پژوهش در چند گام اساسی انجام پذیرفت. بدین‌صورت که ابتدا به تعریف دقیق مسئله مبادرت ورزیده شد. سپس با توجه به اهداف تحقیق ابتدا عوامل و معیارها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان شناسایی و جمع‌آوری گردید. ازآنجایی‌که ارتباط بین معیارها و تأثیر هرکدام از آن‌ها در رابطه باهدف پژوهش متفاوت بود، لذا از دو پرسشنامه دودویی (Expert Choice) و فازی استفاده گردید.
در گام اول جهت تعیین روابط بین معیارها پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کاربری اراضی، اراضی شهری، کاربری زمین شهری، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مکان‌یابی، معیارهای ارزیابی، اراضی شهری، نیروی انسانی