منابع پایان نامه با موضوع منافع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

22- رعایت مسائل مذهبی در دانشگاه

23- رعایت نظم و انضباط در دانشگاه

24- تشویق دیگران به رعایت قانون در جامعه

25- رعایت تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی

مسئولیتپذیری

سئوالات
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
1-سعی می کنم از دنیای اطرافم بااطلاع باشم تا بتوانم تصمیم های موثرودقیق بگیرم.

2- همیشه مسئولیت شکست هایم را می پذیرم.

3-هرکاری را به بهترین نحو انجام می دهم

4-کارهایم همیشه به موقع تمام می شود.

5- به نظر من برنامه ریزی فقط وقت گذرانی است.

6- همیشه به بزرگترها احترام می گذارم حتی اگر حرفی بزنند که خوشم نیاید.

7- وقت مهمترین جنبه زندگی من است.

8- هنگام عصبانیت خودم را کنترل می کنم.

9-به آینده بیشتر از حال توجه دارم.

10- اگر شی گران قیمتی پیدا کنم سعی می کنم صاحبش را پیدا کنم.

11- اگر بخواهم جایی بروم از قبل وسایلم را آماده می کنم.

12- قبل از پاسخ به هرسوال به دقت در مورد آن فکر می کنم.

13- همیشه به دنبال بهتر شدن هستم.

14- هرکس وظیفه دارد از پدر و مادر خود مواظبت کند.

15-در هرکاری، منافع دیگران را در نظر می گیرم.

16- از اینکه نتوانم به موقع امانتی را برگردانم نگران و ناراحت می شوم.

17- بعد از اتمام کلاس، سریع خود را از دانشگاه به خانه می رسانم .

18- اکثراوقات درکارهایم بدشانسی می آورم که موفق نمی شوم.

19- در محیط دانشگاه به سایر دانشجویان در درس ها کمک می کنم.

20- وقتی از کسی امانتی می گیرم آن را صحیح و سالم و به موقع برمی گردانم.

21-بعد از دروغ گفتن آرامش از من سلب می شود.

22- اساتید همیشه از من راضی هستند چون تکالیفم را به طورمرتب انجام می دهم.

23- معمولا در تصمیم گیری با شک و تردید روبرو می شوم .

24- درقرار ملاقات ها همیشه زودتر از بقیه می رسم .

25- هرکاری به عهده بگیرم تا آن را انجام ندهم خیالم راحت نمی شود.

Abstract
An essential task of the educational system of each country’s potential development of students and prepare them for active participation in society, Help students and lead them to achieve the desired goals in life skills of individual, social, professional and ethical, moral intelligence necessary skills, social capital and responsibility to achieve these objectives reveals. The present study investigated the relationship between intelligence, moral and social capital of students in University of Kashan. The practical purpose of the research and implementation of the cross-correlation.Statisical population was included all students in University of kashan in 2014-2015 academic year thenamber of 7132 persons. Using Cochran formula stratified random sampling method 257 persons were chosen. To questionnaires moral intelligence in the form of forty items in three dimensions (truthfulness, forgiveness and compassion), social capital in the form of a questionnaire with 24 items in 4 components (social partnership, social integration, social belongness & social trust) and responsibility questionnaire with 42 items in 5 components (self-management, trusteeship, dutiful, organizing & progressivism) respectively. Questionnaires content & construction validity confirmed. reliability coefficients were obtained equal to 0.83 for moral intelligence, 0.87 for social capital and 0.91 for responsibility. Data analyses were used in descriptive level (frequency, percentage, mean & standard deviation) and inferential level (t-test, pearson correlation coefficient, regression, structural eqation modeling & path analysis) through Spss and Amos software’s. Result finding showed means of moral intelligence, social capital and responsibility components are bigger than theorical average (3). There are positive and significant relationship between moral intelligence and social capital with responsibility. The results show efforts to introduce and identify the status of moral intelligence and social capital in the development of student’s responsibility and its role in the future of academic life and career is very important.
Keywords: Moral Intelligence, Social Capital, Responsibility, University, Students

University of Kashan
Faculty of Humanities
Department of Education(Curriculum)

Thesis
For Degree of Master of Scienc(MSC)
IN
Title:
The analysis of simple and multiple relationships between moral intelligence and social capital with the responsibility in students at University of Kashan

Supervisor:
Doctor Hamid Rahimi

Advisor:
Doctor Seyed Ahmad Madai

By:
Asieh Mohammadian
June2015
1. Morall intelligence
2. Borba
1. Leninck & kiel
1.Burt
2. Henderson
3. Fromm
4. Nakamura & Watanabe-Muraoka
1. Schlenker
2. Mergler et. al
3. Cereto
1. Nahapiet & Ghoshal
2. Putnam
1. Morall intelligence
2. Integrity
3. Compassion
4. Forgiveness
5.Social Capital
6. Community Involvement
7. Social trust
8. Social belonging
1. Social Cohesion
2.Responsibility
3. Self-managment
4. Trusteeship
5. Dutiful
6. Organization
7. Progressivism
1. Intelligence
2. Gardner
1.Gag and Brliner
1. Emotional Intelligence
2. Chernise
3.Baran
4.Aymvns
5. Zahor & Marshall
1. Artificial Intelligence
2. Baden
3. minsky
4. phan
1. English
2. Pierce and Bekoff
3. Narvaez
4. Di norcia
5. Ngamouk
1.Gerjolj
2.Thorhauer & Blach fellner
3.Belohlavek
1.DI Norcia
1.Coles
2.Clarken
1.Hanifan
2.Jacobs
3.Coleman
4.Bourdieu
5.Putnam
1.Glen Lowry
2.Ivan Light
1.Fukayama
1.Wall et al
2.Paxton
1.Field
1.Portes
1. Timberlake
2.Moore
1.Woolcock
1.Astvnr & Turner
1.Grvtart et al.
2.Woolcock Do Narian
3.Jennifer Press
4.Haffman et al.
1.Pamlapaksvn
2.Michelle & Bvsrt
1.Linav & Van Buren
1.Adler and Van
1.Lyon
2.Misztal
3.Sztompka
1. Birou
1 Qutaiba & Tami
2. Hang Ng et al
3. Carpiano & Hystad
4. Baumiester & Leary
5. Lipovcan et al
1. Hagerty et. al
2. Chow
1.Ostrom
1.Azmat
2.Schwartz
1. John Stuart Mill
2. Max Webwr
3. Adison Illinois
1.Grossnikle and Stephener
2. Desbons &Robby
3.Palmer &Alberti Frvnr
4. Mergler et al
5. Cereto
1. Glenn & Nelson
2. Froom
3. Schlenker et al
1. Habermas
2. Homans
3. Vickers
1. Adler
2. Perls
3. Berne

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع علوم انسانی، سرمایه اجتماعی، کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قواعد اصولی، مستقلات عقلی، دولت اسلامی، انعطاف پذیری