منابع پایان نامه با موضوع منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

. ديگر در جهاني که با تغييرات گسترده همراه است ، استفاده از منابع محدود اطلاعات انباشته شده در دوران آموزش رسمي و به کارگيري آنها در مواقع لزوم در آينده قابل اتکا نيست . تمام اين عوامل ايجاب مي کند که يادگيري به يک دوره مشخص از زندگي افراد محدود نشود تاثيرات اين رويکرد موجب شده است تا پارادايم جديدي مبتني بر يادگيري پيوسته در تمام طول عمر فرد ، با عنوان يادگيري مادام العمر و با شعار ز گهواره تا گور دانش بجوي شکل بگيرد. براساس نظر کروثر در يادگيري مادام العمر شخص پيوسته در حال يادگيري است و مسئوليت مديريت يادگيري بر عهده وي محول شده است . همچنين کروثر بيان مي کند که در يادگيري مادام العمر شخص چگونگي يادگيري را ياد مي گيرد . (افضل نيا و همکاران 1389) يونسکو يادگيري مادام العمر را به عنوان يک مفهوم اساسي براي کليه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي اعمال در سياست هاي آموزشي آنها مي داند. هدف از يادگيري مادام العمر بقا در دنياي پر تلاطم تنش زا و تطابق خود با محيط و ارتقاي کيفيت و کميت زندگي فرد است . ريانش يادگيري مادام العمر را داراي سه محور عمده مي داند که موارد زير را شامل مي شود .
– کل نظام آموزش بايد در پذيرش فراگير مادام العمر تمرکز کنند .
– علاوه بر نظام آموزشي ، سازمان ها ، موسسات و کسب و کارها نيز بر فرايند هاي يادگيري مادام العمر نياز دارند .
– اشخاص در اين شرايط مديريت يادگيري را برعهده دارند.
در يادگيري مادام العمر فرد در تمام طول عمر به آموختن مشغول است . در اين يادگيري اشخاص به طور پيوسته ، دانش ، مهارت ها و علايقشان را در زندگي افزايش مي دهند . يادگيري مادام العمر فرايندي از کسب دانش از گهواره تا گور بدون محدود کردن آن به دوره زماني مشخص يا به مدرسه يا سازمان معيني است . از طرف ديگر ، در روند يادگيري مادام العمر ارتباط هاي عمودي معلم – شاگردي ( من ميگويم – تو ياد بگير ) به ارتباط هاي افقي و همسطح بين فراگيران تغيير مي يابد . که به افزايش تعاملات بين فردي در يادگيري مبتني بر همکاري و هم انگيزشي منجر مي شود. (افضل نيا، 1389)کريمي و همکاران در مطالعه اي در ارتباط با ويژگي هاي مدرس با رويکرد يادگيري مادام العمر بيان نمودند اگر عضو هيئت علمي بخواهد نقش جديد خود را براي تربيت يادگيرنده مادام العمر به خوبي ايفا کند ، بايد داراي خصوصياتي باشد که عبارتند از : علاقه به تداوم يادگيري ، انگيزش، تسلط بر روش هاي تدريس ، آشنايي با دانش روز و ارتباط با دانشجو (محمدي مهر 1390)
مفهوم يادگيري مادام العمر داراي ويژگي‌هاي مانند: خود مديريتي (مريام و کافرلا34، 1999)، خود تنظيمي (زيمرمن، بونز و کواچ35، 1996)، يادگيري چگونه آموختن (يونسکو36 و کميسيون بين المللي آموزش قرن بيست و يک37، 2011)، ابتکار و نوآوري (فارست-باو و بوئر38، 2007)، قابليت تصميم‌گيري (ريزن39، 2000؛ دفت40، 2005)، قابليت جمع آوري اطلاعات (کميته رياست جمهوري انجمن کتابخانه‌اي آمريکا، 1989) و خود کنترلي (بوميستر، کاتلين و وهس و تيس41، 2007) مي‌باشد. (کوچکي ، 1391) جدول شماره‌ي (1-1) جمع‌بندي تعاريف مربوط به ابعاد يادگيري مادام العمر از ديدگاه صاحبنظران مختلف را نشان مي‌دهد.

جدول شماره‌ي (1-1): تعاريف ابعاد يادگيري مادام العمر
ابعاد يادگيري مادام العمر
تعاريف
منبع
خود مديريتي
خود مديريتي به نيروهاي دروني براي ايجاد تحول، افزايش قدرت توليد و افزايش توانايي‌هاي مديريتي افراد تاكيد مي‌كند.
(دير42، 1976؛ سليگمن43، 1990 و اليس44، 1998).
يادگيري چگونه يادگيري
از انجايي که چالش‌هاي مطرح در جهان به سرعت در حال تغيير هستند به منظور مقابله با شرايط جديد ناشي از تغيير و تحولات محيط پيرامون افراد در زندگي شخصي و کاري خود ياد بگيرند که چگونه بياموزند تا به رضايت در زندگي بتوانند دست يابند.
(يونسکو و کميسيون بين المللي آموزش قرن بيست و يک، 2011).
ابتکار و نوآوري
نوآوري، عبارت‌ است از تغيير معني‌دار که براي بهبود خدمات و فرايندهاي‌ سازماني و ايجاد ارزش‌هاي جديد براي ذينفع‌ها سازمان‌ها صورت‌ مي‌گيرد و براي دست‌يابي به ابعاد جديد عملکرد بر رهبري سازمان‌ تمرکز دارد.
(فارست-باو و بوئر، 2007).
قابليت جمع آوري اطلاعات
از آنجايي که توسعه يادگيرندگان ماام العمر در مرکز و نقطه ثقل رسالت مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد بايد اطمينان حاصل شود که افراد؛ داراي توانايي‌هاي فکري، استدلال و تفکر انتقادي‌اند و به يادگيرندگان براي ساخت چهارچوب يادگيري چگونه يادگيري کمک شود علاوه بر اين دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها بايد پايه و اساس رشد مستمر يادگيرندگان را از طريق فرصت‌هاي شغلي و نيز نقششان به عنوان شهروندي آگاه و عضو جامعه فراهم کنند.
(کميسيون آموزش عالي ميانه آمريکا45، انجمن غربي مدارس و دانشکده ها46 و انجمن جنوبي مدارس و دانشکده‌ها47، بي تا).
قابليت تصميم‌گيري
تصميم انتخابي است‌ که از ميان گزينه‌هاي ممکن صورت مي‌گيرد.
(ريزن، 2000؛ دفت، 2005 ).
خود تنظيمي
دانش آموزان مهارت‌هايي براي طراحي، کنترل و هدايت فرآيند يادگيري خود کسب مي‌کند و براي يادگيري تمايل دارند و قادر اند کل فرآيند يادگيري خود را مورد ارزيابي قرار دهند و در مورد آن بيانديشند. همچنين خود تنظيمي در يادگيري از ديد اسکراو و بروکس توانايي دانش آموزان براي درک و کنترل يادگيري شان است که امري بسيار مهم در موفقيت مواد درسي به حساب مي‌آيد و آن‌ها را به يادگيرندگاني اثربخش و کارآمد تبديل مي‌کند.
(بري48، 1992) و (اسکراو و بروکس49، 2000).
خود کنترلي
خود کنترلي کارکرد اصلي و کليد مهم موفقيت در زندگي به حساب مي‌آيد.
داسي و لنان بيان مي‌دارند که مجموعه اي مجزا از انگيزش‌ها در رفتار منجر به دستيابي به موفقيت‌هاي مادام العمر، سطح بالا و خلاق مي‌شود. اين نگرش‌ها و رفتارها شامل موارد خود کنترلي، کارسخت، پشتکار و استقامت و عزم و اراده مي‌باشد.
داسي و لنان50، (2000) و (بوميستر و همکاران51، 2007)
اقتباس از کوچکي (1391)

با توجه به اهميت مطالب ذکر شده تحقيق حاضر به دنبال بررسي رابطه بين نوآوري دانشگاهي و گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر با واسطه گري مهارت اعضاي هيات علمي در فرايند ياددهي – يادگيري مي باشد.

1-3-ضرورت و اهميت تحقيق

چالش هاي عمده اي كه مديران در قرن 21 با آن روبرو هستند چگونگي استفاده از استعدادها و توانايي هاي بالقوه افراد مي باشد تا نوآوري هاي سازماني را تسريع نمايند. براي نيل به اين هدف مديران و كاركنان سازمان ها مي توانند با آگاهي از ميزان خلاقيت و تقويت آن از حداكثر توانمندي هاي فكري، ذهني و عقلي خود در جهت پويا كردن سازمان بهره گرفته و از طريق ايجاد، پرورش و كاربردي نمودن خلاقيت، روحيه جسارت علمي، ‌ انتقاد گري و انتقاد پذيري، روحيه علمي و پژوهش را در تك تك كاركنان سازمان تقويت كند. بر همين اساس ميتوان گفت نوآوري لازمه حيات سازماني و استمرار بقاء و ماندگاري و تأثير گذاري آنها در دنياي رقابتي و پيچيده داخلي و بين المللي مي باشد. در اين شرايط اگر سازماني در جهت نوآوري اقدام جدي انجام ندهد قطعاً‌ با شكست روبرو خواهد گرديد؛ زيرا توسعه علم و تكنولوژي و ورود كالا و توليدات جديد به قدري زياد است كه سازمان هاي غير پويا و بدون خلاقيت و نوآوري، خيلي سريع از صحنه رقابت خارج شده و امكان تأثير گذاري و مقابله با مسائل جديد را از دست مي دهند و تبديل به سازمان هاي بسته و ايزوله مي گردند كه اين عامل سبب عقب ماندن سازمان و عدم انجام موفقيت آميز مأموريت هاي سازماني آن مي گردد(تولايي ، 1387)
ضرورت وجود خلاقيت و نوآوري در سازمان ها تا حدي رسيده است که برخي منابع نبود خلاقيت و نوآوري را با نابودي سازمان در دراز مدت يکي دانسته اند . همچنين اهميت نوآوري در موفقيت سازمان ها تنها منحصر به بخش هاي توليدي کشور نيست. بلکه اين مساله در بخش هاي خدماتي از جمله دانشگاه ها ، که پرورش دهنده منابع انساني آينده هستند، صادق بوده و اهميت بيشتري نيز مي يابد . (حسيني و همکاران ، 1389).
نوآوري در محيط کار، درک مسأله، ارائه ايده‌ها و راه حل‌هاي جديد، ارتقاء و يافتن اثبات منطقي براي آن‌ها، و ايجاد مدل‌هاي کاربردي فرآيندي پيچيده است که اغلب با دشواري، موانع و ناکامي همراه است و اين درحالي است که اغلب افراد طرفدار حالت پايدارند و در برابر عدم امنيت و عدم اطمينان مربوط به تغييرات ايجاد شده در اثر نوآوري مقاومت مي‌کنند و نيز از طريق يادگيري مي‌توان از مقاومت‌ها و عدم اطمينان به وجود آمده از تغييرات ناپايدار حاصل از نوآوري و به کارگيري سيستم نوآورانه جلوگيري کرد (کوچکي ، 1391) يکي از انواع يادگيري ها که مي تواند به نوآوري دانشگاهي کمک شايان توجهي کند يادگيري مادام العمر است . امروزه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به عنوان مكان‌هاي كليدي براي توسعه يادگيري مادام العمر در نظر گرفته ميشوند. يادگيري مادام العمر مي‌تواند به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما براي توسعه مؤسسات آموزش عالي ارايه شود. براي ايجاد و توسعه يادگيري مادام العمر در آموزش عالي، مؤسسات نيازمند توسعه آگاهي نظام‌مند و تحليل ارتباطات داخلي بين سطوح گوناگون سازمان‌هاي خود و درك چگونگي وابستگي اين عوامل با تعاملات شناختي و عاطفي يادگيري هستند. يادگيري مادام العمر تعقيب كننده اهداف عمومي مانند عمومي‌سازي آموزش هم در كيفيت و هم در كميت و اقامه كننده اصل يادگيري واقعي در آموزش اجباري و تسهيل كننده توسعه و پيشرفت از تحصيل به كار است. براي اين منظور نياز به عزم ملي در سطح جامعه و آموزش عالي است و بايستي اين نگرش به واقعيت و باور در ذهن افراد جامعه تبديل شود (محمدي مهر و همکاران ، 1390).
تحقق يادگيري مادام العمر مستلزم استفاده اساتيد دانشگاهي از روش هاي ياددهي – يادگيري نوين است که يکي از آنها مهارت هاي هفتگانه اعضاي هيئت علمي در چرخه يادگيري است . که با بررسي اين مهارت ها مي توان فهميد اساتيد در کدام يک از مهارت ها توانايي بيشتري دارند و همچنين نقاط قوت و ضعف را در فرايند ياددهي – يادگيري شناسايي کرد که در نتيجه آن مي توان ميزان توسعه يادگيري مادام العمر را سنجيد و رابطه ي آن را با نوآوري دانشگاهي بررسي کرد .
بر اين اساس تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين نوآوري دانشگاهي و گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر با واسطه گري مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري مي پردازد .

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين نوآوري دانشگاهي و گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر با واسطه گري مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري مي باشد. در راستاي اين هدف کلي اهداف فرعي پژوهش به شرح زير مي باشد :
1- بررسي بعد غالب نوآوري دانشگاهي در دانشگاه شيراز
2- بررسي مهارت غالب اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري در دانشگاه شيراز
3- تعيين ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه شيراز به يادگيري مادام العمر
4- بررسي رابطه بين نوآوري دانشگاهي وگرايش دانشجويان دانشگاه شيراز به يادگيري مادام العمر با واسطه گري مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري
5- بررسي توان نوآوري دانشگاهي در پيش بيني مستقيم گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر
6- بررسي توان نوآوري دانشگاهي در پيش بيني مستقيم مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري
7- بررسي توان نوآوري دانشگاهي در پيش بيني غير مستقيم گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر با واسطه گري مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري

1-5 – سوالات تحقيق :

1- بعد غالب نوآوري دانشگاهي در دانشگاه شيراز کدام است ؟
2- مهارت غالب اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري کدام است ؟
3- گرايش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع يادگيري، نوآوري، دانشجويان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع نوآوري، يادگيري، دانشگاهي