منابع پایان نامه با موضوع منابع سازمان، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

2-1: شاخص‌هاي ارزيابي تامین‌كننده‌ي ديكسون، منبع: ]32[
اهميت زياد ( قابل توجه)
اهميت متوسط
اهميت پايين
كيفيت
وضعيت مالي
خريد‌هاي آتي با توافق دو جانبه
تحويل به موقع
شباهت روش‌هاي تامين‌كننده درعمليات

عملكرد گذشته
سيستم ارتباطي تامين‌كننده

ضمانت‌ها و سياست‌هاي تضمين كالا
موقعيت و اعتبار در صنعت

ظرفيت و امكانات توليد
مطلوبيت براي انجام معامله با تامين‌كننده

قيمت خالص
مديريت وسازمان تامين‌كننده

توانايي فني
كنترل عمليات

خدمات پس از فروش

تمايل و علاقه مندي تامين‌كننده

اثر ايجاد شده توسط پرسنل تامين‌كننده در خريدار

توانايي بسته بندي

سوابق روابط كاري

موقعيت جغرافيايي

مقدار معاملات انجام شده در گذشته

ميزان استفاده از كمك‌هاي آموزشي

ویلیام دمپسی ]23[، 20 معيار ارزيابي تامين‌كننده را مورد بررسي قرار داده است. وي معتقد است كه اهميت شاخص انتخاب مهمتر از ساير بخش‌هاي فرايند انتخاب تامين‌كنندگان است. دمپسي شاخص‌هاي ارزيابي و انتخاب فروشندگان را به دو دسته شاخص‌هاي صريح شامل توانايي تحويل به موقع، كيفيت، قيمت و خدمات تعمير، توانايي فني وعملكرد گذشته و… و شاخص‌هاي ضمني شامل شهرت، موقعيت مالي، شباهت رويه‌هاي كاري ارتباطات و تمايل تامين‌كننده به خريدار و… تقسيم بندي نمود. دمپسي همچنين سه عامل را موثر در شاخص‌هاي انتخاب و استراتژي‌هاي خريد مي داند كه عبارتند از:
1- عوامل خاص مخصوص صنعت
2- عوامل سازماني
3- عامل اثر گذاري شاخصها بر يكديگر
جدول 2-2 شاخص‌هاي ارزيابي تامين كننده‌ي دمپسي، منبع: ]31[
ردیف
نوع شاخص
شاخص
1
صريح
توانايي تحويل به موقع، قيمت، كيفيت، خدمات تعمير، توانايي فني، عملكرد گذشته
2
ضمنی
شهرت، موقعيت مالي، شباهت رويه هاي كاري، ارتباطات، تمايل تامين‌كنندگان به خریدار

بچ]13[ نيز در سال 1987، 51 معيار را براي انتخاب تامين‌كننده بيان كرده است و آنها را در هشت، گروه طبقه‌بندي نموده است:
كيفيت
برنامه‌ريزي
تسهيلات ماشين آلات
كنترل
تمايل و علاقه‌مندي فروشنده
ابزار تامين‌كننده
سازمان ومديريت تامين‌كننده
تعهد مسئوليت
الرام]33[ شاخص‌هاي انتخاب تامين‌كننده را كه 15 معيار بود، مورد مطالعه قرار داده و آنها را در 4
دسته، طبقه‌بندي نموده است كه در جدول 2-3 آمده است.
جدول 2-3. شاخص‌هاي ارزيابي تامين كننده‌ي الرام2 ، منبع:]33[
ردیف
طبقه
شاخص
1
مالی
عملكرد اقتصادي
2
استراتژي ها وفرهنگ سازماني
احساس اعتماد، تمايل وعلاقمندي مديريت، دورنماي آينده، تناسب استراتژيك، سازگاري ميان سطوح و وظايف شركت هاي خريدار وتامين كننده
3
تكنولوژيكي
ارزيابي تسهيلات، قابليت توليد جاري وآينده، قابليت طراحي تامين كننده، سرعت تامين كننده در بهبود و توسعه
4
عوامل ديگر
سوابق ايمني تامين كننده، منابع سازمان
وبر و همكارانش ]72[ با مطالعه و دسته‌بندي حدود 74 مقاله ارائه شده از سال 1966 به بعد، به بررسی بررسي تاثير انتخاب تامين‌كننده در سيستم توليدي JIT2 پرداختند. شاخص‌هاي مورد بررسي تقريبا شاخص‌هايي بودند كه توسط ديكسون ارائه شده بودند وتفاوت چنداني نداشتند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه قيمت خالص، مهمترين معيار براي انتخاب تامين‌كننده است، زيرا تقريبا در 80 درصد مقالات مطالعه شده، عامل قيمت در درجه اول اهميت قرار داشت و تحويل به موقع، كيفيت، تسهيلات و قابليت توليد به ترتيب در رده‌هاي بعدي اهميت بودند.گرچه شاخص‌هاي وبر و همكارانش با شاخص‌هاي ديكسون تفاوت چنداني با هم ندارند، اما برخي از شاخص‌ها توسط وبر و همكارانش]72 [ توسعه يافتند و مفاهيم بيشتري را شامل شدند و همچنين آنها اولويت‌بندي جديدي را براي شاخص‌هاي انتخاب ارائه كردند. از جمله شاخص‌هايي كه مفهوم آن گسترش پيدا كرد مفهوم قيمت بود. در تعريف ديكسون قيمت به معناي قيمت پيشنهادي توسط تامين‌كننده بود كه شامل تخفيف و هزينه حمل نيز مي‌شد. اما در توسعه اين مفهوم به ساير هزينه‌هاي تامين كننده نيز توجه شده است. از جمله هزينه‌هاي ثابت، هزينه طراحي، هزينه تكنولوژي و هزينه خدمات پس از فروش. ديكسون معيار كيفيت را به اين شكل بيان مي كند: رعايت سازگاري با مشخصه‌هاي كيفي. اما در تعريف جديد مشخصه‌هاي ديگري به آن اضافه گرديده است از جمله سيستم ايزو 9001 ، بازرسي، پرسنل كنترل كيفي و….
همچنين ديكسون معيار توزيع را به صورت رعايت زمان‌بندي حمل و نقل تعريف مي‌كند اما تعاريف جديد مشخصه‌هاي زمان تحويل، ظرفيت توزيع، كيفيت حمل ونقل و قابليت توزيع در سيستم توليدJIT را مورد توجه قرار داده است.
2-2-1-5: پيش ارزيابي تامين‌كنندگان
در بحث انتخاب تامين‌كننده به علت ازدياد مراكز انتخاب تامين كننده همواره كثرت انتخاب ها امري اجتناب ناپذير است. در اكثر موارد تاكيد بر اين است كه از بين تعداد بسياري از تامين‌كنندگان،
گزينه‌هاي برتر انتخاب شوند تا بتوان با آنها پيوندهاي استراتژيك و روابط بلند مدت بر قرار كرد. اساس اين روش بر اين است كه همواره تعداد اندك تامين‌كنندگان بهتر وكاراتر از تعداد زياد آنهاست. اين همان رويكردي است كه بسياري از سازمان‌هاي ژاپني از آن تبعيت مي كنند و اصطلاحا تك منبعي يا دو منبعي شده‌اند. به همين دلايل يك تصميم‌گيرنده بايد ابتدا بتواند از بين تعدادي از تامين‌كنندگان، عده‌اي را جدا كرده و از بين آنها انتخاب تامين‌كننده يا تامين‌كنندگان اصلي را انجام دهد. براي اين منظور روش‌هاي زيادي به كار گرفته شده است كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنيم:
2-2-1-5-1 روش‌هاي قطعي3
اين روش‌ها مختص مدل‌هاي كيفي مي‌باشند و بر پايه اطلاعات تجربي كه براساس ارزيابي تامين‌كنندگان بدست مي‌آيد بنا شده است. در اين نوع روش‌ها عملكرد تامين‌كنندگان بر اساس سه معيار مثبت، خنثي و منفي انجام مي‌شود. پس از اينكه تامين‌كننده بر اساس همه شاخص‌ها رتبه‌بندي شد، خريداران رتبه‌بندي نهايي را بر اساس يكي از اين سه معيار انجام مي‌دهند. روش‌هاي قطعي بطور گسترده توسط تيمرمن ]67[، زنز]79[ و هوشيار]40[ مورد بررسي قرار گرفته است.
2-2-1-5-2 : روش تحليل پوششي داده‌ها4
روش DEA بر اساس مفهوم كارايي گزينه‌هاي تصميم‌گيري بنا نهاده شده است. در این روش
گزينه‌ها بر اساس مزيت شاخص‌ها به عنوان خروجي و هزينه شاخص‌ها به عنوان ورودي ارزيابي مي‌گردند. كارايي يك گزينه (در اينجا تامين كننده) نسبت مجموع وزني خروجي‌اش در(اينجا عملكرد تامين كننده) به مجموع وزني ورودي‌اش (هزينه استفاده از تامين كننده) است. براي هر تامين‌كننده، روش DEA مجموعه وزن‌ها را مي‌يابد بطوري كه اين مجموعه وزن‌ها كارايي تامين‌كننده را به حداكثر خود برساند. بدين ترتیب روش تامين‌كنندگان را به دو دسته‌ي تامين‌كنندگان كارآمد و نا‌كارآمد تقسيم مي‌كند. وبر کاربرد DEA در انتخاب تامين كننده را در مقالات زيادي مورد بررسي قرار داده است كه از اين ميان مي‌توان به وبر و الرام ]76[، وبر و دساي]74[ و وبر و ديگران]75[ ، اشاره كرد. همچنين از ديگر كارها در اين زمينه مي‌توان به]17[ و ]46 [ اشاره نمود.
2-2-1-5-3 روش تحليل خوشه‌اي 5 (CA)
CA يك روش پايه‌اي آماري مي‌باشد كه از الگوريتم كلاس‌بندي براي گروه‌بندي تعدادي از اقلام كه بر اساس خاصيت‌شان امتياز‌دهي شده و به شاخه‌هايي تقسيم شده‌اند، استفاده مي‌كند. اين شاخه‌ها طوري هستند كه اختلاف بين اقلام يك شاخه كمترين مقدار و اختلاف بين اقلام يك شاخه و شاخه‌هاي ديگر بيشترين مقدار مي‌باشد. از روش CA به منظور دسته‌بندي تامين‌كنندگان استفاده شده است. بدين ترتيب كه تامين‌كنندگاني كه بر اساس شاخص‌هاي تصميم‌گيري ارزيابي و امتياز‌دهي شده‌اند توسط اين روش دسته‌بندي و مرتب شده‌اند. هينكل و همكارانش]37 [ اولين افرادي بودند كه اين روش را بكار بردند و در ادامه اين روش زياد مورد بحث قرار نگرفت تا اينكه 20 سال بعد هلت ]38[ آن را براي دسته‌بندي پيمان‌كاران پروژه‌هاي عمراني مورد بحث قرار داد]26 [.
2-2-1-5-4 : روش سیستم های استدلال مبنی بر مورد6 (CBR)
سیستم‌های CBR روشي است كه در هوش مصنوعي ارائه شده است. اساسا يك سيستم
CBR سيستم‌هاي يك‌هاي اطلاعات بسيار مفيدي درباره موردهاي (DM) بانك اطلاعاتي است كه توسط نرم افزار به تصميم‌گيرنده شبيه و تجربيات گذشته ارائه مي‌دهد. در ابتدا اين سيستم را ان جي و همكارانش]50[ براي دسته‌بندي مطرح نمودند و در ادامه اين روش گسترش بيشتري يافت ولي با اين حال CBR هنوز يك سيستم نو پاست كه استفاده از آن در تصميم‌گيري كم مي‌باشد. چوي و همكارانش در اين زمينه كارهاي زيادي ارائه نمودند كه به عنوان نمونه مي‌توان به ]21[ الي]22 [اشاره کرد]64[.
2-2-1-6 : انتخاب تامين‌كنندگان نهايي
پس از شناسايي تامين‌كنندگان بالقوه لازم است يك فرايند ارزيابي به منظور شناسايي تامين‌كننده يا تامين‌كنندگان نهايي انجام گيرد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه روشي واحد براي ارزيابي تامين‌كنندگان نهايي وجود ندارد و سازمان‌ها مي‌توانند به اقتضاي شرايط و صلاحديد كارشناسان خود از روش‌هاي مختلفي استفاده كنند. در طول نيم قرني كه مساله انتخاب تامين‌كننده مورد توجه قرار گرفته است روش‌هاي متعددي ارائه شده است كه به علت گستردگي روش‌ها تنها به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود.
2-2-1-6-1 : مدل‌هاي وزن‌دهي خطي7
در مدل‌هاي وزن‌دهي خطي، به هر معياري وزني تعلق مي‌گيرد، بطوريكه بيشترين وزن به بهترين معيار و كمترين وزن به كم اهميت‌ترين معيار تعلق خواهد گرفت. بر اين اساس نرخ هر معيار در وزنش ضرب شده و حاصل ضرب‌ها جمع مي‌شوند تا يك تابع براي هر تامين كننده بدست آيد و در نتيجه تامين‌كننده‌اي انتخاب خواهد شد كه بيشترين حاصل جمع نرخ ها را داشته باشد. تيمرمن ]67[ و زنز ]79[ درباره تعدادي از مدل‌هاي وزن‌دهي خطي بحث نموده‌اند.
در طول چند سال اخير تعداد زيادي از مدل‌هاي مختلف با تفاوت بسيار كم ارائه شده‌اند. اولين كاربرد مدل‌هاي وزن‌دهي خطي در انتخاب تامين‌كننده به مدل‌هاي جبراني مربوط مي‌شود. در اين مدل يك معيار با وزن زياد مي‌تواند توسط يك معيار با وزن كم جبران گردد (در صورتيكه در مدل غير جبراني كمترين سطح اختلاف بین دو شاخص احتیاج می‌باشد)]26[. در اين بين، مجموعه روش‌های فرا‌رتبه‌ای8 به وسيله‌ي دي بوئر و همكارانش]27[ پيشنهاد گرديد كه يك روش شبه جبراني مي‌باشد. اين راه حل به خريدار امكانات بيشتري مي‌دهد تا بتواند بين جبران كردن شاخصها محدوديت داشته باشد و يك معيار خوب توسط يك معيار بد جبران نشود. سيانسي و گراندو ]35[ مدلي غير‌جبراني ارائه نمودند به اين صورت كه نرخ‌ها يا شاخصهاي مختلف با هم جمع نمي‌شوند فقط اطلاعات مختلفي به تصميم‌گيرنده جهت راحت تر شدن تصميم‌گيري ارائه مي‌نمايند. هر چند بنظر مي‌رسد اين راه حل كافي نمي‌باشد اما همچنان در اين راه بهبودي حاصل نشده است.
گريگوري]36[ روشي را جهت تخصيص سفارش‌ها به تامين‌كنندگاني كه با هم بيشترين نرخ وزن‌دهي را كسب كردند، ارائه نمود. اين روش دومين كاربرد ارائه شده از مدل وزن دهي خطي مي باشد. بطور كلي تعداد مدل هاي ارائه شده جهت حل مساله غير قطعي و غير دقيق انتخاب تامين كننده بسيار زياد مي باشند.
سوكوپ]62[ يك راه حل بر پايه شبيه سازي جهت به حساب آوردن عدم قطعيت با در نظر گرفتن تقاضا و خدمات پس از فروش ارائه نمود. مشكل استفاده از بعضي روش ها مانند شبيه سازي اين است كه در اين گونه روش ها وزن دهي به شاخصها كمي مشكل تر از روش هاي ديگر مي باشد. در اين مسائل امتياز دهي و انتخاب تامين كننده كمي مشكل مي باشد.
هيل و نيديك ]51[ مقاله‌اي در زمينه استفاده از AHP در انتخاب تامين‌كننده در شرايطي كه اطلاعات غير دقيق در هنگام تصميم‌گيري موجود باشد، ارائه نمود. بطور خلاصه AHP توانست مشكل وزن دهي به شاخص‌هاي مدل‌هاي وزن دهي خطي را حل كند. در AHP که روشی بر مبناي مقايسات دودوئي است، كافيست تصميم‌گيرندگان يا به عبارتي خريداران اطلاعاتي در مورد رابطه كيف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع چند شاخصه، مبانی نظری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع صاحب نظران، اوقات فراغت، چند شاخصه