منابع پایان نامه با موضوع مقدار خطا

دانلود پایان نامه ارشد

ل د دهنده، معرف قسمت‌های محتواي انتخاب شده باشد (سرمد، 1376، ص 170) .
در اعتبار محتوا که يکي از اصلی‌ترین روش‌های آزمون اعتبار است، بررسي دقيق سنجش مفهوم در
پرتو معناي آن صورت می‌گیرد و اينکه آيا ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را می‌سنجد يا نه؟ (بيکر، 1377، ص 139) .
با توجه به اهميت حصول از اعتبار وسيله اندازه گيري در بحث اعتبار محتوايي موارد زير مورد توجه قرار گرفت :
1- انتخاب نمونه بهينه از معرف‌ها، در اين مرحله ملاک ما عموميت معرف بوده است.
2- استفاده از کتب و مجلات معتبر.
3- استفاده از راهنمایی‌ها و مشاوره اساتيد محترم، و کارهاي تحقيقي تحقيق انجام شده در رابطه با موضوعات مشابه تحقيق.
3-5-3- قابليت اعتماد
براي واژه reliability در فارسي معادل‌هایی چون پايايي، قابليت اعتماد، ثبات، استواري و … بکار رفته است. قابليت اعتماد نشان دهنده ميزان خطا و اشتباهي است که وسيله اندازه گيري در
مشاهدات مختلف از يک مورد اندازه گيري می‌تواند داشته باشد (ساروخاني، 1378، ص 140) .
ساده‌ترین تعريف پايايي عبارت است از ميزان همساني نتايج سنجش مکرر (کارمينز وزلر به نقل از بيکر، 1377، ص 142 ) .
در سنجش دو نوع خطا وجود دارد، يکي خطاي سيستماتيک و ديگري خطاي تصادفی. خطاي سيستماتيک به ابزار اندازه گيري مربوط می‌شود و اينکه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري مناسب با موضوع تحقيق تهيه شده است. از اين جهت خطاي سيستماتيک ارتباط نزديکي باروايي وسيله اندازه گيري دارد و خطاي تصادفي به آن عواملي مربوط می‌شود که در روند تحقيق روي می‌دهد و اندازه گيري صفت را ناموفق می‌کند؛ لذا مقدار خطاي تصادفي رابطه معکوس با درجه پايايي وسيله اندازه گيري دارد و هر چه اين خطا کمتر باشد پايايی وسيله اندازه گيري بيشتر خواهد بود.
از متداول‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین روش‌ها در سنجش قابليت اعتماد، روش موسوم به آلفاي
کرونباخ؛ که بر اساس آن قابليت اعتماد (پايايی) يک آزمون بر اساس نسبت‌های واریانس‌های دروني آزمون محاسبه می‌شود (مهدوي، 1375، ص 63 ) .
آلفاي کرونباخ بين صفر و يک در نوسان بوده و هر چه به يک نزدیک‌تر باشد قابليت اعتماد مقياس بيشتر است. به عبارتي هرچه سازگاري در پاسخ به سؤالات، ميان متغييرها بيشتر باشد ضريب آلفا بيشتر است اما قبل از انجام هر بر آورد، بايد مطمئن شد که تمام متغييرها با يک سيستم اندازه گيري شده‌اند و ممکن است لازم باشد بعضي از آن‌ها معکوس شوند. (زرگر، 1380، ص 455) .
در آلفاي کرونباخ همبستگي گويه به مقياس بايد 7/0 باشد و همچنين نبايد از 3/0 کمتر باشد در صورت کمتر بودن بايد گويه مربوط را حذف کنيم.
با توجه به ماهيت تحقيق (استفاده از طيف ليکرت)، محاسبه پايايي محتوايي به وسیله آلفاي کرونباخ انجام شد. در جداول زير آلفاي کرونباخ براي هر يک از طیف‌ها آمده است و با استفاده از نرم افزار آماري spss آلفاي هر گويه براي هر طيف محاسبه شده و نشان می‌دهد که اگر هر گويه حذف شود آلفاي کل طيف چقدر تغيير می‌کند.
3- 1- جداول مربوط به محاسبه پايايي پرسشنامه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.709
15

مقدار آلفاي كرونباخ برابر 0.709 می‌باشد که نشان می‌دهد پرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار است.

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
X1
61.32
32.659
.356
.694
X2
61.50
28.796
.571
.662
X3
61.39
30.170
.537
.672
X4
61.43
30.494
.390
.685
X5
61.43
33.125
.163
.710
X6
61.68
33.553
.117
.714
X7
61.68
32.396
.190
.709
X8
62.42
36.561
-.188
.774
X9
61.31
32.919
.371
.694
X10
61.56
28.951
.623
.659
X11
61.50
29.726
.586
.666
X12
61.45
32.074
.400
.689
X13
61.43
30.036
.634
.666
X14
61.82
30.607
.266
.703
X15
62.20
28.635
.340
.695

در جدول بالا، مقادير ضريب آلفاي كرونباخ را در صورت حذف هر يك از سؤال‌ها مشاهده می‌کنید، اما از آن جا كه پايايي پرسشنامه در سطح مطلوبي قرار دارد نيازي به حذف سؤالات نمی‌باشد.
3- 2- جداول مربوط به محاسبه پايايي پرسشنامه عابران پياده
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.870
15

مقدار آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه 0.870 می‌باشد كه نشان می‌دهد پرسشنامه از پايايي خوبي برخوردار است.
Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
X1
63.99
29.298
.356
.870
X2
63.88
29.243
.467
.864
X3
64.03
28.324
.510
.862
X4
64.05
28.529
.514
.862
X5
63.84
28.847
.555
.860
X6
63.97
28.273
.565
.859
X7
64.02
28.269
.605
.857
X8
64.03
28.507
.509
.862
X9
64.05
27.852
.647
.855
X10
64.08
28.246
.550
.860
X11
63.92
28.515
.552
.860
X12
63.98
28.556
.482
.863
X13
63.94
29.303
.393
.868
X14
63.87
27.870
.655
.855
X15
63.84
29.582
.421
.866

3-3- جداول مربوط به محاسبه پايايي پرسشنامه كارشناسان راهنمايي و رانندگي
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.856
13

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ برابر 0.856 می‌باشد كه نشان از پايايي خوب پرسشنامه دارد.

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
X1
48.02
42.860
.578
.841
X2
48.32
44.966
.368
.858
X3
48.00
43.116
.706
.834
X4
48.32
42.315
.558
.843
X5
47.82
44.292
.588
.841
X6
47.80
46.027
.532
.845
X7
47.91
45.619
.475
.848
X8
48.23
46.738
.298
.860
X9
47.89
45.033
.542
.844
X10
48.07
41.553
.704
.832
X11
48.11
46.987
.465
.849
X12
47.91
45.526
.578
.843
X13
47.61
46.336
.439
.850
3-6- روش‌های آماري
در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از دو روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده می‌شود. در آمار توصيفي از فراواني داده‌ها و درصد آن و در آمار استنباطي از آزمون میانگین‌ها و تحليل همبستگي استفاده شد.
3-7- طيف ليکرت
هر پرسشنامه به طور معمول شامل دو دسته سوالات عمومي و تخصصي است. سوالات عمومي مشخصات فردي پاسخ دهندگان را در بر می‌گیرد. اين سوالات عبارتند از: جنسيت، سن، مرتبه سازماني، وضعيت استخدامي و ميزان تحصيلات. سوالات تخصصي بخش اصلي پرسشنامه است که براساس مولفه‌هاي تشکيل دهنده موضوع شکل گرفته است. جهت امتياز دهي و ارزش گزاري کمي پاسخ‌هاي سوالات تخصصي از طيف ليکرت استفاده مي‌شود.
3-4- جدول مربوط به نمره دهي به سوالات در طيف ليكرت
گزينه انتخابي
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
امتياز
1
2
3
4
5
دليل استفاد ه از اين طيف اين است که با آن درجه و ميزان نگرش افراد به مسئله مورد نظر به طور دقیق‌تر و در سطح مقياس ترتيبي بررسي شده و نيز پاسخگو در اظهار نظر در باره يک مسئله، راحت‌تر و مشخص‌تر پاسخ می‌دهد. بر اساس طيف ليکرت، موضوع کلي به معرف‌های جزيي تري تجزيه شده و هر جزء به صورت گويه اي براي سنجش در معرض نگاه و قضاوت پرسش شونده قرار می‌گیرد. سودمندي اين مقياس در اين است که هنگامي که به ترتيب خاصي از نگرشي می‌رسد پايايي بالايي دارد و نمره مقياس در آن شامل اندازه شدت نگرش ابراز شده به تمام گويه ها است.
براي تهيه اين طيف ابتدا عواملي را که تصور می‌شد در کاهش سرعت با استفاده از کاهنده هاي سرعت در ايمني ترافيک موثر باشند را به کمک اساتيد محترم راهنما ومشاور و همچنين تحقيقات انجام شده فهرست گرديدند و پس از حذف عوامل مشابه و طبقه بندي و دسته بندي عوامل باقيمانده، در سطح جامعه آماري نيز به صورت مقدماتي مورد آزمون قرار گرفت و پس از تجزيه و تحليل مقدماتي نتايج، سرانجام چند گويه براي هر يک از عوامل اصلي بدست آمد. در نوشتن گويه ها سعي شد که واضح باشند و عوامل اصلي مد نظر را بسنجند؛ لذا پس از آزمون مقدماتي گويه هاي مبهم و يا گويه هايي که اکثريت رانندگان با وجود نمرات مخالف هم، به آن‌ها به يک صورت پاسخ داده بودند حذ ف شدند و فقط گويه هايي که تاثير مثبت يا منفي عامل مد نظر را سنجيده بودند در طيف قرار داده شدند. به منظور استفاده از روش‌های آماري در سنجش موضوع، هر کدام از گزينه هاي طيف بايد نمره گذاري شوند. براي نمره گذاري در طيف ليکرت ابتدا بايد مشخص شود که بالاترين نمره مقياس روي کداميک از گزینه‌ها لحاظ شود؛ لذا بايد ابتدا جهت سؤال را مشخص نمود، اگر جهت سؤال مثبت بودگرايش کاملا موافقم نمره 5 و اگر جهت سؤال منفي بود اين گرايش نمره 1 را به خود اختصاص می‌دهد. سپس از طريق جمع عددي گويه هاي مربوط به يک طيف، نمره کل فرد از قضاوت در مورد آن طيف بدست آمد.
3-8- روش سنجش متغيير هاي تحقيق
جهت سنجش هر يک از متغيير ها، سعي گرديده که براي هر يک معرفهايي در نظر گرفته شود. براي هر يک از معرف‌ها سوالي طرح گرديد و در نهايت از حاصل جمع آن معرف‌ها طيفي بدست آمد که مبين متغيير مورد نظر ما بود.
واحد تحليل در اين تحقيق در سطح فرد می‌باشد چون پرسشنامه نهايي در اختيار افراد قرار گرفته و نظرات آن‌ها جمع آوري خواهد شد.

3-5- جدول رابطه بين معرف‌ها و متغيير هاي تحقيق
سازه
Constract
معرف‌ها
Indicators
شماره سوالها درپرسشنامه
Number question in questionnaire
تجهيز خيابانهاي درون شهري به سرعت کاه و سرعت گیر استاندارد

انجام روکش آسفالت و حذف سرعت‌گیرها در افزايش سرعت وسايل نقليه موثر می‌باشد
1/4 عابران و 4 رانندگان

نصب تابلوهاي محدوديت سرعت به تنهايي تایری در کاهش سرعت ندارد
13/4 عابران، 5 رانندگان و 1 کارشناسان

سرعت‌گیرهای استاندارد در جلوگيري از رفتارهاي خطرزاي ترافيکي و رانندگي تهاجمي موثر است
5/4 و 14/4 عابران، 2 و 3 ورانندگان، 2 و 5 و 9 کارشناسان

فقدان ابزارهاي کنترل سرعت (دوربين، سرعت گیر) و حضور فيزيکي پليس در افزايش تمايل رانندگان به تندراني موثر است
15 رانندگان

استفاده از سرعت‌گیرها به عنوان مکمل تابلو قبل از تابلوهاي ايست، رعايت حق تقدم و گذر گاه عابر پياده در افزايش ايمني موثر است
8 کارشناسان

کاهنده هاي سرعت در پيشگيري از وقوع تصادفات موثرند
4 و 7 کارشناسان

استفاده از سرعت‌گیرها نسبت به ساير روش‌ها در کاهش سریع‌تر تصادفات در نقاط حادثه خيز موثرند
3 کارشناسان

بارگیری کاهنده‌های سرعت استاندارد در ایمنی ترافيک موثر است
1 و 6 رانندگان، 11 کارشناسان

آرام سازي جريان ترافيک

وجود سرعت گیر قبل از گذرگاه عابر پياده در رعايت حق تقدم عابران موثر می‌باشد
7 و 8 رانندگان

سرعت زياد وسايل نقليه در افزايش ترس و کاهش اعتماد به نفس عابران پياده خصوصی کودکان و سالخوردگان هنگام عبور از عرض معابر موثر می‌باشد
2/4 و 7/4 عابران

سرعت زياد وسايل نقليه در گير افتادن عابران پياده خصوصی کودکان و سالخوردگان بابلی وسايل نقليه هنگام عبور از عرض معابر موثر می‌باشد
3/4 عابران

سرعت زياد وسايل نقليه در افزايش خطاي راننده و عابران پياده جهت تشخيص اولويت عبور موثر است
4/4 عابران

سرعت زياد وسايل نقليه در افزايش اتلاف وقت عابران پياده جهت عبور از عرض خيابان موثر است
6/4 عابران

سرعت زياد وسايل نقليه در افزايش رفتارهاي غير منطقي و غير عاقلانه عابران پياده موثر می‌باشد
9/4 عابران

سرعت زياد وسايل نقليه و فقدان سرعت گیر در بي توجهي رانندگان به حضور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع جمع آوری اطلاعات، اعتبار سازه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع خيابان، آسفالت، جنوبي