منابع پایان نامه با موضوع معناشناسی، تقدیم و تأخیر

دانلود پایان نامه ارشد

افعال…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………63
4-2-2-2-3 مفرد و جمع آوردن کلمات………………………………. ……………………………………………………………………………………..65
4-2-2-3 معناشناسی نحوی……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..66
4-2-2-3-1 حذف……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………66
4-2-2-3-2 تکرار…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….66
4-2-2-4 معناشناسی واژگانی………………………………………………. ………………………………………………………………………………………67
4-2-2-4-1 معنای مفردات……………………………………………………. …………………………………………………………………………………….67
4-2-2-4-1-1 ازواج……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..67
4-2-2-4-1-2 سراج……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….69
4-2-2-4-2 الفاظ مترادف……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..69
4-2-3 معناشناسی آیات 17 تا 20 سوره……………………………….. ……………………………………………………………………………………73
4-2-3-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………74
4-2-3-1-1 آواهای انفجاری…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………74
4-2-3-2 معناشناسی صرفی……………………………………………………. …………………………………………………………………………………..74
4-2-3-2-1 زمان افعال……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….74
4-2-3-3 معناشناسی نحوی…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….77
4-2-3-3-1 حذف……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..77
4-2-3-3-2 تکرار……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………79
4-2-3-4 معناشناسی واژگانی…………………………………………………… ………………………………………………………………………………….79
4-2-3-4-1 معنای مفردات………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..79
4-2-3-4-1-1 میقات………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..79
4-2-3-4-1-2 سراب………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………80
4-2-4 معناشناسی آیات 21 تا 30 سوره…………………………………. ………………………………………………………………………………….80
4-2-4-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..81
4-2-4-1-1 آواهای مجهور……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..81
4-2-4-1-2 آواهای انفجاری………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….82
4-2-4-2 معناشناسی صرفی………………………………………………… ………………………………………………………………………………………83
4-2-4-2-1- اسم فاعل………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………83
4-2-4-2-2 مصدر……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….84
4-2-4-3 معناشناسی نحوی………………………………………………… ………………………………………………………………………………………84
4-2-4-3-1 تقدیم و تأخیر………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………84
4-2-4-4 معناشناسی واژگانی………………………………………………. ………………………………………………………………………………………85
4-2-4-4-1 معنای مفردات…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….85
4-2-4-4-1-1 جهنم………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….85
4-2-4-4-1-2 الطاغین…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..86
4-2-4-4-1-3 احقاب…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….86
4-2-4-4-1-4 غسّاق………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………87
4-2-5 معناشناسی آیات 31 تا 37 سوره…………………………… ………………………………………………………………………………………..88
4-2-5-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..89
4-2-5-1-1 آواهای انفجاری………………………………………………… ………………………………………………………………………………………89
4-2-5-1-2 آواهای مجهور…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….89
4-2-5-2 معناشناسی صرفی………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….90
4-2-5-2-1جمله اسمیه………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..90
4-2-5-3 معناشناسی نحوی…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………91
4-2-5-3-1 تقدیم و تاخیر……………………………………………………… …………………………………………………………………………………..91
4-2-5-4 معناشناسی واژگانی……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..93
4-2-5-4-1 معنای مفردات……………………………………………………… …………………………………………………………………………………..93
4-2-5-4-1-1 متقین…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….93
4-2-5-4-1-2 مفاز…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….95
4-2-5-4-1-3 کأس…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..96
4-2-5-4-2 الفاظ مترادف…………………………………………………………. …………………………………………………………………………………96
4-2-6 معناشناسی آیات 38 تا 40 سوره………………………………… …………………………………………………………………………………100
4-2-6-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………101
4-2-6-1-1 آواهای مجهور…………………………………………………….

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع معناشناسی، معناشناسی تاریخی، حوزه معنایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع معناشناسی، زبان شناسی، اعجاز قرآن