منابع پایان نامه با موضوع مطالعه موردی، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

صانعی،مسعود(1378) پایانامه کارشناسی ارشد،بررسی اکوتوریسم پارک ملی گلستان با تاکید برمنطقه آزاد تفریحی ،دانشگاه شهید بهشتی.
29- ضرغام، حمید(1381) مدل برنام ریزی استراتژیک جهانگردی ایران، مرکز آموزش بنیاد مستضغفان و جانبازان.
30- ضیاء خواه، سیما(1380) تجدید حیات کالبدی شهر، (مطالعه موردی: کیانشهر)، دانشگاه شهید بهشتی.
31- ضرغام، حميد. ( 1376 ) راهكارهاي توسعه جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران،مجموعه مقالات نخستين همايش جهانگردي و جمهوري اسلامي ايرن،كيش، جلد اول.
32- ضرابی، اصغر و باباخانزاده، ادریس “تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدل SWOT.
33- ضیایی، محمود و ترابیان، پونه(1389) سنجش سطح قابل قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگران بر جوامع محلی در ایران مورد مطالعه سکونتگاههای روستایی حوزه تالاب پریشان، جغرافیا(فصلنامه علمی_پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره جدید، سال هشتم، شماره 27، صص 225_205.
34- ضرابی، اصغر و صدیف اسلامی پریخانی(1390) سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری( مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 75، صص52_37.
35- طرح توسعه و عمران شهرستان پاوه(1389) سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، مهندسین مشاور ژیناب غرب.
36- طاهری کمال،روانسر،باستانشناسی،زمین شناسی،جغرافیا و فرهنگ،انتشارات طاق بستان،1380.
طیبی، سید کمال، بابکی، روح اله، جباری، امیر (1386) « بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران» پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم، شماره 26.
37- فرزین، م(1383) اقتصاد گردشگری، تهران، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1383.
38- فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور_استان کرمانشاه/ تهیه کننده، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نشر:تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1386).
39- قدمی، مصطفی،سیمین تولایی،سید محمدمهدی فاطمی(1389) ارزیابی استراژیک قابلیتهای توسعه گردشگری: مطالعه موردی شهر فریدون کنار، نشریه پژوهشات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 16، شماره 19، صص128_111.
40- قدیانی، عباس(1381) تأثیر فرهنگ وتمدن ایران در جهان، تهران، فرهنگ مکتوب.
41- قاسمی، احسان(1376) بررسی جاذبه های توریستی شهرستان پاوه، پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی حرفه و فن، مرکز آموزش عالی ضمن خدمت ابن سینا همدان.
42-کارگر، ب. (1386) توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران. انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، -تهران.
43-کردی، م(1381) برنامه ریزی توریسم شهری با تأکید بر توسعه پایدار نمونه موردی: تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: سیاوش انصارنیا، 1381.
44- کاظمیان، غلامرضا و الهام آزادی(1390) الگوی توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری،مقاله.
45- کرمانی، صباغ و امیریان،سعید و مجید(1379) بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران (با استفاده از تحلیل داده_ستانده)،ژوهشنامهی بازرگانی، پاییز.
46-کاظمی، مهدی(1386) مدیریت گردشگری، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.
47- کاظمی، م (1385) مدیریت گردشگری، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1385.
48- کولانی، فضل لله و حیدری(1371) عابد، نگرشی بر وضعیت کلی استان باختران، ناشر سازمان جهاد سازندگی باختران.
49- کیوان فر، کیوان(1390) بررسی و توسعه فیزیکی شهرهای کوچک اندام، همایش اورامان شناسی با تاکید بر مطالعات جغرافیایی.
50- کاظمی، مهدی و همکاران (1387) طراحی سیستم تصمیم یار برای بخش اسکان صنعت گردشگری، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی، شماره نهم، تهران.
51- کازس، ژرژ و فرانسواز پوتییه(1382) جهانگردی شهری، مترجم صلاح الدین محلاتی، تهران: انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
52- گلزاری، مسعود(1346) کرمانشاهان باستان، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
53- لطفی، صدیقه(1384) نگرش سیستمی لازمه پایداری گردشگری در مازندران، مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران، ناشر رسانش، تهران.
54- لومسدن، لس، (1380) بازار یابی گردشگری، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1997م).
55- لی، جان(1378)گردشگری و توسعه درجهان سوم، عبدالرضا افتخاری و دیگران، تهران شرکت چاپ ونشر بازرگانی.
56- مدهوشی، مهرداد، ناصرپور، نادر(1382) ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 28.
57- معصومی، مسعود(1384) ماهیت گردشگری ابعاد اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی و محیطی گردشگری
58- محسنی، ر (1388)گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالشها و راهکارها. مجله علمی_پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 28.
59- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی(1388) بررسی گردشگری در ایران و کشورهای اسلامی.
60- موحد، ع(1381) بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان. رساله دوره دکتری، راهنما: حسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس.
61- منصوری، علی(1381) گردشگری وتوسعه پایدار ، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 63.
62- مرادی مسیحی، واراز(1381) برنامه ریزی استراتژیک در کلان شهرها؛ تهران ، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
63- مرادی، صباح(1387) روند جابجایی و ادغام روستاها و پیامدهای آن، پایانامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
64- معاذی نژاد، محمد غریب و احمدی،کیهان(1382) جغرافیایی اورامان، تهران، نشر احسان.
65- محمدی، صابر(1388) توانمندیهای سراب روانسر، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ملایر.
66- مرادی، صباح(1371) پایانامه کارشناسی، جغرافیای عمومی و شهری پاوه دانشگاه تهران.
67- معاذی نژاد، محمد غریب(1375) ژئو مورفولوژی هیدرولوژی سیروان. پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1385) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
68- موسایی، میثم(1386) اقتصاد توریسم، همدان: نور علم.
69- محلاتی صلاح الدین(1380) درآمدی بر جهانگردی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
70- میرزایی،رحمت و سام آرام، عزت اله و خاکساری(1389) نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخشهای اقتصادی( مطالعه موردی منطقه اورامانات استان کرمانشاه)، فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 4، صص 34_1.
71- موحد، علی (1386) گردشگری شهری، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.
72- مولائی هشتجین، ن؛ خوشنود الف.(1386) اکوتوریسم و توسعه در کنار عملکرد مساط جزایر خارک و خارکو، مجموعه مقالات همایش منطقهای جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، اسلامشهر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
73- نیازمند مازیار(1387) اکوتوریسم، تعاریف، مفاهیم و الزامات توسعه؛ مجموعه مقالات همایش ملی طبیعت گردی( اکوتوریسم) در زنجان.
74- نصیری زاده، حمیدرضا و دیگران (جلیل توتونچی). (1382) جهانگردی و اشتغال، مجموعه مقالات سیمنار: بررسی سیاستها و برنامههای توسعه جهانگردی در ج ا ا، دانشگاه علامه طباطبایی.
نگارش، حسین(1382)زلزله، شهرها و گسلها.
75- نوری، جعفر، هادی زارعی، سیدابوالقاسم میرحسینی(1389) امکان سنجی جذب اکوتوریسم در مناطق کویری(مطالعه موردی تله کاببین طرزجان)، فصلنامه علمی_پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 33، صص 93_75.
76- ولدبیگی، برهان الدین(1388) نگاهی به جاذبههای گردشگری اورامان، نشر احسان، چاپ دوم.
یغفوری، حسین و تقی زاده، زهرا و رحیمی، دانا “راهبردهای توسعه گردشگری رویدادها در کلان شهرها و تأثیر آن بر اقتصاد گردشگری در ایران” مقاله.

1- Aylin Orbasll , (2000), Tourists in Historic Town, urban conservation and heritage management, London, E& Spon.
2- Beeton, Sue(2006), Community development through tourism, Landlinks press.
3- Cooper ,C. Fletcher, J. Gilbert, D. Wanhill, S. Shepherd, R.,1988,(2nd ed Tourism: Principles and Practice, New York: Longma.
4- Camagni, Roberto and Other (1998), “Towards Sustainable City Policy” Ecological Economics, Vol. 24.
5- Johnson, J.D; Snepenger, D.J. and Akis, K. (1994), “Residents’ perceptions
of tourism development”. Annals of Tourism Research. Vol. 21.
6- Jamieson, W . and Sunalai P. (2002). The Management of Urban Tourism Destination: The Cases of Klong Khwang and Phimai, Thailand. UMP_Asia Occaional Paper No. 56.
7- Inskeep Edward, (1991), Tourism planning ; an integrated and sustainable development approach, Van nostrand Reinhold, New York.
8- Gee, C. Y (1994). International Hotels, Development and Management, Eastlansing, MI: the eduction Institute of the American Hotel and Motel Association.
9- Mcintosh, Robert. W, goeldner, Charles Rand Ritchie, R Brent . (1995). Tourism, principles, practices, philosophies, united state of Mercia: John Wiley & sons, Inc.
10- Oppermann, Martin (1996), “Rural Tourism in Southern Germany” Annals of Tourism Research, Vil. 13, No. 1.
11- Orelly , A. M. (1986), “Tourism carrying capacity concept and issues”.
Tourism Management. Vol 7 (4).
12- Reid, Donald, G(2003), Tourism, Globalization and Development, Pluto press: Londonf, Sterling, Virgina.
13- Szivas, Edith et al. (1999). Tourism employment during economic transition, Available online 10 September.

14- 1516.Oh, C. O.(2005) The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy, Tourism Management, No. 26, p. 39-44.
15- Tefler, D & Sharply, R(2008) :Tourism and Development in developing world, rout ledge publication.80.
16- The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2006), www. Unwto.
17- Timothy, Dallen J. and Geoffrey Wall(1995), “Tourist Accommidation in an Asian Historic City”, The journal of Tourism Studies, Vol. 6, No.2.
18- 15-zifer, k, 1989, ecotourism; the uneasy alliance, working paperno conservation international, Washington, D.Cs.
19- WTO (1996). Global Overiew World Top Tourism Destinations Madrid.
20- Word tourism organization (1996), Global overview world top tourism destination.

Abstract
Tourism has been considered as an important phenomenon of human societies and different needs in terms of social, economic and historical development and spread. Open communication and a significant increase in the number of tourists and increasing foreign exchange earnings from tourism new horizons in the field of employment, economic growth and income distribution aspects is to have. City Paveh city with its natural landscape and cultural history ancient history, has the potential to attract domestic and foreign tourists is high. The aim of this study was to evaluate the role of tourism on the city’s economic recovery City Paveh is using SWOT model.
This descriptive study – an analysis using the SWOT model was performed. The results showed that the tourism infrastructure under the city City Paveh now can lead to the development of city tourism City Paveh and should provide more infrastructure for tourism development thought and economic conditions of tourism development is not good and should be fundamental planning in this field to can be achieved to tourism development in the region’s

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع City، Paveh,،