منابع پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، تجارت آزاد، حمل و نقل، تنوع مبادلات

دانلود پایان نامه ارشد

of Paper”, Info Trends/ CAP

نمودار فوق به وضوح نقش تکميل کنندگي ابزار الکترونيکي و کاغذ را نشان مي دهد. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، در مواردي هم که ارتباطات کاغذي اولويت مطلق مصرف کنندگان را ندارد، ترکيبي از ارتباطات کاغذي و ارتباطات الکترونيکي مورد استفاده قرار مي گيرد و تنها در يک مورد يعني «ساير نامه هاي مستقيم» بيش از 20 درصد افراد ترجيح مي دهند که از ارتباطات الکترونيکي استفاده نمايند. صاحبنظران علت اولويت ارتباطات کاغذي نزد افراد را در کارآيي انتظاري73 بيشتر ارتباطات کاغذي مي دانند. هنگامي که از افراد در مورد اثربخشي هرکدام از ابزارها (کاغذي و الکترونيکي) سوال شد، نتايج به دست آمده نشان داد که اکثريت افراد معتقدند که بيشترين کارايي کتب و مجلات هنگامي است که در قالب کاغذي چاپ و در اختيار شخص استفاده کننده قرار گيرد. بررسي ها بيانگر اين است که در اقلامي مانند کتاب، مجلات،‌ روزنامه و نامه مستقيم کماکان تمايل به استفاده از نسخه کاغذي وجود دارد.
مطالعات جديدتر نيز اين موضوع را تأييد مي كند. در تحقيق سال 2007 پست دانمارك، 75 درصد پاسخ دهمندگان ترجيح مي دادند اطلاعات كسب و كارها يا سازمان هاي دولتي را از طريق پست دريافت كنند تا ايميل. آن ها مكاتبات ارسالي از طريق پست را نسبت به مكاتبات اينترنتي جدي تر مي گرفتند. مطالعه ديگري كه شركت پيتني بوز در سال 2007 انجام داد، رجحان پست سنتي را تأييد مي نمايد. در اين مطالعه 73 درصد پاسخ دهندگان پست سنتي و 18 درصد ايميل را براي دريافت تبليغ محصولات جديد ترجيح مي داده اند. (مجله يونيون پستال)
واقعيت اين است که از زماني که مبحث جهان بدون کاغذ74 در عصر ارتباطات مطرح شد، مصرف کاغذ روز به روز افزايش يافته است. همين اتفاق براي «نامه» در صنعت پست افتاده است. به عنوان نمونه، در ايالات متحده مصرف سرانه کاغذ از 305 کيلوگرم در سال1995 ، به بيش از345 کيلوگرم در سال2009 رسيده است. در طي همين زمان، مصرف سرانه کاغذ در اروپا از 165 کيلوگرم به 190 کيلوگرم رسيده است. (سلن و هارپر،201)
بنابر عقيده صاحبنظران، علت اين امر آن است که افراد نامه هاي الکترونيکي خود را چاپ مي نمايند و بيشتر ترجيح مي دهند بجاي خواندن نامه هاي خود بر روي صفحه مانيتور، آن ها را بصورت چاپ شده و بر روي کاغذ بخوانند.
12-2-3-نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در جانشيني نامه
شکي نيست که بديل هاي الکترونيکي تا حدودي جايگزين نامه ها در پست هاي سنتي شده اند. با اين وجود شواهد نشان مي دهند که بديل هاي الکترونيکي جايگزين تمامي نامه ها نشده اند و همچنين در بسياري موارد پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث توليد مکتوبات و نامه هاي بيشتر شده است.
در مطالعات انجام شده، مفهومي تحت عنوان طيف جايگزيني75 در ارتباط با تاثير فناوري اطلاعات بر نامه پستي معرفي شده است. در اين طيف، تاثيرهاي محتمل زير در نظر گرفته شده است :
جايگزيني مستقيم76
جايگزيني غير مستقيم77
تکميل نمودن78
توليد غير مستقيم نامه بيشتر
توليد مستقيم نامه بيشتر
مفاهيم عناصر تشکيل دهنده طيف جايگزيني در نمودار زير آورده تعريف شده اند.

نمودار 4-2- طيف جايگزيني نامه

Source: Jimenez (2003)

پيشرفت هايي که در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، جهاني شدن و آزادسازي فعاليت هاي تجاري وتوسعه محصولات و خدمات در طي دو دهه گذشته اتفاق افتاده است، تمامي بخش هاي توليدي و خدماتي کشور را، البته با تاخير نسبت به کشورهاي پيشرفته، تحت تاثير خود قرار داده است. در اين ميان صنعت پست کشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به دليل ماهيت فعاليت هاي خود در بازار ارتباطات، تاثير چشمگيري از اين تحولات پذيرفته است.
اثرات اين تحولات در پست کشور نيز مشاهده مي شود. ارائه خدمات اينترنتي از طريق وب سايت پست، همچنين محصولات و خدمات جديد پستي که در بستر پيشرفت هاي ايجاد شده در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است، از جمله اين تحولات هستند. برخي از محصولات و خدماتي که با استفاده از فنآوري هاي جديد در پست کشور راه اندازي شده اند، عبارتند از :
* خريد و فروش اينترنتي
* گوياي دو سويه
* صندوق پست صوتي
* پست يافته
* پست هيبريد (ترکيبي)
* رهگيري مرسولات پست پيشتاز
* تمبر شخصي
* و …

به طور کلي با پيشرفت فناوري در زمينه هاي مختلف و به خصوص در بازار ارتباطات، بديل هاي متنوع تري در پيش روي استفاده کنندگان از خدمات ارتباطي قرار مي گيرد که طبيعتاً حق انتخاب بيشتري را در اختيار مشتريان قرار مي دهد. با اين وجود اين فنآوري ها خود مي توانند به فرصتي براي ايجاد بازارهاي جديد ارتباطي و ايفاي نقش پست در اين بازارها تبديل شوند. در اين راستا اينترنت خود به زمينه اي براي ايجاد بازارهاي مجازي خريد و فروش بدل شده و پست تنها سازماني است که مي تواند به خوبي از عهده نقش ارتباط گري بين فروشندگان و خريداران اين فروشگاه هاي مجازي بر آيد.

13-2-3-بررسي جهاني شدن و اثر آن بر پست

1-13-2-2-جهاني شدن چيست؟
صندوق بين المللي پول79، جهاني شدن را اين گونه تعريف مي نمايد : «رشد وابستگي و ارتباط اقتصادي کشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات بين المللي محصولات و خدمات، جريان آزاد سرمايه هاي بين المللي، و انتشار و نفوذ سريع و وسيع فناوري.» همچنين مجمع بين المللي جهاني شدن80 تعريف جهاني شدن را چنين ارائه مي نمايد : «وجود تمايل و کشش به سمت يک سيستم اقتصاد جهاني توسط مبادلات فراملي شرکت ها و بانک ها.»
گر چه تعاريف بيشماري در مورد جهاني شدن ارائه شده است، ولي همگان متفق القول اند که جهاني شدن ابعاد و جنبه هاي وابسته و مرتبطي دارد که مي بايستي مد نظر قرار گيرند. اين ابعاد که در شکل بصورت شماتيک نمايش داده شده اند، عبارتند از : اقتصادي، سياسي، فرهنگي و تکنولوژيکي

شکل2-2 : ابعاد جهاني شدن

با توجه به اين که ابعاد فوق الذکر در تعيين کيفيت زندگي افراد تاثير به سزايي دارند، مزايا و معايبي که جهاني شدن به همراه دارد، بسيار مورد بحث قرار گرفته است و باعث شده است که جهاني شدن، نظر تعداد زيادي موافق و منتقد را در سراسر دنيا به خود جلب نمايد.
از نقطه نظر اقتصادي، جهاني شدن مبادلات موجب شده تا انسان به محدوده بسيار گسترده تري از محصولات اعم از کالاها و خدمات دسترسي پيدا نمايد. موقعيتي که در طول تاريخ سابقه نداشته است. در نتيجه جهاني شدن، هر کس مي تواند محدوده وسيعي از کالا و خدمات از ماشين هاي آلماني، تا قهوه کلمبيايي، لباس هاي چيني، فرش ايراني، موسيقي آمريکايي و نرم افزارهاي هندي را خريداري نمايد. از سوي ديگر، مخالفان جهاني شدن معتقدند که اين پديده ممکن است منجر به تخريب صنايع ملي، محيط زيست و از دست دادن شغل تعداد زيادي از افراد گردد. از نقطه نظر سياسي نيز، مخالفان معتقدند که شرکت هاي چند مليتي81 که اقدام به سرمايه گذاري در کشوري مي نمايند، ممکن است به قدرت و نفوذ سياسي بيش از حد در ميان شهروندان و ساکنان منطقه دست يابند. همچنين جهاني شدن به صورت ضمني منجر به مهاجرت تعداد زيادي نيروي کار به کشورها و محل هايي که کار بهتر و بيشتر و با درآمد مناسب تري وجود دارد، مي شود که مي تواند باعث «انفجار جمعيت» در اين نواحي گردد. از نظر اين گروه هدف اصلي جهاني شدن از نظر سياسي تسلط شرکت هاي چند مليتي بر مقررات ديگر کشورهاست.
مبادلات بيشتر فرهنگي نيز با توجه به اين که ايده ها، سبک هاي لباس پوشيدن و رفتار از طريق مسافرت ها، مبادلات و رسانه ها با سرعت بسيار زيادي به سراسر دنيا انتقال مي يابد، رشد زيادي مي نمايد. نام هاي تجاري معتبري مانند کوکاکولا، سوني و غيره به عنوان مرجع در صنعت خود، در سراسر دنيا شناخته شده هستند. به عنوان نمونه يک شهروند چيني همان نوشيدني را که فردي در پورتوريکو، يعني درست آن سر دنيا، استفاده مي نمايد، خريداري مي کند. اما برخورد فرهنگ ها و تهاجم فرهنگي نيز مسائلي هستند که بسياري از منتقدين جهاني شدن به عنوان يک نتيجه مخرب از آن ياد مي کنند. (استيگليتس، جوزف، 1382 : 38)

شکل 3-2 : اشاره به جنبه فرهنگي جهاني شدن

يکي از مهمترين ابعاد و جنبه هاي جهاني شدن، بعد تکنولوژيکي آن بخصوص در صنعت حمل و نقل و ارتباطات است که در نهايت منجر به شکل گيري مفهوم «دهکده جهاني» شده است. در حالي که در سال 1850 طي مسافت دور دنيا با کشتي نزديک به يک سال طول مي کشيد، هم اکنون به سادگي مي توان در يک روز با هواپيما دور دنيا را طي کرد. همچنين مي توان به صورت لحظه اي با استفاده از نامه الکترونيکي با تمام نقاط دنيا در تماس بود و يا به صورت زنده و به عنوان يک نفر از5/1 به ميليارد بيننده به مشاهده فينال جام جهاني پرداخت. در نتيجه پيشرفت هاي تکنولوژيکي، هزينه حمل و نقل کاهش بسيار يافته است و دسترسي به بازارهاي جهاني بسيار آسان تر شده است.

2-13-2-3-تاثير جهاني شدن بر پست کشور
گزارش 2008 پست82 که توسط اتحاديه جهاني پست ارائه شده است، نشان مي دهد که سهم نامه فيزيکي از بازار جهاني ارتباطات در سال2005 ، از نقطه نظر حجم، تقريبا 20 درصد بوده است. درحاليکه سهم تلفن و فکس در آن سال 75 درصد و سهم نامه الکترونيکي 5 درصد حجم بازار جهاني ارتباطات برآورد شده است. نامه ترکيبي83 در آن زمان سهم بسيار اندک و ناچيزي داشته است.
در سال هاي اخير، رواج استفاده از تجارت الکترونيک84 بازار ارتباطات و پست را بسيار دستخوش تغيير و تحول نموده است. سازمان توسعه و همکاري اقتصادي85، تجارت الکترونيک را به عنوان «بخشي از يک فرآيند وسيع تغييرات اجتماعي که بر مبناي جهاني شدن بازارها شکل گرفته است و منجر به اقتصاد دانايي محور و اطلاعات محور که تا سال ها ادامه خواهد داشت، مي شود» تعريف مي نمايد. اگر چه معمولاً عبارت «جهاني شدن» براي توصيف توسعه فعاليت شرکت هاي چند مليتي86 در بازارهاي بين المللي در رقابت با محصولات داخلي و يا ساير شرکت هاي چند مليتي استفاده مي شود، اما جهاني شدن به عنوان يک «روند جهاني»87 باعث حرکت کشورها به سمت تجارت آزادتر گرديده است.
ورود شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي داخلي کشورها داراي دو جنبه مي باشد :
• از منظر توليد کنندگان و ارائه دهندگان داخلي کالاها و خدمات، جهاني شدن به مفهوم اجبار براي رقابت با بهترين هاي جهان در صنعت خواهد بود. اين شرايط توليد کنندگان داخلي را مجبور خواهد نمود که عملکرد خود را بهبود و ارتقاء دهند. به عبارتي ديگر، توليد کنندگان داخلي مجبور خواهند بود که براي «بقاء» در يک محيط کاملاً رقابتي، کيفيت، قيمت کالا و خدمات توليدي خود را در يک کلاس جهاني قابل قبول ارائه نمايند. مهم تر اينکه در اثر جهاني شدن و ادغام اقتصادي، توليد کنندگان مي توانند بر محدوديت بازار داخلي غلبه کرده و با استفاده از مزيت حاصل از صرفه هاي مقياسي به توليد انبوه دسترسي يابند. بنابراين افزايش رشد اقتصادي مسئله مهمي است که حاصل اين يکپارچگي خواهد بود.
• از منظر مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از کالا و خدمات، جهاني شدن کالاها و خدماتي را در اختيار آن ها قرار مي دهد که از نقطه نظر کيفيت و قيمت، مطلوبيت بيشتري را براي آن ها ايجاد مي نمايد.
در کنار اين مسئله، کاهش هزينه هاي تبديل پول ملي و تحرک آسان نيروي کار نيز از مزاياي عمده اين امر محسوب مي شود. اما آنچه مسلم است براي جهاني شدن، تحقق زمينه هايي نياز است که در صورت فراهم نبودن آن، ممکن است مشکلاتي براي کشورها خصوصاً کشورهاي ضعيف تر به بار آورد. از جمله اينکه کشورهايي که در سطح جهاني با يکديگر ادغام مي شوند، بايستي به لحاظ جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي تشابهاتي داشته باشند. بعنوان مثال اگر دو کشور که با يکديگر به تجارت آزاد مي پردازند در دو سطح متفاوت اقتصادي باشند در نهايت کشور ضعيف تر متضرر خواهد شد.
صاحبنظران معتقدند که جهاني شدن تاثير بسزا و روز افزوني بر بسياري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سهم بازار، مصرف کنندگان، تلفن همراه، ابزار ارتباط Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، سلامت روان، مصرف کننده، آموزش و پرورش