منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند، وفاداری به برند

دانلود پایان نامه ارشد

کر تا هسو (2011) مربوط به اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها از شرکت های بیمه زندگی اثرات مثبت بر رضایت مشتری، شهرت شرکت ها، وحقوق صاحبان سهام با برند هماهنگی دارد . نتایج یونگ گیانگ (2009)، که “در مکتوبات مربوط به مسؤولیتپذیری اجتماعی، سازمانهای درگیر با این پدیده، میتوانند نظر مثبت مشتریان را نسبت به ارزیابی مارک تجاری، انتخاب آن و پیشنهاد آن به دیگران به دست آورند و نگرشی و تصویر خوب نسبت به سازمان و حتی خشنودی و رضایت از پرداخت اضافی را نیز به دست آورند”، نیز نتایج فرضیات پژوهش را مورد تایید قرار داده است
نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر کیفیت محصول » بر متغیر « وفاداری برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت وهمچنین فرضیه چهارم که متغیر « تصویر کیفیت خدمات » بر متغیر « وفاداری به برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد با نتایج راه چمنی و همکاران (1390) که نشان داد نوع برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی وکیفیت ادراک شده برند تاثیر قابل توجهی بر ترجح برند مشتریان دارند که تاثیر هر کدام از متغییر های مورد بررسی با توجه به سن ، ارزش های فرهنگی ، گرایش به مسئولیت اجتماعی شرکت متفاوت می باشد ، هماهنگی دارد . صالحی امیری وهمکاران (1387) در نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیان می کند که شرکت ها دارای قدرتی شده اند که می تواند بر روی سلامت و رفاه عمومی جامعه و افراد تاثیر گذار باشد و به نقل از پارکینسون شرکت ها تصمیم خصوصی می گیرند که دارای نتایج همگانی شوند، مسئوليت شركت ها را افزايش سود مي داند و اين افزايش سود را همراه با رعايت قواعد اساسي جامعه از سوي شركت مي داند . بدين ترتيب از شركتي كه در حال ورشكستگي است، نمي توان انتظار مسئوليت اجتماعي داشت . اشاره نیازی و امینی( 1387).مسؤولیت اجتماعی همهجانبه و فراگیر است و باید در حل معضلات اجتماعی جامعه نمود یابد و بهعنوان ابزاری قدرتمند درجهت توانمند کردن بنگاههای اقتصادی مدنظر قرار گیرد . زايري و پيترز (2002)مزايايي كه سازمانها در پي فرآيند انجام فعاليتهاي مسؤولیت اجتماعی سازمان به دنبال آن هستند شامل: برآوردن انتظارات مشتري، نشان دادن تعهد در قبال محيط، پيشرو بودن در وضع قوانين و ارتقاء انگيزش كارکنان است که نشان می دهد بهبود تصویر مسئولیت برند و کیفیت خدمات و کیفیت محصول بر وفاداری برند تاثیر گذار می باشد .
نتایج حاصل از فرضیه پنجم تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر متغیر « شخصیت برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت . نتایج مطالعه ما کاملاً با نتایج حاصل از سن و باتاچاریا (2001) اعلام کرده اند که تاثیر جذابیت مسئولیت اجتماعی بر ارزیابی برند و مقاصد برند برای کسانی که از سطوح بالاتری از حمایت شخصی برای انتقال مسئولیت اجتماعی برند دارا می باشند بسیار مطلوب است. روبرت و همکاران (2008)در تحقیقی گسترده نشان دادند که مصرف کنندگان ممکن است توسط مسئولیت اجتماعی یک برند برانگیخته شوند و خرید کنند زیرا به آنان اجازه میدهد که ارزش های شخصی و هدف سازگار خود را در چارچوب شخصیت برند بیان کنند. همچنین امکان تبادل دو جانبه بین مصرف کننده و برند به رسمیت می شناسد. بنابراین وقتی که برند مسولیت اجتماعی خود را نشان می دهد و مصرف کنندگان آنرا مشاهده می کنند اقدام خاصی که دلالت بر یک هدف شخصی یا ارزش مهم است هنجاری متقابل که آنها خود را موظف به دادن چیزی به برند در مقابل تلاش های خود دنبال خواهند کرد. به طور ویژه تمایل پاداش دادن به یک برند برای دوستدار محیط زیست خود است تلاش به عنوان تکنیکی رفت و برگشتی مورد استفاده بوسیله مصرف کنندگان برای آنها این مسئله به خصوص معنی دار مشاهده شده است .در این تحقیق هدایت نگرش مصرف کنندگان زمانی مطلوب ترین خواهد بود که یک به عنوان مسئولیت اجتماعی برند را درک کنند و مایل به پاداش دادن به برند برای اقدامات خود است، که با نتایج مطالعات ما مطابقت دارد. یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین تحقیقات در مورد اجزای شخصیت برند جنیفر آکر (1997) است. او پنج ویژگی کلی را شامل صمیمیت، هیجان بخشی، توانمندی،‌دل فریبی و استحکام معرفی کرده است. هر کدام یک از ابعاد دارای زیر مجموعه‌هایی است. تمامی عناصر شخصیتی مربوط به رستوران پدیده شاندیز تهران در این زیر مجموعه قرار دارد . سیگاو، ماتیلا و آوستین84 (1991)، شخصیت برند را در 9 برند رستوران اندازه‌گیری کرد نتایج مشخص نمود اگر چه تفاوتهایی در ابعاد شخصیت برند در میان 9 برند شناسایی شد اماتفاوتها زیاد نبود.
-محسن دست مرد (1389) پایان‌نامه خود را د رمورد ربته بندی شخصیت برند محصولات آرایشی بهداشتی ایرانی و وارداتی با استفاده از مقیاس آکر انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد شخصیت برندهای وارداتی در تمامی ابعاد شخصیتی، میانگینی بالاتر از برندهای ایرانی داشته‌اند. همچنین اختلاف زیادی در بعد دل فریبی محصولات وارداتی و ایرانی وجود دارد.
نتایج حاصل از فرضیه ششم تحقیق نشان می دهد که متغیر « شخصیت برند » بر متغیر « وفاداری به برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ذیل مطابقت دارد .
گاورز و سکورمنز (2005) در تحقیق دیگری به بررسی تاثیر ترجیح مصرف کنندگان زمانی که خود پنداری آنها منطبق با شخصیت محصول است. پرداختند. این تحقیق نشان داد که ترجیحات برای محصولاتی وجود دارد که تجانس زیادی بین خودپنداری افراد و شخصیت محصول وجود دارد. این نتایج نشان می‌دهد که همه ابعاد مدل پنج بزرگ ارتباط مثبت معناداری با شناخت از شخصیت برند دارد.
-کیم، هام و پارک85 (2001) اثر شخصیت و هویت برند روی وفاداری برند بررسی کردند. نتایج نشان داد تداعیات مثبت بین جذابیت، تمایز و ارزش خود بیانگری شخصیت برند،‌تاثیر مثبتی روی هویت برند دارد که بطور غیر مستقیم بر وفاداری برند تاثیر دارد
علیرضا موتمنی و دیگران (1389) در مقاله تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان نشان دادند که شخصیت برند تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت و ارزش ادراکی دارد.همچنین رضایت تاثیر معنی دار بر روی اعتماد و وفاداری و ارزش ادراکی بر روی رضایت و وفاداری مشتریان دارد.
مگنیسا86(2007) به بررسی تاثیر شخصیت برند بر روی ترجیحات، علاقه‌مندی، وفاداری و تصمیم خرید برند در مصرف کنندگان پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که شخصیت برند تاثیر مثبتی بر ترجیح علاقه‌مندی، وفاداری و تصمیم خرید مصرف کنندگان دارد با نتایج مطالعه ما مطابق است .
گیو87(2003) بررسی کرد که آیا شخصیت برند تاثیر معناداری روی ترجیح برند دارد؟ نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان، برندهایی را ترجیح می‌دهند که شناخت بیشتری از شخصیت برند آنها دارند. این مساله ممکن است بخاطر این باشد که مصرف کنندگان برندهایی را که شخصیت متمایزتری دارند را دوست دارند دارند با این تفاوت که در پژوهش حاضر وفاداری به برند از نظر رفتاری تعامل با برند هم مد نظر بود وبه شناخت شخصیتی برند خلاصه نشده است .
کومار ودیگران (2006) ارتباط بین شخصیت برند و وفاداری را بطور جداگانه در مورد کالاهای بادوام (ماشینها) و کالاهای مصرفی (خمیر دندان) بررسی کردند. نتایج نشان داد که شخصیت برند می‌تواند در کالاهای مصرفی بر وفاداری برند مصرف کنندگان موثر باشد باشدو همچنین در پژوهش حاضر نیز که در صنعت رستوران داری انجام شده با حساسیت بیشتری به دلیل اهمیت سلامت مواد خوراکی برای افراد و ویژگی های خدماتی رستوران ها می تواند بر وفاداری به برند تاثیر بگذارد.
5-5 پیشنهادات کاربردی
نتایج حاصل از این مطالعه پیامدهای مفید برای دست اندرکاران صنعت رستوران دارد .در حالی که استراتژی های رستوران ها در بهبود درک هر دو کیفیت محصول و کیفیت خدمات متمرکز شده اند، در نظر گرفتن استراتژی های اجتماعی و همچنین شخصیت برند نقش کمتر بازی کرده اند. امید است که این پژوهش توجیه کا فی را برای مدیران اجرایی رستوران ها به جایگزینی و تاکید بر روی افزایش استراتژی های مسئولیت اجتماعی و شخصیت برند ارائه کرده باشد . از چهار متغییر به عنوان سابقه مورد آزمایش قرار به وفاداری به برند، 1. کیفیت خدمات ، 2. کیفیت محصول ، و 3. شخصیت برند به تر تیب بیشترین ضریب تعیین را را با وفاداری به برند دارند. مسئولیت اجتماعی توسط مصرف کنندگان مشاهده شد به مورد به عنوان مهمترین متغییر کیفیت خدمات در عزم خود را در وفاداری به برند رستوران پدیده شاندیز دارد . در نتیجه، به عنوان رستوران ها باید برنامه ریزی استراتژی های خود را برای بهبود کیفیت محصول و خدمات، آنها همچنین تصویر خود را به عنوان یک عضو مسئول اجتماعی جامعه در نظر بگیرند. یافته های دیگر از اهمیت به دست اندرکاران همانندادراک از کیفیت محصول و کیفیت خدمات با برند است که تصویر مسئولیت اجتماعی برند را افزایش می دهد . این پدیده به طور کلی مدیران به عنوان توسعه استراتژی در تلاش برای بهبود تصویر کیفیت محصول و خدمات و شخصیت برند، آنها باید توانایی مسئولیت اجتماعی به طور غیر مستقیم در این تلاش کمک در نظر بگیرند. مدیریت رستوران پدیده شاندیز نباید، با این حال، به سادگی بر روی تصویر مسئولیت اجتماعی با هزینه کیفیت محصول و خدمات به وفداری مشتریان خود تکیه کند.تبلیغات پدیده شاندیز به نظر می رسد تمرکز بیشتر بر باورهای احساسی و ملی (به عنوان مثال، تبلیغات نشان دادن خانواده در مسافرت و شرکت در انتخابات) و گاهی اوقات تلاش های خود را در زمینه مسئولیت اجتماعی، وهزینه های کیفیت محصول و خدمات می پردازد . مسئولیت اجتماعی را باید به عنوان یک مکمل به کیفیت محصول و خدمات ، نه به عنوان جایگزین آنها در نظر گرفت . این مطا لعه نشان دادکه که مسئولیت اجتماعی پایین و در نظر نگرفتن شخصیت برند وفاداری به برند را به مشکل و سختی خواهد انداخت . برای مصرف کنندگانی که تمایل به پاداش دادن به تصویر مسئولیت اجتماعی برند دارند ، در صورت فقدان یک برند با تصویر مسئولیت اجتماعی بالا است که به نظر می رسد تحت تاثیر قرار ادراک از کیفیت محصول و خدمت ، وفاداری به برند دارند. این واقعیت که یک درک مثبت از تصویر یک برند دارای مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت بر ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول، کیفیت خدمات، شخصیت نام جاری و وفاداری به برند در این مطالعه نشان داده شده است . آگاهی از گروه های خاصی از مشتریان که ممکن است تمایل به پاداش دادن به تصویر با مسئولیت اجتماعی برند به دست اندرکاران اجازه می دهد برای افزایش درک مشتری از کیفیت خدمات با هدف قرار دادن این گروه ها با اطلاعات مربوط به تلاش های مسئولیت اجتماعی شرکت را در اختیار آنان قرار دهند. محققان ادراکات مشتریان از تصویر مسئولیت اجتماعی شرکت اندازه گیری کرده اند (راس و همکاران 1997)
این مطالعه نشان داد که هنگامی که متغیرهای مرتبط با گرایش مسئولیت اجتماعی از مصرف کنندگان و تمایل خود را برای پاداش دادن به تصویر با برند مسئولیت اجتماعی و شخصیت برند در همان ساختار ترکیب شدند، از مهم ترین متغیرها به نظر می رسند. اگرچه مصرف کنندگانی که جهت گیری مسئولیت اجتماعی محور دارند مهم هستند، زیرا آنها به تعیین اقدامات مصرف کنندگان بالقوه کمک می کنند . دانش مسئولیت برند و شخصیت برند باید در توسعه استراتژی ها و تاکتیک های که منجر به افزایش میل به پاداش دادن به تلاش های مسئولیت اجتماعی برند اثبات با ارزش مورد استفاده قرار گیرد . به عنوان مثال، مصرف کنندگان با سطوح بالایی از جهت گیری مسئولیت های اجتماعی برخوردار خواهد شد به احتمال زیاد برجستگی بیشتر در مورد تلاش های مسئولیت اجتماعی یک برند نسبت به مصرف کنندگان خواست جهتگیری پایین مسئولیت اجتماعی در نظر خواهند داشت . از آنجا که این دانش جدید به ساختار باور مصرف کنندگان گنجانیده شده، چنین باورهایی در میان باید به افزایش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع وفاداری برند، مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند، مدیریت بازرگانی