منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند، پژوهش علمی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، سپس به لحاظ اخلاقی فرصتی برای تمایز ارائه می دهد. یافته های کری یر و راس (1997) نشان می دهد که: اخلاقیات شرکت در تصمیم گیری خرید مهم هستند؛ مصرف کنندگان رفتار اخلاقی را به عنوان بخشی از شرکت ها انتظار دارند ، مصرف کنندگانی که با درک اخلاق با اهمیت به آن حاضر به پرداخت بیشتر به (پاداش) محصولات شرکت های اخلاقی می باشند. در واقع اگر مصرف کنندگان مایل به پاداش دادن به مسئولیت اجتماعی هستند، ساختار تصویر مسئولیت اجتماعی باید قدرت تبیینی برند و تصویر مسئولیت اجتماعی برند را افزایش می دهد و مصرف کنندگان ممکن است از شرکت هایی رعایت اخلاقیات نمی کنند خرید کنند ، اما آنها را در قیمت های پایین تر (مجازات) رها کنند.
این پژوهش مبانی نظری فوق را در قالب فرضیات زیر می آزماید:
H1 : تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول تاثیر معناداری دارد.
H2 : تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
یافته های جعفر نژاد و همکاران (2012) نشان داد که وفاداری به برند از طریق ارزش درک شده مشتریان از محصول و خدمات آن مورد بررسی قرار گرفت به این معنا که مشتریان با ادراکاتی که نسبت به خدمات و محصول دارند می توانند با تمییز ترجیحات نام های تجاری به آن نام بخصوص وفادار بمانند و نتایج چن و همکاران (2011) نشان می دهد که برند و تصاویر شرکت به طور قابل توجهی بر کیفیت تاثیر می گذارند، و کیفیت نیز تاثیر قابل توجهی بر ارزش روابط دارد و همچنین تحقیقات پریچارد و دنیس (1997)، آکر (1996)، و پریچارد، و همکاران، (1999) و ریچ (2002) نیز می توان اشاره کرد که بیان کردند کیفیت محصول و کیفیت خدمات وفاداری به برند را تحت تاثیر قرار می دهند در این پژوهش مبانی نظری فوق با فرضیات زیر آزموده شده است.
3H : تصویر کیفیت محصول بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
H4 : تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
مصرف کنندگان ممکن است توسط مسئولیت اجتماعی یک برند برانگیخته شوند و خرید کنند زیرا به آنان اجازه میدهد که ارزش های شخصی و هدف سازگار خود را در چارچوب شخصیت برند بیان کنند. همچنین امکان تبادل دو جانبه بین مصرف کننده و برند به رسمیت می شناسد. بنابراین وقتی که برند مسولیت اجتماعی خود را نشان می دهد و مصرف کنندگان آنرا مشاهده می کنند اقدام خاصی که دلالت بر یک هدف شخصی یا ارزش مهم است هنجاری متقابل که آنها خود را موظف به دادن چیزی به برند در مقابل تلاش های خود منبال خواهند کرد. به طور ویژه تمایل پاداش دادن به یک برند برای دوستدار محیط زیست خود است تلاش به عنوان تکنیکی رفت و برگشتی مورد استفاده بوسیله مصرف کنندگان برای آنها این مسئله به خصوص معنی دار مشاهده شده است.انتظار این تحقیق هدایت نگرش مصرف کنندگان زمانی مطلوب ترین خواهد بود که یک به عنوان مسئولیت اجتماعی برند را درک کنند و مایل به پاداش دادن به برند برای اقدامات خود است. (Robert.M, David M. B 2008). مجموعه ابعاداصلی شخصیت برند اکر (1997)، مسئولیت برند را در بر ندارد اما نزدیک به این دیدگاه مسئولیت اجتماعی در چارچوب اکر در بعد شایستگی گنجانده شده است که با واژگان اعتبار وقابلیت اعتماد، شعور و توانایی ذهنی و موفقیت تعریف می شود. (Robert.M, David M. B 2008) بنابراین فرضیه ای بر این مبانی نظری صورت میگیرد عبارت است از :
H5 : تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند تاثیر معناداری دارد.
شخصیت انسانی بطور سلسله مراتبی(آیزنک، 1974) با صفات سطوح پایین ترکیب و ابعاد گسترده تر عوامل شخصیتی را تشکیل می دهند. به طور کلی توافق کردند که پنج بعد شخصیتی گسترده (به عنوان مثال، “پنج بزرگ”) در توصیف شخصیت انسانی وجود دارد (کوستا و همکاران، 1992). که در شیوه ای مشابه، آکر (1997) پنج بعد وسیعی از شخصیت برند (صداقت، هیجان، شایستگی، پیچیدگی وکمال)، هر کدام به نمایندگی از ویژگی های شخصیتی خاص می باشد. تحقیقات کیم و همکارانش (2001)، و بروکس و همکارانش (2007) نشان داد که وفاداری به برند تا حد زيادي تحت تاثیر شخصیت برند قرار می گیرد Kim et al. 2001; Florence et al ,2009 ) (.بنابراین فرضیه ای بر این مبانی نظری صورت می گیرد عبارت است از
H6 : شخصیت برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
با توجه به مباحث ذکر شده، در این تحقیق با توجه به مدلهای موجود در زمینه تاثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری به برند و با محوریت مدل (Allen Z. Reich 2002) در این تحقیق به توسعه مدل مذکور با درنظر گرفتن مولفه و ابعاد شخصیت نامتجاری پرداخت خواهد شد. مدل مفهومی پژوهش به صورت ذیل میباشد.

فصل سوم

روش پژوهش

3-1 مقدمه
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هدف از پژوهش علمی شناسایی پدیدهها، مشخص نمودن روابط بین پدیدههاست و به دنبال آن در پی دستیابی به قواعد و قوانینی است که به وسیلهی آن بتوان تغییرات این پدیدهها را پیشبینی نمود. پژوهش علمی امری است نظامدار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقالپذیر که از طریق ساختار علمی، دادهها را خلاصه نموده و به وسیلهی شیوههای تحلیل، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش میدهد. این پژوهش با نوعی مسأله یا مشکل آغاز میشود که با استفاده از روش علمی به دنبال یافتن جواب آن هستیم(سرمد، 1383).
هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست اما تحقيق عبارت است از فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين. بنابراين تحقيق فرآيندي است كه از طريق آن مي توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرد. در اين فرايند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافته ها، تحت عنوان روش شناسي ياد مي شود. اين سوال كه چگونه داده ها گردآوري شود و مورد تفسير قرار گيرند، به طوري كه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممكن كاهش يابد ،مربوط به روش شناسي تحقيق است. پاسخ اين سوال را مي‌توان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهشهاي علوم انساني و ديدگاههاي فلسفي زير بنايي آنها بدست آورد(سرمد و ديگران،1387، 22).در تعریفی دیگر، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می‌شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی،1385)
روش های پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می رود. روش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانین واقعیت پی می برد.روش های پژوهش متعددند و هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند (دلاور،1389، 25).
در ابتدا نمودار فرایند تحقیق برای آشنایی خواننده با کلیت مراحل تحقیق ارائه شده است، در ادامه روش تحقیق، دامنه تحقیق، جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش و ابزار گردآوری داده ها، پایایی و روایی ابزارهای سنجش و روش های آماری تجزیه و تحلیل داده¬ها مورد بررسی قرار گرفته تا مجموعه نسبتا کاملی از رهنمودهای روشی، در این فصل گردهم آورده شده باشد.
در این پژوهش سعی شده است از مناسب ترین روش که نسبت به روش های دیگر دقیق تر می تواند واقعیت را کشف کند، استفاده شود. در این فصل روش انجام تحقیق به تفصیل توضیح داده می شود و مطالبی همچون جامعه آماری و چگونگی گزینش آن، روش های گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش آماری مشخص شده مورد بحث قرار می گیرد.
3-2 روش تحقیق
از یک منظر، روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که کاوش علمی را راهبری می‌کند. از این دیدگاه، روش‌شناسی به عنوان شاخه‌ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاهی دیگر روش‌شناسی را شاخه‌ای از علم می‌داند. در مقابل، تالکوت پارسونز معتقد است که روش‌شناسی در اصل با روش‌های پژوهش تجربی نظیر آمارشناسی، مطالعه موردی، مصاحبه و غیره سروکار ندارد، بلکه ملاحظه زمینه‌های کلی برای اعتبار کار علمی است. روش‌شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی و نه دقیقاً رشته‌ای علمی است. اندیشمندان مختلف براساس معیارهای گوناگون از قبیل هدف، زمان، ژرفایی، وسعت، کاربرد و میزان کنترل پژوهشگر تقسیم‌بندی‌هایی انجام داده و انواعی از پژوهش‌ها را در آثار خود ارائه داده‌اند (طبیبی و همکاران، 1388، 115-113).

پژوهش حاضر، از نظر زمان انجام پژوهش، مقطعی؛ ؛ از نظر هدف پژوهش، توصیفی کاربردی (و از نوع مطالعه موردی) واز نظر منطق اجرای پژوهش، استقرایی است.
از جمله روش‌هاي علمي تحقيق مي‌توان تحقيق توصيفي را نام برد كه خود شامل تحقيق پيمايشي، ‌همبستگي، اقدام پژوهي و.. مي‌شود (سرمد و دیگران، 1387، 82). تحقيق توصيفي شامل جمع‌آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌شود. يك مطالعه توصيفي چگونگي وضع موجود را تبيين و گزارش مي‌كند. اطلاعات تحقيق توصيفي از طريق پرسشنامه، مصاحبه يا مشاهده جمع‌آوري مي‌شود (خاكي، 1389، 210).
در این تحقیق از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. در این تحقیق هدف بررسی رابطه کمی میان متغیرهای معرفی شده در فرضیه‌هاست و با توجه به متغیرهای معرفی شده در صورتی که همبستگی بین آنها و الگوي مفهومی ارائه شده وجود نداشته باشد در نهایت از الگو حذف مي شوند.
.مراحل تحقيق به شرح زير مي باشد:
1- جمع‌آوري ادبيات موضوعي با بهره‌گيري از كتابها، مجلات، و سايت هاي اطلاع رساني
2- تدوين ادبيات موضوعي تحقيق
3- تهيه و تنظيم پرسشنامه بر اساس ادبيات موضوع
4- توزيع پرسشنامه
5- تجزيه و تحيل داده‌هاي آماري
6- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادهاي لازم
3-3 اهداف تحقیق
1. توسعه مدل وفاداری برند با استفاده ازمولفه های شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی
2. شناسایی وبررسی هریک از عوامل موثر بر وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران
3-4 جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردم ساکن شهر تهران می باشد که از رستوران پدیده شاندیز استفاده کرده باشند.
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه
منظور از حجم نمونه تعداد پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق هستند که از جامعه آماری برگزیده شده اند جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که يك يا چند صفت مشترک دارند که اين صفات، مورد نظر محقق می باشد. ( بست ، جان ، 1384؛ 24 ).نمونه عبارت است از مجموعهاي از نشانهها كه از قسمت، يك گروه يا جامعهاي بزرگتر انتخاب مي‌شود، به طوري كه اين مجموعه معرف كيفيات و ويژگيهاي آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر باشد و معمولاً آن را با n نشان ميدهند. (خاكي، 1389 ، 273). برای تعیین حجم نمونه از فرمول مشهور«کوکران» که در تحقیقات اجتماعی بسیار رایج است استفاده کرده ایم.

N= جامعه آماری
p= وجود صفت مورد بررسی (5/0)
q = عدم وجود صفت مورد بررسی (5/0)
t = سطح اطمینان 95/0(96/1)
d = درجه اطمینان (5%)
با استفاده از این روش، مقدار نمونه استخراجی 384 بوده که با توجه پیش بینی های انجام شده در مورد عدم پاسخگویی تعداد 410 پرسشنامه توزیع گردید و از این تعداد 364 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده شد.
3-6 روش و ابزار گردآوری داده‌ها
در فرآیند پژوهش، یکی از مهمترین بخش‌ها را گردآوری داده‌ها و شیوه‌های آن تشکیل می‌دهد. قدر مسلم، ابزار گوناگونی برای گردآوری داده‌ها وجود دارد و هر پژوهشگر بنا به نوع پژوهش و ضرورت، یکی از روش‌های کلی گردآوری داده‌ها شامل: مرور بر پژوهش‌ها، پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها و یا مشاهدات را انتخاب می‌کند (طبیبی و همکاران،1388،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شخصیت برند، وفاداری به برند، وفاداری برند Next Entries منابع پایان نامه با موضوع جمعیت شناختی، قابلیت اعتماد، سطح تحصیلات