منابع پایان نامه با موضوع مدیریت مالی، ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی، عوامل فردی

دانلود پایان نامه ارشد

برای استقرار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد به ترتیب از مهم‌ترین موانع، فردی، سازمانی و محیطی درزمینه استقرار سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد از دیدگاه مدیران و مسئولان مالی بود.

عبدالرحیم رحیمی و همکاران (1391) در مقاله دیگری تحت عنوان به‌کارگیری مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب) از روش تحقیق توسعه‌ای و توصیفی برای بررسی عملکرد مالی و بودجه‌ریزی ع استفاده کردند که در این پژوهش بر اساس شاخص‌های مالی، بهره‌وری کارکنان، تخصیص منابع و فرایندهای مدیریتی ارزیابی کردند و نهایتاً بر اساس شاخص‌های فوق پیشنهاداتی برای استقرار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد پیشنهاد دادند.

مشایخی، عبدزاده کنفی و فرجی (1393) در مقاله دیگری تحت عنوانبررسی امکان‌سنجی طراحی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های دولتی ایران: (مطالعه موردی دانشگاه تهران) بر لزوم استقرار سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد با توجه به به‌کارگیری سیستم بها یابی برمبنای فعالیت تأکید بیشتری کردند و عنوان کردند، از الزامات سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد شاخص‌های شفاف عملکردی، نظام ارزیابی عملکرد، نظام انگیزشی و پاسخگویی می‌باشد.

2-20-2: خارجی
ویلووگبای (2002) در پژوهشی دیگر تحت عنوان «اهمیت اندازه‌گیری بودجه برمبنای عملکرد در دولت و روند مشورتی آن» در این مطالعه یک بررسی الکترونیکی انجام شد که در آن ماموران و کارشناسان بودجه در 50 ایالت موردبررسی قرار گرفتند، سودمندی اطلاعات عملکرد به تصمیم‌گیری در بودجه معمول شد، این پژوهش به دنبال بررسی استفاده از اطلاعات عملکرد در تصمیم‌گیری‌های بودجه شد و انتظار می‌رود که استفاده از اندازه‌گیری عملکرد و ارتباطات بیشتر در مورد نتایج در میان گردانندگان داخلی و خارجی بودجه ترویج می‌یابد.
کرین و اٌروک56 (2002) در مقاله‌ای تحت عنوان «تأثیر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر عملکرد مالی دولت» به بررسی فرایند بودجه برمبنای عملکرد در هزینه‌های فعالیت دولت امریکا پرداختند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های هیئت‌رئیسه از 1990 تا 1997 نشان می‌دهد که بودجه بر مبنای عملکرد حداقل دو درصد از هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد؛ و این مقاله نیز به روش‌های اجرای بودجه بر مبنای عملکرد در کشورها پرداخت.
آندروز57 (2004) نشان داده است که امکان اجرا بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در ایالت‌هایی وجود دارد که در آن‌ها توانایی حرفه‌ای و کارشناسی برای چنین تغییراتی بیشتر وجود دارد و مقامات و مدیران برای اعمال چنین تغییراتی اختیارات بیشتری دارند و میزان پذیرش تغییر نیز بیشتر است.
برنز و لی58 (2004) دریافتند که استفاده از شاخص‌های اثربخشی عملکرد، نرخ‌های بهره‌وری در بودجه‌های ایالتی، ارسال 1990 تا 2000 کمی کاهش‌یافته است. آن‌ها همچنین دریافتند، در دوره‌های زمانی که سطوح منابع مالی تغییر کرده، این شاخص‌ها نیز به میزان زیادی بهبودیافته‌اند.
گری و ویلیام59 (2005) در مقاله‌ای تحت عنوان «مفید است، اما نوش دارو نیست: برنامه بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد در ایالت فلوریدا» به اصلاح نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در ایالت فلوریدا پرداختند و عوامل مؤثر و مفید را به دودسته عوامل فرایندی و سازمانی که شامل، فقدان رهبری سازگار، عدم توافق درباره هدف وبی اعتمادی و عوامل فنی که شامل اندازه‌گیری عملکرد، سیستم‌های حسابداری می‌شود، پرداختند.
کتاک و سلینگر60 (2010) در پژوهشی تحت عنوان «بودجه برمبنای عملکرد در ترکیه» که برای استفاده مؤثر و کارآمد از منابع عمومی دارای اهمیت حیاتی در ترکیه برای اصلاح مدیریت مالی عمومی انجام شد، در این مقاله به ارزیابی وضعیت فعلی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد از دیدگاه عمومی پرداخت و تمام مراحل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد ازجمله برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی عملکرد، گزارش پاسخگویی و حسابرسی و همچنین همه عناصر سیستم ازجمله قانون، روش، هماهنگی، راهنمایی، مالکیت و عوامل مؤثر بر روند به‌عنوان نقاط قوت و ضعف سیستم شناخته‌شده‌اند.

عیدی، پرهیزگار و حکاک61 (2011) در مقاله دیگری تحت عنوان «استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد در سازمان‌های دولتی» در مورداستفاده از مبنای هزینه ‌بر اساس بودجه عملکردی برای تخصیص اعتبار به سازمان با توجه به فعالیت و عملکرد آن‌ها و درنتیجه، عوامل اثربخشی و صرفه‌جویی در سازمان‌های دولتی موردبحث قراردادند.

چارنکوال و سیربانپیتک62 (2012) در مقاله‌ای تحت عنوان «مدل یکپارچه بودجه برمبنای عملکرد برای آموزش عالی تایلند» که به بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در دانشگاه‌های دولتی پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدل اداری مناسب از بودجه برمبنای عملکرد برای مؤسسات آموزش عالی مدل یکپارچه بودجه متشکل از چهار بعد اصلی 1) برنامه‌ریزی استراتژیک 2) سیستم بودجه‌بندی برای موانع 3) ساختار یکپارچه مدیریت بودجه 4) شرایط برای اجرای مدل ارائه‌شده و عوامل حیاتی، تشخیص دادند که بودجه برمبنای عملکرد برای هر موسسه آموزش عالی در تایلند و سایر کشورهای درحال‌توسعه ضروری است

فتاحی، محرمی و اکسون63 (2013) در مقاله دیگری تحت عنوان «موانع و چالش‌های استقرار نظام بودجه‌بندی برمبنای عملکرد در شهرداری قم و راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل آن‌ها» به سه عامل اصلی ازجمله ویژگی های محیطی ، فنی و فرایندی و عوامل انسانی پرداخته است که ازنظر پاسخ‌دهندگان مشکلات ایجاد بودجه‌ریزی به عوامل انسانی و محیطی در شهرداری قم پرداخته است.
دمولورنیور و همکاران64 (2013) در پژوهشی تحت عنوان «اندازه‌گیری بودجه برمبنای عملکرد در شهر فلاندرز و ایتالیایی» بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد یا خروجی اغلب نقش مهمی در مدیریت دولت‌های محلی بازی می‌کند، این بررسی برای درک بودجه برمبنای عملکرد در دولت‌های محلی و به‌طور همزمان به‌حساب مفهوم تنوع، نشان‌دهنده یک ابزار اندازه‌گیری متنوع است، این مطالعه در تفصیل نتایج از هشت مصاحبه در هر دو شهر فلاندرز و ایتالیایی انجام‌شده است و برای این منظور یک نسخه از بودجه برمبنای عملکرد از65OECD استفاده‌شده است. در حالت ایدئال این بررسی‌های بین‌الملل و مقایسه عملکرد بر اساس شیوه‌های بودجه‌ریزی در دیگر دولت‌های محلی است این می‌تواند گام مهمی در نقشه‌برداری از مدیریت مالی دولت‌های محلی باشد.
جدول 1:خلاصه پیشینه پژوهش
سال پژوهش
ابعاد پژوهش
نام صاحب‌نظر
1385
عوامل فردی، محیطی و فنی و فرایندی
طالب نیا و محمودی
1391
اختیار، پذیرش، توانایی
مرادی و راوند
2011
اثربخشی و صرفه‌جویی
عیدی، پرهیزگار و حکاک
1391
عوامل انسانی، سیستم مدیریت مالی، ساختار و …
دانش فرد و شیراوند
1391
عوامل فردی (نبود متخصص)، سازمانی (نبود انگیزه و مشوق)، محیطی (کمبود منابع مالی)
جعفری، عوض زاده، کشتکار و روشنکار
1391
مالی، بهره‌وری کارکنان…
رحیمی و همکاران
1393
ارزیابی عملکرد، نظام انگیزشی، نظام شفاف عملکردی
مشایخی، عبدزاده و فرجی
2002
نقش تأثیر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر عملکرد مالی دولت
کرین و اٌروک
2002
اطلاعات عملکرد
ویلووگبای
2004
اثربخشی و بهره‌وری
برنز و لی
2004
اختیار و پذیرش
اندورز
2005
عوامل سازمانی و فنی و فرایندی
گری و ویلیام
2010
پاسخگویی، حسابرسی و برنامه‌ریزی
کتاک و سیلینگر
2011
ساختار، برنامه‌ریزی استراتژیک، سیستم حسابداری
چارنکوال و سیرپاتنیتک
2013
محیطی، فنی و فرایندی و فردی
فتاحی، محرمی و آکسون
2013
مدیریت مالی
دمولورنیور و همکاران

جدول 2: پیشینه پژوهش و ابعاد آن
گری و ویلیام
کتاک و سیلینگر
چارنکوال و سیرپانیتیک
طالب نیا و محمودی
رحیمی
و همکاران
مشایخی و همکاران
جعفری و همکاران
دانش فرد و شیراوند
عیدی،
پرهیزگار و حکاک
دمولورنیور و همکاران
فتحی، محرمی و آکسون
مرادی و راوند

×
اختیار

×

سیستم‌های حسابداری

×
توانایی

×

×

عوامل محیطی

×
×

بهره‌وری کارکنان

×

اثربخشی

×

صرفه‌جویی

×

سیستم مدیریت مالی

×

سیستم اطلاعاتی مالی

×

ساختار سازمانی

×

×

سیستم ارزیابی عملکرد

×

الزامات قانونی

×

×
×

×

عوامل فردی
×

×

عوامل سازمانی

×

نظام انگیزشی

×

×

نظام پاسخگویی
×

×
×

×

عوامل فنی و فرایندی

×

تخصیص منابع

×

فرایندهای مدیریتی

سیستم اطلاعاتی حسابداری

×
پذیرش

×

حسابرسی

×

برنامه‌ریزی

×

اطلاعات عملکرد

×

نظام شفاف عملکردی

مدیریت مالی یا مالی

فصل سوم
روش‌های آماری پژوهش

فصل سوم

3-1 مقدمه
در این فصل ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه و حجم آن و روش نمونه‌گیری توضیح داده‌شده است. سپس ابزار جمع‌آوری تحقیق، روایی و اعتبار تحقیق بررسی و در آخر روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تشریح شده است.
3-2 روش تحقیق:
بر اساس پیاز تحقیق (ساندرز، 2009) که شکل آن در زیر آمده است، این پژوهش دارای ابعاد زیر است:
شکل 1: پیاز تحقیق

جهت‌گیری‌های پژوهش: پژوهش‌هایی که در هرکدام از مبانی فلسفی موردنظر انجام می‌شوند می‌توانند جهت‌گیری‌های چهارگانه‌ای داشته باشند که بر اساس تعریف زیر جهت‌گیری ما در این تحقیق، از نوع کاربردی می‌باشد.
تحقیقات کاربردی: هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به‌وسیله آن نیازی مشخص و شناخته‌شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، تحقیق کاربردی تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،1390: 94).
فلسفه پژوهش: این پژوهش ازنظر جنبه فلسفی یک تحقیق اثبات‌گراست، زیرا در این پژوهش فرض بر آن است که اصول علمی واقعی بوده و مستقل از زمان، مکان و شرایط هستند.
رویکردهای پژوهش: هر پژوهشی می‌تواند بر اساس رویکردی خاص انجام شود که رویکرد موردنظر در این تحقیق، رویکردی استقرایی است.
استراتژی‌های پژوهش: استراتژی (طرح) تحقیق نیز بر اساس تعریف زیر، از نوع استراتژی پیمایشی یا اکتشافی می‌باشد.
مطالعات اکتشافی: خواندن متون و مصاحبه‌های اکتشافی باید به تدوین نظری مسئله کمک کند. خواندن متون کمک می‌کند که درباره شناخت‌های مربوط به پرسش‌های آغازی حضور ذهن پیدا کرد؛ مصاحبه کمک می‌کند تا چشم اندازهای تازه‌ای را کشف کرد و میدان خواندن متون را وسعت بخشید یا تصحیح کرد. خواندن متون و مصاحبه‌های اکتشافی مکمل هم هستند و متقابلاً یکدیگر را تقویت می‌کنند (کیوی، کامپنهود، 1370: 57).
اهداف پژوهش: هدف اصلی ما در تحقیق حاضر انجام تحقیقی توصیفی است. چون ما در این تحقیق سعی می‌کنیم که آنچه را که هست بدون هیچ دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش کرده و نتایج عینی از موقعیت موردنظر ارائه دهیم.
محیط پژوهش: محیط این تحقیق بر اساس تعریف زیر، از نوع تحقیق میدانی است.
مطالعات میدانی: به‌طورکلی می‌توان گفت مطالعات میدانی بررسی علمی غیرآزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و چگونگی تعامل بین متغیرهای ساختار واقعی در شرایط موردبررسی است. هر مطالعه کوچک یا بزرگی که روابط را به‌طور نظام‌یافته دنبال کند، فرضیه‌ها را بیازماید،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تخصیص منابع، بهبود عملکرد، کیفیت خدمات، عملکرد سازمان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بودجه ریزی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جامعه آماری