منابع پایان نامه با موضوع مخفف، (3-3):، مترسپتامبر

دانلود پایان نامه ارشد

متر
RD1
ماه اکتبر
oct
تعداد روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر
RD5
ماه نوامبر
nov
تعداد روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر
RD10
ماه دسامبر
dec
فصل زمستان
winter
سالانه
ann

جدول (3-3): پارامترهای هواشناسی
مخفف
توضیحات
مخفف
توضیحات
Prjan
بارش ژانویه
RD1jan
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر ژانویه
PRfeb
بارش فوریه
RD1feb
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر فوریه
PRmar
بارش مارس
RD1mar
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر مارس
PRapr
بارش آوریل
RD1apr
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر آوریل
PRmay
بارش می
RD1may
روزهای باران یبیشتر از یک میلی متر می
PRjun
بارش ژوئن
RD1jun
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترژوئن
PRjul
بارش جولای
RD1jul
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترجولای
PRagu
بارش آگوست
RD1agu
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترآگوست
PRsep
بارشس پتامبر
RD1sep
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی مترسپتامبر
PRoct
بارش اکتبر
RD1oct
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر اکتبر
PRnov
بارش نوامبر
RD1nov
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر نوامبر
PRdec
بارش دسامبر
RD1dec
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر دسامبر
PRann
بارش سالانه
RD1ann
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر سالانه
PRwinter
بارش زمستان
RD1winter
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر زمستان
PRspring
بارش بهار
RD1spring
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر بهار
PRsummer
بارش تابستان
RD1summer
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر تابستان
PRautumn
بارش پاییز
RD1autumn
روزهای بارانی بیشتر از یک میلی متر پاییز
RDjan
روزهای بارانی ژانویه
RD5jan
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر ژانویه
RDfeb
روزهای بارانی فوریه
RD5feb
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر فوریه
RDmar
روزهای بارانی مارس
RD5mar
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر مارس
RDapr
روزهای بارانی آوریل
RD5apr
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر آوریل
RDmay
روزهای بارانی می
RD5may
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر می
RDjun
روزهای بارانی ژوئن
RD5jun
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر ژوئن
RDjul
روزهای بارانی جولای
RD5jul
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر جولای
RDagu
روزهای بارانی آگوست
RD5agu
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر آگوست
RDsep
روزهای بارانی سپتامبر
RD5sep
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی مترسپتامبر
RDoct
روزهای بارانی اکتبر
RD5oct
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر اکتبر
RDnov
روزهای بارانی نوامبر
RD5nov
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر نوامبر
RDdec
روزهای بارانی دسامبر
RD5dec
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر دسامبر
RDann
روزهای بارانی سالانه
RD5ann
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر سالانه
RDwinter
روزهای بارانی زمستان
RD5winter
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر زمستان
RDspring
روزهای بارانی بهار
RD5spring
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر بهار
RDsummer
روزهای بارانی تابستان
RD5summer
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر تابستان
RDautumn
روزهای بارانی پاییز
RD5autumn
روزهای بارانی بیشتر از پنج میلی متر پاییز
ادامه جدول (3-3): پارامترهای هواشناسی
مخفف
توضیحات
مخفف
توضیحات
HSUNjan
ساعات آفتابی ژانویه
RD10jan
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر ژانویه
HSUNfeb
ساعات آفتابی فوریه
RD10feb
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر فوریه
HSUNmar
ساعات آفتابی مارس
RD10mar
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر مارس
HSUNapr
ساعات آفتابی آوریل
RD10apr
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر آوریل
HSUNmay
ساعات آفتابی می
RD10may
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر می
HSUNjun
ساعات آفتابی ژوئن
RD10jun
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر ژوئن
HSUNjul
ساعات آفتابی جولای
RD10jul
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر جولای
HSUNagu
ساعات آفتابی آگوست
RD10agu
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر آگوست
HSUNsep
ساعات آفتابی سپتامبر
RD10sep
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر سپتامبر
HSUNoct
ساعات آفتابی اکتبر
RD10oct
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر اکتبر
HSUNnov
ساعات آفتابی نوامبر
RD10nov
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر نوامبر
HSUNdec
ساعات آفتابی دسامبر
RD10dec
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر دسامبر
HSUNann
ساعات آفتابی سالانه
RD10ann
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر سالانه
HSUNwinter
ساعات آفتابی زمستان
RD10winter
روزهای بارانیبیشتر از ده میلی متر زمستان
HSUNspring
ساعات آفتابی بهار
RD10spring
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر بهار
HSUNsummer
ساعات آفتابی تابستان
RD10summer
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی مترتابستان
HSUNautumn
ساعات آفتابی پاییز
RD10autumn
روزهای بارانی بیشتر از ده میلی متر پاییز
ATjan
متوسط دما ژانویه
ALTjan
متوسط حداقل دما ژانویه
ATfeb
متوسط دما فوریه
ALTfeb
متوسط حداقل دما فوریه
ATmar
متوسط دما مارس
ALTmar
متوسط حداقل دما مارس
ATapr
متوسط دما آوریل
ALTapr
متوسط حداقل دما آوریل
ATmay
متوسط دما می
ALTmay
متوسط حداقل دما می
ATjun
متوسط دما ژوئن
ALTjun
متوسط حداقل دما ژوئن
ATjul
متوسط دما جولای
ALTjul
متوسط حداقل دما جولای
ATagu
متوسط دما آگوست
ALTagu
متوسط حداقل دما آگوست
ATsep
متوسط دما سپتامبر
ALTsep
متوسط حداقل دما سپتامبر
AToct
متوسط دما اکتبر
ALToct
متوسط حداقل دما اکتبر
ATnov
متوسط دما نوامبر
ALTnov
متوسط حداقل دما نوامبر
ATdec
متوسط دما دسامبر
ALTdec
متوسط حداقل دما دسامبر
Atann
متوسط دما سالانه
ALTann
متوسط حداقل دما سالانه
ATwinter
متوسط دما زمستان
ALTwinter
متوسط حداقل دما زمستان
ATspring
متوسط دما بهار
ALTspring
متوسط حداقل دما بهار
ATsummer
متوسط دما تابستان
ALTsummer
متوسط حداقل دما تابستان
ATautumn
متوسط دما پاییز
ALTautumn
متوسط حداقل دما پاییز
ادامه جدول (3-3): پارامترهای هواشناسی
مخفف
توضیحات
مخفف
توضیحات
AHTjan
متوسط حداکثر دما ژانویه
TRHjan
حداکثر مطلق دما ژانویه
AHTfeb
متوسط حداکثر دما فوریه
TRHfeb
حداکثر مطلق دما فوریه
AHTmar
متوسط حداکثر دما مارس
TRHmar
حداکثر مطلق دما مارس
AHTapr
متوسط حداکثر دما آوریل
TRHapr
حداکثر مطلق دما آوریل
AHTmay
متوسط حداکثر دما می
TRHmay
حداکثر مطلق دما می
AHTjun
متوسط حداکثر دما ژوئن
TRHjun
حداکثر مطلق دما ژوئن
AHTjul
متوسط حداکثر دما جولای
TRHjul
حداکثر مطلق دما جولای
AHTagu
متوسط حداکثر دما آگوست
TRHagu
حداکثر مطلق دما آگوست
AHTsep
متوسط حداکثر دما سپتامبر
TRHsep
حداکثر مطلق دما سپتامبر
AHToct
متوسط حداکثر دما اکتبر
TRHoct
حداکثر مطلق دما اکتبر
AHTnov
متوسط حداکثر دما نوامبر
TRHnov
حداکثر مطلق دما نوامبر
AHTdec
متوسط حداکثر دما دسامبر
TRHdec
حداکثر مطلق دما دسامبر
AHTann
متوسط حداکثر دما سالانه
TRHann
حداکثر مطلق دما سالانه
AHTwinter
متوسط حداکثر دما زمستان
TRHwinter
حداکثر مطلق دما زمستان
AHTspring
متوسط حداکثر دما بهار
TRHspring
حداکثر مطلق دما بهار
AHTsummer
متوسط حداکثر دما تابستان
TRHsummer
حداکثر مطلق دما تابستان
AHTautumn
متوسط حداکثر دما پاییز
TRHautumn
حداکثر مطلق دما پاییز
TRLjan
حداقل مطلق دما ژانویه
AWjan
متوسط سرعت باد ژانویه
TRLfeb
حداقل مطلق دما فوریه
AWfeb
متوسط سرعت باد فوریه
TRLmar
حداقل مطلق دما مارس
AWmar
متوسط سرعت باد مارس
TRLapr
حداقل مطلق دما آوریل
AWapr
متوسط سرعت باد آوریل
TRLmay
حداقل مطلق دما می
AWmay
متوسط سرعت باد می
TRLjun
حداقل مطلق دما ژوئن
AWjun
متوسط سرعت باد ژوئن
TRLjul
حداقل مطلق دما جولای
AWjul
متوسط سرعت باد جولای
TRLagu
حداقل مطلق دما آگوست
AWagu
متوسط سرعت باد آگوست
TRLsep
حداقل مطلق دما سپتامبر
AWsep
متوسط سرعت باد سپتامبر
TRLoct
حداقل مطلق دما اکتبر
AWoct
متوسط سرعت باد اکتبر
TRLnov
حداقل مطلق دما نوامبر
AWnov
متوسط سرعت باد نوامبر
TRLdec
حداقل مطلق دما دسامبر
AWdec
متوسط سرعت باد دسامبر
TRLann
حداقل مطلق دما سالانه
AWann
متوسط سرعت باد سالانه
TRLwinter
حداقل مطلق دما زمستان
AWwinter
متوسط سرعت باد زمستان
TRLspring
حداقل مطلق دما بهار
AWspring
متوسط سرعت باد بهار
TRLsummer
حداقل مطلق دما تابستان
AWsummer
متوسط سرعت باد تابستان
TRLautumn
حداقل مطلق دما پاییز
AWautumn
متوسط سرعت باد پاییز

ادامه جدول (3-3): پارامترهای هواشناسی
مخفف
توضیحات
مخفف
توضیحات
AHUjan
متوسط رطوبت ژانویه
AHUMAXsummer
متوسط حداکثر رطوبت تابستان
AHUfeb
متوسط رطوبت فوریه
AHUMAXautumn
متوسط حداکثر رطوبت پاییز
AHUmar
متوسط رطوبت مارس
AHUMINjan
متوسط حداقل رطوبت ژانویه
AHUapr
متوسط رطوبت آوریل
AHUMINfeb
متوسط حداقل رطوبت فوریه
AHUmay
متوسط رطوبت می
AHUMINmar
متوسط حداقل رطوبت مارس
AHUjun
متوسط رطوبت ژوئن
AHUMINapr
متوسط حداقل رطوبت آوریل
AHUjul
متوسط رطوبت جولای
AHUMINmay
متوسط حداقل رطوبت می
AHUagu
متوسط رطوبت آگوست
AHUMINjun
متوسط حداقل رطوبت ژوئن
AHUsep
متوسط رطوبت سپتامبر
AHUMINjul
متوسط حداقل رطوبتجولای
AHUoct
متوسط رطوبت اکتبر
AHUMINagu
متوسط حداقل رطوبت آگوست
AHUnov
متوسط رطوبت نوامبر
AHUMINsep
متوسط رطوبت حداقل سپتامبر
AHUdec
متوسط رطوبت دسامبر
AHUMINoct
متوسط رطوبت حداقل اکتبر
AHUann
متوسط رطوبت سالانه
AHUMINnov
متوسط رطوبت حداقل نوامبر
AHUwinter
متوسط رطوبت زمستان
AHUMINdec
متوسط رطوبت حداقل دسامبر
AHUspring
متوسط رطوبت بهار
AHUMINann
متوسط رطوبت حداقل سالانه
AHUsummer
متوسط رطوبت تابستان
AHUMINwinter
متوسط رطوبت حداقل زمستان
AHUautumn
متوسط رطوبت پاییز
AHUMINspring
متوسط رطوبت حداقل بهار
AHUMAXjan
متوسط حداکثر رطوبت ژانویه
AHUMINsummer
متوسط رطوبت حداقل تابستان
AHUMAXfeb
متوسط حداکثر رطوبت فوریه
AHUMINautumn
متوسط رطوبت حداقل پاییز
AHUMAXmar
متوسط حداکثر رطوبت مارس
ICDjan
تعداد روزهای یخبندان ژانویه
AHUMAXapr
متوسط حداکثر رطوبت آوریل
ICDfeb
تعداد روزهای یخبندان فوریه
AHUMAXmay
متوسط حداکثر رطوبت می
ICDmar
تعداد روزهای یخبندان مارس
AHUMAXjun
متوسط حداکثر رطوبت ژوئن
ICDapr
تعداد روزهای یخبندان آوریل
AHUMAXjul
متوسط حداکثر رطوبت جولای
ICDmay
تعداد روزهای یخبندان می
AHUMAXagu
متوسط حداکثر رطوبت آگوست
ICDoct
تعداد روزهای یخبندان اکتبر
AHUMAXsep
متوسط حداکثر رطوبت سپتامبر
ICDnov
تعداد روزهای یخبندان نوامبر
AHUMAXoct
متوسط حداکثر رطوبت اکتبر
ICDdec
تعداد روزهای یخبندان دسامبر
AHUMAXnov
متوسط حداکثر رطوبت نوامبر
ICDann
تعداد روزهای یخبندان سالانه
AHUMAXdec
متوسط حداکثر رطوبت دسامبر
ICDwinter
تعداد روزهای یخبندان زمستان
AHUMAXann
متوسط حداکثر رطوبت سالانه
ICDspring
تعداد روزهای یخبندان بهار
AHUMAXwinter
متوسط حداکثر رطوبت زمستان
ICDsummer
تعداد روزهای یخبندان تابستان
AHUMAXspring
متوسط حداکثر رطوبت بهار
ICDautumn
تعداد روزهای یخبندان پاییز
روشها

قبل از انجام هرگونه محاسبات آماري اقدامات مقدماتي زير صورت گرفت:
انتخاب پايه زماني مشترك براي دادها
كنترل كيفيت آمار موجود
بازسازي نواقص

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، پوشش گیاهی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، رطوبت نسبی، استان کرمانشاه