منابع پایان نامه با موضوع فرش دستباف، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

بنگاههاي متوسط از اين فناوري براي بازار استفاده ميكنند و فقط 10 درصد از اين بنگاهها مالك نرمافزارهاي بازار هستند. سطح درك استفاده از فناوري در مديريت براي سازمانهاي متوسط نسبت به سازمانهاي كوچك يك گام جلوتر است. تقريباً به ميزان حداقل 90 درصد بر اهميت آن در سازمانهاي متوسط تأكيد ميشود. در عمل سازمانهاي متوسط، فناوري را بيشتر در اهداف مالي و مديريتي و به همان اندازه در منابع انساني به كار ميگيرند (موحدی و یاقوتی،1388).
همانند سازمانهاي كوچك اين نياز وجود دارد كه استفاده از فناوري در ديگر مؤلفههاي مديريت توسعه يابد. در مواردي همچون فرآيند سفارش و پيگيري، ارتباطات داخلي و بيروني در اين سازمانها نيز مانع اصلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت “نيروهاي غيركيفی” است (تقريباً 35درصد از اين بنگاهها). بر اساس آنچه ذكر شد، بنگاههاي متوسط نسبت به بنگاههاي كوچك در سطح آگاهي و اجراي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت و توليد يك گام جلوتر هستند. آگاهی و كاربرد فناوري در بازار، هنوز در سطح متوسطي قرار دارد، اين امر براي زيرساخت الكترونيكي و ارتباطات نيز صادق است (موحدی و یاقوتی،1388).
عمده استفاده از بازارهای الکترونیکی توسط شرکتها و سازمانهای بزرگ میباشد، ولی در سالهای اخیر توجه برخی شرکتهای با مقیاس کوچکتر نیز به سوی این نوع بازارها و مبادلات از طریق آنها جلب شده است. بنگاههای کوچک و متوسط نقش چشمگیری را در اقتصاد بینالمللی ایفا میکنند. بنگاههای کوچک و متوسط در برقراری اقتصاد پویا و سالم با ملل صاحب صنعت و معرفی ابداعات و نوآوریها نقش موثری دارند. به همین دلیل موضوعات و پدیدههایی که بر عملکرد این نوع سازمانها اثرگذار است، اثرات زیادی بر وضعیت کسب وکار در کشورها و ایجاد تغییرات در عوامل اقتصادی محیطهای جهانی دارد Al-qirim,2004)).
موانع اجرايي كردن فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين سازمانها، فقدان نيروهاي كيفي و فقدان آگاهي است. درحاليکه زمينههاي بالقوه براي بهکارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ايران وجود دارد، اما در حال حاضر تمايل اين بنگاهها به استفاده از تجارت الكترونيكي كمتر از متوسط، كاربرد امكانات عادي ارتباطات در آ نها بيش از متوسط، كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهاي در حد كم، و استقرار اطلاعاتي، عملياتي و راهبردي تجارت الكترونيكي در آنها خيليكم است (موحدی،1390).
بر این اساس لازم است اینگونه سازمانها در بکارگیری فناوریها جدید به بررسی شرایط خود و میزان مهیا بودن پیششرطهای لازم در این زمینه بپردازند تا بتوانند استفاده موثری از آنها داشته باشند. این موضوع در خصوص بهکارگیری بازارهای الکترونیکی بهعنوان یک ابزار فناوری نوظهور در این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکتهای کوچکتر و جدیدتر یا شرکتهایی که تنها فعالیتهای بینالمللی دارند بهتر است، زیرا این شرکتها کمتر در بازار هدف شناخته شدهاند و یا منابع کافی برای فعالیتهای بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکتها تمرکز کنند (Rui & Yunjie,2006).
تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها، یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونه بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند استراتژی مناسبی را بهکارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهرهمند شوند، کمک میکند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازارهای الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگیهای خود را برای شرکت در فعالیتهایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد میکند، بهکار گیرند، میتوانند مزایای زیادی کسب کنند (Stockdale,2004).
2-7. صنعت فرش
صنعت فرش از جمله صنايعي است كه در بخش كالاهاي غيرنفتي ظرفيت بالقوه و زيادي را براي كسب ارز دارد. فرش دستبافت ایران متأثر از ویژگیهاي برجسته فرهنگی و هنري آن در صدهها و دهههاي گذشته، همواره به عنوان یکی از کالاهاي برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده و میباشد. از طرفي با توجه به اينكه اين صنعت افراد زيادي را به خود مشغول كرده است ميتواند عاملي مهم در ايجاد اشتغالهاي دائمي و فصلي براي افراد جامعه باشد. به عبارت دیگر مهمترین جنبههاي اقتصادي فرش دستبافت را میتوان در اشتغالزایی ، تحصیل ارز و کمک به بهبود اقتصاد دانست (صبوری خسروشاهی،1382).
قسمت اعظمی از فرش ایران با ابعاد و ارزشهای برجسته اقتصادی، فرهنگی و ملی آن برای صادرات در سطح بینالمللی، تولید و عرضه میشود. لکن بخاطر نارساییها و تنگناهای موجود در داخل کشور و شرایط رقابتی برای صادرات آن در بازارهای هدف، صادرات این کالا با مشکلات جدی مواجه میباشد، بهطوریکه این هنر- صنعت از سالها قبل از افول قهقرایی پیموده است. جایگاه و نقش تعیین کننده و هدایتگر بازاریابی صادراتی و بینالملل برای ارتقاء کیفیت و انطباق آن بر خواستها، نیازها و ترجیحات مشتریان و خریداران، امری است که از آن غفلت شده است (صبوری خسروشاهی،1382). متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی، ساختاری، مدیریتی، تولیدی و بهویژه تجاری و بازرگانی، فرش ایران دوران افول و رکورد شکنندهای را در عرصه رقابتهای جهانی پیموده و اکنون در شرایط بحرانی خاصی به سر میبرد. از طرفی، بیتوجهی به اصول و مبانی بازاریابی و تجارت که دربرگیرنده فرآیند تولید آن نیز می شود، مزیتهای رقابتی فرش را در داخل و بهویژه در سطح جهانی با مخاطرات جدی مواجه نموده است. تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیتهای محیط تجارت و دیگر عوامل تاثیرگذار است (شم آبادی و خداداد حسینی، 1386).
متوسط سهم صادرات فرش از 27/21 درصد طی سالهای 1338-57 به 87/36 در دهه بعد از انقلاب رسید. طی برنامه اول و دوم توسعه حدود 5/22تا 38درصدارزش صادرات غیرنفتی از صدور فرش دستباف تأمین شده است . اما در سالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن از صادرات غیرنفتی رو به نقصان گذاشته، بنحوی كه از 2/44 درصد در سال 1373 به 09/13 در سال 1380 كاهش یافته است. بهطور كلی چند دهه اخیر صادرات غیرنفتی كشور از صادرات فرش دستباف تأثیر چشمگیری پذیرفته است (حسینی و پرمه،1383).
صادرات غیرنفتی با افزایش یا كاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است و اما توسعه كمی و كیفی صادرات غیرنفتی، ظهور كالاهای جدید در صادرات غیرنفتی، ركود بازار فرش ایران و جهان سبب شد كه سهم فرش دستباف از صادرات غیرنفتی رو به كاهش گذارد .بدین ترتیب صادر ات غیرنفتی از شرایط تك محصولی صدور فرش رهایی یافته و صادرات غیرنفتی از تنوع كمی و كیفی كالاهای مختلف برخوردار شده است (حسینی و پرمه،1383).
وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولیان امر توسعه روستایی در کشور، سازماندهی تعاونیهاي تولید فرش و فعال نمودن بخش صادرات و بازرگانی آن را در اولویتهاي برنامههاي خود قرار دادهاند (صابری،1382).
در شرایط کنونی اقتصاد، ایجاد اشتغال یکی از محورهاي مهم سیاستهاي دولت محسوب میشود. صنعت فرش دستباف یکی از صنایع کاربر است که با هزینه هاي ثابت اندك و با استفاده از تجهیزات ساده در کارگاههاي خانگی موجب اشتغالزائی قابل ملاحظهاي دراقتصاد کشور میشود این صنعت علاوه بر قالیبافی فعالیتها و مشاغل جانبی دیگري را نیز در بر میگیرد که نرخ اشتغالزائی این صنعت را افزایش می دهد. از جمله مشاغل جانبی میتوان به کار نخریس، نختاب، رنگ فروش، رنگرز، طراح ، چلهکش، گرهزن، صادرکننده، بازرگانان اشاره کرد. به طورکلی مشاغل جانبی صنعت فرش حدود 26 شغل میشود (شاکری،1383).
عوامل فرهنگی، فردی، اجتماعی، شخصیتی و روانی به اضافه شناخت فرصتهای نویدبخش و شناخت چالشهای مهم بازاریابی فرش، زمینه مناسبی در تعیین اهداف کوتاهمدت و بلندمدت فرش دارد. شبکههای بازرگانی فرش ایران در توانایی پوشش و گسترش تمایل مردم در داخل و رونق بازار خارجی درکنار مسائل مرتبط با روابط بینالمللی میتوانند زمینه مناسبی برای بازاریابی فرش دستباف ایجاد کنند.
توجه به مسائل مرتبط با بازاریابی فرش مانند
– تقاضاهای متفاوت
– انواع محیط بازاریابی
– تقسیم و تعیین بازار هدف
– نیازها و رفتار خریداران
– اندازهگیری کمی بازار و پیشبینی فروش
– اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
– برنامهریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی مخصوص و تصمیمگیری در این زمینهها به همراه سیستم بازاریابی و خلاقیتهای موجود، پروسه ضروری فرش دستباف است. جایگاه بازاریابی که رسالت واقعی خود را در جلب رضایت مشتری قرار دهد در عصر رقابت کنونی که تنوع محصولات ارائه شده و رقابت نزدیک وجود دارد، جهت شناخت بهتر فرصتها و استفاده بهینه از آنها در کنار شناخت عوامل تهدیدکننده، طلبکننده کنار نهادن نگرش درون به بیرون و جایگزین نمودن نگاه بیرون به درون است (الوداری،1384).
گزینش نامناسب استراتژی بازاریابی یا صریحتر اینکه عدم وجود بازاریابی، تولیدات فرش ایران را با مشکلات عدیده ای همراه ساخته که علاوه بر معین نبودن شاخصهای تولید فرش، بالا بودن هرینه تمام شده مواد اولیه که توانایی تولید را کاهش میدهد. تنها با گسترش دانش و تاکید بر کهن بودن فرش دستباف معضل این کالای غیرنفتی کاسته نخواهد شد. تغییر متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، هزینه زندگی، نرخ بهره و الگوی استقراض و پس انداز، تاثیر زیادی در بازار دارد. لزوم دقت توجه شرکتهای تولیدکننده فرش در آیندهنگری اقتصادی به متغیرهای فوق و استفاده از نوسانات موجود برای بهبود محیط اقتصادی فرش امری گریزناپذیر است (الوداری،1384).
2-7-1. فرش و بازار الکترونیکی
با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک، خریدهای اینترنتی به میزان چشمگیری رواج یافته است. آگاهي و استفاده از تجارت الكترونيكي براي همه شركتها و ارگانهايي كه سعي در ارضاي نيازهاي مشتريانشان در اسرع وقت و تامين برنامه ها و اهداف خود دارند، امري ضروري به نظر ميرسد. یکی از کالاهایی که با سفارش و خرید اینترنتی می‌تواند بازار خود را پررونق کند فرش دستباف ایرانی است.
این کالا از دیرباز به عنوان اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد فروش اینترنتی آن می‌تواند تأثیر چشمگیری در میزان فروش این کالا داشته باشد. ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده بدون محدوديت زماني و مكاني، دستيابي سريع به اطلاعات در حجم وسيع، صرفه جويي هاي زماني و مكاني، کاهش هزينههاي بازاريابي نسبت به بازاريابي سنتي، دسترسي جهاني و مشتري گرايي، بهطوريكه استفاده از فنآوري اينترنت باعث تسهيل در قيمتگذاري و طراحي تعيين مشخصات كالاها به صورت برخط سبب افزایش فروش و صادرات فرش و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی خواهد شد (Kotler & Armstrong,2003).
2-8. نمونه ای از بازارهای الکترونیکی عمومی
نقش تجارت الکترونیک در جهان امروز غیر قابل انکار است. همچنین باید نسبت به نقش آن در سالهای آینده با دقت نگریست و از قدرت آن به خوبی استفاده کرد. در راه استفاده مؤثر از ابزارهای تجارت الکترونیکی از مهمترین عوامل داشتن اطلاعات کافی در مورد قابلیت‌ها و سناریو‌های مختلف آن است. در میان برنامه‌های تجاری ای که بر پایه تجارت الکترونیکی بنا شده‌اند می‌توان موارد مختلفی را یافت که هر کدام نشاندهنده یکی از قابلیت‌های تجارت به صورت الکترونیکی هستند. در این میان وب‌گاه‌هایی که خدمات فروشگاه‌های الکترونیکی را ارائه می‌دهند نقش برجسته‌ای در تجارت الکترونیکی پیدا کرده‌اند. به طوری که آمارهای خیره کننده‌ای در این زمینه تا کنون به انتشار رسیده‌است (صباحپور،1389).
2-8-1. ebay
در میان وبگاههای فروشگاهی، یک نوع خاص از فروش الکترونیکی به نام حراجی الکترونیکی بسیار پرقابلیت و موفق نشان داد. به طوری که سایت eBay به عنوان یکی از نمونه‌های موفق حراجی الکترونیکی توانست در سال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اتحادیه اروپا، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بنگاه های کوچک Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بازار الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات