منابع پایان نامه با موضوع فارسي، كلاس، شناختي،

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………. 58
2-19. فلسفه‌ي وجودي ماهيت و ساختار ماده‌ي درسي ………………………………………………….. 60
2-20. اهداف کلي برنامه‌ي درس فارسي پايه‌هاي چهارم، پنجم و ششم………………………………. 61
2-21. پيشينه‌ي تحقيق……………………………………………………………………………………………….62
2-21-1. سوابق مرتبط………………………………………………………………………………………………63
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………77
3-1. روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………..78 3-1-1. نوع تحقيق با توجه به هدف. …………………………………………………………………………78
3-1-2. روش …………………………………………………………………………………………………………..79
3-2. جامعه‌ آماري…………………………………………………………………………………………………..79
3-3. طرح تحقيق و تعيين طبقات تحليل………………………………………………………………………80
3-3-1. طبقه‌بندي محتوا براساس مهارت‌هاي شناختي…………………………………………………….80
3-4. ابزار جمع‌آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………..80
3-5. روش تجزيه و تحليل داده‌ها………………………………………………………………………………..81
3-5-1. اعتبار و پايايي………………………………………………………………………………………………82
3-5-2. روش‌هاي آماري…………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………84
4-1. ارائه توصيفي يافته‌ها…………………………………………………………………………………………84
4-2. تحليل پرسشهاي تحقيق……………………………………………………………………………………116
فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..121
5-1. خلاصه تحقيق……………………………………………………………………………………………………….121
5-2. بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………………….121
5-3. سؤالات تحقيق و نتايج آنها……………………………………………………………………………………………………………125
5-4. محدوديت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………133
5-5. پيشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………….133
5-6. پيشنهادهاي تحقيقاتي آينده……………………………………………………………………………………..134
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………….135
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………153

فهرست جداول
2-1- جدول اريکسون 1…………………………………………………………………………………………………….36
2-2- جدول اريکسون 2…………………………………………………………………………………………………….37
2-3- جدول اريکسون 3…………………………………………………………………………………………………….38
جدول 4-1. داده‌هاي خام حاصل از بررسي کتاب فارسي پايه‌ي چهارم…………………………………….84
جدول 4-2. داده هاي خام حاصل از بررسي كتاب فارسي پايه ي پنجم……………………………………91
جدول 4- 3 . داده هاي خام حاصل از بررسي كتاب فارسي پايه ي ششم…………………………………95
جدول 4-4. فراواني اهداف بر اساس دروس كتاب فارسي كلاس چهارم………………………………..100
جدول 4-5 . فراواني اهداف بر اساس دروس كتاب فارسي كلاس پنجم…………………………………103
جدول 4-6 . فراواني اهداف بر اساس دروس كتاب فارسي كلاس ششم…………………………………107
جدول 4-7 . مقايسه اهداف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي كتاب فارسي سه كلاس چهارم، پنجم و ششم به تفكيك دروس………………………………………………………………………………………….110
جدول 4-8 . مقايسه فراواني انطباق محتواي متن، تصوير و متن كتاب فارسي سه كلاس چهارم، پنجم و ششم به تفكيك دروس………………………………………………………………………………………….112
جدول 4-9 . خلاصه اي از تعداد اهداف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي در دوره دوم ابتدايي…………………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول 4-10 . خلاصه اي از تعداد موارد انطباق محتواي متن، تصوير و تمرين كتاب هاي فارسي دوره دوم ابتدايي با اهداف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي تعيين شده در آنها…………………. 115
جدول 4-11 . نتايج آزمون خي دو 2 متغيري بين محتواي کتاب هاي فارسي کلاس چهارم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي…………………………………………………………………116
جدول 4-12 . نتايج آزمون خي دو 2 متغيري بين محتواي کتاب هاي فارسي کلاس پنجم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي………………………………………………………………..117
جدول 4-13 . نتايج آزمون خي دو 2 متغيري بين محتواي کتاب هاي فارسي کلاس ششم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي………………………………………………………………..118
جدول 4-14. نتايج آزمون كروسكال واليس به منظور مقايسه اهداف شناختي، عاطفي و رواني حركتي بين سه پايه چهارم، پنجم و ششم……………………………………………………………………………119

فهرست نمودارها
2-1- نمودار طرح رشد…………………………………………………………………………………………………..31
2-2- نمودار مفهوم رشد…………………………………………………………………………………………………34
نمودار 4-1 . درصد ميانگين اهداف شناختي، عاطفي، رواني- حركتي بر اساس دروس كتاب فارسي كلاس چهارم…………………………………………………………………………………………………………………102
نمودار 4-2 .درصد ميانگين انطباق محتواي متن، تصوير و تمرين كتاب فارسي كلاس چهارم با اهداف تعيين شده در آن…………………………………………………………………………………………………102
نمودار 4-3 : درصد ميانگين اهداف شناختي، عاطفي، رواني-حركتي بر اساس دروس كتاب فارسي كلاس پنجم………………………………………………………………………………………………………………….105
نمودار 4-4 :درصد ميانگين انطباق محتواي متن، تصوير و تمرين كتاب فارسي كلاس پنجم با اهداف تعيين شده در آن………………………………………………………………………………………………..106
نمودار 4-5 : درصد ميانگين اهداف شناختي، عاطفي، رواني-حركتي بر اساس دروس كتاب فارسي كلاس ششم………………………………………………………………………………………………………………..108
نمودار 4-6 :درصد ميانگين انطباق محتواي متن، تصوير و تمرين كتاب فارسي كلاس ششم با اهداف تعيين شده در آن……………………………………………………………………………………………….109
نمودار 4-7 : مقايسه اهداف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي كتاب فارسي سه كلاس چهارم، پنجم و ششم ……………………………………………………………………………………………………………..111
نمودار 4-8 : مقايسه درصد انطباق محتواي متن، تصوير و متن كتاب فارسي سه كلاس چهارم، پنجم و ششم ………………………………………………………………………………………………………………………114

فصل اول

کليات تحقيق

مقدمه
کتاب درسي به عنوان تنها رسانهاي که نقش هدايت فعاليتهاي ياددهي – يادگيري را در کلاس ايفا ميکند داراي اجزاء و عناصري است و ارتباط منطقي و صحيح عناصر يک کتاب درسي به کار آيي آن در آموزش کمک شايان توجهي ميکند اهداف، محتوا (شامل متن نوشتاري، تصاوير، نوارها، جداول) و تمرينها سه بخش مهم يک کتاب درسي را تشکيل ميدهند.
محتوا و تمرينها بايد در جهت تحقق اهداف کتاب درسي باشند مسئله اصلي اين تحقيق آن است که آيا عناصر کتابهاي فارسي دوره دوم ابتدائي از انسجام دروني لازم برخوردار است و با اهداف پرورش مهارتهاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي همسو است.
با توجه به هدف پژوهش پايان نامه حاضر در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به بيان مسئله و فرضيات پژوهش، فصل دوم ادبيات پژوهش، فصل سوم روش پژوهش، فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته ها و در نهايت فصل پنجم به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته است.

1-1. بيان مسئله
آموزش از اساسيترين نيازهاي بشر است. بدون آموزش، هيچ جامعهاي نميتواند به بقاي خود ادامه دهد. نياز به آموزش با نيازهاي اوليه نظير خوراک، پوشاک و مسکن قابل مقايسه نيست، زيرا فراهم کردن آموزش مناسب، بسيار پيچيدهتر و دشوارتر از تدارک غذا، لباس و سرپناه مناسب است. به همين دليل آموزش نميتواند با کوشش و خطا شکل گيرد آموزش موثر و سودمند نيازمند طرح و برنامه است. در طول تاريخ کسب مهارتهاي زندگي يکي از هدفهاي آموزشي به شمار آمده و يکي از خواستههاي معلمان و والدين کسب توانايي مهارتها ا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع عاطفي، فارسي، برنامه‌ي Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش مهارت