منابع پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

غرق مي شود و وقت خود را تلف خواهد كرد به طور كلي بايد گفت كه اينترنت هم تسهيلات و امكانات نامحدودي را براي تدريس نوآورانه فراهم مي سازد و هم يك رسانه ارتباطي است كه تعامل دانش آموزان را با مربيان، همسالان و حتي متخصصان صنعتي ممكن مي سازد
طراحي مناسب مدرسه نيز، به ويژه كلاس درس، بر شيوه يادگيري، تعامل و انگيزش معلم و شاگرد تأثير مي گذارد فناوري اطلاعات و ارتباطات در حال دگرگون كردن كلاس هاي درس است به طوري كه شرايط را براي طراحي و ايجاد كلاس هاي هوشمند فراهم ساخته است. در كلاس هاي هوشمند از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده گسترده مي شود، محيط آنها انعطاف پذير و قابل تبديل به انواع محيط يادگيري است و داراي وسايل (ميز، صندلي، وايت برد و . . . ) جذاب، متحرك و قابل تنظيم است. اين كلاس ها نسبت به كلاس هاي سنتي برتري دارند و ميزان و تنوع تعاملات در آنها بسيار بيشتر است.
زمان :شماري از نوآوري هاي آموزشي مانند يادگيري از طريق رسانه هاي چندگانه، فرآيند انتقال پيام را بهبود بخشيده است. در آموزش سنتي، معلم (فرستنده) اطلاعات و مواد آموزشي (پيام) را به دانش آموزان (گيرنده) منتقل مي كند. در اين رويكرد آموزشي، گچ يا سخنراني به عنوان رسانه عمل مي كند، اما اين رسانه ها، قدرت جلب كنندگي پاييني دارند و پيام را به خوبي منتقل نمي كنند. با معرفي رسانه هاي چند گانه در نظام هاي آموزشي ، فرآيند يادگيري و تدريس از روش تك رسانه اي (متن يا صدا) به چند رسانه اي (متن، تصوير، صدا، فيلم، گرافيك، پويا نمايي) تبديل شده است. در اين روش نوع پيام و نوع رسانه انتقال پيام، جذاب تر و متنوع تر مي شود و معلم و شاگرد ديگر به صورت گيرنده – شنونده مطلق عمل نمي كنند. (حسيني خواه ، 1387)

2-2-1-10- نظريه انتشار نوآوري
انتشار نوآوري، فرايندي است كه نوآوري از طريق كانال هاي ارتباطي خاص و طي يك دوره زماني به اعضاي يك نظام اجتماعي منتقل مي شود چهار عنصر اين تعريف عبارت است از نو آوري، كانال ارتباطي، زمان مورد نياز و نظام اجتماعي. نوآوري مي تواند ايده، شيوه يا شي تازه و بكري باشد يا اينكه تازه جلوه كند. به خلاف اسم ظاهري نوآوري، نيازي نيست كه نوآوري يك ايده بسيار تازه باشد، بلكه كافي است كه ايده 69، شيوه 70 ، يا شي 71 باشد كه از ديدگاه افرادي كه آن را مي پذيرند، تازه و نو جلوه كند بنابراين در انتشار يك ايده جديد، تازه جلو كردن 72 اغلب مهم تر از تازگي عيني است. به عبارت ديگر، نوآوري آن نيست كه هر چه را قديمي است، دور بريزيم و هر چه را مدرن است بپذيريم. بلكه بدين معناست كه آنچه را محكم و مثبت است، چه قديمي و چه جديد، در تركيبي پويا و خلاق قرار دهيم. براي مثال، استفاده از گچ هاي استوانه اي و رنگي به جاي گچ هاي مكعب – مستطيل و سفيد، نوعي نوآوري است كه تازگي عيني چنداني ندارد اما توانسته در نگاه معلم و دانش آموز كاملاً تازه جلوه كند
عده اي، نوآوري ها را به صورت دو تايي در مقابل هم قرار داده اند بنيادي در مقابل فزاينده 73 نور آوري هاي بنيادي بديع، پيشگام و تحول ساز هستند و نوآوري هاي فزاينده با ايجاد تغيير و توسعه در خدمات، محصولات و فرايندهاي موجود بوجود مي آيند . محصول در مقابل فرايند 74 : نوآوري هاي محصول بيانگر تغييراتي هستند كه در خود محصول يا خدمات نهايي ايجاد مي شود و نوآوري هاي فرآيند بيانگر تغييراتي هستند كه در شيوه توليد محصول يا خدمات ايجاد مي شود.
لازم به ذكر است كه بايد دو نوع دانش پايه را به نظام اجتماعي پذيرنده نوآوري منتقل كرد: 1) دانش آگاهي 75 : اطلاع از وجود يك نوآوري و شناخت ويژگي هاي آن 2) دانش استفاده 76 : داشتن اطلاعات لازم براي بهره گيري مناسب از يك نوآوري. بنابراين دانش اطلاع را مي توان از طريق كانال رسانه هاي گروهي و دانش استفاده را از طريق شبكه هاي ميان فردي به پذيرندگان نوآوري منتقل كرد. همچنين بايد توجه كرد كه دانش اطلاع به تنهايي قادر به ايجاد تغيير در نگرش و رفتار نيست. بلكه بايد با دانش استفاده همراه باشد.
به طور كلي مي توان از نقطه شروع معرفي نوآوري تا نقطه پايان پذيرش و تثبيت آن پنج سطح را فرض كرد:
1-دانش 77 : افراد در معرض نوآوري قرار مي گيرند و نسبت به ويژگي ها و چگونگي كاركرد آن اطلاع پيدا مي كنند.
2-ترغيب78 : افراد نسبت به نوآوري نگرش مطلوب يا نامطلوب پيدا مي كنند.
3-تصميم گيري 79 : افراد در مورد رد يا قبول نوآوري تصميم مي گيرند.
4- به كار گيري 80 : افرادي كه تصميم به قبول نوآوري گرفته اند، بهره گيري از آن را به مرحله اجرا در مي آورند.
5-تأييد 81 : افرادي كه نوآوري را پذيرفته اند به دنبال آن هستند كه با تأكيد بر سودمندي و مزيت نوآوري، تصميم خود را توجيه كنند. اما اگر بعد از مدتي درباره نقايص و ناكارآمدي نوآوري، پيام هاي بسيار بشنوند امكان دارد كه از تصميم خود منصرف شوند نظريه انتشار نوآوري در واقع در پي پاسخ به اين سوال است كه ايده ها چگونه و تحت چه شرايطي مورد پذيرش قرار مي گيرند. (حسيني خواه ، 1387)

2-2-1-11-نوآوري دانشگاهي
نوآوري مستمر و فراگير در سازمان ها، در واقع نوعيکند وکاو منظم براي يافتن شيوهها و پاسخهاي نو به فشارها و تغيير و تحولات محيطي است. از آنجا که در محيطهاي پيچيده و متحول امروزي ديگر واکنشهاي تکراري براي رويارويي با اين تغييرات کارآمد نميباشد، لذا دايم بايد در جستجوي راه هاي جديد براي واکنش در برابر محيط برآمد. به عبارتي آن دسته از سازمان ها و نظامها ميتوانند در محيط پيچيده و پويا به بقاي خود ادامه دهند که به طور مستمر قادر به خلق ايدهها و طرحهاي جديدي جهت مقابله با فشارها و تحولات محيطي باشند( فتحيزاده و همکاران، 1389).
از نوآوري دانشگاهي نيز تعاريف متعددي شده، فرهنگ وبستر نوآوري دانشگاهي را توانايي انجام امري ابتکاري تعريف کرده است که به خلق محصول يا خدمتي جديد منجر شود به گونهاي که اين توانايي ممکن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گرفته يا به وسيله آموزش ايجاد شود. هالت: اصطلاح نوآوري دانشگاهي را در يک مفهوم وسيع به عنوان فرآيندي براي استفاده از دانش يا اطلاعات مربوط، به منظور ايجاد يا معرفي چيزهاي تازه و مفيد به کاربرد. وارکينگ نيز توضيح ميدهد که : نوآوري دانشگاهي هر چيز تجديدنظر شده است که طراحي و به حقيقت درآمده باشد و موقعيت سازمان را در مقابل رقبا استحکام بخشد و نيز يک برتري رقابتي بلندمدت را ميسر سازد. به عبارتي نوآوري، خلق چيز جديدي است که يک هدف معين را دنبال و به اجرا رساند. کيث اظهار ميدارد: نوآوري دانشگاهي عبارت از پيدايش شيوههاي نو در حل مسائل گوناگون سازماني بوسيله گروهي از کارکنان در رشتههاي گوناگون است( طالب بيدختي، 1383).
به تعبيردراکر82 (1999) از ديدگاه مديريتي نوآوري دانشگاهي به معناي تغييري است که بعد تازهاي از عملکرد را خلق ميکند، وليکن از ديدگاه سازماني نوآوري به معناي بهره برداري از ايده جديد است. در واقع به فرايند خلق، توسعه و اجراي يک ايده جديد يا رفتار تازه، نوآوري دانشگاهي گفته ميشود. بايد دانست که نوآوري دانشگاهي مي‌تواند به عنوان تغيير سازماني براي پاسخ به محيط خارجي يا نفوذ بر آن در نظر گرفته شود. آمابيل83 (1998) نوآوري سازماني را پياده کردن و اجراي موفقيت آميز ايدههاي خلاق در سازمان تعريف ميکند و اشاره مي کند که خلاقيت به ايجاد ايدههاي جديد توجه دارد در صورتي که نوآوري به کاربردن آن ميپردازد پس خلاقيت نقطه آغاز هر نوآوري است و نوآوري تلاش براي تبديل ايده خلاق به محصولات يا فرايندهايي است که نهايتاً موجب بهبود خدمات به مشتري، کاهش هزينه و ايجاد درآمدهاي جديد براي يک سازمان ميانجامد.
کنز(2002) در تعريف خود از نوآوري دانشگاهي بر فرآيند آن تأکيد کرده و نوآوري دانشگاهي را فرآيند گردآوري هرنوع ايده جديد و مفيد براي حل مسئله ميخواند و معتقد است که نوآوري شامل شکل گرفتن ايده، پذيرش و اجراي ايدههاي جديد در فرآيند، محصولات و خدمات است .
ژنگ (2008) نوآوري دانشگاهي را به معناي ترک الگوهاي قديمي و مهمترين قابليت براي رشد و گسترش سازمان به شمار آورده است. به زغم وي امروزه به طور فزايندهاي از نوآوري به عنوان يکي از عوامل اصلي حفظ مزيت رقابتي و موفقيت بلندمدت سازمان در بازارهاي رقابتي ياد ميشود. از نظر جيمنز و سگارا84 (2008) دليل اين امر آن است که سازمانهايي که ظرفيت ايجاد نوآوري دانشگاهي دارند، سريعتر و بهتر از سازمانهاي غير نوآور قادر خواهند بود به چالشهاي محيطي پاسخ دهند، که اين به نوبه خود عملکرد سازمان را افزايش ميدهد.
بنابراين، در يک تعريف کلي ميتوان نوآوري دانشگاهي را به عنوان هر ايدهاي جديد نسبت به يک سازمان و يا يک صنعت يا يک ملت و يا در جهان تعريف کرد. با استناد به تعاريف فوق ميتوان گفت خلاقيت پيدايي و توليد يک انديشه و فکر جديد است در حالي که نوآوري عملي ساختن انديشه و فکر آن است. نوآوري به معني به کارگيري تفکرات جديد ناشي از خلاقيت است که در يک سازمان ميتواند به صورت يک کالاي جديد، خدمت و يا راهحل جديد انجام کارها باشد. در واقع نوآوري فرآيندي است که از طريق آن، سازمان مشکلات موجود را شناسايي و تعريف کرده سپس فعالانه دانش جديد را براي حل آنها به کار ميگيرد. به طور کلي سازمان هاي نوآور سازمانهايي هستند که نسبت به تغيير نيازهاي مشتريان تغيير مهارتهاي رقبا، تغيير روحيه افراد جامعه، تغيير شرايط تجارت بينالملل و مقررات دولتي واکنش نشان داده، در شکل و نحوه توليدات خود تجديدنظر کرده و خود را متحول مي سازند. در همين رابطه پيتر دراکر نوآوري را يکي از اهداف هشتگانه در سازمان ميداند. فايول85 نوآوري را يکي از اصول 14 گانه مديريت معرفي ميکند و الوين تافلر معتقد است محور موج سوم را خلاقيت و نوآوري تشکيل ميدهد. گاروين86 نيز با ديدگاهي کاربردي، سازمان يادگيرنده را سازماني معرفي ميکند که در خلق، اکتساب و انتقال دانش و تعديل و جايگزيني رفتارش با دانش و بينش جديد مهارت دارد. در همين راستا ميتوان نتيجهگيري کرد که سازمانهاي خلاق و نوآور سازمانهايي يادگيرندهاند و يادگيري مهمترين فرصت براي ايجاد تغيير و تحول و همگام شدن آنها با تغييرات محيطي است. لاکت87 نيز درباره ضرورت نوآوري و همگامي و هماهنگي با تحولات جديد ميگويد: موج دريا تجربه ترسناکي است، اگر در مقابل آن ايستادگي کنيد شما را به گوشهاي پرتاب ميکند، با اين حال اگر بر آن سوار شويد، ميتواند در زمان کوتاهي شما را به جاي دوري ببرد . به طور قطع بسيار سادهتر است که منتظر امواج تغيير باشيد و بر آنها سوار شويد تا اينکه اصرار ورزيد که بيحرکت بمانيد و به سويي رانده شويد. مديريت ساکن و بيحرکت نميتواند مدت زيادي به طول انجامد، موج يا آن را غرق ميکند و يا کشتي اين مديريت در گل فرو ميرود و همان جا باقي ميماند “بالاخره ديدگاههاي بسياري از نظريهپردازان ديگر مانند تافلر، شون88 و برگکويست89 نيز حاکي از آن است که سازمانهاي امروزي نميتوانند روند و سرعت تغييرات را متوقف سازند بلکه تنها ميتوانند ترديدها، نوسانات و بيثباتيها را به فرصتهايي براي آموختن، تطابق و همخواني مطلوب تبديل کنند(کشاورز ، 1392)

2-2-1-12- نوآوري در آموزش عالي ( بر پايه مدل بالدريج )
نوآوري، عبارت است از تغييري معني دار كه براي بهبود خدمات و فرايندهاي سازماني و ايجاد ارزشهاي جديد براي ذينفعان سازمان ها صورت مي گيرد و براي دست يابي به ابعاد جديد عملكرد بر رهبري سازمان تمركز دارد. تأكيد دپارتمان هاي حوزه تحقيق و توسعه براي نوآوري در موسسات آموزش عالي به منظور ارتقاء ارزش آموزشي براي دانشجويان و بهبود اثر بخشي تمامي فرايندهاي يادگيري محور و كارآيي فرايندهاي پشتيبان، رويه هاي يادگيري محور امري حياتي و ضروري است. دانشكده ها و دانشگاه ها بايد به گونه اي مديريت و رهبري شوند كه نوآوري به عنوان يك فرهنگ و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع انتقال دانش Next Entries منابع پایان نامه با موضوع يادگيري، تدريس، رويكرد