منابع پایان نامه با موضوع علوم ارتباطات، توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

نوشتاري و 43.1% از هدفهاي جزئي بدون تصوير، 14.7% از هدفهاي جزئي بدون تمريناند. بنابراين نيمي از هدفهاي جزئي برنامه با الگوي نظري تحقق هدفهاي يادگيري خواندن و نوشتن مطابقت ندارد که ميتواند امر آموزش را با مشکل مواجه سازد.

* کيوان غلامرضا
اين تحقيق با عنوان تحليل محتواي کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم دبستان بر اسا طبقهبندي بلوم و همکاران در سطوح حيطه شناختي و روش ويليام رومي در سال تحصيلي 1380 – 1379، به دنبال رسيدن به پاسخ سئوالات زير ميباشد:
1- توزيع هدفهاي رفتاري کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم دبستان در سطوح حيطه شناختي بلوم و همکاران چگونه است؟
2- فراواني و درصد هدفهاي رفتاري دروس نثر کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم دبستان در هر يک از سطوح حيطه شناختي، چگونه است؟
3- فراواني و درصد هدفهاي رفتاري دروس نظم کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم دبستان در هر يک از سطوح حيطه شناختي چگونه است؟
4- تا چه ميزان در ارائه متن دروس نثر کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم دبستان، از روش فعال بنا به تعريف ويليام رومي استفاده شده است؟
5- تا چه ميزان در ارائه پرسشهاي دروس نثر کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم دبستان، از روش فعال بنا به تعريف ويليام رومي استفاده شده است؟
6- تا چه ميزان در ارائه متن دروس نظم کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم از روش فعال بنا به تعريف ويليام رومي استفاده شده است؟
7- تا چه ميزان در ارائه پرسشهاي دروس نظم کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم دبستان، از روش فعال بنا به تعريف ويليام رومي استفاده شده است؟
روش اين تحقيق توصيفي است، زيرا به توصيف محتواي کتابهاي مورد نظر ميپردازد و محتواي کتابها را آنطور که هستند، بيان ميکند جامعه آماري و حجم نمونه تحقيق را کتابهاي فارسي پايههاي سوم، چهارم و پنجم تشکيل ميدهند. همانطور که از عنوان تحقيق بر ميآيد، از دو شيوه براي تحليل محتوي کتابها استفاده شده است.
الف: روش بلوم و همکارانش در تعيين سطوح حيطه شناختي هدفهاي رفتاري: در اين روش ابتدا هدفهاي رفتاري کتابهاي مورد نظر، استخراج گرديده است، سپس با قرار دادن آن در جدول هدف – محتوا، سطوح خاص هر کدام از هدفها با علامت ضربدر مشخص شده است. در نهايت فراواني و درصد فراواني هدفهاي رفتاري هر کدام از کتابها به تفکيک دروس نثر و دروس نظم، نشان داده شده است. در اين بخش، تحقيق به اين نتيجه رسيده است که هدفهاي رفتاري دروس نثر کتابهاي مورد مطالعه، تنها در سطوح دانش، درک و فهم، کاربرد و ارزشيابي، قرار دارند. هدفهاي رفتاري دروس نظم کتابهاي فارسي سوم، چهارم و پنجم نيز تنها دو سطوح دانش و فهميدن را در بر ميگيرند. ب: روش ويليام رومي در تعيين ميزان ارائه فعال محتواي کتابهاي درسي: در اين شيوه بنا به پيشنهاد ويليام رومي، هر کدام از جملات متن دروس و همچنين تک تک پرسشهاي هر درس، در يک مقاله گنجانده شده است. مقولات بدست آمده به دو دسته مقولات فعال و مقولات غير فعال تقسيم شدهاند. براي بدست آوردن ضريب درگيري دانشآموز با محتوا (متن و پرسشهاي) کتابها از فرمول پيشنهادي ويليام رومي استفاده شده است. اگر ضريب درگيري دانشآموز با محتوا بين 0/4 و 1/5 بزرگتر باشد، نشاندهنده اين است که محتوا به صورت غير فعال ارائه شده است. در اين بخش نيز ميزان ارائه فعال محتواي کتابها به تفکيک دروس نثر و دروس نظم انجام شده است. با توجه به آنچه گفته شد، تحقيق به اين نتيجه رسيده است که متن دروس نثر هر سه کتاب فارسي، به شکل غير فعال ارائه گرديده است. پرسشهاي دروس نثر کتاب فارسي سوم دبستان بصورت فعال ارائه شدهاند اما در کتابهاي فارسي چهارم و پنجم ارائه پرسشهاي دروس نثر، به شکل غير فعال است. تحقيق نشان ميدهد که متن دروس نظم کتابهاي فارسي سوم، چهارم و پنجم دبستان بصورت غير فعال ارائه شده است همچنين نتايج تحقيق بيانگر آن است که پرسشهاي دروس نظم کتابهاي فارسي سوم و پنجم دبستان بصورت فعال و پرسشهاي دروس نظم کتاب فارسي چهارم به شکل غير فعال ارائه گرديدهاند.

* قادري، مصطفي
در پژوهشي با نام بررسي تطبيقي کتابهاي درسي و راهنماي معلم علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا بر اساس طبقهبندي حيطه شناختي بلوم، بعد اعمال فکري در ساختار هوشي گيلفورد و طبقهبندي هدفهاي آموزشي مريل نشان داد که مطالعات تطبيقي در زمينه برنامههاي درسي، دانش ما را در زمينه اينکه چه چيزي را به دانشآموزان آموزش دهيم گسترش داده و همچنين سبب توسعه دانش نظري و عملي در حوزه مطالعات برنامه درسي ميشود. آگاهي از دست آوردهاي علمي در زمينههاي ژنتيک، علوم کامپيوتر و علوم ارتباطات و هوافضا و … در ساير کشورها و انعکاس آن در برنامههاي درسي علوم از يک سو و اطلاع از دست آوردها و بصيرت نو در برنامههاي درسي علوم که حاصل پژوهشهاي تربيتي است از سوي ديگر، رسالت بررسيهاي تطبيقي را بيش از پيش معلوم ميدارد. در پژوهش حاضر نيز مطالعه تطبيقي برنامههاي درسي علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا به منظورمقايسه اهداف درسي، پرسشها و تکاليف درسي و محتواي توصيفي برنامههاي درسي علوم صورت پذيرفته است. اهداف ويژه تحقيق به صورت زير معرفي ميشوند: 1- بررسي اهداف درسي مندرج در کتابهاي راهنماي معلم علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا به لحاظ توجه به سطوح مختلف طبقات حيطه شناختي بلوم. 2- بررسي پرسشها و تکاليف درسي کتابهاي علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا در انطباق با بعد عمليات در ساختار هوش گيلفورد. 3- بررسي محتواي توصيفي کتابهاي علوم دوره ابتدايي ايران و آمريکا در انطباق با طبقهبندي هدفهاي آموزشي مريل. در راستاي اهداف فوق سئولات ويژه تحقيق به صورت ذيل تدوين شده است: 1- اهداف درسي کتابهاي راهنماي معلم علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا در طبقهبندي حيطه شناختي بلوم روي کدام سطوح بيشتر تمرکز دارند؟ 2- پرسشها و تکاليف درسي کتابهاي علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا در طبقهبندي بعد عمليات در ساختار هوشي گيلفورد بر چه سطحي تمرکز دارند؟ 3- محتواي توصيفي کتابهاي علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا به ايجاد توسعه چه نوع دانشي توجه دارند؟ 4- محتواي توصيفي کتابهاي علوم دوره ابتدائي ايران و آمريکا به ايجاد و توسعه چه نوع موضوعي در طبقهبندي هدفل-هاي آموزشي مريل توجه دارند؟ 5- نوع عملکرد مورد انتظار در کتابهاي علوم تجربي دوره ابتدائي ايران و آمريکا (بر اساس طبقهبندي هدفهاي آموزشي مريل) چيست؟ کتابهاي درسي علوم دوره ابتدائي ايران و کتابهاي درسي علوم دوره ابتدائي “علم در هر زمان”51 و همچنين کتابهاي راهنماي معلم علوم مربوط به هر يک از اين مجموعه کتابها، محتواي مورد بررسي در اين تحقيق بوده است. نوع پژوهش “مطالعه توصيفي”52 و روش انجام پژوهش “تحليل محتوا”53 بر اساس مراحل تحليل ه.س. بولا بوده است. شاخصهاي مورد استفاده براي تحليل محتوا نيز طبقهبندي حيطه شناختي بلوم، بعد از عمليات در ساختار هوشي گيلفورد و طبقهبندي هدفهاي آموزشي مريل انتخاب گرديده است. همچنين براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده به عمل آمد. يافته تحقيق عبارتند از : 1- اهداف درسي مندرج در کتابهاي راهنماي معلم دوره ابتدايي ايران بيشتر روي سطوح “دانش” “فهميدن” “کار بستن” متمرکز شدهاند، در حاليکه اهداف درسي مندرج در کتابهاي راهنماي معلم علوم دوره ابتدايي آمريکا روي سطوح “دانش”، “فهميدن” و “ترکيب” تمرکز يافتهاند. 2- پرسشها و تکاليف درسي کتابهاي علوم دوره ابتدايي ايران بيشتر به پرورش سطح “تفکر همگرا”، توجه دارند. در حاليکه کتابهاي علوم دوره ابتدايي آمريکا بيشتر به روش “تفکر همگرا” و “واگرا” تاکيد دارند، بعلاوه توزيع پرسشها و تکاليف درسي کتابهاي آمريکا متوازنتر است. يعني تا حدود زيادي به سطوح “حافظه شناختي ” و “تفکر ارزشياب” نيز توجه شده است. 3- در هر دو مجموع کتابهاي علوم دوره ابتدايي ايران و آمريکا قسمت عمده دانش ارائه شده در محتواي توصيفي، نظري است. 4- محتواي توصيفي در کتابهاي علوم دوره ابتدايي ايران بيشتر به ارائه “مفاهيم” ميپردازند. در حاليکه کتابهاي علوم دوره ابتدايي آمريکا بيشتر به ارائه “حقايق” “مفاهيم” ميپردازند و در آنها به ارائه “روش کار” نيز توجه کافي شده است. لازم به ذکر است که هر دو مجموع کتابهاي علوم ايران و آمريکا “قوانين علمي” کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. 5- در محتواي توصيفي کتابهاي علوم دوره ابتدايي ايران و آمريکا “عملکرد مورد انتظار” بيشتر عملکرد “يادآوري” و “کاربرد” است و به عملکرد “کشف و ابداع” کمتر توجه شده است. به طور کلي مشخص گرديد که تفاوتهاي اساسي کتابهاي علوم دوره ابتدايي ايران و آمريکا در نوع پرسشها و تکاليف درسي است. يعني نوع فعاليتهاي علمي در کتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي آمريکا بسيار بيشتر و متنوعتر از کتابهاي درسي ايران است بنابراين ضرورت دارد که برنامهريزان درسي به فعاليتهاي علمي که توسط خود دانشآموزان صورت ميگيرد اهميت بيشتري بدهند و بين فرآيندهاي علمي هماهنگي و ارتباط بيشتري ايجاد نمايند. همچنين انتظار ميرود که در محتواي يک کتاب “حقايق”، “مفاهيم” ، “روش کار” و “قوانين” به صورت متوازن مورد توجه باشد، در حاليکه در کتابهاي علوم دوره ابتدايي ايران بيش از نصف “محتواي توصيفي” کتاب درسي را، “مفاهيم” تشکيل ميدهد از اين رو محتواي توصيفي کتابهاي درسي بايد هر چه بيشتر در جهت توزيعي متوازنتر سازماندهي شوند. علاوه بر کتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي ايران بايد به سمت و فعاليتهاي مداري، سو ق داده شوند و رويکرد حل مسئله در فعاليتهاي ياددهي، يادگيري اعمال شوند. در کتابهاي راهنماي معلم ايران “روش حل مسئله” بسيار مورد تأکيد قرار گرفته و انتظار برنامه ريزان درسي ايران اين است که معلمان و دانشآموزان رويکرد مذکور بهره گيرند، اما سازماندهي کتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي ايران در جهت “روش حل مسئله” طراحي نشده است. از اين رو پيشنهاد ميشود که برنامه ريزان درسي ساختار کتابهاي درسي را به نحو کاملتري بر مبناي “روش حل مسئله” تنظيم کنند.
* شکوهي، راحله
در پژوهشي با نام تحليل محتواي فارسي جديد دوم دبستان بر مبناي طبقهبندي اهداف آموزشي در حيطه شناختي (بلوم و همکاران) / راحله شکوهي ؛ استاد مشاور: عليرضا محمودنيا به نتايج زير دست يافت:
1- مطالب و محتواي کتاب فارسي جديد دوم دبستان به گونهاي تدوين شده است که تأکيد اصلي به هدفهاي سطح دانش و فهميدن است به طوري که 62% اهداف سطح دانش و 52% به سطح فهميدن اختصاص دارد.
2- به سطح کار بستن فقط 14% توجه شده و اين درحالي است که بايد بر کاربرد يافتهها بيشتر تأکيد شود.
3- هيچکدام از مباحث فارسي جديد دوم دبستان به سطح تحليل نپرداخته است.
4- سطح تأکيد و ارزشيابي بعد از سطوح دانش، فهميدن و کاربرد هر يک 8/0 % توجه را به خود اختصاص دادهاند.

* مرادي، منيره
در پژوهشي با نام تحليل سئوالات آخر فصل کتب علوم دوره ابتدايي بر اساس حيطه شناختي بلوم و مناسب بودن سئوالات از ديدگاه معلمان استان آذربايجان غربي و تحليل سئوالات درون متن با توجه به روش لوري و لئونارد/ منيره مرادي؛ به راهنمايي: اسکندر فتحي آذر، به منظور بررسي وضعيت کيفي سئوالات کتاب درسي علوم دوره ابتدايي، سئولات پنج کتاب مقطع ابتدايي، از دو جنبه يعني روشهاي تحليل سئوالات بلوم، لوري و لئونارد و ديدگاه معلمان مورد مطالعه قرار گرفتند.

* قنديلي، جواد
در پژوهشي با نام بررسي و تحليل سئوالهاي کتابهاي تعليمات ديني دورهي آموزش ابتدايي بر اساس طبقهبندي هدفهاي پرورشي بلوم و همکاران در حيطههاي سه گانه، سال تحصيلي 1373 – 1372 . / جواد قنديلي؛ به يافتههاي زير دست يافت.
1- از 81 سئوال استخراج شده از کتاب ديني سال دوم ابتدايي، 71/6 % در سطح دانش، 13/5% در سطح فهميدن 14/8% درصد پاسخ دادن قرار داشت.
2- از 110 سئوال استخراج شده از کتاب ديني سال سوم ابتدايي، 80/9% در سطح دانش، 14/5% در سطح فهميدن و 4/5% در سطح پاسخ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ساختار زبان، آموزش مهارت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ابتدائي، کتابهاي، طبقهبندي