منابع پایان نامه با موضوع طرح جامع تهران، محل سکونت، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

شماره 8: ساختار توپوگرافيك زمين‌هاي عباس‌آباد پس از تغييرات سال‌هاي اخير 128
نقشه شماره 9: آخرين عكس ماه‌واره‌اي از زمين‌هاي عباس‌آباد ـ سال 1385 129
نقشه شماره 10: محور‌هاي شمالي ـ جنوبي رود ـ دره‌هاي تهران در طرح جامع تهران 131
نقشه شماره 11 و 12: موقعيت اراضي عباس آباد در ساختار طبيعي شهر تهران 132
نقشه شماره 13: طرح جامع اراضي عباس‌آباد 135
نقشه شماره 14: وضع موجود اراضي عباس آباد 136
نقشه شماره 15: عناصر بخش شمالي محدوده اراضي عباس آباد 137
نقشه شماره 16: باغات فرهنگي در محدوده اراضي 138
نقشه شماره 17: عناصر بخش غربي مجموعه اراضي عباس آباد 139
نقشه شماره 18: حوزه‌هاي هفت‌گانه زمين‌هاي عباس‌آباد 142
نقشه شماره 19: ZONE A 152
نقشه شماره 20: ZONE B 153
نقشه شماره 21: ZONE C & E 154
نقشه شماره 22: ZONE D 155
نقشه شماره 23: ZONE F 156
نقشه شماره 24: ZONE G 157

فهرست نمودارها
نمودار شماره 1 : فرايند پژوهش 16
نمودار شماره 2 : فرايند تحليل 164
نمودار شماره 3 : نسبت جنسي استفاده کنندگان 166
نمودار شماره 4 : نسبت سني استفاده کنندگان 167
نمودار شماره 5 : وضعيت تاهل استفاده کنندگان 167
نمودار شماره 6 : شغل استفاده کنندگان 168
نمودار شماره 7 : ميزان تحصيلات استفاده کنندگان 168
نمودار شماره 8 : محل سکونت استفاده کنندگان 169
نمودار شماره 9 : وسايل نقليه استفاده کنندگان 169
نمودار شماره 10 : انگيزه سفر استفاده کنندگان 170
نمودار شماره 11 : نحوه شناخت استفاده کنندگان 170
نمودار شماره 12 : تسهيلات اقامتي استفاده کنندگان 171

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- تشريح موضوع پايان‌نامه و مسأله مورد پژوهش
بدون ترديد يکي از مهمترين وقايع اواخر قرن بيستم، شکل گيري پديده جهاني شدن و رقابت بين شهر ها است، که تحولات چشمگيري را در ابعاد مختلف زندگي بشر ايجاد کرده است. به دنبال کارهاي اخير هال(1984،1966)، و ساسن (1991)پژوهش هاي قابل توجه ديگري در مورد ايدهي “شهرهاي جهاني” صورت گرفته است. اين محققان، براي اين شهرها به مثابه ي مراکز فرمان دهي اقتصاد جهاني و کانون هاي حياتي جريان کالاها، افراد و عقايد نظريه پردازي کرده اند. (جان رني شورت، 2004)
همانگونه كه جهاني شدن به عنوان مفهومي نو و فراگير از دهه 1980 مي?دي بدينسو، حيات اجتماعي و اقتصادي و همچنين زندگي سياسي و فرهنگي انسان معاصر را در بر گرفته است، مطالعات متمركز بـر شهرها “، بهعنوان مكانهاي تبلور زندگي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي انسان امروز نيز بـا توجـه بـهنگرانيها و چالشهاي مطرح در زمينة مقوله جهانيشدن از دهه 1990 به گونهاي از گفتمان غالب جهانيشدن تأثير پذيرفتهاند. در اين ميان بررسي فضاهاي شهري به منزلـه مهـمتـرين قلمـرو شـكلگيـري حيات جمعي شهروندان و يكي از كانونهاي تجلي و انعكاس تاثبرات مثبت و منفي پديده جهـانيشـدن ضروري مينمايد.
مسئله جهاني شدن در ابعاد مختلف شهرها را به تلاشي ديگرگونه براي ادامه حيات واداشته است. شهر جهاني به عنوان مهمترين فضاي فعاليت، قلب تپنده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دنياي امروز است. در عصر کنوني، شهرها به عرصههاي رقابت در مقياس کلان بدل شده اند، رقابت بر سر جذب بيشترينها، که به کسب بيشترين سرمايه، بيشترين سود، و در نهايت بيشترين اعتبار ميانجامد. چنانکه ميتوان پنداشت، جنگ هزاره سوم “جنگ بر سر جذب مردم (ساکنين، سرمايه گذاران، شاغلان و …) در شهر” است.
مسئله رقابت پذيري شهري که خود داراي رابطه دو سويه با جهاني شدن و شهر جهاني است، مفاهيم جديدي در رابطه با برنامه ريزي شهري پديد آورده است، که يکي از آنها الحاق برند فرهنگي و تفرجگاهي به منطقه اي در شهر است. چنين شهري داراي ويژگيهايي از جمله، داشتن داستان يا پيشينه، ويژگي منحصر به فرد، ارزش، تصوير و .. است.
رقابت پذيري گردشگري را مي توان به ابعاد زير دسته بندي کرد: رقابت پذيري اقتصادي، رقابت پذيري اجتماعي، رقابت پذيري فرهنگي، رقابت پذيري سياسي، رقابت پذيري فني(تکنولوژيکي) و رقابت پذيري محيطي.
در رقابت پذيري اجتماعي – فرهنگي، ويژگي هاي مقاصد اجتماعي و فرهنگي براي خلق يک مقصد که افراد تمايل به بازديد داشته باشند، مهم تر است. تمايل به بازديد از اين مقاصد به دليل تجربه اي است که هيج جاي ديگر نمي توان آن را يافت. نقاط قوت اجتماعي-فرهنگي يک مقصد مي تواند يک تعيين کننده غالب در رقابت پذيري باشد.
فضاهاي شهري و جريان جهاني شدن داراي تعامل يا رابطهاي دوسويهاند. از يک سو جريان جهاني شدن در گستره تأثيرگذاري اش برشهرها، به تدريج تأثيرات خود را بر فرم و فعاليت فضاهاي شهري نمايان ميسازد، وازسويي ديگر فضاهاي شهري به شهرها (و حتي كشورها) در دستيابي به جايگاه مناسب در عصر جهاني شـدن وارائه تصوير معتبر بينالمللي و فراهم آوردن فضاي مناسب براي ارتقاي رقابتپـذيري شـهري يـاري مـيرسـانند.
تجربه کشورهاي پيشرفته در اين زمينه که افزايش مزيت هاي رقابتي در مراکز شهري بزرگ اثر فزاينده بر رشد سراسر کشور خواهد داشت براي کشورهاي در حال توسعه مؤثر نبوده است. علت اصلي اين وضعيت را به ميزان زيادي مي توان به نبود ساختار مناسب براي پيشبرد و گسترش توسعه در کشورهاي در حال توسعه دانست. تصميمات مکاني در بيشتر کشورهاي درحال توسعه محدود به چند نقطه خاص بوده است.براي برنامه ريزي در کشورهاي در حال توسعه، در جهت افزايش مزيت هاي رقابتي در مراکز شهري بزرگ ،الگويي از توسعه مورد نياز است که منجر به عدم تمرکز شود و نيز توجه به اين اصل که مفهوم رقابت پذيري الزاما مناطق يا شهرهاي در رقابت با يکديگر نيست.بلکه توانايي شهر براي پرورش،جذب و حمايت از فعاليتهايي است که استانداردهاي زندگي در آن شهر را افزايش مي دهند.
شهر تهران به عنوان اولين “سياهچاله” در جمع شهرهاي بزرگ دنيا قرار دارد. بر اساس تعريف “جان رني شورت”، منظور از سياهچاله، شهرهاي بزرگ با جمعيتي بيش از 3 ميليون نفر است، که توسط گروه 1GAWC به عنوان شهر جهاني شناخته نشده و همتايي در سطح ملي خود ندارند. اين سه معيار، شهرهايي از تهران با جمعيت 10.7 ميليون نفر تا چيتاگونگ با جمعيت 3.1 ميليون نفر را شامل مي شود.
پنج مورد “فقر، فروپاشي، عدم ريسک پذيري، طرد شدن و مقاومت کردن” از عوامل مهم قرار گرفتن در چنين سطحي معرفي شده است. (جان رني شورت،2004)
از طرف ديگر با مطالعه اسناد فرادست شهر تهران، اين شهر داراي ويژگيهاي منحصر به فردي در سطح جهان و منطقه (خاور ميانه) است. ويژگيهايي نظير موقعيت استراتژيک ويژه به لحاظ جغرافيايي، ويژگيهاي فرهنگي-توريستي کارآمد، ويژگيهاي بارز در زمينه علمي به طور خاص علوم پزشکي و جز آن، است. اين ويژگيها همواره به ترسيم چشمانداز “شهر جهاني” توسط برنامه ريزان شهري در اسناد مختلف اين شهر انجاميده است. شهر دانشپايه، شهر خلاق، شهر جهاني و … تابلويي از تهران در آينده ميان مدت چند ده ساله آن، متصور است.
شهرتهران بدليل نداشتن مرکزيت فرهنگي که پاسخگوي مطالبات روزافزون همه اقشار مردم باشد،هنوز شايسته نام يک شهر قرن بيست و يکمي نيست.براي ارزيابي تهران بعنوان شهري جهاني جايگاه کنوني آن را بايد در مقياس جهاني و در ارتباط با امکانات و کيفيت هاي آن تعريف کرد.اراضي عباس آباد در مجموعه فرصتهاي مکاني مرتبط با توسعه پهنه مرکزي شهر تهران از جايگاه و ارزش بي بديلي برخوردار است و اتخاذ هر تصميمي در خصوص آن به لحاظ موقعيت زيست محيطي،ارتباطي،فضايي،اجتماعي و ارزش هاي اقتصادي اثري تعيين کننده در ساختار اجتماعي،فضايي و زيست محيطي شهر خواهد داشت. از سويي ديگر اراضي عباس آباد ظرفيت جذب نيازها و مطالبات خاصي از فعاليتها و عملکردهاي برتر کلانشهر را دارد.با توجه به تغيير جايگاه شهر تهران به عنوان يک کلانشهر داراي پتانسيل هاي قابل رقابت با شهرهاي جهاني همانگونه که در محور دوم چشم انداز طرح جامع تهران(1386) عنوان شده است و تغيير ابعاد کمي و کيفي نيازها،حال اين مساله مطرح است که تعريف نقشي جديد براي پهنه مرکزي تهران تا چه اندازه توانسته به هدف خود که افزايش توان رقابت پذيري شهر تهران بوده است نزديک شود.

2-1-معرفي و بيان پرسش ‌هاي پايان‌نامه
1- آيا تدوين سياستهايي با محوريت فرهنگ در پهنه مرکزي اراضي عباس آباد توانسته است مزيت هاي رقابتي و ظرفيت هاي موجود در تهران را تقويت نمايد؟
2- کدام يک از عوامل و فاکتورهاي شاخص رقابت پذيري گردشگري بيشترين تاثير را بر ارتقاي رقابت پذيري محور فرهنگي – تفرجگاهي اراضي عباس آباد دارند؟

3-1- اهداف پايان‌نامه
هدف کلان:
1. مشخص کردن مفهوم رقابت پذيري شهري
2. ارزيابي رقابت پذيري شهري محور فرهنگي – تفرجگاهي اراضي عباس آباد
اهداف خرد:
1. تدوين شاخص هاي ارزيابي رقابت پذيري فرهنگي – تفرجگاهي

4-1- معرفي و بيان فرضيه‌هاي پايان‌نامه
اراضي عباس آباد قابليت الحاق برند فرهنگي – تفرجگاهي در سطح دنيا را نداشته، ليکن واجد پتانسيل هايي براي رقابت با ساير جهان شهرهاي دنيا است.

5-1- معرفي روش کار پايان‌نامه

الف) فرايند پژوهش
نمودار شماره 1 فرايند پژوهش را از طرح مسئله تا تحليل داده ها و استخراج نتايج نشان مي دهد.

نمودار شماره 1 : فرايند پژوهش
ماخذ: نگارنده، 1392

6-1- مسائل و مشکلات پژوهش
چالش بر انگيز ترين مشکلات و محدوديت هاي فرايند پژوهش عبارتند از:
* در بحث رقابت پذيري شهري، جنبه اقتصادي غلبه بي حد و حصري نسبت به ساير موضوعات دارد و اين در حالي است که آشنايي اندک دانشجويان برنامه ريزي شهري با مسايل اقتصادي، تکافوي درک پيچيدگي هاي بسيار زياد اين حوزه را نمي کند، از همين رو در هنگام مرور ادبيات نظري، که عموما به زبان انگليسي بودند، گاه به مواردي برخورد مي شد که درک عميق آنها در وسع علمي پژوهشگر نبود.
* عدم وجود منابع فارسي در زمينه رقابت پذيري منطقه اي که در نتيجه اين محدوديت محقق ناگزير تقريبا تمام بخشهاي فصل دوم و سوم را با رجوع کامل به منابع انگليسي و ترجمه آنها که مستلزم صرف زمان بسياري بوده، انجام داده است.
* دسترسي بسيار محدود به منابع دست اول رقابت پذيري شهري بطور خاص در پايگاه نشريات خارجي دانشگاه.

فصل دوم: مفاهيم پايه و رويکردهاي نظري پژوهش

مقدمه
همانگونه که مباحث رقابت پذيري شهرها و جهاني شدن به عنوان مفاهيمي نو و فراگير از دهه 1980 ميلادي بدين سو، حيات اقتصادي و اجتماعي و همچنين زندگي سياسي و فرهنگي انسان معاصر را در بر گرفته است، مطالعات متمرکز بر “شهرها” به عنوان مکان هاي تبلور زندگي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي انسان امروز نيز با توجه به نگراني هاو چالش هاي مطرح در زمينه مقوله جهاني شدن از دهه 1990 به گونه اي از گفتمان غالب جهاني شدن پذيرفته شده اند.در اين ميان بررسي فضاهاي شهري به منزله مهم ترين قلمرو شکل گيري حيات جمعي شهروندان و يکي از کانون هاي تجلي و انعکاس تاثيرات مثبت يا منفي پديده جهاني شدن، ضروري مي نمايد. در اين زمينه، پرسش هايي از اين دست مطرح مي شوند:
فضاهاي شهري به مثابه يکي از عناصر کارکردي شهرهايي که در جهت افزايش رقابت پذيري شهري و تقويت جايگاه جهاني خود تلاش مي کنند، بايد داراي چه کيفيات و مختصاتي باشند؟
در اين پژوهش تلاش مي شود تا با ارزيابي عملکردي محور فرهنگي تفرجگاهي عباس آباد پاسخگويي در حد ممکن به پرسش مطرح شده انجام شده و راهکارهايي در جهت تقويت نقش و جايگاه شهر تهران در عرصه هاي ملي و منطقه اي و بين المللي ( جهاني )، با توجه به دورنماي تحول و تغيير شهرها در فرايند جهاني شدن، ارائه گردد. در اين پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از روش هاي مختلف تحقيق و به ويژه روش هاي تفسيري و تحليلي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع پرسش نامه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ريزي، شهري، فرايند