منابع پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، انعطاف پذیری، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده شد.
چگونگی اجرای آزمون دوی 540 متر
برای اجرای این آزمون، شرکت کننده پشت خط شروع ایستاد و با علامت «حاضر» آماده شد و با فرمان «رو» شروع به دویدن کرد. در این مرحله شرکت کننده مسافت 540 متر را با 10 بار دویدن و یا راه رفتن دور زمین والیبال طی کرد. کمترین زمان پیموده شده در این مسافت به عنوان رکورد وی ثبت گردید(41). در این آزمون برای اندازه گیری زمان و ثبت رکورد از کرونومتر JOEREX ساخت کشور چین استفاده شد.

3 –8. نحوه ی اجرای آزمون دوی 540 متر

شکل3-9. کرونومتر جهت سنجش زمان در دوی 540 متر

3-9. روش تجزيه و تحليل آماری داده ها
در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی از توزیع فراوانی، درصد، نمودار، میانگین، انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، و به منظور آزمون فرضیات و تعيين روابط همبستگی از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد. کلیهی فرایند تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش به کمک نرم افزار SPSS21 در سطح معناداري آلفاي ۵ درصد تحلیل شد برای رسم نمودارها نیز از نرم افزار اکسل استفاده گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه
در این فصل یافته هاي پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل میشود. در بخش آمار توصيفی از درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار استفاده شده است. در بخش دوم به تحلیل استنباطی اطلاعات به دست آمده پرداخته شد که برای تعیین نرمالبودن دادهها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تعيين روابط همبستگی از ضريب همبستگی پيرسون استفاده گردید. کلیهی فرایند تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش با نرم افزار SPSS21 و برای رسم نمودارها از نرم افزار اکسل استفاده شد.
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، یافتههای پژوهش
4-2-1. یافتههای توصیفی مربوط به ویژگی های تن سنجی و ترکیب بدنی
میانگین و انحرافمعیار ویژگیهای تنسنجی و ترکیببدنی شرکتکنندگان(سن، قد، وزن، شاخص توده بدن(BMI)، دورکمر، دور لگن و WHR) درجدول شمارهی 4-1 ارائه شده است.

جدول 4-1. ویژگیهای تن سنجی و ترکیب بدن شرکت کنندگان
گروه(300=N)
متغیر
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر

دانش آموزان
(دختر)

سن (سال)
07/13
702/0
12
14

قد (سانتیمتر)
70/157
070/6
138
175

وزن (کیلوگرم)
92/51
877/11
29
89

BMI (2kg/m)
808/20
193/4
90/11
97/34

WHR(سانتی متر)
741/0
042/0
64/0
86/0

4-2-2. ویژگیهای آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و سایکولوژیک شرکتکنندگان
جدول 4-2. میانگین و انحراف معیار ویژگیهای آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و روان شناختی شرکت کنندگان
گروه(300=N)
متغیر
میانگین
انحراف معیار

دانش آموزان
(دختر)
سن (سال)
07/13
70/0

قد (سانتیمتر)
70/157
07/6

وزن (کیلوگرم)
92/51
88/11

BMI (کیلوگرم بر متر مربع)
80/20
19/4

دور کمر(سانتی متر)
25/67
92/7

دور لگن(سانتی متر)
27/90
46/8

W.H.R(سانی متر)
74/0
04/0

اضطراب
46/14
20/9

کیفیت زندگی
65/105
57/13

دو 540 متر(دقیقه)
93/2
43/0

دراز نشست(تعداد)
12/27
86/8

کشش بارفیکس(تعداد)
22/10
61/4

انعطاف پذیری(سانتی متر)
52/30
85/7

آمادگی جسمانی
70/17
26/13

4-2-3. توزیع رده های وزنی برحسب شاخص توده ی بدن(BMI)
فراوانی و درصد شاخص توده بدن شرکت کنندگان با استفاده از Cut of-BMI و صدکهای آن در جدول شمارهی 4-3 ارائه شده است. همان طور که دادههای جدول نشان میدهد، بیشتر شرکت کنندگان با 71 درصد، از نظر ردهی وزنی دارای وزن قابل قبول میباشند(71%). تعداد شرکت کنندگان کم وزن با 67/13 درصد، بیشتر از افراد چاق(67/4%) هستند. همچنین، نزدیک به 11 درصد شرکت کنندگان در مطالعه، دارای اضافه وزن می باشند.

جدول 4-3. شاخص توده بدن شرکت کنندگان براساس Cut of- BMI
گروه(300=N)
متغیر
فراوانی
درصد
میانگین
انحراف معیار

شاخص توده بدن
(BMI)

کم وزن
41
67/13

808/20

193/4

وزن قابل قبول
213
71

اضافه وزن
32
66/10

چاقی
14
67/4

شکل 4-1. نمودار توزیع فراوانی ردههای وزنی شرکت کنندگان

4-2-4. بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها
برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها، از آزمون کلموگراف- اسمیرنف برای تمامی متغیرهای این پژوهشاستفاده شد. در جدول 4-4، نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف مربوط به متغیرهای آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و روان شناختی شرکتکنندگان در سطح آلفای 05/0 ارائه شده است. همانطور که مشاهده میشود، توزیع دادههای کلیهی متغیرها با توجه به اینکه سطح معنیداری آنها بزرگتر از 05/0 است، طبیعی میباشند.

جدول 4-4. نتایج آزمون کلموگروف– اسمیرنوف در تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها
گروه
متغیر
(Var.)
کلموگروف- اسمیرنف
(Z)
معنیداری
(Sig)

دانش آموزان
(دختر)
سن (سال)
440/4
071/0

قد (سانتیمتر)
942/0
337/0

وزن (کیلوگرم)
741/1
230/0

BMI (کیلوگرم بر متر مربع)
460/1
128/0

دور کمر(سانتی متر)
892/1
53/0

دور لگن (سانتی متر)
368/1
121/0

WHR(سانتی متر)
601/1
091/0

انعظاف پذیری(سانتی متر)
411/1
061/0

کشش بارفیکس(تعداد)
48/0
97/0

دراز نشست(تعداد)
107/1
172/0

دوی 540 متر(دقیقه)
476/3
137/0

اضطراب
458/2
089/0

کیفیت زندگی
304/1
067/0

آمادگی جسمانی
523/0
947/0

4-3. آزمون فرضیهها
فرضیه شماره 1: بین استقامت قلبی- تنفسی با BMI دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون معنیداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی بین دو متغیر(جدول 4-5) نشان میدهد که بین استقامت قلبی- تنفسی با BMI شرکتکنندگان ارتباط معنیدار منفی; اما نسبتاً پایینی وجود دارد(01/0 p، 34/0- =r). بنابراین، فرض صفر(H0) مبنی بر فقدان ارتباط معنیدار بین استقامت قلبی- تنفسی با BMI شرکت کنندگان رد میشود.
جدول 4-5. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با BMI
متغير
شاخص هاي آماری
BMI

استقامت قلبی- تنفسی
همبستگي پيرسون(r)
سطح معني‌داری (Sig)
تعداد(N)
*34/0-
001/0
300
* همبستگی معنی دار (05/0 *P)

شکل4-2. نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت قلبی- تنفسی با BMI

فرضیه شمارهی 2: بین استقامت عضلانی با BMI دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیهی شمارهی 2، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس نتایج آزمونضریبهمبستگی(جدول4-6) رابطهی معنیدار و منفی نسبتاً ضعیفی بین استقامتعضلانی(درازنشست و کشش بارفیکس) با BMI شرکتکنندگان مشاهده شد(01/0 p). بنابراین، فرضیهی صفر(H0) مبنی بر فقدان ارتباط معنیدار بین استقامت عضلانی با BMI تأیید نمیشود.

جدول 4-6. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت عضلانی با BMI
متغیرها(300 =n)
شاخص آماری
BMI
دراز نشست
همبستگی پیرسون(r)
*20/0-

سطح معنی داری(Sig)
001/0
بارفیکس
همبستگی پیرسون(r)
*33/0-

سطح معنی داری(Sig)
001/0
* همبستگی معنی دار (05/0 *P)

شکل4-3. نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت عضلانی با BMI

فرضیه شماره 3: بین انعطاف پذیری با BMI دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه شمارهی 3، از آزمون معنیداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همان طور که در جدول 4-7 مشاهده میشود، بین متغیر انعطافپذیری و شاخص توده بدن(BMI) شرکت کنندگان رابطهی معنی داری وجود ندارد(05/0 p، 034/0- = r). بنابراین، فرض صفر(H0) مبنی بر فقدان ارتباط معنیدار بین انعطاف پذیری با BMI تأیید میشود.

جدول 4-7. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر انعطاف پذیری با BMI
متغير
شاخصهاي آماری
شاخص توده بدن(BMI)

انعطاف پذیری
همبستگي پيرسون(r)
سطح معني‌داری (Sig)
تعداد(N)
034/0-
559/0
300

فرضیه شماره4: بین استقامت قلبی- تنفسی با WHR دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه شمارهی 4، و معنیداری ارتباط بین استقامت قلبی- تنفسی با WHR شرکت کنندگان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس نتایج این آزمون که در جدول شمارهی 4-8 ارائه شده است، بین دو متغیر فوق رابطهی مستقیم معنیدار بسیار ضعیفی وجود دارد(05/0 p، 018/0=r). بنابراین، فرض صفر(H0) مبنی بر فقدان ارتباط معنیدار بین استقامت قلبی- تنفسی با WHR تأیید نمیشود.

جدول 4-8. نتایج آزمون همبستگی بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با WHR
متغير
شاخصهاي آماری
نسبت دورکمر به دورلگن(WHR)

استقامت قلبی- تنفسی
همبستگي پيرسون(r)
سطح معني‌داری (Sig)
تعداد(N)
*018 /0
003/0
300
* همبستگی معنی دار (05/0 *P)

شکل4-4. نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت قلبی- تنفسی با WHR

فرضیه شمارهی 5: بین استقامت عضلانی با WHR دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیهی شمارهی 5، از آزمون معنیداری ضریب همبستگی استفاده شد. براساس نتایج آزمون ضریبهمبستگی که در جدول شمارهی4-9 آمده است، این فرضیه تأیید گردید. تحلیلآماری نشان داد که بین استقامت عضلانی با WHR شرکت کنندگان ارتباط معنیدار و منفی نسبتاً ضعیفی وجود دارد(01/0 p). بنابراین، فرض صفر(H0) مبنی بر فقدان ارتباط معنی دار بین استقامت عضلانی با WHR تأیید نمیشود.

جدول 4-9. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت عضلانی با WHR
متغیرها(300 =n)
شاخص آماری
WHR
دراز نشست
همبستگی پیرسون(r)
*254/0-

سطح معناداری(Sig)
001/0
بارفیکس

همبستگی پیرسون(r)
*217/0-

سطح معناداری(Sig)
001/0
* همبستگی معنی دار (05/0 *P)

شکل4-5. نمودار پراکنش مربوط به رابطهی استقامت عضلانی با WHR

فرضیه شماره 6: بین انعطاف پذیری با WHR دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه شمارهی 6، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همان گونه که نتایج این آزمون در جدول شماره ی 4- 10 نشان میدهد، بین متغیر انعطافپذیری و شاخص WHR شرکت کنندگان رابطهی معنیدار اما ضعیفی وجود دارد(05/0 p، 147/0- = r). بنابراین، فرضیه صفر(H0) مبنی بر فقدان ارتباط معنی دار بین انعطاف پذیری با WHR تأیید نمیشود.

جدول 4-10. نتایج آزمون همبستگی بین متغیر انعطاف پذیری با WHR
متغير
شاخصهاي آماری
نسبت دور کمر به دور لگن(WHR)

انعطاف پذیری
همبستگي پيرسون(r)
سطح معني‌داری (Sig)
تعداد(N)
*15/0-
011/0
300
* همبستگی معنی دار (05/0 *P)

شکل4-6. نمودار پراکنش مربوط به رابطهی انعطاف پذیری با WHR

فرضیه شماره 7: بین استقامت قلبی- تنفسی با کیفیتزندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه شمارهی 7، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همان گونه که نتایج این آزمون در جدول شماره ی 4-11 نشان میدهد، بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با کیفیتزندگی شرکت کنندگان رابطهی معنیداری مشاهده نشد(05/0 p، 009/0- = r). بنابراین، فرض صفر مبنی بر فقدان ارتباط معنی دار بین استقامت قلبی- تنفسی با کیفیت زندگی تأیید میشود.

جدول 4-11. نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر استقامت قلبی- تنفسی با کیفیت زندگی
متغير
شاخصهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انعطاف پذیری، آمادگی جسمانی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، تحلیل آماری