منابع پایان نامه با موضوع صنعت گردشگری، سیاست گذاری، درآمد ملی

دانلود پایان نامه ارشد

پدیده مورد مطالعه و نهایتا کشف حقیقت گردآوری نماید. این ابزار نقش طرفهایی را بازی می کنند که بتوان اطلاعات مربوط به اندازهگیری و سنجش متغیرهای مرد مطالعه را به نحو مطلوب جمعآوری نماید. در چنین صورتی است که محقق خواهد توانست اولا، اطلاعات مرتبط با مسئله تحقیق را گردآوری کند، ثانیا این اطلاعات را بخوبی استخراج و طبقهبندی نماید، و ثالثا تجزیه و تحلیل آنها برای او مقدور باشد(حافظ نیا، 1381: 102).
در این پژوهش جمعآوری، گردآوري داده‌ها و اطلاعات به دو روش كتابخانه‌اي و ميداني به شرح زیر استفاده شده است:
الف- روش كتابخانه‌اي: (كتب، مقالات، پایانامه، اينترنت، اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، اطلاعات مركز آمار، نقشه‌ها، فيش‌برداري) كه در اين مرحله منظور به دست آوردن آمار و اطلاعات در رابطه با موضوع است.
ب- روش ميداني: گردآوري داده‌ها و اطلاعات از طريق مصاحبه با مسئولين مؤسسات مرتبط جهت مشخص نمودن معيارهاي لازم در زمينه توسعه گردشگري است.
1-10 حجم آماری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش شهرستان پاوه میباشد.

.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه
اصطلاح گردشگری در اوایل قرن نوزدهم باب شد. اولین شکل گردشگری به صورت مسافرت زائران به مکانهای مقدسی بوده است(Beeton, 2006P, 13). همچنین امروزه گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست(کاظمی، 1386: 1).گردشگری در عصر حاضر، به عنوان صنعت بدون دود، توانمندیها و طرفداران بسیاری دارد. رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته، اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است(کاظمی، 1385). امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد ملی محسوب گردیده و فعالیتهای مربوط به آن از اشتغال آفرینترین صنایع به حساب میآید؛ به گونهای که در ازای هریک میلیون دلار درآمد تولید شده در این صنعت،20000 شغل جدید ایجاد میگردد(فرزین، 1383). در حال حاضر تا حد زیادی این ادعا به اثبات رسیده است. گردشگری در سراسر دنیا در سالهای اخیر، بویژه در کشورهای در حال توسعه که شکل دیگر اقتصادی مانند تولید و استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین دلایل توجه دولتها به این صنعت، اثرات اقتصادی آن در توسعه و رشد ملی میباشد. این صنعت ضمن ایجاد یک رشته فعالیتهای جدید در جامعه، موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود و میتواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازندهای داشته باشد. از اینرو بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی میدانند(لی، 1387: 56). صنعت گردشگری به حدی از رشد رسیده که فعالیت های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب میگردد و کارشناسان پیش بینی میکنند به عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید؛ به طوریکه از آن به عنوان صادرات نامرئی که مرکز اقتصادی آن در شهرها هست نام میبرد(موحد، 1381).
در طی 60 سال اخیر، گردشگری از رشد پیوستهای برخوردار بوده است، به طوری که به یکی از بخش های اقتصادی با سرعت رشد بالا در جهان تبدیل شده است. در طی سالهای 1950-2005 ،گردشگری بین المللی با نرخ رشد سالانه 5/6 درصد، از 25 میلیون گردشگر در سال 1950 به 806 میلیون در سال 2005 افزایش یافت. بر اساس پیش بینیهای رسمی سازمان جهانی گردشگری(UN WTO) تا سال 2020، تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به 5/1 میلیارد نفر خواهد رسید .(UN WTO,2006)
2-2 واژه گردشگری
واژه گردشگری معادل کلمه لاتین”Tourism” است که بر گرفته از لغت “Tour” فرانسوی است به معنای چرخش، طی کردن و سیر کردن است و در اوایل قرن نوزدهم میلادی، کلمه گردشگر(tourist) برای اولین بار به اشراف زادگان و نجیب زادگان فرانسوی اطلاق گردید که قبل از آنها بعدها سیاح و جهانگرد شناخته شدند، بسیار پیشتر تجربهها وسفرهای طولانیتری داشتند که انگیزههایشان مسائل علمی، اکتشافی و مالی بود. در متون فارسی، معادلهای گوناگونی برای واژه Tourism آمده است. مانند گردشگری، جهانگردی، سیاحت، تفریح حتی ایران گردی. بنابراین یافتن لغتی مناسب و جایگزین کلمه گردشگری در زبان فارسی باید با ملاحظه چهار رکن اساسی صورت گیرد: 1- گردشگر؛ 2- مشاغل ارائه دهنده کالا و خدمات به گردشگرها؛ 3- سیاستگزاری جوامع میزبان؛ 4- جامعه میزبان. با درنظر گرفتن این ارکان و اصطلاحات و لغات به کار رفته به نظر میرسد بهترین گزینه ممکن در این راستا واژه گردشگری است، و هرچند به کار گیری واژه گردشگری نیز مناسب به نظر می رسد (حیدری، 1387: 10).
2-3 تعاریف و مفاهیم گردشگري
شاید نخستین و مهمترین موضوع در مطالعه صنعت گردشگری، چیستی، ماهیت، و در نهایت تعریف آن است که به سبب گسترش عوامل و زمینههای مؤثر در این صنعت این امر با چالشهای عمده مواجه شده است (رحیمی، 1387: 12).
در سال 1991 سازمان جهانی گردشگری در کنفرانس بین المللی درباره مسافرت و آمارهای جهانگردی در اتاوای کانادا واژگان گردشگری را مطرح و تعریف کردند: گردشگری کاری است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط عادی خود انجام می دهد، این مسافرت بیش از یکسال طول نمی کشدو هدف، تجارت یا فعالیت های دیگر است (موحد،1381،31).
در فرهنگ لغت فارسی، گردشگری را چنین تعریف کردهاند: در اقطار عالم سفر کردن و شناخت، مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر به مقصد می رود و سپس به محل سکونت خود باز میگردد( الوانی و دهدشتی، 1373: 18). بنابراین ویژگی اصلی گردشگری این است در درجه اول به سفر اطلاق میشود که دور از خانه یا محل کار است، دوم اقامت کوتاه مدتی است که گاهی ممکن است بدون توقف شبانه باشد (شهیدی و همکاران، 1388: 101). به اعتقاد لیپر حرفه گردشگری دارای پنج عنصر مشتمل بر انسان متحرک، منطقه تولید، منطقه انتقال، منطقه مقصد و صنعت گردشگری است (کاظمی و همکاران، 1387: 94). به لحاظ زیست محیطی نیز گردشگری میتواند مزایای حفاظتی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای صنعت گردشگری، اجتماع محلی و منابع طبیعی داشته باشد .(Reid, 2003, Wight, 1994p 339)
2-4 گردشگر
گردشگر مسافری است که برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت، دیدار اقوام و آشنایان و مقاصد دیگر در مکانی دور از محیط معمولی خود اقامت می کند(لومسدن، 1380، 22). گردشگری از بعد تقاضا به سه شکل صورت می گیرد:
گردشگران داخلی، به ساکنان یک کشور که فقط داخل ان کشور مسافرت می کنند اطلاق می گردد.
گردشگران خارجی به افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن مسافرت می کنند اطلاق می شود.
گردشگری خارجی به افراد ساکن یک کشور که به خارج از آن کشور مسافرت می کنند گفته می شود.
افرادی مانند پیلهوران، مهاجران موقت، مهاجران دائم، چادرنشین ها، مسافران عبوری، نیروهای مسلح و کارکنان در حال مأموریت دولت، در آمار گردشگری لحاظ نمی شوند(داس ویل، 1378، 25-23).
2-5 برنامه ریزی گردشگری
پیرامون برنامه ریزی گردشگری در شهرها قبل از هرگونه برنامه ریزی، ضروری است که سیاست گذاریهای گردشگری شهری، در راستای سیاستهای منطقهای و ملی کشور تدوین شوند. این سیاست گذاریها رهنمون کلی بخش دولتی در مورد دلایل توسعه گردشگری و نحوه سرمایهگذاری بخشی برای برنامهریزی گردشگری است. سیاست گذاری در سطح شهرها، میتوان توسط مدیران شهری و مشارکت مردم محلی، با تأکید بر ارزشهای مذهبی و موازین توسعه پایدار تدوین گردد(بوچانی، 1383: 47). توسعه این صنعت فرایند پیچیدهای است که عوامل بین المللی و ملی و گروههای درگیر با سیاست دولت، برنامهریزان و قانون گذاران را در بر می گیرد(Tefler, 2008: 80).
2-6 صنعت گردشگری
صنعت گردشگری آمیزهای از فعالیتهای مختلف است که به صورت زنجیره ای در جهت خدمت رسانی به گردشگران انجام میگیرد. بنابراین گردشگری شامل تمامی پدیدهها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان، و فروشندگان محصولات جهانگردی، دولت ها و جوامع میزبان در فرایند جذب و پذیرایی گردشگران می باشد(McIntosh, 1995, 9).
2-7 مناطق نمونه گردشگری
مناطق نمونه گردشگری به محدودهی جغرافیایی اطلاق میشود که در آن، یک یا چند مجموعهای از جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی وجود دارد و وجود آنها، انگیزهای برای سفر و اقامت گردشگران خواهد بود. به گفتهای مناطق نمونه گردشگری منطقه یا مناطقی هستند که در جوار جاذبههای تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی قرار دارند که به منظور ارائهی خدمات به گردشگران توسط بخش غیر دولتی تاسیس و اداره میشوند (رنجبر دستانی؛ 31:1390).

2-8 نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری در ایران
فرهنگ و تاریخ سرزمین ایران از سابقه چند هزار ساله برخوردار است و کشور ما به لحاظ تاریخی_فرهنگی، از دیگر کشورها کاملا متمایز شده است. فراوانی آثار فرهنگی گذشتگان سبب شده است تا سرزمین ما با انباشت آثار فرهنگی روبرو شود. این فراوانی آثار فرهنگی امتیاز بسیار بزرگی است که بسیاری از کشورها از آن بی نصیب هستند. آثار به جا مانده از گذشتگان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ماست. این نکته که: «هنر نزد ایرانیان است و بس» یک حقیقت غیر قابل انکار است. ایرانیان مردمانی بی ریشه یا سست بنیان نیستند، بلکه مردمی با فرهنگ و هنر هستند که همواره از داشتن تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله، به خود میبالند و سالیان دراز مواد علمی، فرهنگی و هنری جامعه بشری را تولید کردهاند و هیچگاه از بحرانهای فرهنگی که بیشتر فرهنگهای جوان و سست پایه را میگیرد، به خود باختگی و انفعال نرسیدهاند. بناهای تاریخی یه جای مانده از نسلهای گذشته، نشان از شیوه زندگی و فرهنگ گذشتگان این سرزمین دارد. این بناها نشان دهنده اوج هنر و ذوق ایرانیان هستند، که چشم جهانیان را به خود خیره کرده و با اینکه در معرض هجوم و فرهنگهای بیگانه بودهاند، هویت فرهنگی خود را از دست ندادهاند. سرزمین کهن ما از یک سو زمینههای فرهنگی غنی و متنوعی دارد و از سوی دیگر به علت قرار گرفتن در نقطهای ممتاز از کره خاکی، بیشتر شبیه به جزیره فرهنگی است. این سرزمین از نظر ادبیات و معماری، تاریخ پرباری داشته است و حکیمان و ادیبانی چون فردوسی، خیام، عطار،سعدی، مولوی و حافظ را در خود پرورش داده و آثار گران سنگ و منحصر به فرد آنان، بشر جویای حقیقت و زیبایی را نسل در نسل سیراب کرده است. این آثار برای میراث همیشگی ارزشمند بشریت باقی خواهند ماند.
با توجه به اینکه ایران از نظر آثار تاریخی_فرهنگی در ردیف کهنترین تمدنهای جهان قرار دارد و نیز از تنوع آب و هوا و جاذبههای طبیعی زیبا و متعدد برخوردار است، میتواند بهعنوان یکی از مهمترین مراکز جهانگردی دنیا به حساب آید و با فراهم ساختن زمینههای مناسب از آنها به بهترین شکل ممکن استفاده کند (قدیانی، ع، 1381).
2-9 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری
در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری به عنوان یکی از بخشهای کلیدی و اصلی، برای توسعه وپیشرفت اقتصادی عمل کرده است. البته میزان تأثیر گردشگری در توسعه، با نظام حکومتی و جهت گیری آنها، ارتباط مستقیم دارد. آثار اقتصادی گردشگری، چندگانه است. مهمترین اثر آن، ایجاد اشتغال و درآمد است. نتایج تحقیقات متعدد، مؤید این است، که گردشگری به کاهش بیکاری و درآمد منتهی میگردد(زاهدی، 1385: 40). کشورها و جوامع به صورت فزایندهای به این حقیقت پی بردهاند، که برای بهبود وضع اقتصادی خود، باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راههای تازهای برآیند. اگرچه در نقاط مختلف دنیا شرایط متفاوت است، اما همواره گردشگری، عاملی برای پیشرفت اقتصادی بوده است. این صنعت، میتواند موجب تغییرات اقتصادی و اجتماعی شود.گردشگری از طریق تأثیر بر درآمد ملی، اشتغال، تغییر قیمتها و تراز بازرگانی ملی، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد(زاهدی، 1385: 66). میزان این تأثیر، بستگی به نوع سرمایهگذاری و جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی دارد. به عنوان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، شهرستان پاوه، گردشگری شهری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، صنعت گردشگری، میراث فرهنگی