منابع پایان نامه با موضوع صاحب نظران، اوقات فراغت، چند شاخصه

دانلود پایان نامه ارشد

ي بين شاخص‌هاي مختلف و همچنين ارتباط شاخص‌ها بين تامين‌كنندگان مختلف را بصورت شفاهي بيان نمايد. تالوري و سالكي ]59[ در مورد انتخاب تامين‌كننده با استفاده از ANP كه همان پردازش تحليلي شبكه و نسخه پيشرفته‌تر AHP مي باشد ارائه نمودند.ويليس و همكارانش]77[ يك مقايسه دودويي بين شاخصهاي دو تامين‌كننده مختلف براي انتخاب بهترين تامين‌كننده را تحليل و بررسي نمودند. مين]14[، براگليا و پتروني]53[ به ترتيب روشي را كه آنرا سنجش سطحي9 ناميدند مورد بررسي قرار دادند. اختلاف اين روش با روشهاي قبل در اين است كه خريدار احتياج به بدست آوردن دقيق وزن‌ها ندارد.
تامپسون]65[و ]66[ به ترتيب شبيه سازي مونت كارلو10 و تكنيك مقياس گذاري را ارائه نمود. هر چند استفاده از اين روش‌ها براي بسياري از استفاده‌كنندگان ساده نبوده و تحليل را پيچيده تر و سخت‌تر مي‌نمايد در عوض كافي است كه حدود بازده شاخص‌ها و يا بصورت ساده اطلاعات كيفي را مشخص نمود. بالاخره تعدادي از نويسندگان جهت غلبه بر عدم قطعيت، استفاده از تئوري مجموعه‌هاي فازي را پيشنهاد كردند. اين مفهوم بطور گسترده‌اي وارد بحث انتخاب تامين‌كننده شده است]80[.
2-2-1-6-2 : مدل‌هاي هزينه كل مالكيت11(TCO)
مدل‌هاي بر پايه TCO سعي در به حساب آوردن كليه هزينه‌هاي خريد كه در چرخه خريد اتفاق
مي افتد دارند. الرام ]33[ اظهار داشت كه هزينه‌هاي قبل از خريد، هنگام خريد و بعد از خريد تفاوت دارند. مدل‌هاي بر اساسTCO كه براي انتخاب تامين‌كننده به كار مي روند اساسا شامل خلاصه و تعريف كردن اغلب هزينه‌هاي مربوط به انتخاب فروشنده و تنظيم و حساب كردن قيمت واحدي است كه توسط تامين‌كننده اعلام مي‌شود. براي سازمان‌هاي بزرگ كه حساب‌هاي آنها به صورت كامپيوتري انجام مي‌شود روشي تحت عنوان سهم هزينه 12توسط تيمرمن]67[ ارائه شده است. اين روش تمام هزينه‌هاي مربوط به كيفيت، تحويل و سرويس را جمع ‌آوري نموده و مشخص مي‌نمايد كه كدام به عنوان سود و كدام به عنوان هزينه بايد در واحد قيمت به حساب آيند]26[ ترچا و مونزكا]48[، كلمنز و اسميتكا]63[، روش حل هزينه كل مالكيت را با سيستم‌هاي نرخ دهي جهت شاخصهايي مانند سرويس يا تحويل به موقع را بكار بردند كه به حساب آوردن هزينه اين دو معيار مشكل تر از بقيه مي‌باشد.
2-2-1-6-3 : مدل‌هاي برنامه‌ريزي رياضي13
فرمول‌بندي مناسب يك مساله تعريف درست تابع هدف و محدوديت‌ها سبب تصميم‌گيري صحيح توسط تصميم‌گيرنده مي‌شود. مدل‌هاي برنامه‌ريزي رياضي مدل‌هايي هستند كه در آن ها متغير‌هاي تصميم‌گيري در قالب يك تابع هدف كه بايد بيشينه در حالت دستيابي به حداكثر سود يا كمينه در حالت دستيابي به كمترين هزينه شود، فرموله گردد. مدل‌هاي برنامه‌ريزي رياضي به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:
1- برنامه‌ریزی ریاضی14 2- برنامه‌ریزی عدد صحیح15 3- برنامه‌ریزی آرمانی16
از کارهایی که در این زمینه انجام گرفته است مي توان به چادري و همكارانش ]19[، داس و تياگي]25[، كارنت و وبر]71[و بوفا و جكسون ]18[، اشاره كرد.
تعدادي از مدل‌هاي برنامه‌ريزي رياضي كه ارائه شده است مانند: پن ]52[، روزنتال و همكارانش ]55[، چادري وهمكارانش]19[ و صدريان و يون]57[ سطح كيفيت، سرويس و زمان تحويل را از قبل مشخص مي‌نمايند وبر و كانت ]71[، اين مشكل را با استفاده از پيچيده تر كردن مساله و با روش‌هاي محدوديت و وزن دهي و ارائه منحني‌هاي مختلف تصميم‌گيري به تصميم‌گيرنده و مدير خريد كمك مي‌نمايد. وبر و دسايي]74[ تحليل پوششي داده‌ها (DEA) را براي ارزيابي تامين‌كنندگاني كه انتخاب شده‌اند ارائه نمودند. دسايي و كارنت و وبر ]75[، برنامه‌ريزي رياضي و تحليل پوششي داده‌ها را با هم تركيب كرده و به خريدار اين امكان را دادند كه بتواند تامين‌كنندگاني را كه انتخاب نشده اند مورد تحليل و بررسي قرار دهد. وبر و همكارانش ]73[ و كارپاك و همكارانش ]42[، از برنامه‌ريزي آرماني جهت كمينه كردن هزينه‌ها، بهينه كردن كيفيت و اطمينان از زمان تحويل زماني كه تامين‌كننده را انتخاب مي‌كنند و سفارش ها را بين آنها تقسيم مي كنند استفاده نموده اند. برخي از مدل‌های برنامه‌ریزی مانن رزنتال و همكارانش ]55[، چادري و همكارانش ]19[ ، صدريان و يون ]57[، گانشان و همكارانش]34[، مدل كردن مساله با در نظر گرفتن تخفيف را ارائه نموده اند. بنتون]16[، يك راه حل تجربي براي حل مساله چند شاخصه و با تابع هدف خطي ارائه نمود. در اين ميان تنها بندر و همكارانش ]15[، بوفا وجكسون]18[ ، دگريو و رودهافت ]29[ همزمان مديريت موجودي را در انتخاب تامين‌كننده منظور نمودند. هر چند بندر و همكاران او فرمول رياضي آن را ارائه نكردند، ولي بوفا و جكسون]18[ فقط مساله تك موردي آنرا حل نمودند. از ديگر كارها در اين زمينه كار هنگ و همكارانش]39[ مي‌باشد. آن‌ها مدلي را ارائه نمودند كه همزمان هم محدوديت‌هاي تامين‌كنندگان و هم ميزان سفارش مشتريان را در نظر مي‌گرفت و هدف آن كسب حداكثر سود خريدار بود.
دگريو و رودهافت]29[ و]30[ يك مدل برنامه‌ريزي رياضي ارائه نمودند كه كل هزينه مالكيت را كمينه مي‌كرد و اطلاعات هزينه‌هاي جاري در مديريت موجودي نيز در آن استفاده شده بود. دگريو وهمكارانش ]28[ ، اين روش شناختي را گسترش داده و آنرا به بخش سرويس نيز ربط داده و هزينه‌هاي پرواز هوايي و هزینه‌های پرواز هوایی تجاری را نیز به آن اضافه نمودند.. قدسي پور و ابرايان ]45[ نيز AHP و MP را با هم ترکیب نمودند تا شاخصهاي غير ملموس و ملموس را جهت انتخاب تامين كننده و تقسيم بندي سفارشات بين آنها را انجام دهد]80[.
2-2-1-6-4 : مدل‌هاي آماري17
مدل‌هاي آماري براي انتخاب تامين‌كننده با داده‌هاي غير‌قطعي و احتمالي كار مي‌كنند. گر چه مقدار قطعي بسياري از اطلاعات مانند ميزان دقيق سفارش در هنگام خريد در اختيار نيست ولي تعداد كمي از مدل‌هاي انتخاب تامين‌كننده به آن پرداخته‌اند. تريش و رانن]54[ يك مدل عدم قطعيت در مورد زمان تحويل را حل نمودند. سوكوپ]62[ در مدل نرخ دهي خود يك حل با استفاده از روش شبيه‌سازي براي تقاضاي غير دقيق را ارائه نمود. تريسي و تان ]68[ نيز بطور همزمان از دو روش آناليز عوامل18 و آناليز مسير19 به منظور تعيين رابطه بين شاخص‌ها، تعيين قابليت تيم طراحي تامين‌كننده، رضايت مشتري و همچنين عملكرد كلي سازمان استفاده نمودند ]26[.
2-2-1-6-5 : مدل‌هاي بر اساس هوش مصنوعي (AI)20
مدل‌هاي بر پايه هوش مصنوعي از اطلاعات تجربي يا پيشرفته استفاده نموده و از طريق سيستم‌هاي كامپيوتري و مكانيزه به انتخاب تامين‌كننده مي پردازند. براي مثال از ميان مدل‌هاي بر پايه هوش مصنوعي كه جهت انتخاب تامين‌كننده استفاده شده‌اند مي‌توان به شبكه عصبي و سيستم‌هاي خبره اشاره نمود. مزيت شبكه عصبي اين است كه احتياج به پايه‌ريزي فرايند تصميم‌گيري ندارد. به همين علت شبكه‌هاي عصبي نسبت به روش‌هاي سنتي بهتر مي توانند بر پيچيدگي و عدم قطعيت محيط‌هاي تصميم‌گيري غلبه نمايد. فرايند‌هايي كه بر پايه هوش مصنوعي طراحي شده‌اند به گونه‌اي ساخته شده‌اند كه بسيار شبيه به تصميم‌گيري‌هاي انساني باشند. استفاده كنندگان از چنين سيستم‌هايي تنها بايد شبكه عصبي را مدل‌سازي كنند كه حالت فعلي سيستم را تداعي كند (به عنوان مثال شبكه عصبي عملكرد هر تامين كننده نسبت به هر معيار) و همچنين يكي ديگر از مزيت‌هاي اين روش استفاده از تجربيات گذشته مي‌باشد. اين مساله باعث مي‌شود شبكه‌هاي عصبي براي مواقعي كه احتياج به تركيب با روش‌هاي گذشته است، به راحتي به كار گرفته شوند.
آلبينو و گاروالي ]12[، يك سيستم پشتيبان تصميم‌گيري را ارائه نمودند كه بر اساس شبكه عصبي است. خو و همكارانش]44[ به بحث در مورد استفاده از يك تكنولوژي بر پايه اينترنت پرداختند كه نرم افزار
نمايندگي هوشمند(ISA) 21 نامیده شد. ISA ها بطور گسترده‌اي براي مكانيزه سازي فرايند خريد كالا بكار می‌روند. از ديگر موارد استفاده از هوش مصنوعي مي‌توان به يك سيستم CBR كه توسط
كوك ]24[ ،ارائه شده اشاره نمود. اين تكنولوژي در نوع خودش بسيار جديد مي‌باشد و تنها تعداد كمي از سيستم‌هاي CBR براي استفاده در فرايند تصميم‌گيري خريد توسعه يافته‌اند ]26[ از ديگر كارها در اين زمينه مي‌توان به ان جي و همكارانش]50[ و وكوركا و همكارانش ]70[، اشاره نمود.
2-2-2: تصميم‌گيري
همه ما در زندگي فردي و سازماني خود، آگاهانه و ناآگاهانه، تصميمات مختلفي اتخاذ مي‌كنيم. يعني از بين چند راهكار، يك راهكار را انتخاب مي‌كنيم. براي مثال در مورد اين كه پول خود را در بانك پس انداز كنيم يا سهام بخريم، تصميم مي‌گيريم. درمورد خريد يك نوع اتومبيل خاص يا گذران اوقات فراغت و غیره تصميم مي‌گيريم. براين اساس مي‌توان گفت زندگي مملو از تصميم‌گيري‌هاي مختلف است. در قلمروي مديريت نيز تصميم‌گيري، از اركان مهم و اصلي است، بطوريكه هربرت سايمون22 ، تصميم‌گيري را با مديريت يكي مي‌داند. علاوه بر سايمون، گروه ديگري از صاحب نظران نيز مديريت و تصميم‌گيري را يكي دانسته و هم معني تعريف كرده اند. اينان مديريت را چيزي جز تصميم‌گيري ندانسته‌اند و معتقدند كانون اصلي مديريت را تصميم‌گيري تشكيل مي‌دهد. در واقع آنها انجام وظايفي چون برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل را چيزي جز تصميم‌گيري
نمي‌دانند. نيومن نيز كيفيت مديريت را تابع كيفيت تصميم‌گيري مي‌داند. بنابراين از ديدگاه اين صاحب نظران، اساس مديريت سازمان‌ها، تصميم‌گيري است. تصميم‌گيري را در واقع مي‌توان طريقه‌ي عمل و يا حركت در مسير خاصي تعريف كرد كه با تامل و به صورت آگاهانه، از بين روش‌هاي مختلف براي نيل به يك هدف مطلوب، انتخاب شده است. بنابراين تصميم‌گيري، مستلزم انتخاب راهي از ميان راه هاست. يعني اگر تنها يك راهكار وجود داشته باشد، ديگر تصميم‌گيري معنا ندارد. هر چند تجزيه و تحليل كه منجر به انتخاب راهي از ميان راه‌ها مي‌شود، امري عقلايي است، ولي عوامل ناخود آگاه و هم چنين جنبه هاي احساسي و عاطفي نيز در تصميم‌گيري، نقش مهمي ايفا مي‌كنند. به طور كلي، تصميم‌گيري عبارت است از انتخاب يك يا چند راه حل از راه حل هاي مختلف ممكن.
تصميم‌گيري از وظايف اصلي مديران به شمار مي‌آيد و تحقق اهداف به کیفیت آن بستگی دارد. برای تصمیم‌گيري قبل از هر چيز، به اطلاعات نياز است. البته در تصميم‌گيري، نه تنها كيفيت اطلاعات، بلكه مقدار اطلاعاتي كه گردآوري و تحليل مي شود، نيز اهميت دارد. اطلاعات بيش از اندازه، استفاده نا كارآمد از منابع محسوب مي‌شود. اطلاعات كمتر از حد مورد نياز نيز احتمال تصميم‌گيري هاي ضعيف را افزايش مي دهد.
در شرايط ايده آل، بايد تا آن حد به گردآوري اطلاعات پرداخت كه ارزش پيش‌بيني شده‌ي آن اطلاعات، از هزينه‌ي گردآوري مربوطه، بيشتر باشد. در غير اينصورت، اطلاعات اضافي و غير ضروري، جمع‌آوري مي‌شوند. البته در برخي موارد مديريت ناگزير به تصميم‌گيري با اطلاعات كمتر است زيرا زمان كافي براي گردآوري اطلاعات بيشتر را ندارد. در برخي موارد نيز با وجود توجيه پذير بودن اطلاعات از لحاظ محدوديت‌هاي هزينه و زمان، صرفا به دليل فقدان اطلاعات مناسب نمي‌توان اقدامي به عمل آورد. فرايند تصميم‌گيري شامل پنج مرحله، به شرح زير است ]11[:
تعيين مساله واهميت آن،
تعريف و تشخيص مساله،
تعيين راه‌حل‌هاي بي بديل،
ارزيابي وانتخاب يك راه‌حل،
اجراي راه‌حل انتخابي.
در عمل تصميم‌گيري شامل مراحل 2 تا 4 مي‌شود و مرحله‌ي اجراي راه‌حل‌ها و ارزيابي مجدد آنها هم به عنوان بازخور، جزيي از فرايند محسوب مي‌شود. فرايند تصميم‌گيري، در شكل 2-2 آورده شده است.
شکل 2-2 فرایند تصمیم‌گیری
2-2-3 تصميم‌گيري با معیار‌های چند‌گانه ]3 و 11[
در مدل‌هاي كلاسيك بهينه‌سازي، معمولا يك معيار ارزيابي يا يك تابع هدف وجود دارد كه
مي‌بايست در مواجهه با يك سري محدوديت بهينه شود. شرايطي وجود دارد كه جواب بهينه با در نظر گرفتن بيش از يك شاخص مي‌بايست تعيين گردد. يعني لازم است فاكتورها و شاخص‌هاي مختلفي براي تعيين جواب بهينه، بررسي شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع منابع سازمان، حمل و نقل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتبی، سلسله مراتب، چند شاخصه، تحلیل سلسله مراتبی