منابع پایان نامه با موضوع صاحبان سهام، اطلاعات مالی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می شود. یکی از دلایل آن این است که افشاي اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکاي بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید براي تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسايی در افشاي اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوي حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند.
طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدايي مالكيت و كنترل از يكديگر و ايجاد تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت هزينه هايي را در پي دارد كه تحت عنوان هزينه هاي نمايندگي ناميده مي شوند. در اين ميان افشا مي تواند به عنوان علامتي از سوي مديران مبني بر حركت آن ها در راستاي منافع مالكان باشد. با توجه به اينكه سطح تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت و همچنين رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت در شركت هايي كه تعداد سهامداران آن ها زياد است، بالا مي باشد، از اين رو انتظار مي رود اين شركت ها نسبت به شركت هايي كه از مالكيت متمركزتر برخوردار هستند افشاي بيشتري داشته باشند. بنابراين ما انتظار داريم ميزان پراكندگي مالكيت اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها داشته باشد.

2-10 سودآوری و نقش آن درافشای اختیاری
فعالان بازار سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی خود نیازمند شناخت درست واحد تجاری می باشند لذا همواره در جستجوی اطلاعات مرتبط با واحد تجاری هستند تا براساس آن تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی کسانی است که در مورد مؤسسه تجاری تصمیم های اقتصادی می‏گیرند. افرادی که از اطلاعات مالی استفاده می کنند باید اطلاعات تهیه شده بوسیله گزارشگری مالی را با اطلاعات مرتبطی که از سایر منابع به دست می آورند، ترکیب کنند تا بتوانند بطور مناسب تصمیم گیری نمایند. گزارشگری مالی باید در مورد منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سهام را فراهم آورد. این اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید(هندریکسن و ونبرادا،652001).
مهم ترین هدف گزارشگری مالی تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود واجزای تشکیل دهنده آن فراهم شده و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد. از نظر حسابداری سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه‏های واقع شده طی یک دوره سالی اهمیت سود در شرایط کسب و کار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سود آورد توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد البته سود از دیدگاه های مختلف، تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امر موجب می گردد که در مباحث حسابداری رویکردهای مختلف برای شناسایی سود ارایه گردد (نیکومرام، رهنمای رودپشتی، هیبتی، 1384). بیانیه شماره 1 از مفاهیم حسابداری مالی بیانگر این است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر افراد تمایل دارند که خالص جریان های نقدی آینده شرکت را برآورد کنند ولی اغلب آنها با استفاده از سود می کوشند قدرت سودآوری شرکت را برآورد نمایند، سودهای آینده را پیش بینی کنند و یا ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در شرکت یا دادن وام به آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي رابطه معني داري را ميان رويه هاي افشا و سودآوري متصور مي باشد (واتسون و همكاران66، 2002؛ ايسميل و كندلر67، 2005). در شركت هايي كه از سودآوري بالايي برخوردار مي باشند مديران در راستاي تثبيت موقعيت شغلي خود و افزايش ميزان پرداخت ها به ويژه تلاش مي كنند تا اطلاعات را با جزئيات بيشتري ارائه نمايند. همچنين از آنجايي كه شركت هاي سودآور بيشتر در معرض فشار سياسي و رسيدگي عمومي قرار دارند لذا از مكانيسم هايي همچون افشاي اختياري بيشتر بهره مي گيرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعيت هاي خوب افشاي اختياري بيشتري را نسبت به موقعيت هاي بد ارائه مي نمايند. بنابراين ما انتظار داريم رابطه معني داري ميان سودآوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها وجود داشته باشد.

2-11 مروری بر مطالعات پیشین
2-11-1 مطالعات خارج از ایران
سينگ وي و دساي (1971) تحقيقي را تحت عنوان تجزيه و تحليل تجربي كيفيت افشاي مالي شركت ها در آمريكا انجام دادند. به نظر اين محققان، افشاي اطلاعات شركت ها مي تواند شكل هاي مختلفي داشته باشد و گزارش سالانه به سهامداران شكل مهمي از افشاي ادواري شركت است. بر اساس نتايج ارائه شده توسط اين دو محقق، شركت هاي بزرگ نسبت به شركت هاي كوچك از كيفيت افشاي بهتري برخوردار مي باشند. همچنين شركت هايي كه تعداد سهامداران بيشتري داشته باشند، از كيفيت افشاي بهتري برخوردارند.
نتايج مطالعات دياموند و وركچيا (1991) حاكي از اين است كه شركتهايي كه رتبه تعيين شده آنها توسط تحليل گران در رابطه با ميزان افشا ارتقاء يافته است، با افزايش تقاضا براي سهام مواجه شده اند. به اعتقاد آن ها افشاي اختياري منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه مي شود. در نتيجه در خصوص شركت هايي با سطوح بالاي افشاگري، سرمايه گذاران مي‏توانند به اطمينان نسبي دست يابند كه هر گونه معامله سهام به قيمت منصفانه صورت گرفته است و اين خود افزايش نقدينگي شركت را به همراه خواهد داشت.
بوتوسان68 (1997) تحقيقي با عنوان رابطه بين سطح افشاي اختياري و هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام انجام داد. به اعتقاد وي هنگامي كه افشاي اطلاعات توسط شركت به طور ناقص صورت پذيرد سرمايه گذاران در پيش بيني بازده آتي سرمايه گذاري خود متحمل ريسك شده و در ازاي پذيرش اين ريسك خواستار بازده اضافي خواهند بود. در مقابل، شركتهايي با سطوح بالاي افشاي اطلاعات و طبعاً ريسك اطلاعاتي پايين، نسبت به شركتهايي با سطوح پايين افشا احتمالاً متحمل هزينه تأمين مالي پايين تري خواهند شد. وي در اين مطالعه به منظور اندازه گيري سطح افشاي اختياري از گزارشات سالانه شركت ها و رتبه بندي ارائه شده توسط موسسه مديريت سرمايه گذاري و تحقيق (AIMR) استفاده كرد و نتيجه گرفت كه با افشاي اختياري بيشتر در گزارش هاي سالانه از هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام كاسته مي شود
هيل69 (2002) تأثير افشاي اختياري شركت بر روي هزينه سرمايه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسي قرار داد و بيان كرد كه كيفيت افشا همچون هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهني بوده و ارزيابي آن بسيار مشكل است. وي براي محاسبه كيفيت افشاي صورت هاي مالي، شركت هاي نمونه را براي سال 1997 بر اساس شاخصي مبتني بر اطلاعات اختياري ارائه شده توسط شركت رتبه بندي نمود. وي به اين نتيجه رسيد كه يك رابطه منفي و با اهميتي بين كيفيت افشا و هزينه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
بال و شیواکومار (2005) شواهدي را از 25 کشور داراي نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال هاي 1985 تا 1955 شامل بیش از 40000 نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوي راهبري مالکیت پراکنده در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوي راهبري مالکیت متمرکز در کشورهاي داراي نظام حقوقی موضوعه، افشاي به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک هاي مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می‏شود. یکی از دلایل آن این است که افشاي اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکاي بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید براي تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسايی در افشاي اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوي حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند.
بروبرگ و همكارانش70 (2010) به بررسي تفاوت در ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت هاي بورسي استكهلم پرداختند . اين بررسي با استفاده از داده هاي گزارشگري سالانه 431 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار استكهلم طي سالهاي 2002 لغايت 2005 صورت گرفته است. يافته ها منطبق با تئوري نمايندگي و تئوري اثباتي حسابداري بوده و حاكي از اين است كه اندازه و نسبت بدهي بصورت مستقيم با محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها همبستگي دارد. همچنين ميزان افشاي اختياري در شركت هايي كه مالكيت مديريتي در آنها بالا مي باشد كمتر است. علاوه بر اين، نتايج نشان مي دهد كه تغييرات در ميزان افشاي اختياري قابل تبيين توسط عوامل ناشي از تئوري نهادي و فشار ناشي از بازارهاي سرمايه بين المللي مي باشد بطوري كه مالكيت خارجي و شركت هاي خارجي پذيرفته شده در بورس اثر مثبتي بر محتواي اطلاعاتي ميزان افشاي اختياري دارند. نوع صنعت نيز از ديگر عواملي است كه اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان افشاي اختياري مي گذارد. ديگر يافته مهم تحقيق ما اين است كه مقررات تا اندازه اي مي توانند در تشويق به افشاي اختياري مؤثر واقع شوند. بطور كلي، بعد از معرفي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) شركت ها اطلاعات اختياري بيشتري را افشا مي كنند.
جیانگ و همکارانش71 (2011) تأثیر تفاوت در سطوح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی را با مد نظر قراردادن شرایط افشای اختیاری شرکت های نیوزلندي مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این است که در حالت کلی تمرکز مالکیت در تاریخ های انتشار گزارشهای سالانه رابطه مثبت و معنی داری با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (به عنوان معیاری از عدم تقارن اطلاعاتی) دارد. این رابطه با فرضیه گزینش معکوس منطبق بوده و در ارتباط با مالكيت هاي موسسات مالي و مديريتي از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين، زماني كه افشاي اختياري لحاظ مي گردد، يافته ها بيانگر اين است كه افشا بطور معني داري ريسك عدم تقارن اطلاعاتي مرتبط با تمركز مالكيت را كاهش مي دهد. نتايج اين مطالعه اهميت افشا در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و افزايش كارايي بازار را در مالكيت هاي متمركز و به ويژه مالكيت هاي مديريتي نشان مي دهد.

2-11-2 مطالعات داخل ایران
دستگیر و بزاززاده (1382) در تحقیقی به بررسی تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی پرداخته اند. در تحقیق آنها میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود.
نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (1388) نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حائز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوي که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‏شود، این در حالی است که درشرکتهاي با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. آنها پیشنهاد کرده اند ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهاي غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر 25 درصد سهام شرکتهاي بورسی (بطور مستقیم یا با واسطه و از طریق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، سطح معنادار، ارزش اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، ابزار پژوهش، سلسله مراتب