منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، گردشگری شهری، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

زودبازده صنعتي

تهديدها: (T)
T1 = مهاجرت به خارج از شهرستان
T2= وجود قطبهاي صنعتي در مراكز استان هاي همجوار
T3= عدم تمايل قشر تحصيلكرده به بازگشت

استراتژي ST
تامين اشتغال جهت نيروي جوان بيكار
استفاده از افراد تحصيلكرده در اداره امور
توجه به حفظ منابع طبيعي شهرستان
استراتژي WT
ايجاد فرصت هاي اشتغال
توجه به درآمدهاي حاصل از جاذبه هاي گردشگري
در گام بعدي براي هر يك از عوامل داخلي و خارجي بصورت جداگانه ماتريسي رسم مي كنيم بدين صورت كه ابتدا به هر كدام از عوامل داخلي يعني نقاط قوت و نقاط ضعف از بين صفر تا يك، ضريبي اختصاص مي دهيم لازم به ذكر است كه مجموع اين ضرايب حتماً بايد عدد يك باشد، سپس به نقاط قوت برحسب اهميت رتبه 3 و 4 و براي نقاط ضعف عدد 1 و 2 را مد نظر قرار مي دهيم. در گام آخر نيز ضريب و رتبه را در هم ضرب نموده تا نمره نهايي بدست آيد كه اين نمره نيز بايد مابين اعداد 1 الي 4 باشد، مطابق جدول (4-2)
عوامل خارجی
ضریب
رتبه
نمره نهایی
(ضریب× رتبه)
فرصتها(O)
برتری شهرستان نسبت به مناطق همجوار
2/0
3
6/0

امکان تبدیل شدن به قطب منطقه گردشگری و…
3/0
3
9/0

موقعیت جغرافیایی ویژه
2/0
3
6/0
تهدیدها(T)
مهاجرت به خارج از شهرستان
1/0
2
2/0

وجود قطبهای صنعتی در مراکز استانهای همجوار
05/0
1
05/0

عدم تمایل قشر تحصیل کرده به بازگشت
1/0
2
2/0
جمع کل

∑=1

∑=1 ≥ 55/2 ≥ 4

همين منوال را براي عوامل خارجي بدين صورت كه ابتدا به هر كدام از عوامل خارجي يعني فرصتها و تهديدها از بين صفر تا يك، ضريبي اختصاص مي دهيم لازم به ذكر است كه مجموع اين ضرايب حتماً بايد عدد يك باشد، سپس به فرصت ها برحسب اهميت رتبه 3 و 4 و براي تهديد ها عدد 1 و 2 را مد نظر قرار مي دهيم. در گام آخر نيز ضريب و رتبه را در هم ضرب نموده تا نمره نهايي بدست آيد كه اين نمره نيز بايد مابين اعداد 1 الي 4 باشد، مطابق جدول (4-12)
عوامل داخلي
ضريب
رتبه
نمره نهايي
(ضريب×رتبه)
نقاط قوت(s)
وجود جاذبه هاي گردشگري و طبيعي
2/0
4
8/0

جوان بودن جمعيت
15/0
4
6/0

درصد بالاي تحصيلكرده ها
2/0
4
8/0

وجود محصولات خاص زراعي و باغي
05/0
3
15/0
نقاط ضعف(w)
درصد بالاي بيكاري
2/0
2
4/0

كمبود فعاليت هاي صنعتي
05/0
2
1/0

وجود مشاغل كاذب
1/0
1
1/0

كمبود زمين جهت افزايش سطح زيركشت
05/0
1
05/0
جمع كل
∑ = 1

∑ = 1 ≤ 3 ≤ 4
در نهايت نيز نمرات نهايي بدست آمده را بروي نمودار بصورتي كه نمره عوامل داخلي بروي محور xها و نمره عوامل خارجي بروي محور yها رسم و محل برخورد اين دو نقطه در يكي از چهار جدول (4-12) ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی استراتژي موجود مي باشد كه نشان دهنده و تعيين كننده اين است كه كدام استراتژي ما در اولويت قرار دارد.
نمودار (4-1) استراتژی حاصل از ماتریس (SWOT)
4-6 جمع‌بندي
شهرستان پاوه بهره‌مند از جذابيت‌هاي متنوع طبيعي مي‌باشد كه نيازمند توجه هر چه بيشتر مسئولين در اين زمينه بوده كه در واقع نظر گردشگران و مسئولين نيز به اين سمت و سو مي‌باشد كه شهرستان پاوه يكي از شهرستانهای قابل در زمينه گردشگري بوده اما در زمينه زيرساختهاي گردشگري و نحوه مديريت دچار مشكل اساسي مي‌باشد.
بنابراين وجود چشم‌اندازهاي زيباي طبيعي با بهره‌مندي از جذابيت هايي در زمينه‌هاي مختلف و موارد ديگر با امتياز وزني 0/52 در رده اول نقاط قوت آن و مهم‌ترين راهبرد نيز مي‌تواند در زمينه نيز مي‌تواند بهره‌برداري و برنامه‌ريزي بخش خصوصي و دولتي از جذابيت‌هاي متنوع گردشگري استان در راستاي ايجاد اشتغال و توسعه هر چه بيشتر در استان مي باشد كه مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه محلي و ملي را سبب گردد.
در واقع شهرستان پاوه با توجه به فرضيه مطرح شده داراي جذابيت‌هاي بسيار متنوع گردشگري به خصوص در بخش جذابيت‌هاي طبيعي و مرز بين‌المللي مي‌باشد كه نتايج حاصل از بررسي مدل SWOT, SPSS نيز در بخش نقاط قوت آن را اثبات نموده و از طرفي در بخش نقاط ضعف نيز عدم برخورداري از مديريت كارآمد و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي بوده و فرصت‌ها و تهديدات نيز همگي حاكي از پتانسيل‌ بالاي منطقه و عدم بهره‌برداري بهينه مي‌باشد.
در بخش راهبردها و استراتژي‌ها نيز بايد تأكيد گردد كه برخي از راهبردها بايد در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت در زمينه جذب سرمايه‌ها باشد و در زمينه برنامه‌هاي بلند و كوتاه‌مدت نيز بايد در بخش ايجاد اشتغال، بهره‌برداري از زمينها و منابع و توسعه گردشگري با كشورها و استان‌هاي مجاور، مد‌نظر باشد.
در نهايت در بررسي بين شرايط مختلف گردشگري شهرستان پاوه از بين گزينه‌هاي مختلف شرايط جغرافيايي داراي سطح معناداري بسيار خوب و پس از آن شرايط اجتماعي و فرهنگي قرار داشته كه مي‌تواند به توسعه گردشگري شهرستان پاوه منتهي شود از بين گزينه‌ها شرايط زيرساختاري در وضعيت بدي قرار دارد كه بايد در اين زمينه‌ها تلاش‌هاي بيشتري در راستاي توسعه گردشگري شهرستان پاوه صورت گيرد.

فصل پنجم
آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه
ﺻﻨﻌﺖﮔﺮدﺷﮕﺮي داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﭼﻴﺰي ﺑﺴﻴﺎرﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎي ﻣﺮدم و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهها و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاﺧﻮري و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ، اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲرود. اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺤﻠﻲ و دور اﻓﺘﺎده ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻦدادهاﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦﻣﻌﻨﻲﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻮل واﻧﺴﺎن از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ازﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮدر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و دراﻧﺰوا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي در روﻧﺪي از اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪن اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد(ﭘﺎﭘﻠﻲ ﻳﺰدي،1385).
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ و راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و اراﺋﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ. و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻴﺪﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﭼﺎر رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دﻧﻴﺎ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ اﺳت ﻛﻪﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ– ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻴﺰاﺛﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻛﻪ میزان تاثیرگذاریها بر محیطهای مختلف یاد شده تحت تاثیر نظام اقتصادی – اجتماعی مقصد و اهداف توسعه گردشگری در آن جا متغیر بوده است (محمدامینی,1389: 1).
5-2 نتیجه گیری
توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند(شاکری و سلیمی، 1385 : 1). یکی از راه‌های مفید و مناسب بدین منظور سرمایه گذاری در زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از توان‌های بالقوه منطقه‌ای به منظور جذب گردشگر می‌باشد.
صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه‌های جهانگردی روبه افزایش است. امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. زیرا این صنعت نه ‌تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید. گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه‌های جهانگردی نظیر ایران می‌تواند به مهم‌ترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود. مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی صحیح و همه‌جانبه توأم با آینده‌نگری برای آن تنظیم و اجرا شود. سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت گردشگری حاکی از آن است که گردشگری صنعتی از زمره صنایع توزیع‌کننده درآمد است و این صنعت می‌تواند جایگزین اقتصاد تک ‌محصولی یعنی درآمد نفتی گردد (زاهدی ،1385 ؛113-114).
نتایج تحلیل سوات نشان میدهد که از عوامل موثر بر توسعهی گردشگری در شهرستان پاوه تعدادی به عنوان نقاط قوت و تعدادی به عنوان نقاط ضعف مورد شناسایی قرار گرفتهاند.عمدهنقاط قوت صنعت گردشگری در شهرستان پاوه وجود پتانسیلهای بالای طبیعی مانند، باغات ، چشمههای آب معدنی، رودخانهها و سیمای شهر میباشد. و عمدهی نقاط ضعف صنعت گردشگری در شهرستان پاوه از بعد تصمیم گیری مدیریتی است. امروزه شهرستان پاوه نه تنها از جاذبیت های گردشگری خود استفادهی بهینه به عمل نمیآورد بلکه به دلیل فقدان سیاستهای روشن و فقدان زیربناهای اساسی و کمبود سازمانهای توریستی و همچنین کمبود امکانات و تسهیلات و تجهیزات گردشگری، از موقعیت استراتژیک خود بهرهی مناسب نمیگیرد. بنابراین راهبرد نهایی برای توسعهی توریسم در این شهرستان تمرکز بر مزیتها یعنی نقاط قوت درونی و بهرهگیری از فرصتهای موجود بیرونی میباشد. تا از این طریق بر نقاط ضعف درونی و تهدیدات بیرونی غلبه کند.

5-3 آزمون فرضیات
فرضیه اول : بین تعداد گردشگران ورودی و میزان امکانات زیربنایی در شهرستان پاوه رابطه وجود دارد.
با توجه به مباحث بیان شده در حوزه گردشگری شهری، باید بیان کرد که این صنعت نوپای توریستی در حوزه مدیریت اجرایی شهرها با تأکید بر برنامه ریزی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ساختار کلانشهری ایران و سایر نقاط جامعه باید یکی از سرلوحه های  فعالیت های عمده دستگاهای متولی گردشگری شهری در هرزمان و هر دولتی باشد، همچنین تأکید بر توسعه عمران شهری و گردشگری در کلانشهرها و نوسازی بافت های تاریخی و گردشگری مناطق توریسم شهری باید در دستور العمل دولت و شهرداری کلانشهرهای جامعه ما قرار گیرد. احداث و بازسازی فضاهای تفریحی در حوزه گردشگری شهری داخل و خارج شهر ( حومه) همراه با ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و دولتی در رشد این صنعت شهری کمک شایانی به توسعه پایدار شهری و محلی و منطقه ای می کند. رقابت در جهت رشد برپایی فرصت های گردشگری شهری در راستای توسعه مندی گردشگری شهری باید دستور العمل مدیریت اجرایی شهرها قرار گیرد. توجه به ارائه نیازهای متنوع ( اجتماعی- فرهنگی- خدماتی- حمل و نقل- استراحتگاهی- تفریحی- اطلاعاتی و…) برای توریسم شهری در کنارتقویت مشارکت بخش های خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها کمک شایانی به توسعه صنعت مذکور در کلانشهرهای جامعه ما می تواند بکند. همچنین ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در حوزه گردشگری شهری، وجود تسهیلات مناسب ( هتلها-  هتل آپارتمانها- میهمانسراها- غذاخوری ها- فست فودها- حمل و نقل داخلی و خارجی در شهر و…) با توجه به درآمد گردشگر، باید مورد اهمیت و برنامه ریزی قرار گیرد. وجود تبلیغ داخلی و خارجی در حوزه معرفی توریسم شهری هر کلانشهر،بسط مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، پویایی گردشگری شهری، تربیت نیروی متخصص در  این حوزه، رشد و اهمیت به پژوهش های متنوع در حوزه گردشگری ازجمله گردشگری شهری در کلانشهرهای جامعه،تغییر نگرش مسئولان و شهروندان نسبت به جذب گردشگران شهری، ارائه رفتارهای مناسب با این میهمانان، کنترل ترافیک ،آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، هماهنگی بین دستگاه های متولی گردشگری در شهر و جلوگیری از انداختن تقصیر به گردن دیگر نهاد گردشگری در شهر و تبرئه نمودن دستگاه خود، توجه به پروسه فرایند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، سطح معنادار، افزایش فروش Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری