منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، سطح معنادار، افزایش فروش

دانلود پایان نامه ارشد

خیلی زیاد) بوده است گفته شده که نقش کمی در بهبود کیفیت راههای دسترسی داشته است.
4-3-18 افزایش امنیت:
بر اساس نتایج حاصله 19 درصد (8 درصد خیلی کم و 11 درصد کم) بوده است گفته اند که تاثیر گردشگری کم و خیلی کم بوده است. و 51 درصد( 30 درصد زیاد و 21 درصد خیلی زیاد) بوده است گفته شده که گردشگری نقش بسزایی در افزایش امنیت داشته است.

4-3-19 افزایش فروش محصولات محلی:
براساس نتایج حاصله 25 درصد ( 5 درصد خیلی کم و 20 درصد کم) بوده است گفته اند که تاثیر گردشگری کم و خیلی کم بوده است. و 37 درصد (29 درصد زیاد و 18 درصد خیلی زیاد) بوده است گفته شده که گردشگری نقش خوبی در افزایش فروش محصولات محلی داشته است.
4-3-20 بهبود وضعیت اشتغال:
بر اساس نتایج حاصله 53 درصد (25 درصد خیلی کم و 28 درصد کم) بوده است گفته شده که تاثیر گردشگری کم و خیلی کم بوده است. و 26 درصد (19 درصد زیاد و 7 درصد خیلی زیاد) بوده است گفته شده که گردشگری نقش کمی در بهبود وضعیت اشتغال داشته است.
4-3-21 بهبود مراودات مرزی:
براساس نتایج حاصله 29 درصد (12 درصد خیلی کم و 17 درصد کم) بوده است.گفته شده که تاثیر گردشگری کم و خیلی کم بوده است. و 40 درصد (25 درصد خیلی کم و 15 درصدکم) بوده است گفته شده که گردشگری نقش بسزایی در بهبود مرادوات مرزی داشته است.
جدول(4-3): نتایج توصیفی تحلیلی پرسشنامه
شاخص
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد4
بهبود وضعیت اقتصادی
27
25
16
24
8
افزایش فاصله طبقاتی
13
26
33
17
4
افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی
20
17
19
26
14
امکانات گذران اوقات فراغت
22
23
27
17
7
افزایش ترافیک
16
18
24
30
8
بهبود امکانات زیرساختی
24
32
19
19
2
افزایش کیفیت کالا
19
26
27
23
3
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها
10
25
29
26
10
شناساندن جاذبه های گردشگری
27
28
23
20
20
تنوع مشاغل خدماتی
27
31
19
21
1
تغییر کاربری ارضی
16
32
25
18
19
بهبود کیفیت راههای دسترسی
18
24
27
19
9
افزایش امینت
8
11
20
35
21
افزایش فروش محصولات محلی
5
20
23
29
18
بهبود وضعیت اشتغال
25
28
16
19
7
بهبود مراودات مرزی
12
17
26
25
15
منبع: نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

4-4 نتایج تحلیلی
4-4-1 بررسي رابطه همبستگي بين شرايط مختلف گردشگري با توسعه گردشگري شهرستان پاوه
در اين قسمت ابعاد مختلف شرايط حاكم بر گردشگري شهرستان پاوه (اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، زيست‌محيطي، نهادي- تشكيلاتي، جغرافيايي، زيرساختاري و بازاريابي) در ارتباط با توسعه گردشگري شهرستان پاوه با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون همبستگي پيرسون، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. براي به دست آوردن نتايج متقن و قابل قبول از داده‌هاي پرسشنامه نقاط قوت و فرصت‌ها كه با يكديگر ادغام شده‌اند استفاده شده است.

4-4-2 بررسي رابطه بين شرايط اقتصادي و توسعه گردشگري
در اين قسمت به بررسي رابطه بين شرايط اقتصادي و توسعه گردشگري در شهرستان پاوه پرداخته شده است، با توجه به نتايجي كه در جدول شماره (4-4)، آمده است ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 52/0 مي‌باشد. هم چنين، سطح معناداري به دست آمده (005/0)، نشان مي‌دهد كه (كمتر از 05/0)، تفاوت بين ميانگين‌ها، از لحاظ آماري معنادار بوده و اين رابطه، تأييد مي شود. به عبارتي، هر دو گروه به طور يكسان، داراي اين ويژگي نبوده‌اند. نتايج اين بخش چندان اميدوار كننده نبوده است و شرايط اقتصادي حاصل از توسعه گردشگري خوب نبوده است و بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي اساسي ايجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگري به توسعه اقتصادي منطقه نائل شد.
جدول(4-4): شاخص ضريب همبستگي بين ارائه شرايط اقتصادي و توسعه گردشگري
شاخص آماری
متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون (r)
سطح معناداري (p)
شرايط اقتصادي
توسعه گردشگري
52/0
005/0
4-4-3 بررسي رابطه بين شرايط اجتماعي- فرهنگي و توسعه گردشگري
در اين قسمت به بررسي رابطه بين شرايط اجتماعي- فرهنگي و توسعه گردشگري در شهرستان پاوه پرداخته شده است، با توجه به نتايجي كه در جدول شماره (4-5)، آمده است، ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 27/0 مي‌باشد. همچنين، سطح معناداري به دست آمده (001/0)، نشان مي‌دهد كه تفاوت بين ميانگين‌ها، از لحاظ آماري معناداري بوده و اين رابطه، تأييد مي‌شود. به عبارتي، هر دو گروه به طور يكسان، داراي اين ويژگي‌ نبوده‌اند. نتايج اين بخش اميدوار‌كننده بوده است و توسعه گردشگري در شهرستان پاوه مي‌تواند به بهبود شرايط اجتماعي- فرهنگي انجاميده و نيز شرايط اجتماعي- فرهنگي مي‌تواند شرايط توسعه گردشگري را فراهم نمايد.
جدول (4-5): شاخص ضريب همبستگي بين ارائه شرايط اجتماعي- فرهنگي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه
شاخص آماری
متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون (r)
سطح معناداري (p)
شرايط اجتماعي- فرهنگي
توسعه گردشگري
27/0
001/0

4-4-4 بررسي رابطه بين شرايط زيست محيطي و توسعه گردشگري
در اين قسمت به بررسي رابطه بين شرايط زيست محيطي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه پرداخته شده است، با توجه به نتايجي كه در جدول شماره (4-6)، آمده است، ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 82/0 مي‌باشد. هم چنين، سطح معناداري به دست آمده، نشان مي‌دهد كه، تفاوت بين ميانگين‌ها، از لحاظ آماري معنادار نيست و اين رابطه، تأييد نمي‌شود. به عبارتي، هر دو گروه به طور يكسان، داراي اين ويژگي‌ بوده‌اند. نتايج اين بخش چندان اميدوار كننده نبوده است و توسعه گردشگري بر شرايط زيست محيطي شهرستان پاوه تأثير منفي داشته و دارد، مگر اينكه در اين زمينه اقدامات اساسي صورت گرفته يا فرهنگ‌سازي متناسب با آن ايجاد گردد. بنابراين شرايط زيست محيطي كنوني جوابگوي توسعه گردشگري شهرستان پاوه نمي‌باشد.

جدول(4-6): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط زيست محيطي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه
شاخص آماري
متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون (r)
سطح معناداري (p)
شرايط زيست محيطي
توسعه گردشگري
82/0
009/0
4-4-5 بررسي رابطه بين شرايط نهادي- تشكيلاتي و توسعه گردشگري
براي بررسي ارتباط بين شرايط نهادي- تشكيلاتي و توسعه گردشگري، با استفاده از شاخص همبستگي اسپيرمن، اين امر در نظر گرفته شده است. با توجه به نتايجي كه در جدول شماره (4-7) آمده است، مقدار ضريب همبستگي (r) به دست آمده، بين اين دو معادل، 31/0 مي‌باشد، كه بيانگر رابطه‌ي مثبت، بين اين دو مي باشد. هم چنين، با توجه به سطح معني‌داري به دست آمده، رابطه آن‌ها در سطح 07/0، معني‌دار مي‌باشد و رابطه تأييد مي‌شود. اين امر نشان از اين دارد كه شرايط نهادي- تشكيلاتي به طور متوسط مي‌تواند به توسعه گردشگري شهرستان پاوه منجر شود ولي بايد در اين زمينه تلاش‌هاي بيشتري صورت گيرد تا ميزان معناداري به سطح 000/0 نزديك شود.
جدول(4-7): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط نهادي- تشكيلاتي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه
شاخص آماري
متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون (r)
سطح معناداري (p)
شرايط نهادي- تشكيلاتي
توسعه گردشگري
31/0
002/0

4-4-6 بررسي رابطه بين شرايط جغرافيايي و توسعه گردشگري
براي بررسي ارتباط بين شرايط جغرافيايي و توسعه گردشگري، با استفاده از شاخص همبستگي اسپيرمن، اين امر در نظر گرفته شده است. با توجه به نتايجي كه در جدول شماره (4-8) آمده است، مقدار ضريب همبستگي (r) به دست آمده، بين اين دو معادل، 26/0 مي‌باشد، كه بيانگر رابطه‌ي مثبت، بين اين دو مي‌باشد. هم چنين با توجه به سطح معني‌داري به دست آمده، رابطه آن‌ها در سطح 07/0، معني‌دار مي‌باشد، و رابطه تأييد مي‌شود. اين امر نشان از اين دارد كه شرايط جغرافيايي به طور عالي مي‌تواند به توسعه گردشگري شهرستان پاوه منجر شود ولي بايد در اين زمينه تلاش‌هاي بيشتري در بخش تبليغات جهت توسعه بيشتر گردشگري صورت پذيرد.
جدول (4-8): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط جغرافيايي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه
شاخص آماري
متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون (r)
سطح معناداري (p)
شرايط جغرافيايي
توسعه گردشگري
26/0
000/0

4-4-7 بررسي رابطه بين شرايط زيرساختاري و توسعه گردشگري
در اين قسمت به بررسي رابطه بين شرايط زيرساختاري و توسعه گردشگري شهرستان پاوه پرداخته شده است، با توجه به نتايجي كه در جدول شماره(4-9) آمده است، ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 62/0 مي‌باشد. هم چنين، سطح معناداري به دست آمده، نشان مي‌دهد كه تفاوت بين ميانگين‌ها، از لحاظ آماري معنادار نيست، و اين رابطه تأييد نمي‌شود. به عبارتي، هر دو گروه به طور يكسان، داراي اين ويژگي‌ بوده‌اند. نتايج اين بخش چندان اميدوار كننده نبوده است و شرايط زيرساختي گردشگري شهرستان پاوه در حال حاضر نمي‌تواند به توسعه گردشگري شهرستان پاوه منتهي گردد و بايد با ارائه خدمات زيربنايي بيشتر به توسعه گردشگري انديشيد.
جدول(4-9): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط زيرساختي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه
شاخص آماري
متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون (r)
سطح معناداري (p)
شرايط زيرساختي
توسعه گردشگري
62/0
006/0
4-4-8 بررسي رابطه بين شرايط بازاريابي و توسعه گردشگري
در اين قسمت به بررسي رابطه بين شرايط بازاريابي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه پرداخته شده است، با توجه به نتايجي كه در جدول شماره(4-10) آمده است، ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 39/0 مي‌باشد. همچنين، سطح معناداري به دست آمده، نشان مي‌دهد كه تفاوت بين ميانگين‌ها، از لحاظ آماري معنادار بوده و اين رابطه، تأييد مي‌شود. به عبارتي، هر دو گروه به طور يكسان، داراي اين ويژگي نبوده‌اند. در واقع در سطح معناداري پايين، شرايط بازاريابي به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگري شهرستان پاوه بيانجامد، ولي بايد در زمينه تبليغات و بازاريابي تلاش‌هاي بيشتري صورت گيرد.
جدول(4-10): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط بازاريابي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه
شاخص آماري
متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون (r)
سطح معناداري (p)
شرايط بازاريابي
توسعه گردشگري
39/0
004/0
تحليل و انتخاب استراتژي هاي مناسب جهت توسعه با استفاده از ماتريس SWOT
4-5 شناسايي عوامل داخلي و خارجي
در گام اول جهت ارائه ماتريس ابتدا عوامل را به دو دسته عوامل داخلي و عوامل خارجي تقسيم مي كنيم.
عوامل داخلي به دو دسته نقاط قوت و نقاط ضعف كه برآمده از محيط داخل محدوده مورد مطالعه مي باشد.
عوامل خارجي نيز كه مربوط به خارج از محيط مي باشند به دو صورت فرصت ها و تهديدها تقسيم مي شوند.
از تركيب اين عوامل با يكديكر استراتژي هاي مورد نظر به صورت ذيل بوجود مي آيد:
نقاط قوت و فرصت ها = استراتژي تهاجمي (SO)
نقاط ضعف و فرصت ها = استراژي رقابتي (WO)
نقاط قوت و تهديدها = استراتژي محافظه كارانه (ST)
نقاط ضعف و تهديدها = استراتژي تدافعي (WT)
شكل كلي عوامل داخلي و خارجي و استراتژي هاي برآمده از آن در جدول ذيل به نمايش درآمده است:
جدول (4-11) ماتريس سواتSWOT

قوت ها: (S)
S1= وجود جاذبه هاي گردشگري و طبيعي
S2= جوان بودن جمعيت
S3= درصد بالاي تحصيلكرده ها
S4= وجود محصولات خاص زراعي و باغي
ضعف ها: (W)
W1= درصد بالاي بيكاري
W2= كمبود فعاليت هاي صنعتي
W3= وجود مشاغل كاذب
W4= كمبود زمين جهت افزايش سطح زيركشت
فرصت ها: (O)
O1= برتري شهرستان نسبت به مناطق همجوار در موارد مختلف
O2= امكان تبديل شدن به قطب منطقه اي (گردشگري و …)
O3= موقعيت جغرافيايي وي‍ژه

استراتژي SO
ايجاد مراكز تفريحي و توريستي
مكانيزاسيون كشاورزي براي صادرات به ساير مناطق و خارج از كشور
گسترش بخش صنعت با استفاده از نيروي جوان و تحصيلكرده
استراتژي WO
بهبود بخشيدن به وضعيت اشتغال كاذب و ساماندهي به آن
استفاده از نيروي جوان جهت فعاليتهاي صنعتي و ايجاد مراكز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع افزایش قیمت مسکن، استان کرمان، اوقات فراغت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، گردشگری شهری، صنعت گردشگری