منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

08/75 درصد در محل شهر یا روستا محل اقامت خود ساکن بوده اند. که از این نسبت 97/69درصد برای نقاط شهری و 80/47 درصد برای نقاط روستایی بوده است. علت این اختلاف را می توان در مهاجر پذیر بودن نقاط روستایی دانست. برای بدست آوردن تعداد مهاجران وارد شده و یا خارج شده از یک محل می توان با مقایسه محل تولد و محل سکونت بدست آورد. با استفاده از این روش کل جمعیت شهرستان 83/20 درصد از روستا به شهر، 52/8 درصد از شهر به شهر، 17/12 درصد از روستا به روستا و 51/6 درصد از شهر به روستا بوده است. از سال 1375 تا 1385 حدود 8562 نفر وارد شهر پاوه شده اند که از این تعداد 79/49 درصد آنها از مراکز سایر استانها، 35/24 درصد مرکز سایر شهرستانهای استان و 68/25 درصد از شهر و آبادیهای دیگر این شهرستان به شهر پاوه شده اند. بطور کلی تنها در سال 1355 تا 1365 به علت بروز جنگ رشد جمعیت به بالای 9 درصد که آنهم بیشتر ناشی از مهاجرت ساکنان مرزی به شهر پاوه بوده است. با توجه به ینکه شهر پاوه یک شهر خدماتی می باشد و در طی چند سال اخیر به علت وجود دو عامل بازارچه مرزی شوشمه و سد داریان بیشتر مهاجران وارد شده به آن در گروه سنی زیر 25 سال می باشد. بطوریکه سهم این گروه از کل 6/46 درصد می باشد. از نظر نسبت جنسی (زن و مرد) مهاجران وارد شده به شهر تا حدودی متوازن ومتعادل بوده و این نسبت برای مردان 5/48 و برای زنان 5/51 درصد می باشد. نسبت کل جمعیت مهاجران به جمعیت شهر حدود 3/21 درصد می باشد.
جدول(3-12): تعداد مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته بر حسب جنس و استان محل اقامت قبلی و فعلی( 1390)
جنس واستان محل اقامت قبلی
استان محل اقامت فعلی

جمع
پاوه
مرد و زن
6266
6266
تهران
220
220
همدان
110
110
آذربایجان غربی
54
54
اردبیل
36
36
مازندران
77
77
کرمانشاه
4006
4006
اصفهان
27
27
ایلام
39
39
کردستان
769
769
خارج از کشور
17
17
مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه

جدول(3-13): مهاجران وارد شده بر اساس گروههای عمده
65 سال و بیشتر
64_15
14_0
گروههای عمده سنی
73
3221
982
تعداد
7/1
32/75
96/22
درصد
جدول(3-14): درصد جمعیتی وارد شده به کل جمعیت شهرستان پاوه(1390)
سایر شهر و آبادی
سایر شهرستانها
سایر استانها
کل مهاجران
شرح
1328
1282
1925
6266
85_90
مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه
3-39 شبکه راه‌ها
راه های شهرستان پاوه از نظر فنی و زیرسازی از کیفیت نازلی برخوردارند و مقداری از محورهای ارتباطی آن، مشخصات راه های فرعی را دارند. نقش اولیه آنها، راه دسترسی و نظامی بوده و به تدریج با عملیات راهداری به محورهای ارتباطی با نقش راه های فرعی تبدیل شده‌اند. راه های ارتباطی درون منطقه ای در این شهرستان چندان قابل توجه نیست. با توجه به شرایط منطقه و کوهستانی و صعب‌العبور بودن نقاط روستایی، شبکه ارتباطی درون منطقه ای بسیار ضعیف می‌باشد. در بیشتر ایام سال، ارتباط روستاها با هم بسیار مشکل و در فصول بارندگی (بهویژه فصل زمستان) دسترسی به روستاها بسیار مشکل می‌باشد. شهرستان پاوه تنها دارای 26 کیلومتر راه اصلی با عرض 11 متر، 16 کیلومتر راه فرعی درجه یک با عرض 8 متر و 43 کیلومتر راه فرعی عریض با عرض 9 متر میباشد. سایر انواع راهها از نوع خاکی و شنی می‌باشند (فرمانداری شهرستان پاوه، 1390).
جدول (3-15): وضعیت راه های شهرستان پاوه.
نوع راهها
کیلومتر
طول بزرگراه ها
0
طول راههای اصلی اسفالته
0
طول راههای فرعی
126
مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه
– وضعیت حمل و نقل هوایی در شهرستان
– فرودگاه در شهرستان: وجود ندارد
– فاصله نزدیکترین فرودگاه خارج از شهرستان با مرکز شهرستان: 132 کیلومتر.
– تعداد پروازهای هفتگی به فرودگاه شهرستان یا فرودگاه نزدیک شهرستان: 105
– وضعیت حمل و نقل دریایی در شهرستان
– نام نزدیکترین بندر تجاری به شهرستان: بندرانزلی
– فاصله جاده ای مرکز شهرستان با بندر فوق: 790 کیلومتر
3-40 وضعیت پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها
جدول(3-16): پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها
نام پارک
وسعت
(هکتار)
دسترسی به زمین
قیمت هر متر مربع زمین
تعداد واحدهای مستقر در پارک
آزمایشگاه های مشترک موجود در پارک
سایر تسهیلات موجود در پارک
ندارد

3-41 وضعیت دسترسی شهرستان به بازارها
فاصله مرکز شهرستان از مرکز استان132 کیلومتر
فاصله مرکز شهرستان از نزدیکترین بندر صادراتی: 790 کیلومتر (بندر انزلی)
فاصله مرکز شهرستان از نزدیکترین مرز زمینی: 176 کیلومتر (پرویز خان)
فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 132 کیلومتر
3-42 وضعیت سواد
با توجه به این که میزان سواد جمعیت هر ناحیه از مسائل مهم در برنامه ریزی و توسعه میباشد. لذا شناخت و تحلیل میزان سواد در هر ناحیه و تأثیر آن بر تحولات اقتصادی لازم و ضروریست. در سرشماری آبان 135 از کل جمعیت شهرستان گروه 6 ساله ها به بالا 29/81 درصد و در شهر پاوه 98/85 درصد باسواد بودند. براین اساس نسبت باسودای در گروه سنی 6 ساله بالاتر 89/87 درصد و در گروه سنی 15 ساله و بیشتر 94/79 درصد و در گروه 64 به بالا 32/84 درصد می باشد. نسبت با سوادی بر اساس سرشماری سال 1385 بین مردان برابر با 47/91 درصد ودر بین زنان برابر با 58/80 درصد در مرکز شهر پاوه و 16/87 درصد برای مردان و 35/75 درصد برای زنان در نقاط شهری و 36/84 درصد برای مردان و 54/72 درصد بین زنان در نقاط روستایی می باشد.
جدول(3-17) وضعیت سواد طی سالهای 1385-1390
پاوه
جمعیت 6 ساله و بیشتر
جمعیت باسواد
جمعیت بی سواد

تعداد
دصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
1385
18230
84/90
15676
86
2555
01/14
1390
21341

19642
96
1987
06/10
ماخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه 1390
جدول (3-18) وضعیت سواد در گروههای سنی1390
شرح
شهرستان
شهر پاوه

6 ساله به بالا
15 سال تا 64
64 سال به بالا
مردان
زنان
شهر
روستا
6 ساله به بالا

مردان
زنان
مردان
زنان

پاوه
49/86
94/80
32/84
9147
78/87
67/89
53/89
76/88
7/82
98/88
مأخذ:سالنامه آماری استان کرمانشاه
3-43 مطالعات اقتصادی
یکی از موضوعات مهم در فرایند توسعه اقتصادی_ اجتماعی هر جامعهای توجه به نیروی انسانی و اشتغال است شناخت و بررسی نیروی انسانی به عنوان یک ثروت ملی همواره آن را به صورت یک عامل اساسی و مهم در استراتژی توسعه در آورده است. جمعیت فعال یا نیروی کار درهر جامعهای از عوامل مهم شکل گیری و شکوفایی اقتصادی آن جامعه بوده است. از این رو، جامعهای قادر به ادامه حیات اقتصادی خواهد بود که با برنامه ریزی بلند مدت در آموزش و هدایت نیروی کار جامعه در جهت هماهنگ با توسعه اقتصادی گام بردارد. و به بهترین وجه از آنها در چرخههای اقتصادی بویژه ایجاد و تأمین فرصتهای شغلی در سطح جامعه کمک بگیرد. شناخت نیروی کار در هر ناحیه در مقاطع مختلف زمانی پایهای برای تعیین روند جاری و تغییرات جامعه در بازار کار و وضعیت اشتغال است. در واقع موفقیت در توسعه اقتصادی و اجتماعی تا حدودی زیادی بستگی به فراهم بودن نیروی انسانی ماهر و مشخص دارد. بنابراین هر گونه آگاهی از نیروی ماهر به عنوان عامل مؤثر در جهت برنامه ریزی توسعه اقتصادی_اجتماعی عمل خواهد کرد.
شهرستان پاوه در موقعیت مرزی استان قرار دارد. به طوری که تجارت با کشور همسایه(عراق)میتواند جز نقاط قوت وضعف آن باشد، همچنین شهرستان از نظر قرار گیری در مرز استان نیز میتواند زمینه تمرکز ادارت و فعالیت های مربوط به بخش خدمات را فراهم آورد به طوریکه هم اکنون نیز 357684 درصد در بخش شاغل هستند. علاوه بر این موقعیت پلکانی شهر و برخورداری از مناظر بکر در درون و برون شهر میتوان پتانسیل گردشگری کم نظیری را در این منطقه فراهم آورد. و با توجه به اینکه تعداد زیادی از جمعیت در سن کار و فعالیت قرار دارند و نرخ بیکاری این شهرستان بسیار زیاد است (1/27)، پتاسیل گردشگری و مبادلات تجاری- بازرگانی می تواند تا حدود زیادی از مشکلات مربوط به بیکاری و وابسته به آن بکاهد. در این شهرستان طرحها و برنامههای عمرانی در مقیاس کلان مانند سد داریان و بازارچه شوشمی در زمینه اشتغال نیروهای فراوانی را به خود جذب کرده است. به طوری که براساس مطالعات انجام گرفته، حدود 4000 نفر نیروی بومی و غیر بومی در این سد به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتوانند مشغول به فعالیت شوند

جدول (3-19)تعداد هتل‌ها ورستوران‌ها به تفکيک تعدادشاغلين استان کرمانشاه و شهرستان پاوه (به نفر)

جمع
1
2
3
4
5
9-6
19-10
29-20
49-30
99-50
حداقل اشتغال
حداکثر اشتغال
متوسط اشتغال

شهری

استان کرمانشاه
1626
925
468
123
43
25
28
5
3
5
1
3005
3305
3155

شهرستان پاوه
75
50
1
4
1
1
1
0
0
0
0
113
116
115

سهم شهرستان(درصد)
61/4
41/5
85/3
25/3
33/2
4
57/3
0
0
0
0
76/3
51/3
64/3

روستایی
استان کرمانشاه
116
56
43
13
0
1
2
1
0
0
0
208
223
216

شهرستان پاوه
15
9
5
0
0
0
1
0
0
0
0
25
28
27

سهم شهرستان(درصد)
93/12
07/16
63/11
0
0
0
50
0
0
0
0
02/12
56/12
3/12

جمع
استان کرمانشاه
1742
981
511
136
43
26
30
6
3
5
1
3213
3528
3371

شهرستان پاوه
90
59
23
4
1
1
2
0
0
0
0
138
144
141

سهم شهرستان(درصد)
17/5
01/6
50/4
94/2
33/2
85/3
67/6
0
0
0
0
30/4
08/4
19/4

3-44-اثرات گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم شهرستان پاوه
موقعیت خاص جغرافیایی شهر ویژگی های طبیعی و انسان ساخت ویژه ای را بوجود آورده که می تواند فرصت هایی را برای توسعه گردشگری و نتیجتاً درآمد زایی شهرداری فراهم کند، که ذیلاً به آنها پرداخته می شود.
توسعه امکانات تفریحی _ توریستی
شهر پاوه به دلیل قرار گیری در مسیر شبکه ارتباطی مرزی و محور گردشگری پاوه_ اورامانات غنای طبیعی و معماری پلکانی از موقعیت گردشگری خوبی برخوردار است. این امر زمینه مناسبی را برای سرمایه گذاری در زمینه ارائه خدمات بین راهی گردشگری و توسعه امکانات تفریحی فراهم می کند. که می تواند در درآمد زایی شهرداری نقش مفیدی داشته باشد.
صنعت گردشگری عبارت است از گروهی ازفعالیتهای اقتصادی که در مجموع بزرگترین صنعت جهانی را تشکیل می دهد که در حد وسیعی اشتغال ایجاد می کند و یکی از بزرگترین صادرات جهان راتشکیل می دهد و برای سرمایه گذاری و رشد یکی از عواملی است که بیشترین انگیزه را بوجود می آورد. در دهه 1980 درآمد حاصل از گردشگری در سطح بین المللی سرعتی بیش از تجارت جهانی را داشت و اینک از نظر ارزش صادراتی درصد بالایی را تشکیل می دهدو بسی بیش از مجموع فرآورده های نفت و محصولات خودرو و قطعات یدکی آنهاست (جاک و ادوارد،1377،ص 48و47).
در کشورهای صنعتی توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می گردد و در کشورهای در حال توسعه فرصتی برای صادرات ایجاد می کند که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است.(Stephan,F.1994, 457).
به طور کلی گردشگری روستایی منبع مهم وجدید ایجاد درآمد برای جوامع روستایی است .بنابراین در کارهایی که با گردشگری در ارتباط هستند مثل آماده کردن اتاق برای گردشگران ،تهیه کردن غذا، خرده فروشی، حمل و نقل و ایجاد سرگرمی ، شغل های جدیدی به وجود می آیند.
بطور خلاصه اثرات گردشگری بر این شهرستان :
-از فعالیتهای خدماتی موجود مثل سیستم حمل و نقل ، مراقبتهای دارویی،صنایع و حرفه های سنتی شهرستان حمایت شده است.
-تنوع اقتصاد محلی بیشتر و اقتصاد جوامع محلی این شهرستانگستر ده تر و استوارتر شده است
-از حرفه ها و خدمات موجود حمایت می شود.
-شغل های جدید و متنوع در مناطق مختلف ایجاد شده است و به وسیله کم کردن کمک هزینه های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، رشد جمعیت، استان کرمان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع افزایش قیمت مسکن، استان کرمان، اوقات فراغت