منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، رشد جمعیت، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب شهر به عنوان مرکز اورامانات یا دورهای که شهر پاوه یک سکونتگاه روستایی بود و دیگری بعد از انتخاب آن به عنوان مرکز اورامانات از 1337 تا 1357 می باشد. در این دوره رشد شهر همانند سایر سکونتگاههای منطقه به تبعیت از شرایط محیطی و جغرافیایی بر روی دامه بسیار شیب دار بخش شمالی و جنوبی قرار گرفته است. و رشد آن کاملا ارگانیک وسنتی و بدون برنامهریزی بوده است. قرار گرفتن بر روی دامنههای بسیار شیب دار علاوه بر مزیتهای همچون برخورداری از منظره زیبا، زهکشی آسان آبهای سطحی، استفاده از نورکافی، دور بودن از حریم سیل و دارای معایبی مانند بالا بودن هزینه خدمات رسانی به این نواحی، اسقرار اکثر تاسیسات و تجهیزات شهری در همجواری محورهای اصلی ارتباطی به علت وجود شیب بسیار زیاد، عدم وجود عرض کافی برای معابر و پیاده روها و دسترسی نامناسب به معابر سواره، فقدان سیستم و شبکه دفع آبهای سطحی و ضعف سیستم جمع آوری و دفع زبالههای شهری، فقدان وجود امکانات خدماتی و رفاهی و … میباشد(همان، 1390: 10).
ب) دوره دوم یا دوره شهرنشینی و شهرسازی سریع و شتاب آلود:
این دوره از سال 1357 تا 1372 را در بر میگیرد. رشد در این دوره با دوره اول کاملا متفاوت بوده است. رشد شهر در دوره اول کاملا سنتی و ارگانیک و همگام با شرایط طبیعی بوده است اما در دوره دوم به علت وجود جنگ تحمیلی و هجوم آورگان مرزی و روستاهای مرزی به شهر پاوه باعث رشد و سریع و افزایش ناگهانی در جمعیت شهر شد. شکل و بافت شهر در این دوره نسبت به دوره اول از نظم بیشتری برخوردار بود. برای اسکان جمعیت زمینهای زراعی بخش غربی را زیر ساخت و ساز بردند در حالی که تنها قسمت شهر قابلیت زراعی داشت همین قسمتهای غربی بود که باعث شد تا در آینده بیشتر ساخت و سازها در آن انجام شود. البته با ایجاد شهرک به شکل شطرنجی در این قسمت باعث ورود برنامه ریزی و برنامه در بخش شهرسازی شهرستان شد.که تا این زمان وجود نداشت. در این دوره استفاده از الگوی وارداتی و غیر بومی بود که با الگوی شهرسازی دوره اول متفاوت بوده بافت پلکانی شهر را تا حدودی آشفته کرده بود( همان، 1390: 10).
ث) دوره سوم یا دوره شهرسازی و شهرنشینی مبتنی بر برنامه ریزی:
این مرحله از سال 1372 تا اکنون را در بر می گیرد. رشد و توسعه شهر در این دوره نسبت به سایر دورههای قبل منظمتر و با برنامهتر بوده است. ساخت و سازهای شهری بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گرفته است و به منظر و سیمای شهری توجه بیشتری شده است. اگرچه رشد و توسعه شهری در این دوره ادامه دوره دوم میباشد و ابتد رشد و توسعهای آرام و ملایم بود ولی به علت موج جدید مهاجرت روستائیان به شهر باعث شد تا شهر شاهد گسترش سریعتری شود و قیمت زمین و مسکن به سرعت افزایش یابد البته نباید نقش دلالان و واسطه گران زمین و مسکن را در این زمینه نادیده گرفت. در این دوره شهرکهایی در بخش غربی و جنوب شرقی و جنوب شهر احداث شدهاند که تا حدودی از مشکلات زمین و مسکن کاسته شد. در ساخت و ساز این شهرکها و ساختمان سازی از مصالح با دوام استفاده شد چون در این مرحله شهر با برنامه پیش میرفت و امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی برای شهرکها در نظر گرفته شده است. رشد شهر در این دوره بیشتر در مجاور محورهای اصلی صورت گرفته است(همان، 1390: 11).

3-29 خصوصیات قومی
ساکنین این شهر کرد بوده و به دو گویش هورامی و سورانی(جافی) تکلم میکنند. هورامیها بومیان اصلی شهر بوده و به گویش هورامی تکلم میکنند که به عقیده برخی یکی از گویشهای زبان کردی است. جافها عموما در روستاهای اطراف شهر پاوه زندگی میکنند که در سالهای اخیر تعداد زیادی از آنها به شهر پاوه مهاجرت کردهاند. شهر پاوه هم اکنون در اثر توسعه شهری به روستاهای اطراف خود شامل دوریسان، چورژی، نوسمه، بندره و نوریاب متصل شده است اگرچه روستاهای نامبرده به صورت رسمی در محدوده شهرداری پاوه قرار ندارند(ویکی پدیا).
3-30 زبان
زبان ساکنان پاوه کردی است. گویش کردی اورامی در منطقه رایج بوده و به دو ایل بزرگ لهونی در منطقه اورامان جنوبی و طوایف رزاب و اورامان تخت در حوالی استان کردستان و نیز ایل باجلان یا باجلند تعلق دارد(جغرافیایی آبادیهای استان، 1386: 16).
3-31 دین و مذهب
دین اهالی شهرستان پاوه همانند سایر نقاط ایران، زردتشتی بوده است. با ورود اسلام به سرزمین مان ایران، مردم منطقه به دین اسلام گرویدهاند واغلب آنها اهل تسنن(شافعی) بوده و درصد کمی نیز از شیعیان در این شهرستان زندگی میکنند(همان، 1386: 16).
3-32 آداب و رسوم
برای آشنایی بیشتر با آداب و رسوم و سایر نمودهای فرهنگی منطقه که جزء لاینفکی از فرهنگ عظیم کوردی اند . فهرست وار آنها نام می بریم :
الف- شادی ها ، سورها و مراسم کهن :
1-زه ماون : همان عروسی است .
2- سمای خرمن : به شکرانه ی برداشت محصول در محل خرمن به پایکوهی می پردازند .
3-دانه کؤلانه : آش نذری که به مناسبت دندان در آوردن کودک پخته می شود .
4-ناونیان : جشن روز هفتم تولد و نامگذاری
5-ئاگری شایی : به مناسبت اولین روز سال نو مراسم آتشبازی به پا می شود .
6-سینزده وه ده ر : تفریح همگانی در روز سیزده به در
اعیاد مذهبی:
1عید قربان
2عید فطر
3 پرسه ، عزا، ماتمین: مراسم سوگواری(این مراسم همان پرسه زردشتیان است) .
4 یارمه تی ، هاویاری : افراد روستا در هنگام برداشت محصول و… به کمک یکدیگر می روند(طاهری،1380،ص113).
3-33 مطالعات جمعیتی
شناخت وبررسی ویژگیهای کمی وکیفی جمعیت همراه با حرکات جمعیتی در هر مکان و زمان جغرافیایی در امر برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامههای توسعه اجتماعی اقتصادی بسیار ضروریست. تنها با آگاهی از کم و کیف جمعیتی است که میتوان با به کار گیری صحیح برنامهها به رشد و توسعه یک منطقه دست یافت.

3-34 جمعیت شهرستان پاوه
جدول(3-9): جمعیت شهرستان پاوه
شرح
1385
پیش بینی 1394
شهرستان
53
59
نقاط شهری
27
32
نقاط روستایی
26
27
مأخذ سالنامه آماری استان کرمانشاه
3-35 خصوصیات جمعیتی
شهر پاوه در سال 1337 تبدیل به شهر شده است و طبق سرشماریهای به عمل آمده در کشور شهر پاوه از اولین دوره سرشماری سال 1335 تا آخرین سرشماری سال 1385 دارای رشد جمعیتی مختلفی بوده است که گاهی این رشد ناگهانی و بر اثر عوامل مختلفی بوده است. جمعیت شهر پاوه تا سال 1335 یعنی قبل از انتخاب این شهر به عنوان مرکز سیاسی اداری شهرستان (1337) دارای جمعیتی معادل 2631 نفر بوده است. از اولین دوره سرشماری تا دومین دوره سرشماری در سال 1345 جمعیت آن به 3918 هزار نفر با رشد. 06/4 درصدی رسیده است. علت این افزیش رشد علاوه بر رشد طبیعی شهر ناشی از تغییر جایگاه آن از روستا به شهر بوده است. در فاصله سالهای 1345 تا 1355 جمعیت شهر 5470 هزار نفر با رشد4/3درصدی رسید. اما در فاصله سرشماری سال 1355 تا 1365 به علت بروز جنگ تحمیلی و مهاجرت ساکنا مرزی (از جمله روستاهای هانی گرمله، کیمنه، بیرواس، نوسود و …) و ساکنان شهرهای عراق که در همجواری با این شهرستان بودند؛ به همراه رشد طبیعی جمعیت نرخ رشد جمعیت یک جهش سه برابری( از 4/3 به 45/9 درصد) داشته، و جمعیت آن به 13487 هزار نفر رسید. اما در طی سرشماری سال 1365 تا 1375 به علت پایان یافتن جنگ و بازگشت آرامش به کشور ومناطق مرزی و بازگشت آورگان و مهاجران به روستاهای خود و تلفات ناشی از جنگ نرخ رشد جمعیت نسبت به دوره قبل کاهش داشته ولی با این وجود نسبت به نرخ رشد کشوری 96/1 بیشتر بوده است نرخ رشد در این دوره 7/2 درصد و جمعیت 17565 هزار نفر بوده است. طبق آخرین سرشماری سال 1385 جمعیت شهر پاوه 20068 هزار نفر با نرخ رشد 35/1 درصد بوده است. علت اصلی این کاهش رشد را میتوان در بالا رفتن سن ازدواج به 27 سال، نرخ رشد بیکاری 1/27 درصد و عدم تمایل جوانان به ازدواج، مهاجرت مردم از شهر به سایر نقاط استان به علت نبود امکانات و تجهیزات درمانی، بهداشتی، آموزشی، شهری و محدودیتهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و … دانست.
3-36 نرخ رشد جمعيت
مقایسه نرخ رشد جمعیت شهر پاوه طی دوره های مختلف آماری نشان می دهد که شهر پاوه غیر از دوره 1365-1355 که رشدی سعودی داشته و به نرخ رشد بالای 45/9 رسیده در سایر دوره های آماری همیشه روند نزولی داشته است. دلیل بالا رفتن غیره منتظره نرخ رشد جمعیت طی دوره 1365- 1355 را نباید بی تاثیر از شرایط جنگ تحمیلی و مهاجرت ساکنین نواحی مرزی شهرستان به شهر پاوه دانست. مقایسه نرخ رشد جمعیت شهر پاوه با شهرستان پاوه ، استان کرمانشاه و کل کشور حاکی از بالا بودن نرخ رشد شهر پاوه نسبت به شهرستان ، استان و کل کشور طی دوره های آماری مورد بررسی می باشد.
جدول شماره(3-10) تعداد جمعیت و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان پاوه (1390)
سال
جمعیت
متوسط نرخ رشد سالانه (درصد)

دوره
درصد
1375
1778596
1375- 1365
97/1
1385
1879385
1385-1375
55/0
1390
1945227
1390-1385
69/0
مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه
3-37 ساختار سنی و جنسی جمعیت شهرستان پاوه
گروه سنی 14_0 سال : مقایسه آمار شهر پاوه بین دودوره سرشماری 1385 و 1390 نشان می دهد که سهم این گروه سنی از 77/24 درصد در سال 1385 به 85/30 درصد در سال 1390 رسیده است که حاکی از پایین آمدن سهم این گروه سنی طی این دوره می باشد. به عبارتي شهر پاوه که در دهه1385 با بحران جوانی جمعیت روبرو بوده است در این دهه از این مرحله گذر کرده و جمعیت آن به سوی گروه میانسالان درحال حرکت است.
گروه سنی 64_15 سال : سهم این گروه سنی از 47/70 درصد از کل جمعیت در دهه 1385 به به 74/90 درصد در سال 1390 افزایش یافته است این امر حاکی از این واقعیت است که جمعیت واقع در این گروه سنی با پشت سر گذاشتن سن جوانی در جستجوی کار هستند این امر باعث بالا رفتن تعداد شاغلین و متقابلاً افزایش نیروی بیکار طی این دهه را موجب شده است.
گروه سنی 65 سال و بیشتر: گروه سنی 65 سال و بیشتر طی این دهه با افزایش روبرو بوده و میزان آن از 75/4درصد در سال 1385 به 38/5 درصد در سال 1390 رسیده است. اما با این وجود هنوز سهم این گروه به اندازه ای بالا نرفته است که با پدیده پیری جمعیت مواجه شویم.پیری جمعیت به حالتی گفته می شود که بیش از 12 درصد از جمعیت یک شهر را افراد بالای سنین 65 سال تشکیل دهند
جدول(3-11): نسبت جنسی در گروهای عمده سنی 1390
گروه سنی
کل
سهم نسبی
مرد
زن
نسبت جنسی
14-0
617
85/30
370
247
110
64-15
18148
74/90
9501
8647
9/100
بیش از 65 سال
1076
38/5
560
516
5/99
جمع
19841
97/126
10431
9410
4/310
مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه
طبق آمار ذکر شده به این نتیجه می رسیم که شهرستان پاوه در سال 1390 با74/90 درصد جمعیت در سن جوان با بحران جوانی جمعیت روبروست. علت اصلی این امر را می توان به سن بلوغ و جوانی جمعیت زیر 15 سال دوره قبل دانست. همین امر باعث شده تا میزان بیکاری در شهر پاوه بیشتر از 1/27 باشد.
3-38 مهاجرت
مهاجرت در سرشماریهای سالهای 1335، 1345، 1355 دارای مفهومی متفاوت با سالهای 1365 و 1375 است. در سالهای 1335، 1345، 1355 منظور از مهاجر کلیه کسانی است که محل تولد آنها در حوزهای غیر از حوزه سرشماری بوده است، ولی در سالهای 1365 و 1375 این مفهوم آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن و دسته جمعی را شامل می شود که در طول 10 سال قبل از انجام سرشماری، محل اقامت خود را تغیییر دادهاند. با وجود این برخوردهای متفاوت، انجام یک سلسله مطالعات پیوسته ممکن نمیباشد. شهرستان پاوه با واقع شدن در 45 کیلومتری نقطه صفر مرزی، همجواری با کشور عراق، نقش خدماتی شهر پاوه، جوان بودن جمعیت، احداث سد داریان و…. باعث شده تا مطالعات جمعیتی این شهرستان همواره در حال تغییر و تحول میباشد. بطوریکه شهرستان پاوه در سالهای 1365، 1370، 1375، 1385 به ترتیب دارای جمعیتی معادل 13487، 16688، 17565 و 20068 نفر بوده است. در سرشماری آبان 1385 از کل جمعیت شهرستان (52783)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، استان کرمان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، استان کرمان