منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، هیدرولوژی، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

بخار آب که در همان دما میتواند داشته باشد. در سطح زمین هیچ هوای خشک فاقد رطوبت وجود ندارد هر چه از منابع رطوبتی (دریاها، اقیانوسها، رودها و رودخانهها ) دور شویم؛ میزان رطوبت موجود در هوا نیز کاهش می یابد. مرطوبترین ماه در شهرستان پاوه دی ماه و خشکترین ماه تیر ماه است.
جدول(3-5): میانگین رطوبت نسبی ایستگاه شهرستان پاوه سال 1390
ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
دی
بهمن
اسفند
میانگین
شهرستان پاوه
59
51
37
31
28
28
32
35
61
50
59
40
مأخذ: سازمان هواشناسی شهرستان پاوه

3-11 تعداد روزهای یخبندان
یخبندان از عوامل مؤثر براقلیم این شهرستان میباشد. که با توجه به قرار گرفتن در ارتفاع 1540 متری از سطح دریا و وجود ارتفاعات زیاد (کوهستانیترین شهرستان استان کرمانشاه) دارای روزها یخبندان زیاد میباشد درحالیکه بطور متوسط شهرستان پاوه در طول سال 55 روز یخبندان دارد که بیشترین روزهای یخبندان مربوط به دی و بهمن ماه میباشد. و کمترین روزهای یخبندان فروردین و آبان ماه میباشد.
جدول(3-6): تعداد روزهای یخبندان شهرستان پاوه سال 1390
ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
کرمانشاه
2
0
0
0
0
0
0
2
28
22
19
21
پاوه
6
0
0
0
0
0
2
8
30
25
21
23

3-12 باد
با توجه به اطلاعات موجود در ایستگاههای سینوپتیک در کرمانشاه در سمت و سرعت باد در یک دوره 25 ساله بطور کلی بادهای شمالغربی و شمالشرقی- جنوب شرقی دارای فراوانی بیشتری نسبت به سایر بادها میباشد. در طول سال از آبان تا فروردین و همچنین خرداد بادهای شرقی باد غالب بوده است. و در بقیه ماه سال باد غربی چیرگی دارد. در شهرستان پاوه دو باد زلان و شمال به عنوان بادهای اصلی معرفی شدهاند. جهت باد زلان را شرق و شمالشرقی و باد شمال به رغم بومی و روستائیان فصل وزش آن را اوائل بهار تا اواخر تابستان و جهت عمومی آن را غربی معرفی کرده اند.
جدول(3-7): وضعیت جریان باد در شهرستان پاوه سال 1390
ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
کرمانشاه
11
17
5/5
13
13
10
13
10
10
8
10
13
پاوه
16
17
12
14
11
11
13
14
10
9
11
5/11
3-13 رطوبت
رطوبت نسبی عبارتست از؛ نسبت بخار موجود در هوا به مقدار بخار آب که در همان دما میتواند داشته باشد.
مرطوبترین ماه در شهرستان پاوه 80 درصد و کمترین آن در مرداد ماه 31 درصد میباشد.

جدول(3-8) رطوبت نسبی شهرستان پاوه سال 1390
ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
کرمانشاه

ساعت
5/6
72
84
48
31
26
32
41
84
73
76
79
70

5/12
32
43
14
10
9
13
15
46
35
43
48
39
پاوه

ساعت
5/6
81
88
70
45
42
43
57
90
90
86
90
80

5/12
37
52
21
16
15
15
19
55
46
55
64
53
مأخذ: سالنامه آماری استان کرمانشاه
3-14 طبقه بندی سیلیانف
این روش بر اساس نسبت گرما به رطوبت و بر اساس شاخصی به نام ضریب هیدرومتریک استوار است در این روش از مجموعه درجه حرارتها در روزهای که دمای آنها بالاتر از 10 درجه است و میانگین بارش سالیانه به منظور تعیین ضریب هیدرومتریک استفاده میشود. علت استفاده از دمای بالا 10 درجه به عنوان دمای آلتا این است که اعتقاد داشت فعالیتهای گیاهی موقعی انجام میگردد که میانگین دمای روزانه بالاتر از 10 درجه باشد.
K , K= (10 P)/S : ضریب هیدرومتریک، S: دمای فعال (واحدهای حرارتی مفید برای رشد گیاه، حرارت بالای 10 درجه سانتیگراد)، P: میانگین بارش سالیانه به میلیمتر:
به شرط وجود 10≥ ti رابطه زیر قابل استفاده است. S=∑_1^365▒〖ti 〗
بر اساس ضریب هیدرومتریک، اقلیمهای مختلف به صورت زیر مشخص میشوند:
1- اقلیم فراخشک: در این اقلیم K در محدوده 02 K 0 قرار دارد.
2- اقلیم خشک: ضریب هیدروترمیک در محدوده 04 K 02 واقع است.
3- اقلیم نیمه خشک: در این اقلیم 103 K 04 قرار دارد.
4- اقلیم نیمه مرطوب: اقلیمی است که در آن106 K 103 قرار دارد.
5- اقلیم مرطوب: اقلیمی است که ضریب هیدرومتریک بزرگتر از 106 میباشد.
6- اقلیم بسیار مرطوب:شاخص خشکی بزرگتر و مساوی 35 میباشد.
3-15 طبقه بندی دمارتن
این طبقه بندی بر مبنای خشکی بنا نهاده شده است. و در آن از دما و رطوبت برای تعیین نوع اقلیم، استفاده شده است. دمارتن معادله تجربی زیر رب جهت تعیین نوع اقلیم یک منطقه ارائه داد:
I=P/(T+10)
در این رابطه، I: شاخص خشکی، P: میزان بارش بر حسب میلی متر، T: متوسط حرارت سالانه بر حسب درجه سانتیگراد.
دمارتن بر اساس شاخص بالا 6 نوع اقلیم ارائه داد که، که عبارتنداز:
1- اقلیم خشک: شاخص خشکی کمتر از 10 میباشد.
2- اقلیم نیمه خشک: شاخص خشکی20 ≥ I≥10 میباشد.
3- اقلیم مدیترانهای: شاخص خشکی 24 ≥I ≥ 20 میباشد.
4- اقلیم نیمه مرطوب: شاخص خشکی بین 28 ≥I ≥ 24 میباشد.
5- اقلیم مرطوب: شاخص خشکی38 ≥I ≥ 28 میباشد.
6- اقلیم بسیار مرطوب: شاخص خشکی بزرگتر و مساوی 35 میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از طبقه بندیهای آب و هوا و آمار و اطلاعات منتشره از سوی سازمان آب و هواشناسی استان شهرستان پاوه بر اساس روش سیلیانف روسی و دمارتن دارای آب و هوای نیمه مرطوب میباشد.
3-16 هیدرولوژی (منابع آب)
همانطور که در بحث بارشهای منطقه مورد مطالعه گفته شد. شهرستان پاوه با 830 میلیمتر بارندگی سالیانه و برخورداری از توده هوای باران آور غربی و همچنین زمین شناسی و پوشش گیاهی خوب باعث شده تا از نظر جریان های هیدرولوژیکی غنی بوده؛ که به دنبال آن هم از لحاظ آبهای زیرزمینی و هم از لحاظ آبهای سطحی نسبت به سایر شهرستانهای استان غنی تر میباشد. دراین فصل سعی می شود هیدرولوژی این شهرستان تحت دو عنوان هیدرولوژی آبهای سطحی و هیدرولوژی آبهای زیرزمینی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

3-17 هیدرولوژی آبهای سطحی
بر اساس اطلاعات شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه متوسط تخلیه سالیانه رودخانههای استان بالغ بر 6937 میلیون متر مکعب برآورد شده است که از این میزان 4297/55 میلیون مترمکعب به خاک کشور عراق تخلیه شده و 1800 میلیون مترمکعب آن وارد رودخانه کرخه و 839/45 میلیون مترمکعب آن در استان مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از رودخانههای استان از خروج آبهای سرابها سرچشمه میگیرند. حوزه آبریز کرمانشاه در محدوده حوزه آبریز خلیج فارس و مجتمع بر دو حوزه وسیع آبخیز میباشد همچنین کل منابع آبهای سطحی در این شهرستان 130 میلیون مترمکعب بوده که 39 میلیون از این آبها برداشت شده است(محمدی، 1387: 94). هیدرولوژی آبهای سطحی این شهرستان بخشی از حوضه آبریز سیروان (بزرگترین رودخانه استان کرمانشاه) که خود هم جزیی از حوضه آبریز خلیج فارس میباشد. به علت گسترده بودن وسعت و ارتفاع زیاد حوضه آبریز این شهرستان اکثر رودخانه ها و رودهای آن پر آب و جز رودهای دائمی به حساب میآیند. در زیر بطور خلاصه به مهمترین رودهای محدوده مورد مطالعه پرداخته میشود.
3-18 رودخانه سیروان
یونیان قدیم به آن لیگوس میگفتند. این رودخانه بزرگترین رودخانه استان کرمانشاه محسوب میشود که از حدود 5/3 کیلومتری جنوب غربی شهر سروآباد پس از اتصال دو رودخانه چم گردلان و چم کور تشکیل میشود. و در طی مسیر پس از پیوستن شعبات متعدد به آن به شهرستان پاوه وارد میشود و در محل دوآب، رود چم مرخیل که از ارتفاعات همین شهرستان سرچشمه میگیرد به آن پیوسته و به همراه آن قسمتی از مرز ایران و عراق را تشکیل می دهد و در نهایت وارد سد دربندی خان عراق می شود. شاخههای متعدد آن گاوه رود، قشلاق، آزاد رود و پاوه رود میباشد. که دبی لحظهای متوسط 908 مترمکعب در ثانیه و آبدهی سالانه آن 2700 میلیون مترمکعب میباشد. این رودخانه در حدود 95 کیلومتر طول و شیب متوسط بستر آن کمتر از یک درصد میباشد و در مناطق بیکربناته در سازنهای سیلیکاته، بیکربناته و بیکربناته سولفاته جریان دارد. کل مساحت حوزه آبریز سیروان 13900 مترمربع است حداکثر ارتفاع این 3173 و حداقل ارتفاع آن 650 متر میباشد( سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1384: 22). در حوزه سیروان 12 دشت وجود دارد که جمع مساحت آنها بالغ بر 1598 کیلومتر مربع می باشد( مرادی، 1378: 5).
3-19 چم مرخیل
این رود یکی از شاخههای رودخانه سیروان میباشد. که از کوههای اوته با ارتفاع 2245 متر، نسار با ارتفاع 1910 متر،گرمزناو با ارتفاع 2270 و آتشگاه با ارتفاع 2178 متر واقع در حدود 13 کیلومتری جنوب شهر پاوه سرچشمه میگیرد منبع تغذیه رودخانه نزولات جوی و در جهت جنوب شرقی به شمال غربی جریان دارد. طول این رودخانه 38 کیلومتر و شیب متوسط بسترآن 6/3دصد میباشد و در نزدیکی روستای ژاله رحمان بیک در مرز عراق به سیروان متصل و وارد خاک عراق میشود( سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1384: 26).
3-20 رودخانه لیله
رودخانه مذکور از ارتفاعات شاهو در جنوب شرق شهرستان پاوه سرچشمه گرفته، و در طول مسیر رودخانههای آب سفیدبرگ، چمه قلعه، چمگزان و بالاخان(جوانرود) را دریافت میکند. رودخانه لیله در جهت جنوب شرق به شمالغرب جریان دارد و به نامهای لیله، لیلا و میاشوش خوانده میشود. مصب این رودخانه، آب سیروان میباشد. منبع رودخانه نزولات جوی و چشمه است. طول رودخانه 84 کیلومتر، شیب متوسط بستر آن 2/1 درصد و در مناطق بیکربناته و در سازندهای سیلیکاته و بیکربناته کلسیک جریان دارد.
3-21 رودخانه پاوه رود
سرچشمه اصلی آن سراب هولی در شرق پاوه میباشد. که منبع تغذیه آن نزولات جوی و ذوب برفهای کوه شاهو در بهار و تابستان و از کوههای شاهو با ارتفاع 2340 متر، قلعه ولیان با ارتفاع 2360 متر، مرین با ارتفاع 2080 متر واقع در 4 کیلومتری جنوب شرقی پاوه سرچشمه میگیرد. این رود در مسیر خود روستاهای شمشیر، نسمه سفلی و علیا، گلال، خانقاه و دشه را مشروب ساخته و با جهت جنوب شرقی_شمالغربی در محل دوآب نوسود به رودخانه سیروان میریزد. و از کشور خارج میشود. طول این رودخانه 35 کیلومتر و شیب متوسط بستر آن 9 درصد می باشد(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1384: 26). از دیگر رودهای این شهرستان به رود زمکان، سراب هولی و …. اشاره نمود.
3-22 هیدرولوژی آبهای تحت الارضی
استان کرمانشاه دارای چشمههای متعدد که بیشتر آنها دائمی و برخی ذارای چندین مترمکعب بر ثانیه دبی دارند که به دلیل وجود سیستم کارستی و انحلال سنگهای آهکی است. بر اساس آخرین آمار موجود سالانه منابع آبهای زیرزمینی در حوزه عمل سازمان آب منطقهای غرب در شهرهای مورد مطالعه این استان تا پایان 1377 مجموعا 100400/3 میلیون مترمکعب تخلیه آبهای زیر زمینی میباشد.
در سال 1384 حجم کل آبهای زیرزمینی شهرستان پاوه 54/1850655 هزار مترمکعب بوده که 18340000 هزار مترمکعب آن از کشور خارج شده و از باقی مانده آن یعنی 54/16655 هزار مترمکعب نیز بهرهبرداری شده است. از کل آبهای استصحالی، 90/ 16547 هزار مترمکعب در بخش کشاورزی و 64/107 هزار مترمکعب بوده است. درمنطقه سه چاه نیمه عمیق با ظرفیت 95 مترمکعب حفر شده است که صرف بخش کشاورزی میشود. به دلیل اینکه آهکهای کارستیک کرتاسه در منطقه گسترش یافته، آبراهههای موجود در آهکها از حفرهها و شکافها به صورت چشمههایی با دبی زیاد خارج می شوند. تعداد 47 چشمه و 2 سراب در محدوده شهرستان وجود دارد. حجم آبدهی و سراب فوق 16881 هزار متر مکعب میباشد( فرهنگ جغرافیایی آبادیها، 1386: 13). وجود چشمه و سرابهای متعدد از جمله سراب شمشیر، سراب هولی در شمالشرقی مرکز شهر پاوه( چشمه کارستی با ساختار گسلی، با آبدهی سالانه 3 میلیون مترمکعب و 100 لیتر در ثانیه)، چشمه بل در روستای هجیج از توابع شهرستان پاوه، چشمه شیخ حسن، چشمه بیار، دربند، هانه کوان، دوریسان، نوریاب، قله وز، بمیر، چشمه نمراو و … باعث شده تا شهرستان پاوه یک منطقه کارست تمام معنا نام گذاری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، ژئومرفولوژی، رطوبت نسبی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، شهرستان پاوه، استان کرمانشاه