منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

سوات
SWOT
نقاط قوت
S
نقاط ضعف
W
فرصتها
O
استراتژیهای
SO
استراتژیهای
WO
تهدیدها
T
استراتژیهای
ST
استراتژیهای
WT

شکل شماره (2-2) :ماتریس تحلیلی SWOT و نحوه تعیین استراتژیها (استراتژیهای کوتاه مدت و بلند مدت)
2-28-2 استراتژیهای (w-o)
استراتژیهای W-O بعنوان استراتژیهای بازنگر شناخته میشوند. در این منطقه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در جهت رفع نقاط ضعف از طریق بهرهبرداری بهینه از فرصتها، بویژه از طریق تخصیص مجدد منابع مورد توجه است.
2-28-3 استراتژیهای (S-T)
استراتژیهای S-T بعنوان استراتژیهای تنوع بخشی مورد شناسایی قرارگرفتهاند. این استراتژیها بر آن است که با شناسایی مهمترین نقاط قوت درون ناحیهای به مقابله با تهدیدهای برون سازمانی که نواحی گردشگری با آن مواجه هستند، بپردازند. لذا تأمین نیازها در جهت مقابله با تهدیدات فرار روی ناحیه، مهمترین بخش پیشنهادات را به خود اختصاص میدهند.
2-28-4 استراتژیهای W. T
استراتژیهای W.T به عنوان استراتژیهای تدافعی، بر آن است تا با ارائه راهکارهای اجرایی ضمن به حداقل رساندن نقاط ضعف فرا روی نواحی گردشگری از تهدیدهای برون ناحیهای نیز جلوگیری نماید. نواحی گردشگری در این منطقه (منطقه W.T مدل) از بیشترین آسیب پذیری برخوردارند (شکل 2-2).
تبیین وضع موجود گردشگری با توجه به فهرست نقاط قوت و ضعف درون ناحیهای و فرصتها و تهدیدهای برون ناحیهای از طریق طیف بندی نقاط در یک محور مختصات مطابق شکل( شماره 2-3) نشان داده میشود منطقه هاشور خورده در محور مختصات مبین برابر بودن نقاط قوت و ضعف درون ناحیهای و فرصتها و تهدیدهای خارجی است. بدیهی است که گرایش به سمت محور So مبین برتری ها رقابتی نواحی توریستی و تمایل به سمت محورW.T نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر نواحی توریستی در وضع خواهد بود .

ضعفها (W)

“استراتژیهای بازنگری”
بازنگری در قوانین و اقدامات

قوتها(S)

“استراتژیهای تهاجمی”
برتریهای رقابتی مقصد
فرصتها(O)
” استراتژیهای تدافعی”
جلوگیری از آسیب پذیری
“استراتژی های تنوع بخشی”
افزایش توانمندیهای گردشگری مقصد
تهدیدها (T)
شکل شماره(3-2) :ماتریس تطبیقی سوات (SWOT)

(Weaknesses)

داخلی

(Strengths)

(Threats)

بیرونی
(opportunities)

شکل شماره (2-4) : محور مختصات نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها

فصل سوم
بررسی محدوده مورد مطالعه

3-1 مقدمه
امروزه گردشگری، یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی در بسیاری ازکشورها به شمار میرود (طیبی، بابکی و جباری، 1386). بسیاری ازکشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی میدانند. اگرچه در شرایط مختلف شرایط متفاوت است، اما همواره گردشگری عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب میآید(ابراهیمی و خسرویان، 1384). شهرستان پاوه در فاصله 112 کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه پس از گذراندن پیچ هایی که تعدادی از کوههای زیبای زاگرس به نام ” شاهو ” را دور میزند شهر پلکانی و بی مانند ” پاوه ” نمایان می شود در میان راه کوهسارها، چشمه ها، جنگل ها و مزارعی که در دامنه ها ایجاد شده اند چنان بدیع و زیباست که روح هر ببیننده ای را سرشار از طراوت میکند این مناظر طبیعی به علاوه غارها، آبشارها، وچشمهها و باغات رنگین سبب شده اند که پاوه را بهشت استان کرمانشاه قلمداد کنند.
همینکه به شهر باستانی پاوه که سابقه تاریخی فراتر از 3 هزار سال دارد می رسی از تعجب و حیرت انگشت بر دهان میمانی که چگونه مردمی در این دیار ساکناند که توانستهاند چنین ماهرانه و ایستا منازل خود را به صورت پلههای عریض و طویل در دامنه های کوه استوار سازند این سازه ها به گونهای ساخته شدهاند که در بیشتر موارد پشت بام خانهای که در ارتفاع کمتری از دامنه کوه ساخته شده است حیاط منزلی را تشکیل میدهد که چند متری بالاتر از آن ساخته شده است. به دلیل مشابهت تیپ شهرسازی پاوه به شهر ماسوله در شمال کشور آن را شهر هزار ماسوله نیز لقب دادهاند و پیشوند هزار ماسوله برای آن نشانگر بزرگی و گستردگی شهر پاوه نسبت به ماسوله است.
شهرستان پاوه با داشتن رودخانههای پرآب سیروان، لیله، مرخیل، و پاوه رود یکی از مناطق پر آب غرب کشور است.
شهرستان پاوه برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری توجه مسئولین را میطلبد.کارشناسان گردشگری معتقدند با سرمایه گذاری در زمینه آثار تاریخی و جلوههای شگفت انگیز طبیعی شهرستان پاوه استعداد تبدیل شدن به یک مرکز تفریحی و سیاحتی را دارد(خالدی مکی، 1390: 165).
3-2 موقعیت استان کرمانشاه و شهرستان پاوه
3-2-1 موقعیت ریاضی
این استان با مساحت 24586 کیلومتر مربع، جمعا 45/1 درصد از مساحت کشور را در برگرفته و از این نظر رتبه هیجدهم را به خود اختصاص داده است. پهنه مذکور بین 33 درجه و 36 دقیقه تا 35 درجه و 18 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 22 دقیقه تا 48 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینوچ قرار دارد.
استان کرمانشاه در میانه ضلع غربی ایران در بین رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. و این استان در غرب کشور واقع شده است.
این استان از شمال با کردستان، از جنوب به استانهای لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب با طول مرز 330 کیلومتر با کشور عراق همسایه میباشد.
شهرستان پاوه در 34 درجه و 55 دقیقه تا 35 درجه و 18 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه تا 46 درجه و 30 دقیقه طول شرقی واقع شده است( طرح توسعه و عمران شهر پاوه، 1388: 2).
جدول 3-1 طول وعرض جغرافیایی پاوه
شهرستان
طول شرقی
عرض شمالی

حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر

دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
پاوه
56
45
33
46
53
34
18
35

3-2-2 موقعیت نسبی
مرکز این شهرستان شهر پاوه است با مساحت 805 کیلومترمربع و 2/3 درصد از مساحت کل استان را به خود اختصاص داده است. در َ21 ْ46 طول جغرافیایی و َ03 ْ35 عرض جغرافیایی و ارتفاع 1540 متری از سطح دریا واقع شده است. شهرستان پاوه یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه در غرب کشور میباشد.
براساس سرشماری سراسری سال 1390 جمعیت این شهرستان 57813نفر برآورد شده است. پاوه مرکز شهرستان پاوه در 124 کیلومتری راه کرمانشاه – پاوه قرار دارد. پاوه در 566 کیلومتری تهران (فاصله هوایی) قرار گرفته است و در 45 کیلومتری نقطه صفر مرزی شهرستان پاوه از طرف شمال به شهرستانهای مریوان و سروآباد(کردستان)، از طرف جنوب به جوانرود و ثلاث و باباجانی، از شرق به روانسر و کامیاران و از طرف غرب به کشور عراق(شهرستان حلبچه) محدود میگردد.
جدول 3-2- تقسيمات سياسي و اداری شهرستان پاوه (منبع: سالنامه آماري شهرستان پاوه، 1390)
شهرستان

بخش
شهر
دهستان
روستا

جمع
دارای سکنه
خالی از سکنه

شهرستان پاوه

باینگان

باینگان
شیوه سر

12
9
3

ماکوان
33
11
22

مرکزی

پاوه
شمشیر
8
8
0

هولی
15
12
3

نوسود

نوسود
سیروان
26
3
23

نودشه

نقشه شماره(3-1) نقشه موقعیت شهرستان پاوه به تفکیک دهستان

مأخذ: دفتر آمار و اطلاعات شهرستان پاوه

جدول(3-3): مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1390
شهرستان
مساحت(کیلومتر مربع)
تعداد بخش
تعداد شهر
تعداد دهستان
کل استان
×46/25045
31
31
86
اسلام آباد غرب
2125
2
2
7
هرسین
1081
2
2
4
پاوه
5/797
3
5
5
گیلانغرب
9/2585
2
2
6
ثلاث و باباجانی
5/1693
2
2
6
کنگاور
929
1
1
5
جوانرود
5/792
2
1
4
دالاهو
1903
2
3
5
کرمانشاه
4/5658
5
4
13
روانسر
4/1115
2
2
6
قصرشیرین
1550
2
2
4
سرپل ذهاب
935
2
1
6
صحنه
1569
2
2
7
سنقر
2308
2
2
8
مأخذ: دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه

نمودار (3-1) مساحت شهرستانهای استان کرمانشاه 1390

3-3 ناهمواریها و ارتفاعات
استان کرمانشاه در غرب کشور و بر روی دامنههای رشته کوه زاگرس قرار گرفته است که باعث شده چین خوردگیهای منظم و مرتفعی را در غرب کشور از شمالغرب به جنوبشرقی به وجود آورده است. شهرستان پاوه جزیی از بخش شمالغربی حوضه رسوبی زاگرس میباشد. بنابراین در مجموع تابع شرایطی است که مجموعه زاگرس در آن شکل گرفته است. از لحاظ زمین شناسی شامل توالی رسوبات همشیب دورانهای دوم وسوم می باشد. و بطور پراکنده هنوز آثاری از رسوبات دوران سوم در چالههای زمین ساختی از فرسایش مصون ماندهاند اما اسکلت اصلی ناهمواریهای ناحیه موردنظر از رسوبات دوران دوم بویژه دوره کرتاسه میباشد. در اواخر دوران سوم با دخالت حرکات زمین ساخت و عمر حوزه رسوبی به تدریج پایان یافته و ناهمواریها در شرایط محلی ظاهر شده اند. ناحیه پاوه در قلمرو زاگرس شکسته و روانده قرار دارد. و اسکلت اصلی جزیی از کوهستان شاهو میباشد پس از تشکیل این کوهستانها تمام طول دوران چهارم، دخالت عوامل فرسایش، چهرههای متنوع وخشنی به ناهمواریها داده است. اشکال ویژه این نواحی بیشتر کارستی میباشد. حفرههای کوچک و بزرگ بویژه در قلل ارتفاعات و دامنههای کم شیب از خصوصیات آن میباشد. پرتگاههای کوچک وبزرگ که گاهی در ارتباط با ضخامت طبقات آهکی است، حاصل تخریب شدید بر اثر یخبندان و ذوب یخ میباشد. به علت آهکی بودن، خاک بسیار کم و به کف درهها محدود میشود. چهره ابله گون سطح خارجی سنگها نشانهای از انحلال سطحی سنگها میباشد. غارهای متعدد آهکی بطور پراکنده وجود دارد که تعدادی از آنها بسیار قدیمیاند. در آن دسته از غارهایی که ارتباط مستقیمی با خارج دارند مخصوصا اگر با شکافهای عمودی این ارتباط برقرار شده باشد. یخهای بسیار قدیمی وجوددارند(اظهارات دکتر فرج لله محمودی، استاد گروه جغرافیای دانشگاه تهران در مورد ژئومورفولوژی شهرستان پاوه به نقل از مرادی).
شهرستان پاوه کوهستانیترین شهرستان استان کرمانشاه قلمداد میشود. در این شهرستان زمینهای کمتر از 500 متر و یا با شیب کمتر از 2 تا 5 درصد بسیار ناچیز میباشند بنابراین در این قسمت فقط به بررسی ارتفاعات و تپه ماهورها (زمینهای باه ارتفاع 600 تا 900 متر) شهرستان که نزدیک به چهار پنجم مساحت آن را در بر گرفته اند میپردازیم. ارتفاعات مهم آن عبارتند از:
3-3-1 سلسله کوههای شاهو:
کوه شاهو بخشی از رشته کوههای زاگرس بوده و معروفترین کوه منطقه اورامان می باشد. شاهو بلندترین کوه در استانهای کرمانشاه و کردستان محسوب شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 3400 متر است. شاهو شرق اورامان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می نماید، از شمال شرقی شهر روانسر شروع شده و تا کناره رودخانه سیروان در نزدیکی روستای داریان امتداد دارد. طول و عرض شاهو به ترتیب حدود 75 و 15 کیلومتر میباشد. این کوه دارای قلل معروفی چون ساناو( مشرف به شهر جوانرود وگردنه مله پلنگانه) پیرخدر(مشرف به روستای قوری قلعه)، الیسور(مشرف به روستاهای قشلاق و منصور آقایی)، حوی خانی (مشرف به روستای شمشیر) هواره به رزه ( مشرف به روستای دیوزناو وپالنگان) زاولی ( مشرف به شهر پاوه) و نور (مشرف به روستای داریان) است. شاهو دارای مراتع وچراگاههای فراوان و نیز ییلاقات متعدد میباشد، که با صفاترین ومعروفترین آنها عبارتند از : شیلانان، پیازول، میشیاو و گاول. تنوع گیاهی شاهو فوق العاده زیاد است و حدود 30 نوع گل و گیاه در ارتفاعات مختلف آن رویش دارند، برخی از این گیاهان تعلیفی، تعدادی خوراکی، برخی معطر و بعضی می وتعدای نیز دارای خواص درمانی هستند. برخی گلهای شاهو در زیبایی کم نظیر بوده و تعدادی نیز منحصر بفرد می باشند.تنوع جانوری شاهو نیز قابل توجه است، اما متاسفانه به علت شکار بی رویه، نسل برخی جانوران از جمله کبک در حال انقراض می باشد، بنا به گفتهی پیشینیان قبلا در شاهو پلنگ مشاهده شده است، خرس، روباه، شغال، گرگ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع گردشگری شهری، فضای گردشگری، ساختار فضایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، شهرستان پاوه، کردستان عراق