منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، کنترل بازار، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

در سطح زير ملي: مدل داتار (Delegation a
(l’Amenagement du Territoire et a l’Action Regionale, 1989,
* رتبه بندي شهرهاي اروپايي (Cheshire, 1990)

جدول شماره 5 : تعاريف رقابت پذيري
جنبه هاي تاکيدي
تعريف رقابت پذيري شهري
نويسنده
رقابت پذيري محصولات شهري؛ درآمد هاي بالا/ در حال افزايش جمعيت محلي
درجه اي که در آن تحت شرايط بازار آزاد و عادلانه، کالا و خدماتي که مطابق ميل بازار جهاني است ارائه شود، با نگهداري همزمان درآمد هاي واقعي و افزايش يابنده مردم طي يک دوره طولاني.
OECD
افزايش رقابت پذيري محصولات محلي
رقابت پذيري توانايي يک اقتصاد را براي جذب و نگهداري کارخانه ها با سهام ثابت يا در حال افزايش منعکس مي کند، در حالي که بطور همزمان از استانداردهاي ثابت يا در حال افزايش زندگي براي کساني که در آن مشارکت مي کنند، نگهداري مي کند.
Storper (1997)
افزايش رقابت پذيري محصولات محلي
رقابت پذيري شهري اشاره دارد به توانايي يک شهر منطقه براي توليد و بازاريابي مجموعه اي از محصولات(کالا و خدمات) که عرضه کننده ارزش مناسبي هستند (نه لزوما با قيمت پايين) در رابطه با تکميل محصولات ديگر شهر منطقه ها.
Webster ir Muller (2000)
افزايش منابع سرمايه اي، کنترل بازار، رفاه جامعه محلي
تلاش آژانس ها براي فراهم کردن محدوده هايي مشخص براي افزايش مزاياي محلي خود با دستکاري برخي ويژگي هايي که به ارزش آن محدوده نسبت داده مي شوند بعنوان فضايي براي فعاليتهاي مختلف.
Gordon and Cheshire (2001)
توانايي براي جذب جريان ها، محيط هاي ابتکاري، رقابت پذيري کارخانجات، استانداردهاي بالاي زندگي
توانايي براي جذب جريان اطلاعات، تکنولوژي، سرمايه، فرهنگ، مردم و سازمانهايي که در منطقه مهم تلقي مي شوند، توانايي براي نگهداري و گسترش کيفيت زندگي و استانداردهاي زندگي ساکنان محلي، به اندازه توانايي خلق يک محيط ابتکاري نوآورانه در آن.

Kostiainen (2002)
ماخذ: Jolita Sinkiene

براي نزديک شدن بيشتر به پيچيدگي مفهوم رقابت پذيري شهري، ديدگاههاي انتقادي بسوي اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرند(Sheppard, 2000; Krugman, 1994; Budd, 1998) .
اينطور نتيجه گيري مي شود که رقابت پذيري روابط ميان دو هدف تحليلي يا بيشتر را توصيف مي کند، و مي تواند براي موضوعاتي در سطوح مختلف تحليل به کار رود، مانند سطح شهري. تعريف خاص براي مفهوم رقابت پذيري شهري مي گويد :
” توانايي جمعيت شهري براي نگهداري موقعيت رقابتي در يک منطقه خاص (بازار) در رقابت با شهرهايي از همان نوع و دنبال کردن اهدافي مشابه با محافظت از منابع و بهبود رفاه اعضاي شهر با مديريت هماهنگ عوامل خارجي و محيط داخلي.

2-4-2- مدل رقابت پذيري شهري و عناصر ساختاري
تعريف يک فرايند عمومي براي شکل گيري رقابت پذيري شهري و همچنين فاکتورهاي مهم همراه با عناصر ساختاري شان که بر شکل نتايج فعاليت هاي شهري اثر مي گذارند، مهم است. همانگونه که Begg(1999) مي گويد:
” درک فاکتورها رقابت پذيري شهرها را در بازارهاي ملي و بين المللي را بهبود مي بخشد و به تشخيص موقعيت کنوني آنها و پيش بيني دورنماي ممکن توسعه اهداف شهر کمک مي کند.”

شکل شماره 4 : مدل عمومي رقابت پذيري شهري

ماخذ: Jolita Sinkiene

تشخيص دو سطح از محيط شهري – سطوح داخلي و خارجي – مطرح شده است. اگرچه محيط خارجي شهري در ادبيات نظري حول دو سطح گردش مي کند – سطح جهاني و سطح ملي – تعريف يک سطح اتصال از محيط خارجي يک شهر پيشنهاد شده است. اين مسئله بر مبناي ديدگاههاي Pumain (2003), Masure (2003), McAvoy (2002), Cheshire and Hay (1989), Budd (1998) ، کميسيون اروپا(2000) و ديگران، پيشنهاد مي کند که در سالهاي اخير بر مبناي فرايند تعريف مقياس ها، شهرهاي کشورهاي دموکراتيک رشد توام با تاثير مستقيم نيروهاي جهاني را احساس مي کنند، که نياز به تغيير ساختار و مفهوم عناصر محيط خارجي وجود دارد.
Webster and Muller (2000) بيان مي کنند که در بيشتر کشورها فاکتورها در جريان تاثيرات جهاني اهميت اوليه خود را از دست مي دهند: آزادي تجارت، تمرکز زدايي و ديگر چيزها، که مسئوليت هاي بسياري بر دوش رقابت پذيري در سطح محلي قرار مي دهند. شناسايي فاکتورها که فراهم کننده محيط داخلي و خارجي شهر هستند و بزرگترين تاثير را بر رقابت پذيري شهري دارند، از شناسايي فاکتورهاي خارجي آغاز مي شوند. تاکيد بر اهميت فاکتورهاي خارجي براي شهرها و نتايج آنها اهميت زيادي دارد. سياست هاي ملي و فراملي، توسعه منابع انساني، تعرفه ها، طرح هاي اقتصادي کلان و صنعت، شرايط سياست عمومي، سطح دسترسي، مهارت هاي نيروي کار، و غيره (European Commission, 2000; Webster and Muller, 2000).
فاکتورهاي دروني محيط شهري بيشترين ميزان اهميت را براي نتايج فعاليت هاي شهري دارند و در نتيجه رقابت پذيري آن بر اساس تجزيه و تحليل دقيق از نظريه ها و ديدگاههاي دانشمندان بين المللي در برخورد با مسائل مربوط به رقابت شهر شناسايي مي شود. نظريات طبق ديدگاههاي نويسندگان انها به پنج گروه تقسيم مي شوند: چشم انداز عوامل ورودي – خروجي ، چشم انداز عوامل قابل کنترل – غير قابل کنترل (Fried and Lovell, 1996)، چشم انداز عوامل اقتصادي و راهبردي ، چشم انداز عوامل ساختاري – پويا (Sutarauta, 2001; Linnamaa, 1999)، و چشم انداز عوامل داخلي (Duffy, 1995; Oatley, 1998; Jensen- (Savitch and Kantor, 2002, other
بر اساس تجزيه و تحليل دقيق از ديدگاه نويسندگان مختلف نسبت به عوامل داخلي (همچنين ساختار و معنا) موثر بر رقابت شهر، تشخيص چهار دسته اصلي از عوامل داخلي پيشنهاد شده است: عوامل انساني، عوامل سازماني، عوامل فيزيکي، عوامل اقتصادي. مشخصه دقيق هر يک از عوامل و عناصر تشکيل دهنده آن در جدول 6 ارائه شده است.

جدول شماره 6 : عوامل دروني موثر بر رقابت پذيري شهري
عناصر
طبقه
مهارت هاي کار
آموزش و آموزش و پرورش احتمالات
وضعيت جمعيت شناختي محلي
رهبران محلي
نوآوري / خلاقيت / استعداد از مردم محلي
تحمل / فرهنگ / آداب و رسوم مردم محلي

عوامل انساني
کارايي حکومت محلي
موسسات – رهبران
شبکه هاي سازماني
امکانات شهر و امکانات رفاهي
استراتژي توسعه شهر

عوامل نهادي
محل شهر و دسترسي
زيرساخت هاي شهر
منابع طبيعي اين شهر

عوامل کالبدي
ساختار اقتصادي
فعاليت هاي ارزش افزوده بالا
نظام مالياتي محلي
سطح دستمزد محلي
دسترسي به سرمايه در شهرها
نهادهاي محلي از پژوهش هاي علمي و تجربي
عوامل اقتصادي
ماخذ: Jolita Sinkiene

تجزيه و تحليل عوامل بهبود رقابت پذيري شهر بايد بدون هيچ گونه اولويت دادن به يک عامل خاص اجرا درآيد؛ تجزيه و تحليل بايد پيچيده باشد. تمام عوامل داخلي و خارجي ايجاد يک کل سيستم، به هم وابسته هستند.

شکل شماره 5 : مدل رقابت پذيري شهري
ماخذ: Jolita Sinkiene

3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضاي اقتصاد جهاني
رقابت معمولا در سطح موسسه يا صنعت تعريف شده است (اسکات، 1384). رقابت يک شهر به مجموعه اي ازعوامل بستگي دارد که شامل فرايند حاکميت، زيرساختهاي اجتماعي و اقتصادي، کيفيت سرمايه انساني و محيط طبيعي، محيط تجاري و قابليت موسسات محلي مي باشد(Friedman, 1998) .
در فضاي جهاني شدن معاصر، شهرهاي جهاني به عنوان قدرت هاي رقابتي جديد در متن اقتصاد جهاني، به شدت در حال فراز و فرود هستند(اسکات، 1384). علاوه بر اين در فضاي جهاني شدن معاصر ميان کلان شهرها همکاري هاي تعاملي نيز وجود دارد ولي اين نوع همکاري ها بيشتر در راستاي رسيدن به سطوح بالاي زندگي صورت مي گيرد و مکمل رقابت هاي بين آنهاست؛ چرا که شاخص هاي زندگي وقتي در يک شهر بهبود مي يابد، آن شهر قدرت عملکردي بيشتري در رقابت با سايرين پيدا مي کند (Taylor, 2007).

رقابت پذيري از بعد سطوح فضايي سه گانه اقتصاد
همانطور که عنوان گرديد خاستگاه بحث رقابت پذيري اقتصاد سطح بنگاهي است که ابتدا با کتاب مزيت رقابتي ملل پورتر وارد سطح کلان اقتصاد شد؛ پس از چالشهاي فراوان و بعد از آنکه اندکي از ابهامهاي آن زدوده شد، تا حدودي مورد پذيرش جامعه علمي و خصوصاً مراکز سياستگذاري قرار گرفت.

شکل شماره 5 : سطوح فضايي سه گانه مفهوم رقابت پذيري

جهان شهرها و ابزار رقابت
امروزه کلان شهرها با دو رويکرد ديپلماسي شهري و هوشمندي رقابتي، در تلاشند تا در سلسله مراتب شبکه جهان شهرها ارتقا يابند. در قرن بيست و يکم، داشتن يک ديپلماسي شهري کارامد، مي تواند بخشي از منابع مالي مديريت شهري را از شهروندان ساير کلانشهرهاي ديگر تامين نموده، هر چه بيشتر شهرها را به سوي توسعه سوق مي دهد.

ديپلماسي شهري
غالبا دو مسير وجود دارد که طي آن ديپلمات هاي شهري مي توانند دستاورد اقتصادي را براي شهرشان تضمين کنند: نخست اين که مي توانند توريست، شرکت هاي خارجي، سازمان ها و يا رخدادهاي بين المللي را بسوي شهرشان جذب کنند، دوم اينکه آن ها مي توانند خدمات و دانش صادر کرده، يا اين که وارد همکاري و توافقات با ديگر شهرها شوند.

هوشمندي رقابتي29
استراتژي، رويکردي براي خلق مزيت رقابتي است و الگوهاي آن براي فضاي رقابتي اثربخش است. فضاي رقابتي نه تنها در کسب و کار، بلکه در صحنه هاي نظامي، سياسي، ورزشي، خدماتي، عمومي و هر فضايي که در آن قواعد رقابت حاکم باشد موضوعيت دارد. فضاي رقابتي از حداقل دو وجود مستقل30 با هدف متعارض، عرصه اي براي رويارويي و يک عامل رفع تنازع شکل مي گيرد. تعارض در هدف بدين مفهوم است که دستيابي يک طرف به هدف، مستلزم چشم پوشي طرف هاي ديگر از اهداف خود باشد. اين شرايط ممکن است به صورت بالفعل و يا بالقوه محقق گردد. در رقابت بالقوه، اگرچه رقيب بالفعلي وجود ندارد، اما، امکان و انگيزه شکل گيري يک رقيب قدرتمند، شرايط رقابتي را حاکم مي سازد.
عرصه رويارويي رکن لازم ديگري در شکل گيري فضاي رقابتي است و آن عرصه اي است که در آن رقبا براي دستيابي به اهداف خود به مبارزه مي پردازند. در فقدان عرصه رويارويي، قدرت رقابتي يک مفهوم انتزاعي بيش نيست(پوريافر، مالکي، 1387)

4-4-2- نقش فضاهاي شهري در ارتقاي رقابت پذيري شهري
متناسب با تقسيم جديد بين المللي کار، سرمايه ها راهي مناطقي مي شوند که مزيت هاي نسبي بالايي در خود داشته باشند و داراي زير ساختهاي غني اطلاعاتي نيز باشند. چنين مناطقي به پهنه هاي شهري گسترده با گره هاي ارتباطي و مديريتي سيستم جهاني تبديل مي شوند و دستگاه عصبي نظام اقتصاد بين المللي را تشکيل مي دهند(افراخته، 1381، 149). بر همين اساس، شهرها با رقابت در اقتصاد جهاني براي جذب سرمايه گذاري در گردش، سعي مي کنند دارايي هاي خود را _ که شامل بهبود کيفيت زير ساخت ها و محيط هاي عمومي است _ افزايش دهند. بنابراين فضاهاي عمومي شهر چونان وسيله اي براي بهبود تصوير شهر در محيطي بسيار رقابتي که در بازار جهاني وجود دارد و همچنين بازگرداندن زمين به بازار محلي تلقي مي شود(مدني پور، 1387، 254). در اين شرايط، مکان ها در عصر جهاني شدن، بيش از هميشه “به منظور جذب هر چه بيشتر سرمايه سيال با يکديگر در رقابت اند و به همين خاطر نياز به ايجاد محيط هاي امن و جذاب براي سرمايه گذاران و کارکنان شان دارند”(Hall, 1995) . بدين ترتيب سرمايه گذاري در بخش عمومي که در جهت افزايش کيفيت قلمرو عمومي صورت مي گيرد، پيش زمينه لازم براي افزايش اعتماد در بخش خصوصي در فعاليت هاي عمراني و ساخت و ساز است(مدني پور، 1387، 253). همان گونه که بوير(Boyer, 1990) اظهار نظر مي کند، بازگشت زيبايي به شهر به عنوان نشانه اي براي بازگشت سرمايه تلقي مي شود و در عين حال تلاشي به منظور ارتقاي رقابت پذيري شهري نيز هست.

1-4-4-2- فضاهاي عمومي شهر
با توجه به اين موضوع که شهر و فضاهاي شهري محل وقوع رفتارها و فعاليتهاي مختلفي اعم از فردي و يا گروهي اند،ايجاد زمينه لازم براي حضور افراد از قشرها و گروههاي مختلف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سهم بازار Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آداب و رسوم