منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، ساختار سرمایه، تامین مالی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

د …………………………119
جدول4-12- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………….119
جدول 4-13- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………120
جدول4-14- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………………120
جدول 4-15- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………………..120
جدول4-16- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………….121
جدول 4-17- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ …………………………122
جدول4-18- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………..122
جدول 4-19- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………122
جدول4-20- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………………123
جدول 4-21- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ……………………………..123
جدول4-22- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………….124
جدول 4-23- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول …………………………124
جدول4-24 – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ……………………….125
جدول 4-25- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………125
جدول4-26- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………………125
جدول 4-27 – نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول …………………………….126
جدول 5-1 نتایج آزمون چاو ………………………………………………………………………………………..129
جدول 5-2 مقادیر احتمال آزمون …………………………………………………………………………………..130
جدول 5-3 ضرایب تعیین مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر …………………………………………132
جدول 5-4 ضرایب مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر ……………………………………………….133

نمودارها:
نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………..85
نمودار 3-2- رگرسيون سري زماني ………………………………………………………………………………….89

نمودار3-3- رگرسيون مقطعي ………………………………………………………………………………………..90

نمودار3-4- رگرسيون ميانگين ……………………………………………………………………………………….91
نمودار3-5- رگرسيون تجمعي ………………………………………………………………………………………..92

نمودار4- 1- روند مراحل چرخه عمر صنعت خودرو ……………………………………………………………..115
نمودار5- 1- روند چرخه عمر صنعت خودرو ……………………………………………………………………..128
نمودار 5-2- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به سوال اصلی تحقیق …………………………….134
نمودار 5-3- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله رشد …………………………………….135
نمودار 5-4- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله بلوغ …………………………………….135
نمودار 5-5- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله افول …………………………………….136

فصل اول:

کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه
امروزه در هر کشور و رشد تولیدات ، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است. موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه ی حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین این موسسات و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکت ها است. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و از طریق آن پشتوانه ی عظیمی در اقتصاد هر کشور بدست می آید.
منابع این سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته، فروش سهام جدید، تسهیلات بانکی یا به وسیله ی ترکیبی از این منابع قابل تامین است.وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است. هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ی ارزش شرکت برای سهامداران است (ون هورن، 1371).
1-2- بیان مسئله
مساله ی ساختار سرمایه (تامین مالی ) از موضوعات بحث بر انگیز در حیطه ی مالیه شرکتی است. پژوهشگران مختلف با ارائه نظریات و تئوریهای گوناگون، به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه ای هستند که هزینه ی سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را حداکثر کند. در حقیقت در مورد رفتار تامین مالی شرکت ها دو نظریه اصلی، یعنی تئوری سلسله مراتبی و تئوری موازنه ی ایستا، در ادبیات مالی مطرح شده است.
تئوری سلسله مراتبی تامین مالی بیان می کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می نمایند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند. (باقرزاده، 1382 ، ص 29)
تئوری توازن ثابت یا پایدار بیان می کند که مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) تلقی کرد. از این رو، این دو عامل خنثی کنده ی یکدیگر(توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز، 1383).
مفروضات پیش بینی مشترک هر دو تئوری به صورت زیر است:
1- بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
2- بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
3- بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

مفروضات پیش بینی نظریه موازنه ایستا:
1- بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
2- بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
3- بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
4- بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
5- بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
مفروضات پیش بینی تئوری سلسله مراتبی:
1- بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
2- بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
3- بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
4- بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
(کردستانی، نجفی عمران، 1387، ص 81)
تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان، حیوانات و انسانها همگی از منحنی (دوره های) عمر یا سیکل حیات پیروی می کنند. این گونه موجودات، متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتا می میرند. سازمان ها مانند موجودات زنده دارای منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات هستند. از یک طرف در این دوره ها با مشکلات خاص آن دوره مواجه هستند. (محمد سیروس، 1381، ص مقدمه)
سوال اصلی تحقیق این است که چه رابطه ای بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ در حقیقت در این تحقیق چرخه ی عمر صنعت از سال 80 -89 با توجه به روش آنتونی و رامش (1992) برآورد می شود و رابطه ی مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
همگام با شکل گیری تئوریهای جدید و معرفی متغییر های تاثیر گذار در زمینه ساختار سرمایه و تاثیر مراحل عمر شرکت ها بروی رفتار تامین مالی آن ها، اهمیت پژوهشی را که رابطه ی بین ساختار سرمایه شرکت و روش های تامین مالی آن را با مراحل عمر شرکت ها بررسی می کند، دو چندان می نماید.
الف- فواید نظری:
از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1- انجام پژوهش در زمینه ی ارتباط بین چرخه ی عمر صنایع ایرانی و ساختار سرمایه آن ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
2- انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری سلسله مراتب تامین مالی و چرخه عمر در ایران
3- انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری توازن پایدار تامین مالی و چرخه عمر در ایران

ب- فواید عملی:
از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1- بررسی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودرو به صورت مجزا
2- برآورد دقیق تر چرخه ی عمر شرکت ها با وارد نمودن متغییر جدید
3- ارائه ی رهنمودی عملی برای شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جهت ساختار بهینه ی سرمایه در هر مرحله از چرخه ی عمر آن ها و تلاش برای بهبود تامین مالی شرکتها
4- افزایش ارزش شرکت ها به کمک به کارگیری روش های تامین مالی مناسب در مراحل مختلف چرخه عمر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران
5- بهبود تامین مالی شرکتها و موارد دیگری از این قبیل.

1- 4 – اهداف تحقیق
1- 4- 1- هدف اصلی
شناسایی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 – 89
1- 4 – 2- اهداف فرعی
➢ شناسایی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 80-89
➢ شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری سلسله مراتب تامین مالی از سال 80- 89
➢ شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری توازن پایدار تامین مالی از سال 80- 89
➢ شناسایی رابطه ی بین هر یک از مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع چرخه عمر، ساختار سرمایه، صنعت خودرو، کسب و کار Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تامین مالی