منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، ناسازگاری، روش پژوهش، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

گرايانه45 و دو دسته روش‌هاي پژوهش منتجه از آنها بنام‌هاي روش‌هاي كمي و كيفي46]5[، پژوهش حاضر در هر دو گروه قرار مي‏گيرد. با توجه به ويژگي آزمايشي و يا غيرآزمايشي 47بودن پژوهش‌ها، روش پژوهش حاضر، روش غيرآزمايشي پيمايشي]5[ محسوب مي‌شود. با توجه به روش‌هاي چهارگانه‌ی ديدگاه تئوري‌پردازي، يعني بسط يا بهبود تئوري‌هاي موجود، مقايسه‌ی ديدگاه‌هاي تئوريكي مختلف، بررسي پديده‏اي خاص با استفاده از ديدگاه‌هاي تئوريكي مختلف و بالاخره بررسي پديده‏اي مستند و تكراري(پژوهشی كه قبلاً انجام شده است) در محيط و شرایطی جدید روش پژوهش حاضر در گروه چهارم قرار مي‏گيرد. در كلي‌ترين تقسيم بندي، روش پژوهش را كتابخانه‌اي و ميداني در نظر گرفته‏اند كه در پژوهش حاضر از هر دو اين روش‌ها استفاده خواهد شد. در جمع‌بندي نهايي اينكه، در پژوهش‌های مديريتي به دو روش فرضيات(سؤالات) تأييد و يا رد خواهند شد كه عبارتند از: استفاده از فنون آماري، و استفاده از فنون غيرآماري مانند پژوهش در عمليات]2[. پژوهش حاضر با توجه به اين تقسيم‏بندي درگروه اول قرار مي‌گيرد. در یک جمع‌بندی کلی مي‌توان گفت که پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی پیمایشی مي‌باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این پژوهش مي‌تواند به طورعملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک پژوهش مورد پژوهی کاربردی مي‌باشد.
3-3-جامعه آماري
جامعه آماري به كل افراد، وقايع يا چيزهائي اشاره دارد كه محقق مي‌خواهد به پژوهش درباره آن‌ها بپردازد.]8[
جامعه آماري پژوهش عبارت است از کارشناسان و مدیران شرکت مربوط به مطالعه موردی. در این راستا اقدام به مصاحبه با هشت تن از صاحب نظران خبره گشت تا شاخص‌هایی که از نظر این افراد برای شرکت مورد نظر از اهمیت بیشتری برخوردارند مشخص گردد. شایان ذکر است افراد انتخاب شده از بخش‌های گوناگون تولید، مالی، انبار، فروش و مدیران عالی سازمان بودند. طبق نظر این افراد شاخص‌ها را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از قیمت، کیفیت، پشتیبانی زنجیره تامین که هر یک از این شاخص‌ها شامل اجزائی هستند که در نمودار صفحه‌ی بعد قابل مشاهده است، می‌باشد و بنا به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، نمونه آماری را كل اعضای جامعه آماري تشکیل می‌دهند.

شکل 3-1 شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان
3-4- روش جمع‌آوري اطلاعات
در اين پژوهش از دو روش براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است:
3-4-1- مطالعات كتابخانه‌اي
جهت اخذ اطلاعات در مورد موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌هاي کتابخانه‌ی (اینترنت، کتب، مقالات و پایان نامه‌ها و گزارشات) استفاده شده است.
3-4-2- روش میدانی
در روش میدانی نیز از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوری داده‌ها بهره‌گیری شده است. پژوهش از پرسشنامه ماتریس مقایسه عوامل که عوامل و زیرشاخص‌های آن براساس پژوهش تعيين درجه شده است.
3-5- تفکیک سوالات پرسشنامه
جدول شماره 3-1-تفكيك سوالات پرسشنامه
تعداد سوالات
سوالات
4
قیمت
3
کیفیت
4
پشتیبانی زنجیره تامین
3-6 اعتبار يا روايي پرسشنامه
روایي يعني ميزاني كه يك ابزار آنچه را كه بايد اندازه‌گيري كند، اندازه‌گيري مي‌نمايد. به بيان ساده روایي با اين سوال سرو كار دارد كه (آيا ابزار ويژگي، صفت يا هر چيزي را كه براي آن ساخته شده مي‌سنجد). روایي به معني‌دار بودن تفسير نتايج آزمون يا پرسشنامه مربوط است و به كاربرد مورد نظر آزمون اختصاص دارد. يك آزمون ممكن است در برخي موقعيت‌ها بسيار روا باشد و در موقيت‌هاي ديگر روائي نداشته باشد.]8[.
به منظور دستيابي به روايي مطلوب پرسشنامه، در تهيه پرسشنامه و تعيين سئوالات با استفاده از جلسات گفتگوي آزاد با اساتيد محترم راهنما و مشاور و افراد خبره و مطلع در امر مسائل مربوط به پژوهش، عوامل و زیرشاخص‌های مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب شده‌اند.
3-7 پايايي پرسشنامه
پايائي به معناي همساني است، يعني همساني اندازه‌گيري درآنچه اندازه مي‌گيرد. پايائي درجه‌اي است كه بر اساس آن ابزار اندازه‌گيري در افراد مشابه در زماني ديگر نتايج مشابهي را به دست مي‌دهد. ضرايب پايائي ممكن است ارزش‌هائي بين صفر تا يك داشته باشد.]8[
روش سنجش پایائی ابزار پژوهش یا نرخ ناسازگاری در مدل‌هایAHP توسط آقای ساعتی ارائه شد بطوریکه ابتدا بیشترین مقدار ویژه (λ ) از ماتریس زوجی نهایی محاسبه شده و پس از آن به ازای بعد ماتریس، مقدار ثابتی تحت عنوان مقادیر شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی پیشنهاد مي‌شود.‌ که از جدول 3-2 بدست می‌آید (=1.51 R.I). مقدار نهایی نرخ ناسازگاری که همان مقدار پایائی است، از خارج قسمت مقدار شاخص ناسازگاری بر شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی حاصل مي‌شود. اگر حاصل کمتر از 0.1 شد مي‌گوئیم سازگاری پذیرفته شده است و پایائی لازم وجود دارد. (جدول شماره 3-3 )
جدول 3-2- جدول نرخ شاخص تصادفی
8
7
6
5
4
3
2
1
N
1.41
1.32
1.24
1.12
0.9
0.58
0
0
RI
16
15
14
13
12
11
10
9
N
1.6
1.59
1.57
1.56
1.48
1.51
1.49
1.45
RI
جدول(3-3) محاسبه نرخ ناسازگاری
05/10
(بیشترین مقدار ویژه)λmax
005/0

003/0

چون کوچکتر از 1/0 است سازگاری آن پذیرفته مي‌شود.
3-8 روش‌های تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات
به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می‌شود. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه، مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در واقع ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه را به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می‌کند]7[. در این پژوهش از روش محاسبه سلسله مراتبی (AHP) در گام نخست جهت ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و روش الکتره در گام بعدی جهت رتبه‌بندی نهایی تامین‌کنندگان، استفاده شده است.
3-9 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
این فرآیند بر پایه سه اصل تشکیل سلسله مراتب، الویت بندی، و سازگاری قرار دارد. از این روش برای وزن‌دهی به اهداف استفاده می‌کنیم.
3-9-1- تشکیل سلسله مراتب
یک مساله تصمیم‌گیری پیچیده که از چند شاخص برای یک هدف تشکیل می‌شود، قابل تجزیه به چند زیر مساله (زیر هدف، شاخص، گزینه‌ها و غیره) در درون یک سلسله مراتب است.
3-9-2- الویت بندی
جدول 3-4- مقیاس اهمیت نسبی
Intensity of importance
Definition of importance
1
Equal
2
Weak
3
Moderate
4
Moderate plus
5
Strong
6
Strong plus
7
Very strong or demonstrated
8
Very, very strong
9
Extreme
الویت نسبی داده شده به هر عامل در سلسله مراتب از طریق مقایسات دوتایی و با توجه به نقش عوامل سطح پایین‌تر در راستای شاخص‌ها تعیین می‌شود. در AHP مقایسات دوتایی بر مبنای مقیاس نه‌گانه استاندار است (به جدول 3-4 با توجه به ساعتی]56[ نگاه کنید).
رویه بالا برای همه زیر سیستم‌های سلسله مراتب تکرار می‌شود. برای ایجاد بردارهای الویت متفاوت، این بردارها با توجه به الویت‌بندی سراسری شاخص‌ها ایجاد می‌شوند. این فرایند از سطح بالایی سلسله مراتب آغاز می‌شود. در نتیجه، الویت نسبی کلی داده شده به عوامل سطح پایینی بدست می‌آیند. این الویت‌های نسبی کلی نشان دهنده درجه اثرگذاری گزینه‌ها روی هدف هستند. حال، برای ارایه الگوریتمی برای محاسبه وزن هدف‌ها با استفاده از AHP آماده هستیم.
3-9-3- گام‌های روش AHP برای محاسبه ضریب اهمیت شاخص‌ها:
گام 1. تعریف مساله تصمیم‌گیری و هدف.
گام 2. تشکیل سلسله مراتب از سطح بالا، میانی و پایین.
گام 3. ایجاد ماتریس هدف – شاخص با توجه به گام‌های 4 تا 8 و AHP. {گام‌های 4 تا 6 برای همه سطوح سلسله مراتب اجرا می‌شوند}.
گام 4. ایجاد ماتریس‌های مقایسات دوتایی برای هر عامل در سطح پایین‌تر با توجه به همه عوامل موجود در سطح بالاتر با استفاده از مقیاس استاندارد نه گانه. تصمیم‌گیرنده مجاز به بیان میزان ترجیح خود با توجه به مقیاس نه گانه است. اگر دو شاخص دارای اهمیت یکسان باشند، آنگاه، مقدار 1 در ماتریس مقایسه‌ها درج می‌شود، در حالی که عدد 9 نشان دهنده اهمیت مطلق یک شاخص نسبت به دیگر شاخص‌ها است(جدول 3-4 اندازه مقیاس‌ها را با توجه به تعریف ساعتی ، نشان می‌دهد).]56[
گام 5. محاسبه بزرگترین مقدار ویژه با استفاده از وزن نسبی شاخص‌ها و نیز مجموع مقادیر بردارهای ویژه موزون با توجه به مقادیر سطح بعدی سلسله مراتب.
داده‌های مقایسات دوتایی را به کمک تکنیک مقدار ویژه تحلیل می‌کنیم. با استفاده از این مقایسات دوتایی، هدف‌ها را تخمین می‌زنیم. بردار ویژه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس A از تخمین اهمیت نسبی شاخص‌ها تشکیل می‌شود.
گام 6. بررسی سازگاری و اجرای تحلیل وزن‌ها به صورت زیر:
.

وزن شاخص d ام
توجه داشته باشید که اگر ماتریس A سازگار باشد(بدین معنی که برای همه داشته باشیم ، aik= aij · ajk )، آنگاه داریم (وزن ها از قبل مشخص شده‌اند)،

n
تعداد شاخص‌ها
i
تعداد اهداف
p
شاخص برای اهداف، p=1… 3
d
شاخص برای شاخص‌ها،
اگر مقایسات دوتایی شامل هیچ ناسازگاری نباشد، آنگاه . هر چه مقایسات سازگارتر باشند، مقدار محاسبه شده نزدیکتر به n است. شاخص سازگاری (CI)، که ناسازگاری مقایسات دوتایی را اندازه‌گیری می‌کند و نیز نسبت سازگاری (CR) برابر است با:
, (3-1)
(3-2)
که n تعداد ستون‌های A و RI شاخصی تصادفی برابر متوسط CI بدست آمده از تعداد زیادی از ماتریس‌های تصادفی تولید شده است. توجه داشته باشید که RI بستگی به رتبه ماتریس دارد و نیز مقدار CR برابر 10% یا کمتر قابل قبول است]56[.
گام 7. تشکیل ماتریس هدف – شاخص مانند جدول 3-5:

وزن هدفp ام با توجه به شاخص d ام

جدول 3-5- ماتریس هدف – شاخص

شاخص 1
شاخص 2

شاخص d
هدف 1

R11

R12

R1d

هدف 3
R31
R32

R3d
گام 8. در نتیجه ماتریس مقایسه دوتایی شاخص – شاخص را مانند جدول 3-6 تشکیل می‌دهیم:
جدول 3-6- ماتریس مقایسه دوتایی شاخص- شاخص

شاخص 1
شاخص 2

شاخص d

شاخص 1
1
a12

a1d
w1
شاخص 2
1/a12
1

a2d
w2

شاخص d
1/a1d
1/a2d

1
wd
مقادیر با فرایند نرمال سازی بدست می آیند. وزن‌های شاخص‌ها هستند.
گام 9. محاسبه وزن کلی هدف‌ها با استفاده از جدول‌های 3-5 و 3-6 مانند زیر:
Ψi = Total weight for objective i = (Ri1×w1) + (Ri2×w2) +…+ (Rid×wd) (3-3)
ازآنجا که و با توجه به نرمال‌سازی ستون ماتریس R به طوری کهR1d+R2d=1, …, R11+R21=1 ، می‌باشد.
3-9-4-محاسبه نرخ سازگاري
نرخ سازگاري مكانيزمي است كه سازگاري مقايسه‌ها را نشان مي‌دهد ومشخص مي‌كند كه تا چه اندازه مي‌توان به اولويت‌هاي حاصل ازاعضاي گروه ويا اولويت‌هاي جدول‌هاي تركيبي اعتماد كرد. تجربه نشان داده است كه اگرنرخ سازگاري (C.R) كمتراز 10/0 باشد مي‌توان سازگاري مقايسه‌ها را پذيرفت بنابراین براي محاسبه نرخ سازگاري بايد مراحل زيرانجام شود.
1- تعيين اولويت هريك ازگزينه‌ها نسبت به شاخص‌ها با استفاده ازمنطق نرمال‌سازي وميانگين موزون
2-محاسبه بردار مجموع وزني (WSV): مقادیر اصلی مقایسات در اولویت سیستم‌ها ضرب ودر نهایت مجموع هر سطر ارائه مي‌گردد.
3 – محاسبه بردار سازگاري (C.V ): تقسیم هر یک از مولفه‌هاي wsv بر اولویت سیستم‌ها نسبت به فاکتورها
4 – محاسبه مقدارmax λ: مقدار max از میانگین جمع نتایج بدست آمده در بردار (cv) بدست مي‌آید.
5- محاسبه شاخص سازگاري (C.I): شاخص سازگاري براي مقايسه‌هاي انفرادي براساس رابطه C.I = وبراي مقايسه‌هاي گروهي براساس رابطه CI = محاسبه مي‌شود.
6-محاسبه نرخ سازگاري (‍C.R): از تقسیم شاخص سازگاری بر تعداد شاخص‌هاي تصادفی (R.I) که همانطور که اشاره شد از جدول 3-2 بدست مي‌آید محاسبه مي‌شود.
3-10-مدل ELECTRE
اساس این مدل، «روابط غیر رتبه‌ای» است؛ یعنی لزوما به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتبی، سلسله مراتب، چند شاخصه، تحلیل سلسله مراتبی Next Entries منابع مقاله درباره رفاه اجتماعی، آموزش عالی، کارشناسی ارشد، ظرفیت پذیرش