منابع پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، آموزش و پرورش، بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیقات و ترویج بخش کشاورزی بر بهرهوری و سپس تأثیر آن بر فقر و نابرابری انجام شده است.
2-3-2 معادله انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی
داجیک و میسی48(2013)، به بررسی سرریز فناوری و ظرفیت جذب در ترکیه میپردازند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد طی دوره مورد مطالعه، 2001-1992 سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و ساختار بازار نهایی محصولات از عوامل مؤثر بر ظرفیت جذب سرریز فناوری خارجی در صنایع ساخت ترکیه میباشد.
تارکان و آیسنکایا49(2011)، به بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و واردات بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای اروپایی و ترکیه در بازهی زمانی 2007-1995 میپردازد. یافتهی این پژوهش حاکی از آن است که FDI اثر مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه دارد اما واردات کالا و نهاده تاثیر معناداری بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای مورد بررسی ندارد.
سیوان (2010)، به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی در سطح ملی با تأکید بر حق ثبت اختراع، انتقال فن آوریهای بینالمللی از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد درآمد، علاوه بر ملزومات انباشت سرمایه انسانی و تعداد محققان علمی در دوره 2006-1996 در 26 کشور عضو OECD میپردازند. نتایج تحقیق نشان‌دهنده تأثیر مثبت و قوی آموزش عالی و تعداد محققان علمی بر شدت تحقیق و توسعه و تأثیر منفی و قوی فناوریهای خارجی بر تحقیق و توسعه داخلی است. همچنین نتایج نشاندهنده تأثیر مثبت و حساس حق ثبت اختراع و رشد درآمد بر سرمایهگذاری تحقیق و توسعه داخلی است.
کای و همکاران50 (2013)، نیز به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی در سطح ملی با تأکید بر حق ثبت اختراع، انتقال فنآوریهای بینالمللی از طریق تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد درآمد، علاوه بر ملزومات انباشت سرمایه انسانی و تعداد محققان علمی در دوره 2009-1999 در 5 کشور عضو BRICS میپردازند، و همان نتایج مقاله سیوان(2010) را میگیرند.
پینگ و کینچان51 (2008)، به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری چین طی دوره 2005-1990 میپردازند. نتایج تحقیق بیانگر آنکه انباشت تحقیق و توسعه داخلی موتور نوآوری چین میباشد هر چند که اثر انتشار فناوری بینالمللی بر نوآوری داخلی قابل چشمپوشی نیست. همچنین بیان میدارند واردات پیشرفت نوآوری را مسدود می کند، درحالی که FDI موجب شتاب بیشتر در فعّالیت های نوآوری چین میگردد.
چونگ و لین52 (2004)، با استفاده از دادههای استانی کشور چین (بزرگترین دریافت کننده FDI در میان کشورهای درحال توسعه) طی دوره 2000-1995 به بررسی اثرات سرریز FDI بر نوآوری میپردازند. نتایج نشان میدهد FDI اثر مثبت بر فعّالیتهای نوآوری در کشور میزبان دارد. همچنین بیان میدارند هزینه تحقیق و توسعه داخلی و تعداد محققین عوامل تعیینکننده نوآوری در چین میباشند.
دخلی و کلرک53 (2004)، به بررسی تاثیر سرمایه (سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی) به عنوان محرکهای فعالیت نوآورانه در 59 کشور طی دوره 1998-1995 میپردازند. به منظور بررسی تاثیر سرمایه بر نوآوری از شاخصهای اطمینان تعمیم یافته54، اطمینان صنعتی55، فعالیت مشارکتی56 و هنجارهای رفتارهای مدنی57 به عنوان سرمایه اجتماعی و از شاخص HDI58 (شاخص ترکیبی از سه شاخص امید به زندگی، سطح تحصیلی و استانداردهای زندگی) به عنوان نماینده سرمایه انسانی استفاده میکنند، براساس نتایج مطالعه بیان میدارند سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنیدار بر فعّالیت های نوآوری دارد.
شاهآبادی و حواج (1390)، به بررسی تاثیر انباشت فعّالیتهای تحقیق و توسعه داخلی، سرریز انباشت تحقیق و توسعه از کانال واردات کالا و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منطقه خاورمیانه، قفقاز و خلیج فارس طی دوره 2000-2009 پرداخته است. نتایج تخمین نشان میدهد انباشت تحقیق و توسعه داخلی تأثیر مثبت و معنیدار بر نوآوری کشورهای مورد مطالعه دارد درحالی که اثر انتشار و سرریز فناوری بینالمللی از کانال واردات کالا بر نوآوری داخلی بدون وجود سرمایه انسانی بیمعنی است، اما ضریب انباشت تحقیق و توسعه خارجی ازکانال(FDI)59 منفی است درحالیکه ضریب متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مثبت و ناچیز است.
صامتی و همکاران (1390)، به بررسی عوامل تعیینکنندهی تحقیق و توسعه با تاکید بر باز بودن تجاری طی دوره 2008-1996، برای کشورهای عضو OECD میپردازند. نتایج تحقیق بیانکننده اثر مثبت رشد ارزش‌افزوده، باز بودن تجاری و هزینه تحقیق و توسعه بخش دولتی، بر تحقیق و توسعه میباشد.
2-3-3 معادله سرمایه انسانی
دیاس60 (2015)، به بررسی تأثیر هزینههای تعدیل، رشد ارزش‌افزوده و صادرات و واردات بر تقاضای سرمایه انسانی در ایالات متحده میپردازد. نتایج نشان میدهد که هزینههای تعدیل بازار کار بسیار بالاتر است، بیشترین هزینه تعدیل برای سرمایه انسانی با سطح آموزش متوسطه در مقایسه با دیگر سطوح سرمایه انسانی است، رشد اقتصادی ایالات متحده به نفع کسانی است که با آموزش عالی هستند. به نظر میرسد واردات به نفع تقاضا برای کسانی است که با سطح آموزش متوسط هستند. همچنین نتایج نشاندهنده بعضا اثر ضعیف درجه باز بودن در تقاضا برای سرمایههای انسانی با آموزش متوسط است. در مجموع، رشد تقاضای سرمایه انسانی با تحصیلات عالی با هزینههای تعدیل پایینتر و رشد اقتصادی بیشتر ارتباط داده شده است، همچنین به نظر میرسد عدم معنی‌داری کشش دستمزد واقعی و هزینههای تعدیل بالا نشان میدهد که سرمایه انسانی با آموزش متوسطه کمیاب است، از اینرو، سیاست اقتصادی آموزش و پرورش نیازمند افزایش عرضه چنین سرمایه انسانی است.
لی و فرانسیسکو (2012)، به بررسی انباشت سرمایه انسانی در آسیای نوظهور طی دوره 2030-1970 میپردازند. نتایج نشان میدهد، درآمد و آموزش و پرورش بالای پدر و مادر منجر به بهبود سرمایهگذاری در بخش آموزش و پرورش کودکان میشود. همچنین باروری کمتر منجر به افزایش نرخ ثبت نام اولیه و ثانویه میشود و نابرابری درآمد کمتر و هزینههای عمومی بالاتر آموزش و پرورش منجر به ترویج بالاتر نرخ ثبت نام (به طور قابل توجهی در سطح ثانویه) میشود.
جانکیسا و همکاران61 (2011)، به بررسی نقش دولت در سرمایهگذاری سرمایه انسانی مناطق روستایی در دوره 2008-2004 میپردازند. نتایج تحقیق نشان میدهد سرمایهگذاری در سرمایه انسانی مناطق روستایی نمیتواند خوش بینانه باشد. عدم تأمین مالی برای آموزش و پرورش روستایی، سیستم سرمایهگذاری غیرمنطقی، آموزش فنی و حرفهای ناکافی با یک سطح پایین مراقبتهای بهداشتی عمومی ساکنان روستایی به یکی از بزرگترین موانع توسعه روستایی و کشاورزی تبدیل شده است. بنابراین دولت باید به منظور کمک به کشاورزی و توسعه روستایی و همچنین افزایش درآمد کشاورزان اهمیت زیادی برای سرمایهگذاری در سرمایه انسانی مناطق روستایی قائل باشد و با اقدامات مؤثر جهت تقویت سرمایهگذاری و ایجاد یک سیستم خوب سرمایهگذاری، سرمایه انسانی را به عنوان سهام کشاورزان افزایش دهد.
ملایک و همکاران62 (2005)، به بررسی عوامل مؤثر بر نظریه سرمایه انسانی در 77 کشور جهان طی دوره 2001-1990 میپردازند. نتایج نشان میدهد متغیرهایی مانند شاخص آموزش، نرخ سواد بزرگسالان، نرخ تحصیل، سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، درآمد سرانه، سرعت رشد و متوسط امید به زندگی تقریبا در تمام کشورها ارتباط مثبتی با سرمایه انسانی دارند.
اوکچ63 (2005)، به بررسی رابطه تشکیل سرمایه انسانی و رشد ارزش‌افزوده در کشورهای آفریقایی میپردازد. نتایج نشان میدهد که رشد ارزش‌افزوده سرانه یک عامل تعیینکننده در سرمایهگذاری در آموزش و پرورش است و جریانی دوطرفه بین این دو است. همچنین توسعه عامل انسانی عامل تعیینکننده در سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی است که به طور قابل توجهی منجر به رشد ارزش‌افزوده در مرحله بعد میشود.
گیل و خانکر (1991)، به بررسی ساختار تولید، نقش زنان در بخش خدمات و دخالت مستقیم دولت در سرمایهگذاری در سرمایه انسانی زنان در 99 کشور در سالهای 1965 و 1987 میپردازند. نتایج تحقیق نشان میدهد که سلامت نقش مهمی در سرمایه انسانی دارد، به همین منظور به نقش خانواده مخصوصا زن در افزایش سرمایه انسانی باید توجه نمود، اما نابرابری جنسیتی در سرمایه انسانی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشاندهنده نقش بخش خدمات در افزایش سرمایه انسانی زنان است. همچنین جهت افزایش سرمایه انسانی دولت باید به طور جدی در افزایش سرمایه انسانی زنان سرمایهگذاری نماید.
2-4 جمع بندی
با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانیهای حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیر ممکن بنظر میرسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. اما بسیار منطقی است که رسیدن به این آرمان مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر آن است. با توجه به نقش مؤلفههای اقتصاد دانش بنیان در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و وجود شکاف فناوری موجود بین کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته از عوامل مؤثر بر افزایش ارزش‌افزوده بخشهای مختلف از جمله بخش کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان و کاهش فقر و نابرابری روستایی میتوان به انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بخش کشاورزی اشاره نمود. بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. زیرا از طرفی جهان کنونی با مشکلات فزایندهای مانند افزایش روز افزون جمعیت، آلودگیهای مختلف، اثرات مخرب و زیانبار زیست محیطی روبروست و از طرف دیگر، در توسعه پایدار کشورها نقش مهمی را ایفا میکند. حال، با توجه به متاثر بودن فعالیتها و تولید در بخش کشاورزی از عوامل مختلف محیطی، اقتصادی و اجتماعی، برنامههای توسعه و خودکفایی در بخش کشاورزی بدون برخورداری از پشتوانه محکم تحقیقاتی برای بهرهگیری بهتر از ترکیب مناسب عوامل تولید قرین موفقیت نخواهند بود و از این جهت اقتصاددانان کشاورزی مشکل عمده کشاورزی در کشورهای در‌حال توسعه را فقدان تحقیقات در این بخش میدانند. نتیجه اینکه تحقیق در کشاورزی، می‌تواند بصورت شناسایی استعدادهای بالقوه مناطق، تعیین ترکیب عاملهای تولید برای بهرهوری بیشتر و دستیابی به روشهای بهتر کاشت، داشت و برداشت محصولات موثر باشد. نکته قابل توجه اینکه عطف توجه به مساله بهرهبرداری از نتایج تحقیقات کشاورزی ضرورت انجام تحقیقات این بخش را بدنبال دارد. هرچه تولیدات کشاورزی به دلیل آثار تحقیق و توسعه، با کیفیت بالا عرضه شود، مصرف کنندگان و خریداران کالاهای روستایی و کشاورزی، قیمت بیشتری را برای خرید این کالاها میپردازند. که این کار، موجب افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان میشود. همچنین در این فصل به بررسی پیشینه تحقیق عوامل مؤثر بر متغیرهای اصلی مدل شامل انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و سرمایه انسانی نیز پرداخته شده است. به طور خلاصه نتایج بررسی مطالعات تجربی نشان میدهد که از عوامل مؤثر بر انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی، میتوان به درآمد سرانه، و درجه باز بودن تجاری اشاره نمود. همچنین نرخ ارز واقعی یکی از عوامل مؤثر بر وادات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای است. نکته قابل تامل دیگر تأثیر سرمایه انسانی بر تولید فناوریهای داخلی و همچنین جذب و تطبیق فناوری سرریز شده از کانال واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و در نتیجه افزایش ارزش‌افزوده و درآمد روستاییان است. افزایش هزینههای آموزش و پرورش، متوسط امید به زندگی در بدو تولد و همچنین درآمد سرانه و شاخص رفاه اجتماعی منجر به افزایش سرمایه انسانی میشود. در فصل سوم پس از ارئه تحلیل آماری از متغیرهای الگو به ارائه الگوی مناسب جهت تخمین تأثیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی در کنار سایر عوامل بر فقر و نابرابری روستایی میپردازیم.

فصل سوم
تحلیل آماری و روش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، افزایش درآمد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، انقلاب اسلامی، بخش کشاورزی