منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، مقطع تحصیلی، دانشگاهها، هوش اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی در بین زنان بر سطح سلامت تأثیر مثبت و معنیدار دارد ولی در بین مردان این رابطه معنیدار نیست، همخوانی ندارد.
طبق نتایج جدول(4-33)، میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان در رشته انسانی با میانگین 39/3 بالاتر از میانگین در رشتههای پایه، فنی و هنر است، اما این تفاوت معنادار نیست و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد. این یافته نشان میدهد رشته تحصیلی در میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تأثیر گذار نیست.
طبق نتایج جدول (4-34)، میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری با میانگین 42/3 بالاتر از میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و ارشد است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد. این یافته نشان میدهد مقطع تحصیلی در میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تأثیر گذار نیست.
طبق نتایج جدول(4-35)، میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان در دانشکده زبان با میانگین 41/3 بالاتر از دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
فرضیه هشتم: بین مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.
طبق نتایج جدول (4-36)، میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر تفاوت مسئولیتپذیری در دانشجویان دختر و پسر، معناداراست در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته میشود. این یافته نشان میدهد جنسیت در میزان مسئولیتپذیری دانشجویان تأثیرگذار است.
طبق نتایج جدول (4-37)، مسئولیتپذیری دانشجویان در رشته انسانی با میانگین06/4 بالاتر از میانگین دانشجویان رشتههای پایه، فنی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد. این یافته نشان میدهد رشته تحصیلی در میزان مسئولیتپذیری دانشجویان تأثیرگذار است.
طبق نتایج جدول (4-39)، میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی ارشد با میانگین 02/4 بالاتر از میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و دکتری است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد. این یافته نشان میدهد مقطع تحصیلی در میزان مسئولیتپذیری دانشجویان تأثیرگذار نیست.
طبق نتایج جدول (4-40)، میانگین مسئولیتپذیری در دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 07/4 بالاتر از میانگین دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار میباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.

5-3- پیشنهادات کاربردی تحقیق
بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد:
– در برنامههای آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به مقوله هوش اخلاقی و ابعاد آن توجه ویژه ای مبذول گردد، اساتید ضمن آموزش محتواهای تخصصی دروس باید به رشد و ارتقای ابعاد اخلاقی و انسانی دانشجویان نیز توجه نماید، نهادهای فرهنگی در محور دانشگاه از جمله معاونت های دانشجویی و فرهنگی برنامه های ویژه ای را در زمینه رشد و آموزش ارزشهای انسانی و اخلاقی در بین دانشجویان اجرا نمایند. لازم است جهت گیری دروسی همچون معارف اسلامی بر روی رشد و ارتقای هوش اخلاقی و پرورش روحیه مسئولیتپذیری دانشجویان متمرکز گردد.
– امروزه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نقشي بيبدیل در آموزش و تربيت شهرونداني فرهيخته، مسئوليتپذير و داراي مهارتهای اجتماعي دارند. بر این مبنا، این مراکز باید به آموزش و تقويت مهارتها و قابليتهاي اجتماعي و از جمله مسئوليت پذيري در عرصه هاي فردي و اجتماعي در ميان دانشجويان بپردازند.
– ازآنجایی که دانشجويان مشتريان اصلي نظام آموزش عالي هستند، بنابراین باید دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جهت آموزش و آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با حوزه مسئوليتپذيري و مؤلفههاي تشكيل دهنده آن، دوره ها يا كلاسهای آموزشي خاصي را در قالب فعاليتهای فوق برنامه طراحي و اجرا نمايند.
– بسترسازي مناسب در دانشگاهها جهت انجام فعاليتهای گروهي دانشجويي و دخالت و مشاركت دادن دانشجويان در امور فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و سياسي به صورت تشكيلاتي و سازمان يافته باعث ميشود كه دانشجويان عملاً با بسياري از ملاحظات، الزامات و حتي محدوديتهاي مرتبط با فعاليتهای جمعي و گروهي آشنا شده و توان مسئوليتپذيري و پاسخگويي خود را در قبال عملكرد فردي بروز دهند.
– تلاش در جهت ارتقاي رفتاري و اخلاقي اساتيد (به عنوان الگوهاي عملي و عيني مسئوليت پذيري)، حاكم كردن يك فرهنگ كاري سالم، متعهدانه و قانونمند و بهسازي سازوكارهاي اداري موجود در دانشگاهها مي تواند تأثير قابل ملاحظه اي بر روي رشد مسئوليتپذیری دانشجويان داشته باشد.
– مسئولین و برنامه ریزان تهیه و نشر کتب دانشگاهی،تلاش نمایند پژوهش گروهی را سرلوحه برنامه درسی خود قرار دهند و از این طریق به پرورش حس مسئولیتپذیری کمک نماید چراکه در برنامههاي درسي رسمي دانشگاهي كه عمدتاً بر روي دروس تخصصي و اصلي توجه مي شود، جايگاه چنداني براي پرداختن و آموزش حوزه هاي مرتبط با رشد و تربيت اجتماعي و اخلاقي دانشجويان وجود ندارد و همين امر در غالب مواقع، موجب مي گردد كه آنها برخي از مهمترين صلاحيتها و قابليتهای اجتماعي لازم، براي زندگي اجتماعي امروزه را كسب ننمايند.
– با توجه به اينكه دانشجویان جمعيت وسيعي را تشكيل مي دهند، برنامهريزي و بسترسازی فرهنگي براي دانشجویان ميتواند به بهبود زندگي در كل جامعه كمك شاياني بكند. تقويت بحثي به نام مسئوليتپذیری دانشجویان به استحكام و رشد ارزشها، اصول و تعهدات در جامعه و براي خود دانشجویان منجر ميشود. از آنجا كه اين مهم در زندگي افراد جامعه هدف اساسي و محوري نظام اجتماعي است، لذا ميزان تحقق اين هدف شاخص توانمندي نظام اجتماعي به شمار ميآيد.
– به منظور تقويت سرماية اجتماعي بايد روابط را افزايش داد. جنبة اعتماد يكي از اصلي ترين عناصر سرماية اجتماعي است كه به دليل حساسيت بالا هميشه در معرض تخريب قراردارد و عنصري است كه روابط اجتماعي و ساير ابعاد سرماية اجتماعي را تشكيل مي دهد و زمينه ساز مشاركت است. به منظور افزايش اعتماد ميان افراد در جامعة مورد مطالعه، مي توان برنامههای گروهي جهت افزايش روحية كار تيمي در میان دانشجویان اجرا کرد.
5-4- پیشنهادات نظری
– به دلیل گستردگی دامنه پژوهشی متغیرهای مورد نظر و اهمیت آن، به‏ پژوهشگران پیشنهاد می‏شود به بررسی تأثیر جو دانشگاه، سبک مدیریت دانشگاه، برنامه آموزشی و درسی و قوانین دانشگاه بر خود انضباطی و مسئولیت‏پذیری دانشجویان بپردازند.
-پژوهشگران میتوانند به بررسی میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان و ارتباط آن با مسئولیتپذیری بپردازند.
-همچنین تأثیر دوستان و شبکه روابط فرد با همسالان در دانشگاه در زمینه مسئولیتپذیری میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
-بهتر است این موضوع در مقاطع و پایه های دیگر تحصیلی به روش های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
-ابعاد هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری میتواند به طور جداگانه و اختصاصی با سایر متغیرهای مرتبط با حوزه روانشناسی، جامعهشناسی، تربیتی، مذهبی و … مورد مطالعه قرار گیرد.
-پژوهشی مشابه این پژوهش علاوه بر روش کمی با روش کیفی انجام گیرد.
5-5- محدودیت ها
ازجمله محدودیتهایی که در ارتباط با این تحقیق وجود داشت، محدود بودن دامنه تحقیق به دانشجویان، محدود بودن دامنه تحقیق به دانشگاه کاشان و عدم امکان تعمیم به مراکز و سازمانهای آموزشی دیگر بود. از جمله محدودیتهای دیگر تحقیق استفاده صرف از پرسشنامههای خودگزارش دهي براي ارزيابي متغيرها، بررسي و جمع آوري مقطعي دادهها و عدم همكاري برخي از دانشجویان در پاسخگويي به سئوالات پرسشنامه بود.

فهرست
منابع و ضمائم

منابع فارسی
– آراسته، حمیدرضا. (1390). رعایت اخلاق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی: گزینهای برای بهبود رفتار، فصلنامه نشاء علم، 1، 2، 31-40.
– آذرمهر، فاطمه.(1391). شناخت وظایف و مسئولیت پذیری: وظيفه شناسي و مسئوليتپذیری در قرآن و سنّت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دانشنامه موضوعی قرآن ( آخرین بازدید 21/8/91 هم اکنون قابل دسترس در سایت http://www.m-narjes.org).
-آشنا، مصطفی؛ مرزبان، شیرمراد ؛ تسلیمی، محمد سعید. (1385). بررسی رابطة سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، فرهنگ مدیریت، 24، 27 -31.
-آهنچیان، نرگس. (1384). «رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی، رویکردی جامعهشناختی به مدیریت آموزش عالی»، فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی، 2، 3 و 4.
– ابوالحسنی، فرشته، شجاعی، امیر احمد. (1383). مقایسه دو مفهوم سازی سنتی و جدید از اخلاق. فصلنامه پژوهشی نامه اخلاق ،3 ، 10، 46-33.
-اجتهادی، مصطفی. (1386). سرمایه اجتماعی. پژوهشنامه علوم انسانی، 53، 12-1.
-ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران نشر نی.
-اسماعیلی طرزی، زهرا. (1390). رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8، 1، 97-85.
-اصغرپور ماسوله، احمدرضا. (1384). «سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 83-84 و عوامل مؤثر بر آن». پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-اکبری، امین. (1383). نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، اجتماعی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز)، پایاننامه کارشناسی ارشددانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-الوانی، سید مهدی، شیروانی، علیرضا. (1380). اصطلاحات اداری و سرمایه اجتماعی: تنگناها و راهچارههای مدیریت و توسعه، شماره 10.
-انصاری، محمد. (1383). سرمایه اجتماعی چیست؟ هفته نامه منشور، (17).
-امینی، محمد؛ رحیمی، حمید؛ صالحی، معصومه. (1392). ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان، مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 3، 7، 184-200.
– ایزدی، صمد، عزیزی شمامی، مصطفی. (1388). ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 15، 60-82.
– ایزدی فرد، علی اکبر، کاویار، حسین. (1389). مسئولیت پذیری کرگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی(ع) با تأکید بر مولفه های اخلاق حرفه ای، پژوهش نامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2، 20-1.
-ایمان، محمدتقی، جلائیان بخشنده، وجیهه. (1389). بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز، جامعهشناسی کاربردی، 21، 37، 1، 19-42.
– بادینی، حسن.(1384). فلسفه مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-بشیریه، حسن. (1383). عقل در سیاست، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول.
-بوردیو، پیر. (1380). نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
-بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
-بهرامی، محمدامین. (1391). بررسی سطح هوش اخلاقی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 5، 6، 96-75.
– بیرهوف، هانس ورنر. (1387). رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، ترجمه رضوان صدیقی نژاد، تهران:گل آذین.
-پاتنام، رابرت. (1380). دموکراسی و سنتهای مدنی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه سلام.
-پاشا شریفی، حسن و نجفی زند، جعفر. (1386). روشهای آماری در علوم رفتاری و آمار توصیفی و استنباطی، تهران: نشر سخن.
– پالمر، پت، آلبرتی فرونر، ملیسا. (1386). راهنمای خودشناسی و مهارت های زندگی برای نوجوانان، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران: رسا.
– پروچیسکا، جیمزاو، نورکراس، جان سی.(1386). نظریه های روان درمانی، ترجمه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری، مقطع تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی، دانشگاه تهران