منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، مقطع تحصیلی، دانشگاهها، هوش اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی در بین زنان بر سطح سلامت تأثیر مثبت و معنیدار دارد ولی در بین مردان این رابطه معنیدار نیست، همخوانی ندارد.
طبق نتایج جدول(4-33)، میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان در رشته انسانی با میانگین 39/3 بالاتر از میانگین در رشتههای پایه، فنی و هنر است، اما این تفاوت معنادار نیست و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد. این یافته نشان میدهد رشته تحصیلی در میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تأثیر گذار نیست.
طبق نتایج جدول (4-34)، میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری با میانگین 42/3 بالاتر از میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و ارشد است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد. این یافته نشان میدهد مقطع تحصیلی در میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تأثیر گذار نیست.
طبق نتایج جدول(4-35)، میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان در دانشکده زبان با میانگین 41/3 بالاتر از دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
فرضیه هشتم: بین مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.
طبق نتایج جدول (4-36)، میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر تفاوت مسئولیتپذیری در دانشجویان دختر و پسر، معناداراست در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته میشود. این یافته نشان میدهد جنسیت در میزان مسئولیتپذیری دانشجویان تأثیرگذار است.
طبق نتایج جدول (4-37)، مسئولیتپذیری دانشجویان در رشته انسانی با میانگین06/4 بالاتر از میانگین دانشجویان رشتههای پایه، فنی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد. این یافته نشان میدهد رشته تحصیلی در میزان مسئولیتپذیری دانشجویان تأثیرگذار است.
طبق نتایج جدول (4-39)، میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی ارشد با میانگین 02/4 بالاتر از میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و دکتری است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد. این یافته نشان میدهد مقطع تحصیلی در میزان مسئولیتپذیری دانشجویان تأثیرگذار نیست.
طبق نتایج جدول (4-40)، میانگین مسئولیتپذیری در دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 07/4 بالاتر از میانگین دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار میباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.

5-3- پیشنهادات کاربردی تحقیق
بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد:
– در برنامههای آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به مقوله هوش اخلاقی و ابعاد آن توجه ویژه ای مبذول گردد، اساتید ضمن آموزش محتواهای تخصصی دروس باید به رشد و ارتقای ابعاد اخلاقی و انسانی دانشجویان نیز توجه نماید، نهادهای فرهنگی در محور دانشگاه از جمله معاونت های دانشجویی و فرهنگی برنامه های ویژه ای را در زمینه رشد و آموزش ارزشهای انسانی و اخلاقی در بین دانشجویان اجرا نمایند. لازم است جهت گیری دروسی همچون معارف اسلامی بر روی رشد و ارتقای هوش اخلاقی و پرورش روحیه مسئولیتپذیری دانشجویان متمرکز گردد.
– امروزه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نقشي بيبدیل در آموزش و تربيت شهرونداني فرهيخته، مسئوليتپذير و داراي مهارتهای اجتماعي دارند. بر این مبنا، این مراکز باید به آموزش و تقويت مهارتها و قابليتهاي اجتماعي و از جمله مسئوليت پذيري در عرصه هاي فردي و اجتماعي در ميان دانشجويان بپردازند.
– ازآنجایی که دانشجويان مشتريان اصلي نظام آموزش عالي هستند، بنابراین باید دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جهت آموزش و آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با حوزه مسئوليتپذيري و مؤلفههاي تشكيل دهنده آن، دوره ها يا كلاسهای آموزشي خاصي را در قالب فعاليتهای فوق برنامه طراحي و اجرا نمايند.
– بسترسازي مناسب در دانشگاهها جهت انجام فعاليتهای گروهي دانشجويي و دخالت و مشاركت دادن دانشجويان در امور فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و سياسي به صورت تشكيلاتي و سازمان يافته باعث ميشود كه دانشجويان عملاً با بسياري از ملاحظات، الزامات و حتي محدوديتهاي مرتبط با فعاليتهای جمعي و گروهي آشنا شده و توان مسئوليتپذيري و پاسخگويي خود را در قبال عملكرد فردي بروز دهند.
– تلاش در جهت ارتقاي رفتاري و اخلاقي اساتيد (به عنوان الگوهاي عملي و عيني مسئوليت پذيري)، حاكم كردن يك فرهنگ كاري سالم، متعهدانه و قانونمند و بهسازي سازوكارهاي اداري موجود در دانشگاهها مي تواند تأثير قابل ملاحظه اي بر روي رشد مسئوليتپذیری دانشجويان داشته باشد.
– مسئولین و برنامه ریزان تهیه و نشر کتب دانشگاهی،تلاش نمایند پژوهش گروهی را سرلوحه برنامه درسی خود قرار دهند و از این طریق به پرورش حس مسئولیتپذیری کمک نماید چراکه در برنامههاي درسي رسمي دانشگاهي كه عمدتاً بر روي دروس تخصصي و اصلي توجه مي شود، جايگاه چنداني براي پرداختن و آموزش حوزه هاي مرتبط با رشد و تربيت اجتماعي و اخلاقي دانشجويان وجود ندارد و همين امر در غالب مواقع، موجب مي گردد كه آنها برخي از مهمترين صلاحيتها و قابليتهای اجتماعي لازم، براي زندگي اجتماعي امروزه را كسب ننمايند.
– با توجه به اينكه دانشجویان جمعيت وسيعي را تشكيل مي دهند، برنامهريزي و بسترسازی فرهنگي براي دانشجویان ميتواند به بهبود زندگي در كل جامعه كمك شاياني بكند. تقويت بحثي به نام مسئوليتپذیری دانشجویان به استحكام و رشد ارزشها، اصول و تعهدات در جامعه و براي خود دانشجویان منجر ميشود. از آنجا كه اين مهم در زندگي افراد جامعه هدف اساسي و محوري نظام اجتماعي است، لذا ميزان تحقق اين هدف شاخص توانمندي نظام اجتماعي به شمار ميآيد.
– به منظور تقويت سرماية اجتماعي بايد روابط را افزايش داد. جنبة اعتماد يكي از اصلي ترين عناصر سرماية اجتماعي است كه به دليل حساسيت بالا هميشه در معرض تخريب قراردارد و عنصري است كه روابط اجتماعي و ساير ابعاد سرماية اجتماعي را تشكيل مي دهد و زمينه ساز مشاركت است. به منظور افزايش اعتماد ميان افراد در جامعة مورد مطالعه، مي توان برنامههای گروهي جهت افزايش روحية كار تيمي در میان دانشجویان اجرا کرد.
5-4- پیشنهادات نظری
– به دلیل گستردگی دامنه پژوهشی متغیرهای مورد نظر و اهمیت آن، به‏ پژوهشگران پیشنهاد می‏شود به بررسی تأثیر جو دانشگاه، سبک مدیریت دانشگاه، برنامه آموزشی و درسی و قوانین دانشگاه بر خود انضباطی و مسئولیت‏پذیری دانشجویان بپردازند.
-پژوهشگران میتوانند به بررسی میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان و ارتباط آن با مسئولیتپذیری بپردازند.
-همچنین تأثیر دوستان و شبکه روابط فرد با همسالان در دانشگاه در زمینه مسئولیتپذیری میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
-بهتر است این موضوع در مقاطع و پایه های دیگر تحصیلی به روش های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
-ابعاد هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری میتواند به طور جداگانه و اختصاصی با سایر متغیرهای مرتبط با حوزه روانشناسی، جامعهشناسی، تربیتی، مذهبی و … مورد مطالعه قرار گیرد.
-پژوهشی مشابه این پژوهش علاوه بر روش کمی با روش کیفی انجام گیرد.
5-5- محدودیت ها
ازجمله محدودیتهایی که در ارتباط با این تحقیق وجود داشت، محدود بودن دامنه تحقیق به دانشجویان، محدود بودن دامنه تحقیق به دانشگاه کاشان و عدم امکان تعمیم به مراکز و سازمانهای آموزشی دیگر بود. از جمله محدودیتهای دیگر تحقیق استفاده صرف از پرسشنامههای خودگزارش دهي براي ارزيابي متغيرها، بررسي و جمع آوري مقطعي دادهها و عدم همكاري برخي از دانشجویان در پاسخگويي به سئوالات پرسشنامه بود.

فهرست
منابع و ضمائم

منابع فارسی
– آراسته، حمیدرضا. (1390). رعایت اخلاق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی: گزینهای برای بهبود رفتار، فصلنامه نشاء علم، 1، 2، 31-40.
– آذرمهر، فاطمه.(1391). شناخت وظایف و مسئولیت پذیری: وظيفه شناسي و مسئوليتپذیری در قرآن و سنّت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دانشنامه موضوعی قرآن ( آخرین بازدید 21/8/91 هم اکنون قابل دسترس در سایت http://www.m-narjes.org).
-آشنا، مصطفی؛ مرزبان، شیرمراد ؛ تسلیمی، محمد سعید. (1385). بررسی رابطة سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، فرهنگ مدیریت، 24، 27 -31.
-آهنچیان، نرگس. (1384). «رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی، رویکردی جامعهشناختی به مدیریت آموزش عالی»، فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی، 2، 3 و 4.
– ابوالحسنی، فرشته، شجاعی، امیر احمد. (1383). مقایسه دو مفهوم سازی سنتی و جدید از اخلاق. فصلنامه پژوهشی نامه اخلاق ،3 ، 10، 46-33.
-اجتهادی، مصطفی. (1386). سرمایه اجتماعی. پژوهشنامه علوم انسانی، 53، 12-1.
-ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران نشر نی.
-اسماعیلی طرزی، زهرا. (1390). رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8، 1، 97-85.
-اصغرپور ماسوله، احمدرضا. (1384). «سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 83-84 و عوامل مؤثر بر آن». پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-اکبری، امین. (1383). نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، اجتماعی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز)، پایاننامه کارشناسی ارشددانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-الوانی، سید مهدی، شیروانی، علیرضا. (1380). اصطلاحات اداری و سرمایه اجتماعی: تنگناها و راهچارههای مدیریت و توسعه، شماره 10.
-انصاری، محمد. (1383). سرمایه اجتماعی چیست؟ هفته نامه منشور، (17).
-امینی، محمد؛ رحیمی، حمید؛ صالحی، معصومه. (1392). ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان، مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 3، 7، 184-200.
– ایزدی، صمد، عزیزی شمامی، مصطفی. (1388). ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 15، 60-82.
– ایزدی فرد، علی اکبر، کاویار، حسین. (1389). مسئولیت پذیری کرگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی(ع) با تأکید بر مولفه های اخلاق حرفه ای، پژوهش نامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2، 20-1.
-ایمان، محمدتقی، جلائیان بخشنده، وجیهه. (1389). بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز، جامعهشناسی کاربردی، 21، 37، 1، 19-42.
– بادینی، حسن.(1384). فلسفه مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-بشیریه، حسن. (1383). عقل در سیاست، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول.
-بوردیو، پیر. (1380). نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
-بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
-بهرامی، محمدامین. (1391). بررسی سطح هوش اخلاقی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 5، 6، 96-75.
– بیرهوف، هانس ورنر. (1387). رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، ترجمه رضوان صدیقی نژاد، تهران:گل آذین.
-پاتنام، رابرت. (1380). دموکراسی و سنتهای مدنی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه سلام.
-پاشا شریفی، حسن و نجفی زند، جعفر. (1386). روشهای آماری در علوم رفتاری و آمار توصیفی و استنباطی، تهران: نشر سخن.
– پالمر، پت، آلبرتی فرونر، ملیسا. (1386). راهنمای خودشناسی و مهارت های زندگی برای نوجوانان، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران: رسا.
– پروچیسکا، جیمزاو، نورکراس، جان سی.(1386). نظریه های روان درمانی، ترجمه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق بازآفرینی، ساختارسازی، نظریه پردازی، شیخ اعظم انصاری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی، دانشگاه تهران