منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، هوش اخلاقی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

رشتههای پایه، فنی و هنر است، اما این تفاوت معنادار نیست و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.

جدول 4-34 مقایسه در سرمایه اجتماعی در دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

F
sig
سرمایه اجتماعی
کارشناسی
149
32/3

44/0

51/0

ارشد
92
31/3

34/0

598/0

دکتری
16
42/3

48/0

جدول (4-34) نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری با میانگین 42/3 بالاتر از میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و ارشد است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.

جدول 4-35 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
F
sig

سرمایه اجنماعی
انسانی
54
37/3

46/0

54/1

علوم
57
23/3

44/0

مهندسی
80
32/3

41/0

191/0

هنر
27
25/3

19/0

زبان
39
41/3

39/0

جدول(4-35) نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 41/3 بالاتر از دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
فرضیه هشتم: بین مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول 4-36 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب جنسیت
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

t
sig
مسئولیتپذیری
دختر
132
04/4

35/0

35/3

پسر
125
88/3

38/0

001/0

جدول (4-36) نشان داد میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر تفاوت مسئولیتپذیری در دانشجویان دختر و پسر معناداراست در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته میشود.

جدول4-37 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
F
Sig

مسئولیتپذیری
انسانی
93
06/4

43/0

63/4

004/0

پایه
57
91/3

44/0

فنی
80
86/3

41/0

هنر
27
03/4

19/0

جدول (4-37) نشان میدهد مسئولیتپذیری دانشجویان در رشته انسانی با میانگین06/4 بالاتر از میانگین دانشجویان رشتههای پایه، فنی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.

جدول 4-38 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیتپذیری برحسب رشته تحصیلی
معناداری
خطای استاندارد
میانگین
تحصیلات(J) تحصیلات(I)
024/0
06/0
14/0
پایه*

انسانی
001/0
05/0
19/0
فنی*

765/0
08/0
02/0
هنر

024/0
06/0
14/0-
انسانی*

پایه
399/0
06/0
05/0
فنی

177/0
08/0
11/0-
هنر

001/0
05/0
19/0-
انسانی*

فنی
399/0
06/0
05/0-
پایه

039/0
08/0
17/0-
هنر*

765/0
08/0
02/0-
انسانی

هنر
177/0
08/0
11/0
پایه

039/0
08/0
17/0
فنی*

جدول(4-38) آزمون تعقیبی نشان داد در مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی، بیشترین تفاوت بین رشته تحصیلی انسانی با پایه و فنی و رشته فنی با انسانی و هنر بود. رشته های علوم پایه با هنر تفاوت معناداری نداشتند.

جدول 4-39 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

F
sig
مسئولیتپذیری
کارشناسی
149
93/3

41/0

11/2

ارشد
92
02/4

31/0

123/0

دکتری
16
87/3

28/0

جدول (4-39) نشان داد میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی ارشد با میانگین 02/4 بالاتر از میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و دکتری است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.

جدول 4-40 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب دانشکده
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
F
sig
مسئولیتپذیری
انسانی
54
05/4

33/0

47/3

علوم
57
91/3

38/0

مهندسی
80
86/3

38/0

009/0

هنر
27
03/4

27/0

زبان
39
07/4

41/0

جدول (4-40) نشان داد میانگین مسئولیتپذیری در دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 07/4 بالاتر از میانگین دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار میباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.

جدول 4-41 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیتپذیری برحسب دانشکده
معناداری
خطای استاندارد
میانگین
تحصیلات(J) تحصیلات(I)
058/0
07/0
13/0
علوم

انسانی
004/0
06/0
18/0
مهندسی*

847/0
08/0
01/0
هنر

822/0
07/0
01/0-
زبان

058/0
07/0
13/0-
انسانی

علوم
4/0
06/0
05/0
مهندسی

178/0
08/0
11/0-
هنر

051/0
07/0
15/0-
زبان

004/0
06/0
18/0-
انسانی*

مهندسی
4/0
06/0
05/0-
علوم

039/0
08/0
17/0-
هنر*

005/0
07/0
20/0-
زبان*

847/0
08/0
01/0-
انسانی

هنر
178/0
08/0
11/0
علوم

039/0
08/0
17/0
مهندسی*

711/0
09/0
03/0-
زبان

822/0
07/0
01/0
انسانی
زبان
051/0
07/0
15/0
علوم

005/0
07/0
20/0
مهندسی*

711/0
09/0
03/0
هنر

طبق جدول (4-41) آزمون تعقیبی نشان داد در مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب دانشکده، بیشترین تفاوت بین دانشکده مهندسی با انسانی، هنر و زبان بود. انسانی با علوم و هنر با زبان تفاوت معناداری نداشتند.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

مقدمه
هر پژوهش و فرآیند حل مسئله از مراحل وابسته و بهم زنجیرهوار تشکیل شده است که آخرین حلقه این زنجیر، نتیجهگیری و ارائه راهحل و پیشنهادات است. به طور کلی هدف از تجزیه و تحلیل روشن کردن تحقیق است، یعنی در تجزیه و تحلیل باید واقعیت و حقیقت پدیدهها مشخص و روابط بین آنها روشن گردد. در این فصل، خلاصه ای از فصل های گذشته، نتایج برگرفته شده از خصوصیات و ویژگی های نمونه آماری و نتایج از آزمون سؤالهای تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهادهایی برای ارتقا سطح هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان ارائه شده و ضمن بیان محدودیتهای پژوهش، با توجه به تجربیات حاصل از انجام پژوهش، پیشنهادهایی برای محقّقین آینده که علاقمند به پژوهش در این زمینه می باشند، ارائه گردیده است.

5-1- خلاصه بحث
در این فصل، به بیان خلاصهای از فصلهای گذشته، نتایج برگرفته شده از خصوصیات و ویژگیهای نمونه آماری و نتایج حاصل از سوالهای تحقیق پرداخته شده است. هدف این پژوهش تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه کاشان بوده است. با توجه که این تحقیق، در پنج فصل ارائه شده است؛ در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است؛ و بر اساس اهداف تحقیق، فرضیاتی در نظر گرفته شده است و در آخر به تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته شد. در فصل دوم که ادبیات و پیشینه تحقیق میباشد، در چهار بخش ارائه شد. بخش اول مبانی نظری مرتبط با هوش اخلاقی که شامل هوش و انواع هوش، تبیین مفهوم اخلاق، هوش اخلاقی،اصول هوش اخلاقی بوربا و لنینک و کیل و فواید هوش اخلاقی بود.در بخش دوم مبانی مرتبط با سرمایه اجتماعی که شامل تاریخچه سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، تئوریپردازان و تعریف آن از سرمایه اجتماعی، تعریف مفهومی سرمایه و سرمایه اجتماعی و … بود. در بخش سوم مبانی نظری مرتبط با مسئولیتپذیری که شامل تببین مفهوم مسئولیت و مسئولیتپذیری، مسئولیتپذیری از منظر جامعهشناختی و روانشناسی، اهمیت و جایگاه مسئولیتپذیری از منظر اسلام، مسئولیتپذیری اجتماعی، ابعاد و مؤلفههای مسئولیتپذیری بود و در بخش چهارم ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مرتبط با مسئله ارائه گردید. در فصل سوم به معرفی روش تحقیق پرداخته شد و مشخص که نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر اجرا توصیفی همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل كليه‌ دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصيلي 94-1393 به تعداد 7132 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 257 نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه هوش اخلاقی در قالب چهل گویه در سه مؤلفه (راستگویی، بخشش و دلسوزی)، پرسشنامه سرمايه اجتماعي در قالب 24 سوال در چهار مؤلفه (مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و پرسشنامه مسئولیت پذیری در قالب 42 سوال در پنج مؤلفه (خودمدیریتی، امانتداری، وظیفهشناسی، سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی) و با توجه به ویژگیهای دموکرافیگ افراد جامعه آماری(جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تدوین و مورد بررسی قرار گرفت. روايي محتوايي و سازه پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی 83/0، سرمایه اجتماعی 87/0 و مسئولیت پذیری 91/0 برآورد گردید. تحلیل دادهها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Amos انجام گردید.
5-2- یافته‌های تحقیق
رشد و پرورش هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری دانشجویان مقوله مهمی است. آنچه مسلم است ویژگیهای اخلاقی و اجتماعی را نمی توان فقط به آموزش آن هم در کلاس درس محدود کرد، اما می توان محیطی تشویقی برای کمک به ایجاد آگاهی بیشتر از این مفاهیم و عمل به آنها ایجاد کرد. اهمیت برخورداری دانشجویان از هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی بالا، بهبود رفتارها و پیدایش متخصصانی با اخلاق و در نتیجه جامعه اخلاق مدار و مسئول مدار است. لذا هدف کلی این تحقیق بررسی و تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه بود. این تحقیق نیز با درک اهمیت این نکته تلاش کرده است که تصویری از وضعیت موجود هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه کاشان فراهم سازد. بر این مبنا، نتایج و یافته‌های حاصل از فرضیه‌های اصلی و فرعی پژوهش به‌صورت زیر خلاصه می‌گردد:
فرضیه اول: میانگین هوش اخلاقی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
طبق نتایج جدول 4-20 به‌دست ‌آمده از این فرضیه نشان میدهد؛ میانگین هر یک از مؤلفههای هوش اخلاقی از میانگین فرضی (3) بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه درستکاری به میزان 70/3 بود. طبق نتایج، وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان، مطلوب است. این نشان می دهد دانشجویان می توانند اصول، ارزشها و باورهایشان که میتواند راهنمای عملشان باشد را به طور شفاف بیان کنند، معمولاً با کسی که ببینند کار نادرستی انجام میدهد مخالفت می کنند، حقیقت را میگویند مگر اینکه دلایل اخلاقی مهمی مانع شود، زمانی که برای انجام کاری موافقت می کنند، آن را تا آخر دنبال می نمایند، اکثر اوقات مسئولیت اشتباهات و شکستهای خود را میپذیرند و از اشتباهات خود به عنوان فرصتی برای بهبود عملکردشان استفاده می کنند، حتی زمانیکه فرد خطایی جدی انجام داده باشد قادر به بخشیدن و فراموش کردن هستند، معمولاً زمانی که با یک تصمیم مهم روبرو میشوند، آگاهانه آن را با عمیق ترین اصول، ارزشها و باورهایشان مطابقت میدهند، رویکرد غالبشان خدمت به دیگران است و به نیازهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق بازآفرینی، ساختارسازی، نظریه پردازی، شیخ اعظم انصاری