منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، روایی محتوا، هوش اخلاقی، ارزش گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی: پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی در قالب 24 سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) است. در این تحقیق، سرمایه اجتماعی را به واسطه ابعاد آن سنجیدهایم. از جمله ابعاد سرمایه اجتماعی میتوان به مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی اشاره کرد (ناهاپیت و گوشال، 1998، پوتنام، 2000).
جدول (3-5) درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
گویه ها
1
2
3
4
5
ارزش گذاری
جدول (3-5) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی را در قالب مؤلفههای آن نشان میدهد.
جدول (3-6): انطباق سوال های پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک ازمؤلفههای پژوهش
مؤلفهها
تعداد سوال ها
شماره سوال
مشارکت اجتماعی
7
1تا7
اعتماد اجتماعی
5
8 تا12
تعلق اجتماعی
6
13تا18
انسجام اجتماعی
7
19تا 25
ج) پرسشنامه مسئولیتپذیری: در قالب 42 سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس 5 درجهای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) است. از جمله ابعاد مسئولیتپذیری، خودمدیریتی، امانتداری، وظیفهشناسی، سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی است.
جدول (3-7) درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیتپذیری
کاملاًمخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاًموافقم
گویه ها
1
2
3
4
5
ارزش گذاری
جدول (3-7) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی را در قالب مؤلفههای آن نشان میدهد.
جدول(3-8) انطباق سوال های پرسشنامه مسئولیتپذیری با هر یک ازمؤلفههای پژوهش
مؤلفهها
تعداد سوال ها
شماره سوال
خودمدیریتی
9
41-29-13-12-8-6-4-3-2
امانتداری
4
27-21-19-10
وظیفهشناسی
3
23-18-16
سازمانیافتگی
6
33-31-24-9-7-5
پیشرفتگرایی
3
30-14-1
3-6 روایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی145 پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هر چه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد روایی محتوایی آن بیشتر خواهد بود (خاکی279:1387). روایی محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو روایی محتوایی به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمدی وهمکاران، 1387: 171). به منظور تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و متخصصان این حوزه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه و برای توزیع بین دانشجویان آماده شد. جهت تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.

جدول (3-9) تحلیل ساختاری متغيرها
Chi-square
Df
IFI
CFI
NFI
RMSEA
122/149
51
90/0
90/0
86/0
087/0
نتايج نشانگر برازش نسبتاً مناسب الگو مي‌باشند. شاخص خطاي تقريب (RMSEA) هر چه به صفر نزديک‌تر باشد برازندگي الگو بيشتر است و در اين‌جا (087/0 = RMSEA) که به صفر نزديک است برازندگي الگو را تأييد مي‌کند. شاخص نيکويي برازش (GFI) که مقدار آن بايد 90/0 و بالاتر باشد در اينجا (90/0= GFI) است که برازش الگو را تأييد مي‌کند. شاخص برازش هنجار شده‌ بنتلر-بونت (86/0= NFI)، شاخص برازش تطبيقي (90/0= CFI) و شاخص برازش افزايشي (90/0= IFI) نيز در صورتي که از 90/0 بيش‌تر باشند نشان‌گر برازش مناسب الگو هستند. طبق مدل، در متغير هوش اخلاقی، مولفه درستکاری با 86/0، در سرمايه اجتماعی مولفه تعلق اجتماعی با 82/0 و در متغير مسئولیت پذیری مولفه وظیفه شناسی با 85/0 داراي بيشترين بار عاملي بودند.

3-7 پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی پرسشنامه این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که ویژگی های مختلف را اندازهگیری میکنند بهکار میرود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سئوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود (سرمد و بازرگان،1390: 169).
پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه گردید.

ra =: ضريب آلفاي کرانباخ
j = تعداد سوالات آزمون
S2j = واريانس سوالات آزمون
S2 = واريانس کل آزمون
جدول (3 -10) ضریب پايايي هریک ازمؤلفه های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری
متغير
تعداد سوال
ضريب پايايي
سطح معناداري
هوش اخلاقی
بخشش
4
77/0

83/0

000/0

درستکاری
12
81/0

دلسوزی
4
70/0

سرمایه اجتماعی

مشارکت اجتماعی
7
68/0

87/0

000/0

انسجام اجتماعی
7
73/0

تعلق اجتماعی
6
73/0

اعتماد اجتماعی
5
89/0

مسئولیتپذیری

خودمدیریتی
9
67/0

91/0

000/0

امانتداری
4
72/0

وظیفهشناسی
3
76/0

سازمانیافتگی
6
82/0

پیشرفتگرایی
3
89/0

ضريب پايايي پرسشنامههای هوش اخلاقی 83/0، سرمایه اجتماعی 87/0 و مسئولیت پذیری 87/0 درصد برآورد گرديد که در سطح آلفاي 01/0معنادار بوده و حاکي از پايايي بالاي ابزار اندازه گيري است.
3-8 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با استفاده از نرم افزار 18 SPSSو Amos گرافیک در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آماری توصیفی از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش دادهها و همچنین فرضیههای پژوهش از آزمون t تک نمونهای ،آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده گردید.
آزمون t تک نمونهای146: هنگاميکه نمونه کوچک باشد و واريانس جامعه در دسترس نباشد ابتدا خطاي معيار را به دست آورده و سپس در فرمول t گذاشته و با استفاده از سطح معناداري اين آزمون جهت تأييد يا رد فرضيهی مرتبط با ميانگين در نظر گرفته شده اقدام ميشود( پاشا شريفي، نجفي زند، 224:1386).
آزمون tمستقل147: این آزمون یک آزمون پارامتری است و برای آن دسته از طرح‌های آزمایشی بکار مي‌رود که در آن‌ها یک متغیر مستقل در دو موقعیت مورد آزمون واقع شود و در این موقعیت آزمودنی‌های متفاوتی شرکت دارند (گرین و الیویرا148،105:1380).
آزمون تحليل واريانس149: مقايسه دو يا بيش از دو ميانگين است تا مشخص نمايد که تفاوت‌هاي مشاهده بين ميانگين‌ها، حاصل عمل شانس است يا تأثير عمل آزمايش است (دلاور،240:1391).
آزمون تعقیبی150: در آزمایش‌های چند گروهی روشی که در گذشته، فراوان برای تعیین تفاوت حقیقی بین میانگین‌ها بکار رفته، روش‌های کمترین تفاوت معنادار است. این روش مستلزم محاسبه کوچکترین تفاوت معنادار میان دو میانگین و دقیقاً همان شیوهای است که از طریق آزمون t استودنت و با بکار بردن واریانس درون گروه‌ها در مقایسه‌های طرحریزی بکار رفته است. از این روش هنگامي‌که نسبتF معنادار نیست نباید استفاده شود و حتی اگر نسبت F معنادار باشد نباید برای همه مقایسه‌های ممکن بین میانگین‌ها بکار رود (هومن،37:1385).
ضريب همبستگي پيرسون151: اين آزمون يکي از متداولترين آزمونهاي تعيين ضريب همبستگي بين متغيرهاي داراي اندازه هاي فاصلهاي و نسبي است و رابطهی بين متغيرها را ميسنجد(حافظ نيا،1382).
رگرسيون152: روشي براي مدل‌سازي و تحليل داده‌هاي عددي است. هدف از تحليل رگرسيون، بيان متغير وابسته به شکل تابعي از متغير(هاي) مستقل، ضرايب، و مقدارهاي خطا است. در اين روش، ضرايب به گونه‌اي تعيين مي‌شوند که بهترين برازش را به داده‌ها داشته باشند. تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني مقادير آينده متغير وابسته، آزمودن نظريه‌ها و تحليل پديده‌شناختي پديده‌ها بکار مي‌رود. اين تحليل تنها وقتي معتبر است که پيش‌فرض‌هايش برآورده شوند (دلاور، 1383).
تحليل مسير153: روش تحليل مسير، تعميمي از رگرسيون معمولي است كه قادر است علاوه بر بيان آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم و اثر كل هر يك از متغيرهاي مستقل را براي متغيرهاي وابسته نشان دهد و با بيان منطقي، روابط و همبستگي مشاهده شده بين آنها را تفسير كند (گال و بورگ، 1388). از اين نرمافزار جهت ترسيم مدل نهايي پژوهش و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديد.
مدل معادلات ساختاري154: مدل معادلات ساختاري روش پيچيدهاي است كه براي تحليل عاملي چند متغيره بكار ميرود. اين روش را ميتوان براي آزمون نظريههايي كه دربارهی روابط علي ميان متغيرها وجود دارند، استفاده كرد. اين روش از روش تحليل مسير توانمندتر است و اندازهگيريهايي كه توسط آن و بر روي ابزارها انجام ميشود. روايي و پايايي بيشتري دارند. اين روش ليزرل و مدل علي متغير مكنون نيز ناميده شده است، زيرا براي آزمون آن دسته از روابط علي استفاده ميشود كه مدلهاي نظري آن را مشخص كردهاند(گال و همکاران،1383). در مدل معادلهی ساختاري، اندازهی متغيرهاي آشكار براي شناسايي واريانس مشترك بين آنها تحليل عاملي ميشود، يعني عاملي كه بين متغيرها مشترك است، معين ميگردد. همچنين در تحليل عاملي اين موضوع آزمون ميشود كه آيا همبستگي هر متغير آشكار با عامل به دست آمده به اندازهی كافي بزرگ است تا بتوان از آن براي نمايش متغير مكنون استفاده كرد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
دادهها
مقدمه
تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده با ابزارهاي معتبر، يکي از پايههاي اصلي هر مطالعه و بررسي است. پس از گردآوري دادهها، مرحله جديدي از فرآيند تحقيق که به مرحله تجزيه و تحليل دادهها معروف است، آغاز ميشود. در اين مرحله محقق با استفاده از روشهاي مختلف و با تکيه بر معيار عقل سعي ميکند دادهها را در جهت پاسخ سوالهاي پژوهش و ارزيابي آن مورد بررسي قرار دهد. براي اينکه اين امر به نحو صحيح انجام گيرد، دادههاي جمعآوري شده بايستي به طور علمي و با روشهاي آماري مناسب مورد پردازش قرار گيرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده در آيد. اين فصل به تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي ميپردازد. براي بررسي و توصيف اطلاعات مربوط به ويژگيهاي عمومي پاسخدهندگان از شاخصهاي فراواني، درصد، ميانگين و نمودارهاي مربوطه و جهت بررسي سؤالات پژوهش و وجود روابط بين متغيرهاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t تك متغيره و تحليل واريانس، رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

بخش اول: 4-1- یافتههای توصیفی
4-1-1- بررسی توصیفی گروه نمونه
در اين قسمت به بررسي توصيفي ويژگيهاي گروه نمونه براساس جنسیت، رشتهتحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده از جدول (4-1) تا (4-4) پرداخته شده است.

جدول 4-1. تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت
درصد
فراوانی
متغیر
4/51
132
زن
6/48
125
مرد
100 %
257
جمع

نمودار 4-1. تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت
جدول و نمودار (4-1) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 132 نفر مربوط به دانشجویان زن با4/51 % است.

جدول4-2. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
درصد
فراوانی
متغیر
2/36
93
انسانی
2/22
57
پایه
1/31
80
فنی
5/10
27
هنر
100 %
257
جمع

نمودار 4-2. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
جدول و نمودار (4-2) نشان می دهد بیشترین فراوانی به تعداد 93 نفر مربوط به رشته تحصیلی انسانی به میزان 2/36 % است.

جدول 4-3. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی
درصد
فراوانی
متغیر
58
149
کارشناسی
8/35
92
ارشد
2/6
16
دکتری
100

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی، جامعه آماری، مبانی نظری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی