منابع پایان نامه با موضوع سبک تفکر، رضایت شغل، رضایت شغلی، پذیرش تغییر

دانلود پایان نامه ارشد

است.
– شرايط کاري: هر چه شرايط کاري مطلوبتر باشد باعث رضايت شغلي ميشود، چرا که در شرايط مطلوب، آرامش فيزيکي و رواني بهتري براي فرد فراهم ميشود (خراساني، 1387).
2-3-6-3 عوامل شغلي
– چالشي بودن شغل: افراد کارهایی با توجه به مهارتشان را بيشتر دوست دارند يعني مشاغلي را ترجيح ميدهند که بتوانند با توجه به فرصتهاي در دسترس شان از توانايي و مهارت خود استفاده کنند و در نهايت نتايج پيروزمندانهاي را به نمايش گذارند. به نظر محققين چالشي بودن شغل از وجود عواملي چون تنوع در شغل، مولد و مشکل بودن نسبي اهداف ناشي ميشود زيرا که اکثر افراد علاقهاي به انجام امور يکنواخت، ساده وتکراري ندارند و اين باعث خستگي و نارضايتي آنها ميشود.
– وضوح شغلي: افراد علاقمند به داشتن محيطي روشن، صريح و غيرمبهم از لحاظ کاري هستند در وضوح شغلي دو عامل روشن بودن نقش و بازخورد اهميت زيادي دارد چنان که مسئوليتهاي فرد به وضوح روشن شده باشد و همين طور اطلاع از چگونگي کار حاصل شود، موجبات رضايتمندي فرد فراهم ميشود، ابهام در نقش رابطة معکوس با رضايت شغلي دارد.
– طراحي شغلي: راه يا شيوهاي که کارها در هم آميخته ميشوند تا مشاغل به گونهاي بوجود آيند که بر عملکرد و رضايت شغلي کارکنان تاثیر بگذارد. هرچه شغل طراحي شده مشارکتيتر باشد، رضايت شغلي بيشتر ميشود تحقيقات نشان دادهاند که مشارکت اثر مثبت روي عملکرد و رضايت شغلي دارد (علاءالدین، 1392)
– از ديگر عوامل شغلي مؤثر بر رضايت شغلي ميتوان به ساعات کاري و حجم کار، استقلال در شغل و وضعيت استخدامي اشاره کرد (عباسي، 1388).
2-4 سوابق تحقیق
2-4-1 سوابق داخلی
بخشایش (1393) در تحقیقی به بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و راهبردهاي يادگيري با عملکرد تحصيلي در دانشجويان پرداخت. روش پژوهش، توصيفي – همبستگي بود و سه پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ – واگنر39، راهبردهاي يادگيري ASSIST و عملکرد تحصيلي درتاج (Dortaj)، توسط 350 نفر از دانشجويان (220 پسر و 130 دختر) که به صورت نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده بودند، تکميل و بررسي شد. داده ها با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون،رگرسيون چندگانه مدل ورود و آزمون t تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان دادند که بين سبک هاي تفکر و راهبردهاي يادگيري عميق و راهبردي با عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و تنها بين راهبرد يادگيري سطحي با عملکرد تحصيلي رابطه معناداري به دست نيامد. از متغير سبک هاي تفکر سه سطح و از متغير راهبردهاي يادگيري يک سطح در پيش بيني عملکرد دانشجويان سهيم بودند. دو جنس در متغير سبک هاي تفکر قانوني، محافظه کار، سلسله مراتبي، آنارشي و دروني تفاوت معنادار نشان دادند.
معمایی (1392) تحقیقی با عنوان سنجش تفکر استراتژيک در بين مديران ستادي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران انجام دادند. جامعه آماري اين تحقيق، مديران ارشد ستادي دانشگاه با حجم نمونه 97 نفري که طبق مدل گلدمن (2005) تفکر حاکم بر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ارزيابي شد. براي تحليل نتايج، پس از استخراج داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه استانداردي با ضريب آلفاي کرونباخ  0.83 به کمک نرم افزار SPSS18 و از طريق آزمون t تک نمونه و آزمون فريدمن به عنوان آمار استنباطي و جدول فراواني و نمودار ستوني براي آمار توصيفي استفاده شد. آزمون ها اين نتيجه را تاييد کردند که کليه مولفه هاي مدل در سازمان اجرا شده است و ترتيب مولفه ها با توجه به آزمون فريدمن به ترتيب تفکر سيستمي، تفکر مفهومي، آينده نگري و فرصت طلبي هوشمندانه مي باشند. يافته ها بيانگر اين مساله است که مديران دانشگاه درحد خوبي پايبند به تفکر استراتژيک هستند. تفکر سيستمي بالاترين کاربرد را در اين سازمان دارد و کمترين کاربرد در زمينه فرصت طلبي هوشمندانه است.
منوریان و همکاران (1391) تحقیقی با عنوان سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري تهران انجام دادند. مدل شامل 5 شاخص اصلي نگرش سيستمي، عزم استراتژيك، پيشروي براساس رويكرد علمي، فرصت طلبي هوشمندانه و تفكردرزمان مي باشد كه به كمك منابع موجود و نظر صاحب نظران به 29 زيرعامل تقسيم و با استفاده از روش تحقيق توصيفي پيمايشي، اهميت عامل ووضع موجود هريك از شاخص هاي مذكور با پرسشنامه ازمديران شهرداري، مورد ارزيابي قرارگرفته است. تحليل نتايج به كمك آزمون فريدمن و تی زوجي، حاكي از آنست كه با وجود اقدامات مهم مانند تدوين اسناد راهبردي در شهرداري تهران، فاصله معني داري بين اهميت عوامل شاخص و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد كه توجه به آنها اجتناب ناپذير است.
شهامت (1391) در تحقیقی به رابطه بین سبک های رهبری حمایتی و غیر حمایتی و سبک های تفکر مدیران با رضایت شغلی سرپرستان خوابگاه های مدارس شبانه روزی آموزش و پرورش سیار استان فارس پرداخت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‏ها از سه ابزار: الف – پرسشنامه سبک‌های رهبری حمایتی و غیر حمایتی جنفیر رونی و بنجامین گوتلیب؛ ب- پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ و ج- پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت،کندال و هئیسن استفاده شده که روایی آن‌ها از طریق نظرات استادان راهنما و مشاورو کارشناسان و متخصصان و پایایی پرسش‌نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب پرسشنامه سبک رهبری حمایتی 88/0، غیرحمایتی 85/0؛ سبک تفکر 80/0 و رضایت‌مندی شغلی 89/0 برآورد گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 120 نفر از کارکنان آموزش عشایری استان فارس در سال تحصیلی 91-90 بوده است که با استفاده از روش سرشماری تعداد 92 نفر (50 نفر مرد و 42 نفر زن) در پژوهش مشارکت داشته اند. در سطح آمار توصیفی از میانگین، درصد و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان، T مستقل، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و نیز از آزمون‌ تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان داد که بین سبک‌رهبری حمایتی و غیرحمایتی با رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد، این ارتباط بین سبک‌رهبری حمایتی و رضایت شغلی مثبت و بین سبک رهبری غیرحمایتی و رضایت شغلی منفی می‌باشد همچنین پژوهش نشان داد که بین سبک‌های تفکر (درون‌گرا و برون‌گرا) با رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
بیرانوند (1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سبک تفکر و پذیرش تغییر مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر خرم آباد پرداخت. جامعه آماری این پژوهش 76 نفر بود که براساس جدول مورگان 62 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده شیوه قرعهکشی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری در این پژوهش دو پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ- واگنر و پرسشنامه پذیرش تغییر رابرت هلر بود. برای روایی این دو ابزار از نظر متخصصان وجهت پایایی از آلفای کرنباخ استفاده شد،که مقدار آن برای پرسشنامه سبک تفکر 96/0 و برای پرسشنـامه تغییر 93/0 به دست آمده است. دادههای به دست آمـده توسط نرم افزار SPSS و بـا استفاده از  شیـوههـای مناسب آماری از قبیل شاخصهای مرکـزی و پراکنـدگی، آزمون t تک نمونهای، تحلیل واریانس، آزمونهای تعقیبی و ضریب همبستگی پیرسون به تناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: سبک غالب تفکر در بین مدیران مدارس راهنمایی شهر خرم آباد اجرایی و قضاوتگر است. سبک تفکر قضاوتگر و اجرایی در (طبقه بالا) در بین آنها دیده میشود. در رابطه با میزان پذیرش تغییر بیشتر مدیران 58.1 درصد به عنوان عامل تغییر عمل میکنند، 38.7 درصد از مدیران ضرورت تغییر را درک مینمایند و 3.2 درصد مدیرانی هستند که در برابر تغییر مقاومت میکنند. همبستگی محاسبه شده بین سطوح مختلف سبکهای تفکر و پذیرش تغییر توسط مدیران نشان داد بین سطوح سبک تفکر قضاوتگر، قانونگذار و اجرایی با پذیرش تغییر رابطه معنادار وجود دارد. 
خادمی (1390) در تحقیقی به بررسي عوامل تشكيل دهنده احساس رضايتمندي شغلي و پيامدهاي آن درميان كاركنان نيروي انتظامي شهرستان بهبهان پرداخت. نتايج و پيامدهاي احساس رضايت شغلي بر اساس ديدگاه نظريه پردازان مختلف شامل عملكرد شغلي، سلامت جسماني و رواني، محاسبه / غيبت و ترك شغل ميباشد. جامعه تحقيق شامل كاركنان نيروي انتظامي بهبهان و نمونه آماري با استفاده از ضريب اطمينان 950 شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش همبستگي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد رضايتمندي شغلي با حقوق و مزايا، توانمندسازي، امنيت شغلي و رهبري ارتباط مستقيم دارد ولي ميان رضايتمندي شغلي با تبيين اهداف و چشم اندازها رابطه معناداري ديده نشد. همچنين ميان عوامل تشكيل دهنده رضايتمندي شغلي با عملكرد شغلي، ترك شغل و سلامت جسماني و رواني ارتباط مستقيم دارد ولي ميان عوامل تشكيل دهنده رضايتمندي شغلي با غيبت كاركنان ارتباط معناداري ديده نشد.
قلندری (1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بين سبك تفكر و نوآوري سازماني مديران مدارس شهرستان گچساران پرداخت. براي تحقيق حاضر تعداد 120 مدير بر اساس فرمول كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي- سهميه اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل پرسشنامه سبك تفكر و مقياس نوآوري سازماني محقق ساخته بود. براي پايايي اين دو ابزار به ترتيب از شيوه باز آزمايي و الفاي كرونباخ، براي روايي سازه آنها نيز به ترتيب از روش اعتبار واگرا و روش (تحليل ماده) استفاده گرديد و در تمام موارد كفايت ابزارها محرزگرديد. پس از اجراي ابزارها، دادههاي به دست آمده در محيط مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد. هيچ يك از متغيرهاي پيش بين (سبكهاي تفكر) نميتوانند متغير ملاك (نوآوري سازماني) را پيش بيني كنند. هيچ يك از متغيرهاي پيش بين (سبكهاي تفكر) نميتوانند متغير ملاك (بعد فرهنگي نوآوري سازمان) را پيش بيني كنند. حداقل يكي از متغيرهاي پيش بين (سبكهاي تفكر) ميتوانندمتغير ملاك (بعد ساختاري نوآوري سازمان) را پيش بيني كنند و به منظور تعيين اينكه كدام يك از متغيرهاي پيش بين ميتوانند متغير ملاك را پيش بيني نمايند، از ضرايب بتا و سطح معناداري آنها استفاده شده است. هيچ يك از متغيرهاي پيش بين (سبكهاي تفكر) نميتوانند متغير ملاك (بعد انساني نوآوري سازمان) را پيش بيني كنند. بين سبكهاي تفكر مديران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد. تفاوت معناداري بين ميزان نوآوري مديران زن و مرد وجود ندارد. بين مديران مقاطع مختلف تحصيلي تنها در دو سبك تجربه گرا و واقع گرا تفاوت معنادار وجود دارد و در ساير سبكها (تركيبي، عمل گرا، آرمان گرا) تفاوت معناداري بين مديران مقاطع مختلف تحصيلي وجود ندارد.
هاشمی (1390) در تحقیقی به بررسي ارتباط بين انواع سبک تفکر با خلاقيت و نوآوري مديران مدارس شهرستان لامرد پرداخت. روش پژوهش از نوع توصيفي همبستگي و جامعه آماري آن همه مديران (110 نفر) مدارس شهرستان لامرد در سال تحصيلي 87-88 است. با به کارگيري روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، 90 مدير به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. در اين تحقيق از دو ابزار اندازه گيري، پرسشنامه سبک تفکر InQ، (هريسون و برامسون، 1997) و پرسشنامه مقياس نوآوري سازماني (زارعي، 1385) استفاده شد. ضريب پايايي آنها با استفاده از روش بازآزمايي با فاصله زماني دو هفته، به ترتيب برابر 0.73 و 0.67 به دست آمد که در سطح 0.01 کاملا معنادار بود. داده هاي به دست آمده، با نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (فراواني و درصد فراواني) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و آزمون t مستقل) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که افراد نمونه، بيشتر سبک هاي تفکر تحليل گرا و آرمان گرا را ترجيح داده و کمتر از ساير سبک ها استفاده کرده اند. همچنين بين سبک تفکر مديران مدارس با نوآوري رابطه معناداري وجود دارد و سبک تفکر عمل گرا بيشترين پيش بيني کننده نوآوري سازماني است β=0.45، P-ValueP0.05. اگرچه ميزان نوآوري سازماني مديران زن و مرد نسبتا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حقوق و دستمزد، رضایتمندی، رفتار شهروندی، رضایت کارکنان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع متادون، مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد