منابع پایان نامه با موضوع سبک تفکر، رضایتمندی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارایی سازمان می باشد (هومن، 1381: پیشگفتار)، و از موضوعاتی است که از دهه 1920 به بعد بارها در سازمان های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران بیان کرده اند که مطالعه و شناخت سبک های تفکر برای پیش بینی موفقیت های تحصیلی و فعالیت های آموزشی و برای پیش بینی انتخاب های شغلی، بسیار مفید و ضروری است. می توان گفت که در صورتی که شخصی بتواند به درستی شغل مناسب خود را انتخاب کند و به شغلش علاقمند باشد، ممکن است که در آینده رضایت شغلی هم داشته باشد. عدم توجه به سبک تفکر کارکنان در کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز و سوق دادن تفکر صحیح آنها به سمت عملکرد بهتر و اثربخشی بالاتر یکی از مشکلات این سازمانها است. مدیران باید در مورد سبک تفکر کارکنان در سازمان تحقیق نمایند و سبکی در سازمان مورد تایید قرار گیرد که بیشترین نتیجه را در بر داشته باشد. عدم توجه سازمان به رضایت شغلی نیز بزرگترین نقطه شکست سازمانهاست. سازمانی که به رضایتمندی کارکنان توجه نکند، مسلما درایجاد تعهد بین کارکنان نیز دچار مشکل می شود.
با توجه به اینکه در زمینه ارتباط بین انواع سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان تاکنون هیچ پژوهش مستقل و جداگانه ای ضروت نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی ارتباط بین سبک تفکر و رضایت مندی کارکنان در بین گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، می پردازد. لذا سؤال اصلی این پژوهش به این صورت بیان می شود که آیا بین انواع سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکز، ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی:
شناسایی ارتباط انواع سبک تفکر با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.
اهداف فرعی:
شناسایی ارتباط سبک قانون گذار با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.
شناسایی ارتباط سبک اجرایی با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.
بین شناسایی ارتباط سبک قضاوتگر با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
تایید قابلیت پیش بینی رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز از طریق سبک تفکر.

1-4- فرضیه های تحقیق
بین سبک قانون گذار و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز رابطه وجود دارد.
بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
رابطه وجود دارد.
بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
رابطه وجود دارد.
رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکزاز طریق سبک تفکر قابل پیش بینی است.

1-5 سؤالات تحقیق
کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران به کدامیک از سبک های تفکر گرایش دارند؟
سطح رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران تا چه اندازه است؟

1-6 قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمنید کارکنان می پردازد.
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق مشتمل بر گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز می باشد.
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق نیمه اول 1394 می باشد.

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی
1-7-1 تعاریف نظری
سبک تفکر:
سبکهاي تفكر ترجيحهاي شناختي هستند كه بر روي نحوه رفتار و احساسات تأثير ميگذارند (ژانگ، 2000: 55-37). افراد تنها داراي يك سبك تفكر خاص نيستند، بلكه داراي نيمرخي از سبكهاي تفكر متفاوت هستند و فردي موفق است كه سبكهاي ترجيحي وي بتواند بين محيط، نيازها و تواناييهاي وي تطابق ايجاد كند. زماني بين سبک‌ها، توانایی‌ها و تقاضاهاي محيط ارتباط صحيحي برقرار می‌شود كه افراد بتوانند وظايف خود را به گونه‌ای انجام دهند كه از سبك ترجيحي خود استفاده كنند يا سبك ترجيحي خود را تغيير دهند. به عبارت ديگر، سبک‌ها می‌توانند تغيير كنند يا در موقعیت‌های خاص، سبكي كه داراي كارآمدي بيشتري است، انتخاب شود. استرنبرگ شیوه‌های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان سبک‌های تفكر نام‌گذاری كرده است. وي در نظريه خود حکومتی ذهني استرنبرگ سيزده سبك تفكر را در قالب پنج بعد كاركردها، فرم ها، سطوح، حیطه‌ها و گرایش‌ها مطرح می‌کند (ژانگ، 2006: 107-95).
رضایت کارمند:
رضايت شغلي عبارت است از حدي از احساسات و نگرشهاي مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتي که شخص ميگويد داراي رضايت شغلي بالايي است، اين بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبي دربارة کارش دارد و براي شغلش ارزش زيادي قائل است. نتايج تحقيقات نشان ميدهد که کارکنان با رضايت شغلي بالاتر، از نظر فيزيک بدني و توان ذهني در وضعيت خوبي قرار دارند (جواهري و همکاران، 1388).
1-7-2 تعاریف عملیاتی
سبک تفکر:
برای اندازه گیری سبک تفکر از در پژوهش حاضر جهت سنجش متغیر سبک تفکر از بخشی از پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (TSI) (1979) که سه سبک قانون گذار، قضاوتگر و اجرایی را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شده است، این پرسشنامه دارای 23 سؤال می‌باشد. سبک قانونگذار دارای 8 سوال، سبک اجرایی نیز دارای 8 سوال و سبک قضایی شامل 7 سوال می باشد. رضایت کارمند:
جهت سنجش متغیر رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد راهنمای توصیف شغل (JD) اسمیت کندال و هیولین (1969) با 70 سوال استفاده شده است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
پس از سال های زيادی تجربه، دنيا به اين نتيجه رسيده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پيشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند بايد از نيروی انسانی متخصص، خلاق و باانگيزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی يك سازمان را تشکيل می‌دهند. بين سرمايه انسانی و بهره‌وری در سازمآن ها رابطه‌ای مستقيم وجود دارد. از دغدغه‌های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمايه انسانی فرهيخته و خردورزی است که قادر به ايجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند، باشند. يک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسآن هايی بافرهنگ سازمانی، انديشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذير سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پيشرفت روزافزون سازمان در اختيار مديريت خود قرار می‌دهند (ساجدی و امیدواری، 1386).
استرنبرگ و گریگورنکو معتقدند که مطالعه شناخت سبکهای تفکر در افراد، به این دلایل با اهمیت هستند که بین مطالعهی شخصیت و موفقیت آنها پلی ایجاد میکند و میتواند برای پیشبینی موفقیت تحصیلی دانشاموزان و دانشجویان در محیط آموزشی مفید و ضروری واقع شود. به طور کلی سبکهای تفکر به شیوههای ترجیحی افراد در استفاده از تواناییهای فردیشان اشاره میکند (گریگورنیکو و استرنبرگ3، 1997،295-312). سبکهای تفکر بر نظریه «خود مدیریتی ذهنی»( استرنبرگ، 1997، به نقل از ژانگ 2004، 351-370) استوار است و مطرح میکند همانگونه که برای مدیریت یک جامعه راههای مختلفی وجود دارد، افراد نیز برای بهره گرفتن از تواناییهای خود از شیوههای متفاوتی استفاده میکنند. سبک تفکر نیز بر میزان رضایتمندی شغلی نقش موثری دارد.

2-2 مباحث نظری مربوط به سبک تفکر
2-2-1 مفهوم تفکر و سبک تفکر
بشر از زمان یونان باستان به مساله تفکر توجه داشته است. اروپاي باستان تفكرات علمي در علوم رياضي،زيست شناسي و هم چنين در هنر، بسيار مورد توجه بوده است اما سابقه علمي مطالعه درباره سبك تفكر به نيمه دوم قرن بيستم باز می‌گردد. افراد با سبك ويژه خودشان در مورد چگونگي انجام كارها فكر می‌کنند (ریچ4، 2012)
595). سبك تفكر يكي از ويژگيهاي اصلي انسان است(کلانینگر5، 2008، 9-3).
سبکهاي تفكر ترجيحهاي شناختي هستند كه بر روي نحوه رفتار و احساسات تأثير ميگذارند (ژانگ، 2000، 55-37). افراد تنها داراي يك سبك تفكر خاص نيستند، بلكه داراي نيمرخي از سبكهاي تفكر متفاوت هستند و فردي موفق است كه سبكهاي ترجيحي وي بتواند بين محيط، نيازها و تواناييهاي وي تطابق ايجاد كند. زماني بين سبک‌ها، توانایی‌ها و تقاضاهاي محيط ارتباط صحيحي برقرار می‌شود كه افراد بتوانند وظايف خود را به گونه‌ای انجام دهند كه از سبك ترجيحي خود استفاده كنند يا سبك ترجيحي خود را تغيير دهند. به عبارت ديگر، سبک‌ها می‌توانند تغيير كنند يا در موقعیت‌های خاص، سبكي كه داراي كارآمدي بيشتري است، انتخاب شود. استرنبرگ شیوه‌های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان سبک‌های تفكر نام‌گذاری كرده است. وي در نظريه خود حکومتی ذهني استرنبرگ سيزده سبك تفكر را در قالب پنج بعد كاركردها، فرم ها، سطوح، حیطه‌ها و گرایش‌ها مطرح می‌کند (ژانگ، 2006، 107-95).
(گریگورینکو، 2000)، معتقدند شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتبط با آن در دنیای آموزشی و حرفه ای ضروری است و عدم توجه به آن به ویژه در موقعیت های آموزشی به پرورش نیافتن یا نادیده گرفتن توانایی ها منجر می شود. بررسی پژوهش های مرتبط با خلاقیت نشان می دهد که عوامل شناختی از جمله سبک های تفکر بر خلاقیت تاثیر دارد، اما اینکه کدام سبک تفکر با خلاقیت رابطه و همبستگی مثبت یا منفی دارد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. سبک های تفکر به شیوه های ترجیحی افراد در استفاده از توانایی هایشان گفته می شود (ژانگ، 2006، 26 و 27 و 28)؛ بنابراین سبک تفکر به خودی خود یک توانایی نیست بلکه به چگونگی استفاده از توانایی ها اشاره دارد. ویژگی اساسی انسان برخورداری از قدرت تفکر است. انسان ها به کمک فکر خود توانسته اند به محیط پیچیده و متغیر مسلط شده و به حیات خود ادامه دهند. همچنین (دائمی و زارع و سلگی، 1383 و 1390،3 و 5، 6) می گوید افراد با سبک ویژه خودشان در مورد چگونگی انجام کارها فکر می کنند. اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ای برای به کارگیری توانایی فرد است. استرنبرگ با ارائه نظریه خودگردانی ذهنی، سبک های تفکر را در 13 سبک مطرح می نماید که در 5 بعد کارکرد، اشکال، سطوح، دامنه ها و گرایش ها طبقه بندی می شود. به طور مختصر در بعد کارکرد، فرد دارای سبک قانون گذار تمایل به ایجاد، اختراع و طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام می دهد. فرد دارای سبک اجرایی، آنچه را که به او گفته می شود، انجام می دهد و فرد دارای سبک تفکر قضاوتگر تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد. در بعد گرایش، فرد دارای سبک تفکر آزاد منشانه تمایل دارد کارها را با روش های جدید انجام دهد و با آداب و رسوم مخالف است و فرد دارای سبک تفکر محافظه کارانه تمایل دارد کارها را با روش های از پیش تعیین شده و صحیح انجام دهد (امامی‌پور، 1380) این سیزده سبک تفکر را می توان به دو نوع سبک تقسیم کرد. اولین نوع سبک های تفکر (از قبیل قانونی، قضایی، کلی نگر، سلسله مراتبی و آزاداندیش) مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند، متمایل به چالش طلبیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند. دومین نوع سبک های تفکر (از قبیل اجرایی، جزئی نگر، تک قطبی و محافظه کارانه) به پردازش اطلاعات ساده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند، مایل به حفظ هنجارها و اقتدار – محور می باشند. چهار سبک تفکر باقی مانده (از قبیل آنارشی، الیگارشی، درونی و بیرونی) بسته به سبک تکلیف خاص می توانند در هر یک از دو نوع سبک های تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (استفان، 2008، به نقل از شکری، 1387، 15 و 7) محققان معتقدند خوبی و بدی سبک های تفک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سبک تفکر، رضایتمندی، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سبک تفکر، سبکهای تفکر، توانایی ها، آموزش و پرورش