منابع پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80- 89
1- 5 – سوالات تحقیق
1- 5 – 1- سوال اصلی
آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟
1- 5 – 2- سوالات فرعی
➢ آیا بین مرحله ی رشد با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟
➢ آیا بین مرحله ی بلوغ با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟
➢ آیا بین مرحله ی افول با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟

1- 6 – تعریف واژگان عملیاتی

• چرخه ی عمر: (Life Cycle)
در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه ی عمر شرکت ها و موسسات به مراحلی تقسیم می شوند. موسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. که این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شوند. بر اساس مطالعات پژوهشگران مختلف همچون آدیزس، چرخه ی عمر به چهار مرحله ی اصلی تولد، رشد، بلوغ و افول تقسیم بندی می شود.
• ساختار سرمایه: (Capital Structure)
راحت تر است که تصمیم گیری در مورد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را تصمیم ساختار سرمایه بنامیم.( جهانخانی، 1389، ص 314)
• تئوری سلسله مراتبی تامین مالی: (Pecking Order theory)
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می نمایند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند. (باقرزاده، 1382، ص 29)
• تئوری توازن ثابت یا پایدار: (Static Ttrade-off theory)
این تئوری بیان می کند که مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) تلقی کرد. از ان رو، این دو عامل خنثی کنده ی یکدیگر (توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختا سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز، 1383).

1- 7 – قلمرو تحقیق
1- 7 – 1 – قلمرو موضوعی
چرخه ی عمر و ساختار سرمایه
1- 7 – 2 – قلمرو زمانی
از سال 80 الی 89
1- 7 – 3 – قلمرو مکانی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
1- 8 – جامعه آماری تحقیق
مجموعه واحد هایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه ی آماری را مشخص می سازند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های صنعت خودرو بوده که دارای شرایط زیر باشند:
1- جزو شرکت های صنعت خودرو باشد، به عبارت دیگر جزو شرکت های مالی، سرمایه گذاری و… نباشد.
2- به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد.
3- قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1389 در لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران باشند.
4- داده های آن ها در دسترس باشد.

1- 9 – روش شناسی تحقیق
1- 9 – 1- از نظر هدف:
هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است. با توجه به این که پرسشها و مساله ها ماهیت های گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه ی چگونگی این پرسشها و مساله ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. روش این تحقیق از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی می باشد.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد.
1- 9 – 2 – از نظر روش:
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. در این تحقیق از روش آماری رگرسیون خطی دومتغییره و چندمتغییره به صورت مقطعی- زمانی یا روش رگرسیونی پنل دیتا، استفاده خواهد شد. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغییر کمی( قابل سنجش) وجود دارد یا خیر. تحلیل رگرسیون چندگانه روشی است که زیرمجموعه ی روش همبستگی بوده و برای مطالعه ی سهم چند متغییر مستقل (Xi) در پیش بینی متغییر وابسته (Y) به کار می رود.

1- 10 – ابزارهای گردآوری اطلاعات
اطلاعات و داده های تحقیق از نشریات، گزارشهای سالانه، سایر گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ، گردآوری خواهد شد.

فصل دوم:
ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2- 1 – مبانی نظری
2-1-1- چرخه حیات
تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان، حیوانات و انسان ها همگی از منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات1 پیروی می کنند. اینگونه موجودات، متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتاً می میرند. این سیستم های زنده در هر مرحله از عمر خود دارای الگو های رفتاری خاص به منظور غلبه و چیرگی بر مسائل آن دوره و یا مشکلات مربوطه به انتقال از دوره ای به دوره دیگر هستند. مواردی نیز پیش می آید که این سیستم ها در حل مسائل، باز می مانند و بمنظور تشخیص2 و درمان نیازمند دخالت و معالجه عوامل بیرون از سیستم می شوند. سالیان درازی است که داروها بعنوان ابزار درمان جسم مورد استفاده قرار می گیرند، اما ابزار تشخیص، درمان و تغییر فرهنگ و ایجاد پویایی در سازمان ها هنوز دوران اولیه خود را سپری می نمایند. سازمان ها مانند موجودات زنده دارای منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات هستند. از یک طرف در هر مرحله از مراحل انتقالی3 بین دوره ها با مسائل و مشکلات از نوع خاص مواجه می گردند. سازمان ها اصولاً در روند حرکتی خود پیوسته با مشکلات عدیده ای مواجه می گردند که عمدتاً بوسیله نیروهای درون سازمانی حل می گردد. گاهاً مسائلی حادث می شود که نیروهای داخلی قادر به حل نبوده و برای رفع آن ها دخالت حرفه ای بیرون از سازمان اجتناب ناپذیر می گردد.
زمانی که سازمان از دوره ای به دوره دیگر از منحنی عمر حرکت می کند، مشکلاتی که باعث تولید انرژی های خاص می باشد بروز می نمایند. در صورتی که انرژی های بدست آمده صرف نیاز مراحل انتقال گردد، سازمان را با مسائل خاص و عادی انتقال مواجه خواهد نمود. در غیر این صورت این انرژی ها بعوض بکارگیری در جهت رفع مشکلات بیرونی تغییر جهت پیدا کرده باعث بروز معضلات داخلی می شوند. (محمد سیروس، 1388، ص 1-2)
همانند موجودات رشد4 و پیری سازمان ها را ابتداعاً با ارتباط بین قابلیت انعطاف و کنترل پذیری نشان می دهند. در جوانی، سازمان ها بسیار منعطف، ولی در اکثر مواقع کنترل ناپذیر هستند. با پیر شدن سازمان، روابط تغییر می کند. کنترل پذیری افزایش و قابلیت انعطاف کاهش می باید. این وضعیت مشابه مقایسه بین بچه کوچک و شخص مسن است، کودک خردسال قابلیت انعطاف بسیار دارد، بطوریکه قادر به رسانیدن پاها به دهان است، اما حرکات و رفتارش بخوبی قابل کنترل نمی باشد. از طرف دیگر، نهایتاً ادامه پیر شدن با از دست رفتن قابلیت کنترل نیز همراه خواهد شد. (محمد سیروس، 1388، ص 3)
2-1-2- ساختار سرمایه
بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، بدهی بلند مدت ، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت ها هیچ برنامه ی از پیش تعیین شده ای را برای ساختار سرمایه ی خود در نظر نمی گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی ، بدون هیچ برنامه ریزی مشخصی اقدام به تعیین ساختار سرمایه ی شرکت می کنند. این شرکت ها اگرجه ممکن است در کوتاه مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های خود با مشکلات عمده ای مواجه میشوند. (وکیلی فرد،1391، ص 204)
بنا به تعریفی دیگر ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب دائمی بدهی های کوتاه مدت ، بدهی های بلند مدت، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام عادی ( شامل سهام عادی و سود انباشته)در تامین مالی یک واحد تجاریست. این در حالی است ، که ساختار مالی به نسبت کل بدهی جاری ، بدهی طویل مدت، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام عادی در تامین مالی واحد تجاری در هر زمان دلالت می کند. بر این اساس ، ساختار سرمایه جزئی از ساختار مالی محسوب می گردد. در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه تاکید اصلی بر ساختار سرمایه ی هدف، یعنی ساختار سرمایه ای که واحد تجاری در بلند مدت قصد دستیابی و رسیدن به آن را دارد مورد نظر است. در برخی از شرکت ها ، ساختار جاری و هدف سرمایه در اساس یکسان است. در این حالت محاسبه و تعیین ساختار سرمایه فرآیندی ساده و مستقیم محسوب می شود. در سایر شرکت ها برای تغییر از وضعیت جاری ساختار سرمایه به وضعیت ساختار سرمایه هدف مستلزم انجام اقدامات اضافی بیشتری است که باید صورت گیرد.از جمله دلایلی که این شرکت ها برای ایجاد ساختار سرمایه هدف اقامه می شود می توان به ضرورت انجام تغییر در ترکیب دارائی ها ی شرکت بدلیل بروز تغییر در دامنه ی ریسک یا به جهت افزایش رقابت مربوط دانست.(مدرکیان،1390، ص110)

2-1-3- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری :
مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری به صورت خلاصه به شرح جدول ذیل می باشد:
جدول 2-1 مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری
بیش از نیاز های مالی
نسبت به نیازهای مالی، زیاد
نسبت به نیازهای مالی ، ناچیز
منفی یا در حد ناچیز
منفی یا در حد ناچیز
تامین مالی
داخلی
تسویه بدهی/بازخرید سهام
بدهی
سهام عادی/ اوراق بهادار قابل تبدیل
سرمایه گذاری مخاطره آمیز سهام عادی
حقوق صاحبان سهام/بدهی به بانک
تامین مالی
خارجی
زیاد ، اما در حال کاهش
زیاد
متناسب با درآمد شرکت افزایش می یابد
به دلیل درآمد محدود، ناچیز است
صفر
مزایای مالیاتی
ناچیز، ولی با عمر پروژه های دوره های قبل افزایش می یابد
به تناسب روند صعودی سوددارایی های فعلی شرکت، دارای روند نزولی است
زیاد، سود روندی صعودی دارد ولی از نوسان برخوردار است
خیلی زیاد، سود زیاد نیست و نوسان دارد
خیلی زیاد، شرکت یا سود ندارد یا در حد ناجیز است
هزینه های
ورشکستگی
ناچیز، شرکت چند سرمایه گذاری جزئی دارد
نزولی
زیاد
زیاد
خیلی زیاد
هزینه های
نمایندگی
وجود ندارد
ناچیز
زیاد
زیاد
خیلی زیاد
نیاز به انعطاف
پذیری
(وکیلی فرد،1391، ص 208)
2-1-4- هزینه سرمایه
هر شرکتی دارای بازده و ریسک مخصوص به خود است و منابع مالی شرکت توسط صاحبان سهام عادی ( بصورت سرمایه و سود انباشته ) سهام ممتاز و صاحبان اوراق قرضه تامین شده است و هر یک از آنها بازده ای متناسب با ریسک خود را درخواست می نمایند، تامین این بازده، برای شرکت هزینه است لذا می توان هزینه سرمایه ی شرکت را حداقل بازده ای تعریف کرد که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران و صاحبان بدهی را تامین کند.
با توجه به این که هدف شرکت افزایش ثروت سهامداران است ، در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، ساختار سرمایه، تامین مالی، سلسله مراتبی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تامین مالی، کسب و کار، ساختار سرمایه، ورشکستگی