منابع پایان نامه با موضوع ساختار دانش، کتاب درسی، توانایی ها، نیازهای فردی

دانلود پایان نامه ارشد

فراگیر به متن و تشابهات فرهنگی با محتوا بستگی دارد. همچنین اگر خواننده احساس کند که متن مورد علاقه ی او و برای آینده او مفید و معنادار است، یادگیری آن برایش تسهیل می شود ( جرانسون64، 2006 ).
4- تناسب محتوا با زندگی واقعی فراگیر: فراگیر علاقه دارد مطالبی که یاد می گیرد آن ها را در زندگی به کار بندد. اگر متوجه شود که مطالب درسی تاثیرات شایسته و مفیدی در زندگی دارد، برای یادگیری مشتاق تر می شود. بنابراین نویسندگان کتاب درسی باید به زندگی واقعی فراگیر توجه کنند، به گونه ای که نیازهای او را مبنای انتخاب محتوا قرار دهند ( گمبل و گمبل65، 1983 ).

2-2-5-7- تناسب محتوا با ساختار دانش
محتوا علاوه بر نیازهای فردی و اجتماعی، باید با ساختار دانش تناسب داشته باشد؛ بدین منظور لازم است محتوای انتخاب شده این ویژگی ها را داشته باشد:
1- تاکید بر مفاهیم اصلی دانش: بنا به عقیده ی شواب یکی از ملاک های انتخاب محتوا، ساختار رشته ی درسی است. این ویژگی سه جزء دارد: 1) مجموعه مفاهیم اساسی برای توصیف انواع پدیده ها در چهارچوب یک ماده درسی، 2) شیوه ی سازماندهی دانش اندوخته شده در رشته های درسی و 3) روش خاص بررسی های علمی رشته که در یک کتاب درسی باید در نظر گرفته شود ( لوی، 1388 ).
2- متنوع بودن مطالب: مطالبی که برای یک کتاب درسی انتخاب می شود، باید متنوع باشد. یعنی برای شرح یک موضوع از جنبه های گوناگون به آن توجه شود. تنوع در شرح مطالب علاوه بر این که باعث یادگیری معنادار در دانشجویان می شود، انگیزه ی یادگیری در آنان را بیشتر می کند.
3- به روز بودن مطالب ارائه شده: امروزه مشخص شده، زمان لازم برای آن که نیمی از یافته های علمی یک حوزه ی معرفتی دستخوش تغییر گردد، تقریبا هر شش سال یک بار نصف اطلاعات هر رشته از رده خارج می گردد که پس از انقضای شش سال ماده درسی از اعتبار ساقط می گردد؛ بنابراین، مسئولان برنامه ی درسی موظف اند مواد درسی را به طور اساسی بازبینی کنند و تغییرات لازم را در آن به وجود آورند. البته باید توجه داشت که اصول پایه ی علوم همواره ثابت است و آن چه تغییر می کند روش هاست. با رعایت اصل فوق محتوا از روزآمدی لازم برخوردار می شود ( قورچیان، 1374 ).
4- اهمیت داشتن مطالب: محتوایی که انتخاب می شود، باید علاوه بر تحقق اهداف آموزشی باعث رشد توانایی ها و مهارت های فراگیران در جنبه های شناختی و عاطفی شود.
5- روا بودن و اعتبار مطلب: انفجار اطلاعات در عصر حاضر باعث شده است که محتوا به سرعت صحت و اعتبار خود را از دست بدهد. باید مفاهیمی را برگزید که از نظر علمی صحیح و معتبرند؛ سپس به طور مرتب اعتبار محتوا مورد بررسی قرار بگیرد ( ملکی، 1389).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای انتخاب محتوای کتاب های درسی باید به هر سه منبع: نیاز جامعه، نیاز فراگیر و ساختار دانش توجه کرد. بدیهی است محتوا علاوه بر این که، به نیازهای اجتماع و ساختار دانش می پردازد به علایق و رغبت های فراگیر اعتبار می باشد؛ زیرا به کارگیری یک منبع و حذف منبع دیگر زیان هایی ایجاد می کند. برای مثال، محتوایی که فقط بر پایه نیازها و علایق فراگیر مبتنی باشد، شکافی عظیم در دانش مورد لزوم جهان امروز ایجاد خواهد کرد. محتوایی که برای در نظر گرفتن نیازهای زمان حال جامعه طراحی شده است موجب تقویت وضعیت موجود فراگیران می شود و فرصت های ایجاد دانش جدید و خلق اندیشه های نو را متوقف می سازد ( سیلور و دیگران، 1380 ).

2-3- مبانی تجربی پژوهش
2-3-1- تحقیقات داخلی
در تحقیقی که با عنوان ارزشیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سال اول نظام جدید آموزش متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان صورت گرفت. نتایج نشان داد که:
– تناسب محتوای کتاب مذکور با علائق و نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان و با اهداف آموزش اجتماعی، در حد متوسط و بالاتر بوده است.
– تناسب محتوا با توانایی های ذهنی دانش آموزان و از نظر رعایت سازماندهی و ارتباط با فصول دیگر در حد متوسط بوده است.
– محتوای کتاب در آشنایی دانش آموزان با حقوق و وظایف اجتماعی و شرکت در امور مدنی در حد متوسط و بالاتر موفق بوده است ( نارمنجی، 1380 ).
در تحقیقی که تحت عنوان بررسی و ارزشیابی محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه نظری بر اساس اصول انتخاب و سازماندهی محتوا از دیدگاه دبیران و دانش آموزان انجام شد. نتایج نشان داد که:
– محتوای کتاب مذکور از دیدگاه معلمان و دانش آموزان بر اساس اصل علاقه، اعتبار، سودمندی، و قابلیت یادگیری تهیه و انتخاب شده است.
– محتوای کتب مذکور از دیدگاه معلمان و دانش آموزان بر اساس اصل وحدت، توالی، استمرار، وسعت، تعادل سازماندهی شده است ( اسدیان، 1386 ).
نجاری ( 1379 ) نشان داد که بین نظرات دبیران و دانش آموزان در خصوص تناسب محتوای کتاب های زیست شناسی نظام جدید آموزش متوسطه با نیازهای جامعه، پیشرفت های علمی و فن آوری، توانایی و استعدادهای یادگیرنده، تجربیات دانش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع برنامه درسی، کتاب درسی، مهارت های زندگی، هدف های آموزشی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نتايج، صنايع، مقايسه، رقابتي