منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، ریسک مالی، نرخ بهره، مدل ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران
برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

2009
یوو و همکاران
ارائه استراتژی های عمومی کاهشی ریسک
*

تأمین، تقاضا، ریسک‌های فاجعه آمیز
2009
اوک و گاپالاکریشنن
مهندسی فرایند متمرکز بر ارزش

تأمین، تقاضا
2009
نیجر و همکاران
شناسایی، ارزیابی ریسک
*

تأمین
2009
ماتوک و همکاران
برنامه ریزی احتمالی

*

تأمین
2009
هیشنگ و همکاران
شناسایی ریسک تأمین کننده بر اساس عملکردوویژگی و ویژگی‌های زنجیره تأمین
*

تأمین
2009
ترکمن و مکرمک
برنامه ریزی چندهدفه

*

حمل‌ونقل، تأمین
2009
هانگ و همکاران
برنامه ریزی خطی احتمالی
*

تقاضا
2009
سدهی و تانگ
برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

2013
کارنیرو و همکاران
تئوری گراف
*

تأمین وتقاضا
2013
واگنر و نشات
بهینه سازی چند معیاره تئوری ارزش بی نهایت، تابع زیان تاگوچی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
*
*

ریسک تأمین
2013
راوایندرن و همکاران
برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
*

*

2013
سابیو و همکاران
شبکه های پتری زمانی و تکنیک تجزیه و تحلیل حالتهای خطاوآثار و وضع بحرانی آن‌ها
*

تأمین کننده لجستیک، تولید کننده، مشتری
2013
تانسل وآلپن
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند عامله
*

تأمین، تقاضا، لجستیک
2011
جوناکیزو لوئیس
ماتریس احتمال-اثر
*

تأمین
2011
ثان وهونیگ
مطالعه میدانی
*

*

2011
بلم وشونهر
مدل نامساوی متغیر و شبیه سازی محیطی
*
*

*
حمل‌ونقل
2011
زنگنه
برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*

*

2012
نیکل و همکاران
مطالعه میدانی
*

فرآیند، تأمین، تقاضا، محیط،
کنترل
2012
لاواستر و همکاران
فرایند سلسله مراتبی فازی
*

تأمین و تقاضا
2013
استاتی و همکاران
روش دلفی
*

ریسک انسانی
2013
مارکمن و همکاران
برنامه ریزی احتمالی چندهدفه

*
*

2013
مدل پیشنهادی

پس از بررسی مقالات مرتبط در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تأمین و مدل‌های بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی و مشاهده فضای خالی تحقیقاتی در زمینه مدل‌های کمی ریسک و به ویژه ریسک مالی جریانات نقدی و سرمایه گذاری و مدل‌های چندهدفه برنامه ریزی احتمالی بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی مجال تحقیق در زمینه ریسک مالی زنجیره تأمین را فراهم دیدیم.
از جمله مهم‌ترین مدل‌های بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین که عدم قطعیت در آن لحاظ می‌شود، مدل برنامه ریزی احتمالی است که در زیر توضیح داده شده است.
مدل برنامه ریزی احتمالی
مدل برنامه ریزی احتمالی بر این فرض استوار است که توزیع‌های احتمالی، پارامترهای احتمالی یا شناخته شده‌اند و یا می‌توانند تخمین زده شوند. هدف در این مدل‌ها پیدا کردن جواب‌هایی است که برایتمامیمتغیرهایتصمیم امکان پذیر باشد و مقدار مورد انتظار متغیرهای تصمیم و متغیرهای احتمالی را ماکزیمم کند. مثلأ اگر در رابطه (1-2) ، x_j متغیر تصمیم باشد، K تعداد سناریوهای محتمل باشد و پارامترهايb_i وa_ij، c_kj ، احتمالی باشند، و هدف ماکزیمم سازی توابع هدف Zk (برای K=1,2,3,…,k ) باشد، آنگاه شكل كلي مدل برنامه ريزي احتمالي چندهدفه می‌تواند به صورت مدل زیر در نظر گرفته شود:
(‏21)
Max Zk =∑_(j=1)^n▒c_kj x_j k=1,2,3,…,K
subject to :
∑_(j=1)^n▒a_ij x_j≤b_i i=1,2,…,m (‏22)

به طوری که S مجموعه فضای جواب را نشان می‌دهد.
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای که مرتبط با برنامه ریزي احتمالی است، برنامه ای است که در آن تعدادي از تصمیم‌ها یا فعالیت‌های ارجاعی می‌تواند بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی اتخاذ شود. به عبارت بهتر تعدادي از داده هاي برنامه را می‌توان با متغیر هاي تصادفی نشان داد. به این ترتیب فرض می‌شود که یک توصیف احتمالی از متغیر هاي تصادفی در شرایط وجود توزیع هاي احتمالی و به صورت عمومی تر معیارهاي احتمالی وجود داشته باشد. ارزش ویژه که متغیرهاي تصادفی به خود اختصاص خواهد داد فقط وقتی قابل شناسایی است که پدیده تصادفی رخ دهد. بدین مفهوم که بردار (Ѡ)ε=ε که در ε مجموعه احتمالات وῼ∍ Ѡ ، پدیده‌های تصادفی است، تنها بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی آشکار می‌شود. در این حالت مجموعه ي تصمیمات به دو گروه قابل تقسیم است: گروه اول مربوط به تعدادي از تصمیمات می شود که باید قبل از رخ دادن پدیده ي تصادفی اتخاذ شود. تمام این تصمیم‌ها، تصمیم‌های مرحله ی اول نام دارد و دوره ای که این تصمیم ها در آن اتخاذ می شود دوره ی اول نام می‌گیرد. گروه دوم مربوط به تعدادي از تصمیم‌ها است که بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی اتخاذ می‌شود و تصمیم‌های مرحله‌ی دوم نام می گیرد و به این ترتیب دوره ي مرتبط با آن هم مرحله ی دوم نام گذاری می شود. تصمیم های مرحله اول با بردار x نشان داده می شود در حالی که تصمیم های مرحله دوم با بردار y یا (Ѡ)y و یا حتی با (,xѠ)y نشان داده می شود. مورد اخیر هنگامی به کار می‌رود که فرد بخواهد تاکید کند که تصمیمات مرحله ي دوم متفاوت از تصمیمات مرحله ي اول بوده

و تابعی از نتیجه‌ی رخ دادن پدیده ي تصادفی وتصمیم هاي مرحله ي اول است(برگ70 و لوویاکس71، 1997)
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای بصورت زیر فرموله می شود:
(‏23)
Max Zk =c^T x+E_ε [min⁡〖〖q(Ѡ)〗^T y(Ѡ) 〗]

(‏24)
(‏25)
St.
Ax=b
T(Ѡ) x+w y(Ѡ)=h(Ѡ)
(‏26)
x≥ 0 , y(Ѡ)≥0

در این روابط به ترتیب c^T بردار بازده ی برنامه‌ی مدل، E_ε امید ریاضی، A ماتریس ضریب‌های فنی، x متغیرهای تصمیم مدل، Q( x,ε ) = min{q^T y∣wy=h-Tx. y≥0} ارزش تابع هدف با توجه به مجموع احتمالات ، y مجموعه ی پاسخ در مرحله ی دوم و در نهایت w ماتریس ارجاع است. همان طور که بیان شد میان مرحله ی اول و دوم تمایز ایجاد شده است. تصمیم های مرحله اول به وسیله بردار x نشان داده می شود. در مرحله ی دوم تعدادی از پدیده های تصادفی
ῼ∍ Ѡ حادث می شود. وقتی مقدار Ѡ رخ داد، برای هر مقدار معلوم از Ѡ داده های مرحله ی دوم که شامل (Ѡ)q ، h(Ѡ) و T(Ѡ) است ، آشکار می شود(مک کارل72 و اسپرین73، 1997).
تابع هدف مدل 2-3 شامل جزو قطعی c^T x و هدف انتظاری مرحله ی دوم 〖q(Ѡ)〗^T y(Ѡ) (که بعد از رخ دادن پدیده ی تصادفی Ѡ آشکار می شود)، است. جزو اخیر کمی پیچیده تر است چرا که برای هر Ѡ ارزش (Ѡ)y پاسخ مدل برنامه ریزی ریاضی است .

جمع بندی
در این بخش بعد از ارائه تعاریف پایه شامل عبارات و مفاهیم اساسی زنجیره تأمین و همچنین ریسک‌های موجود در طراحی شبکه‌ی زنجیره تأمین ، به بررسی انواع مقالات منتشره در حوزه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین مرتبط پرداخته شد و خلاصه نتایج آن در جدول (2-1) و(2-2) نشان داده شد. نتایج حاصل از این جداول نشان می دهد که در زمینه مدل‌های کمی ریسک و به ویژه ریسک مالی جریانات نقدی و سرمایه گذاری و مدل‌های چندهدفه برنامه ریزی احتمالی بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی مجال تحقیق در زمینه ریسک مالی زنجیره تأمین را فراهم دیدیم. در ادامه فصل، مدل برنامه ریزی احتمالی بیان شده است که برای طراحی زنجیره تأمین همراه با عدم قطعیت نیاز مبرهنی به آن وجود دارد.

مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین و روش بهینه سازی آن
مقدمه
طراحی یک زنجیره تأمین واقعی با منابع بیشماری از عدم قطعیت فنی و تجاری مواجه میباشد. پس فرض اینکه تمام پارامترها مانند تقاضا، تأمین کنندگان، ضرائب هزینه قطعی اند، غیر واقعی است. در این فصل با مطالعه مدل های ارائه شده در پایان نامه آبانگاه، مقالات ناراهاریستی وهمکارانش وهمچنین آزرون وهمکارانش، مدل احتمالی دومرحله ای چند هدفه ارائه شده و از سناریوسازی برای تخمین پارامترهای احتمالی استفاده شده است. (آبانگاه، 2011: 60، ناراهاریستی، 2008:3158، آزرون وهمکاران، 2008: 135 )
مدل ریاضی احتمالی چند هدفه :
در این بخش، پس از تعریف پارامترهای مدل ریاضی پیشنهادی، به توصیف تابع هدف و محدودیت‌های مدل پرداخته شده است.
پارامترهای مدل ریاضی پیشنهادی
علایم به کار رفته
نماد ریاضی
نمایان گر معدن سنگ ساختمانی هلدینگ
mine_0
نمایان گر کارخانه سنگ بری i ام
f_i
نمایان گر انبار k ام محصول
w_k
نمایانگر هر دوره
T
نمایانگر منطقه توزیع
Z
نمایان گر کارخانه های سنگ بری موجود
I
نمایانگر انبارهای موجود
K
روشهای افزایش ظرفیت معدن
H
روشهای افزایش ظرفیت کارخانه
J
پارامترها
قیمت فروش محصول(سنگ ساختمانی) تولید شده در کارخانه i از انبار kبه منطقه z در دوره tام
P_ikzt
نرخ خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی)
P_et
بهای تمام شده تولید محصول( سنگ ساختمانی) در کارخانه i ام در دوره tام
C_it
ضریب بازگرداندن وام بلندمدت در دوره tام
lt_t
نرخ بهره وام بلندمدت ارزی در دوره tام
R_lt
نرخ بهره اوراق مشارکت(اوراق معمولی)در دوره t ام
R_bt
نرخ بهره وام کوتاه مدت در دوره t ام
R_st
ضریب بازگرداندن وام کوتاه مدت در دوره tام
st_t
ارزش اسمی اوراق مشارکت(اوراق معمولی) در دوره tام
bond_t
هزینه نصب و راه اندازی کارخانه جدید i ام در دوره tام
〖Cb〗_(it )
هزینه نصب و راه اندازی انبار جدید k ام در دوره tام
Cb_( kt)
تقاضای محصول(سنگ ساختمانی)کارخانه i ام در منطقه توزیع zام در دوره tام
D_izt
ظرفیت(ذخیره اقتصادی) معدن سنگ ساختمانی در دوره tام
Cap_minet
ظرفیت بالفعل کارخانه iام در دوره tام
Cap_it
ظرفیت انبار kام در دوره tام
Cap_kt
هزینه افزایش ظرفیت کارخانه i ام به روش j ام در دوره tام
CE_ijt
هزینه به روزرسانی تکنولوژی در کارخانه سنگ بری i ام به روش j ام در دوره t ام
〖cu〗_ijt
کمیت ارسال ماده معدنی از معدن به کارخانه سنگ بری i در دوره tام
RM_(mine,it)
هزینه حمل و نقل محصول از انبار i ام به کارخانه k ام در دوره tام
α_ikt
هزینه حمل و نقل محصول از کارخانه kام به منطقه z ام در دوره t ام
∝_kzt
استهلاک کارخانه سنگ بری iام در دوره tام
depf_(it )
استهلاک انبارk ام در دوره t ام
depw_(kt )
درآمد حاصل ازفروش کارخانه سنگ بری iام در دوره t ام
divest_it
درآمد حاصل از فروش انبار kام در دوره t ام
divest_kt

زمان لازم برای نصب و راه اندازی کارخانه iام با سناریو l ام در دوره t ام
Tilt
ضریب تبدیل ماده معدنی به سنگ ساختمانی در کارخانه سنگ بری iام در دوره t ام
∅_it
مالیات پرداختی در هر دوره
〖TXD〗_t
نرخ بهره
R
مقدار افزایش ظرفیت در نتیجه به روزکردن تکنولوژی به روش j ام
〖lot〗_j
هزینه توسعه ظرفیت معدن به روشh ام در دوره t ام
〖Cmine〗_ht
هزینه مازاد تولید بر فروش برای هر واحد محصول iام در دوره tام
〖Cm〗_it
نرخ ارز با سناریوی l ام در دوره t ام
〖ER〗_lt
متغیرهای تصمیم
ارزش فعلی جریانات نقدی در دوره tام
〖FCF〗_t
کمیت ارسال ماده معدنی از معدن به کارخانه iام در دوره tام
RM_(mine,it)
کمیت عرضه محصول کارخانه iام به انبار k ام واز انبار k ام به منطقهzام در دوره tام
S_ikzt
کمیت ارسال محصول از انبار k ام به منطقهzام در دوره tام
S_kzt
کمیت تولید توسط کارخانه i ام در دوره tام
X_it
کمیت ارسال محصول از کارخانه i به انبار k در دوره t
X_ikt
انبار k باقی بماند یا خیر؟
wd_kt ϵ(0,1)
انبار k به فروش رود یا خیر؟
sw_kt ϵ(0,1)
کارخانه سنگ بری جدید نصب و راه اندازی شود؟
〖Fc〗_it ϵ(0,1)
انبار جدید نصب و راه اندازی شود؟
Wc_it ϵ(0,1)
افزایش ظرفیت کارخانه i ام به روش j ام در دوره t
EY_ijt

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، مدیریت ریسک، عدم قطعیت، شبکه زنجیره Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حقوق صاحبان سهام، ریسک مالی، صاحبان سهام، انتشار سهام