منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، مدیریت ریسک، عدم قطعیت، شبکه زنجیره

دانلود پایان نامه ارشد

ن می‌شوند. مدیریت ریسک زنجیره تأمین براي شناسایی و مقابله با این عدم قطعیت‌ها ضروري است. تعریف زیر براي مدیریت ریسک زنجیره تأمین ارائه شده است:
مدیریت ریسک زنجیره تأمین، هماهنگ سازي اجزاء زنجیره تأمین در به کار بردن ابزارهاي مدیریت ریسک، مقابله با ریسک‌ها وعدم قطعیت‌های ایجاد شده توسط فعالیت‌های مربوط به لجستیک یا
منابع می‌باشد(بریندلی16، 2004: 15).
ریسک‌های زنجیره تأمین
شبکه زنجیره تأمین در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارد، که بعضی از این ریسک‌ها، اختلال در تأمین، تاخیر در تأمین، نوسانات تقاضا، نوسانات قیمت ونوسانات نرخ مبادلات می‌باشد. همچنین برخی گرایشات تجاري ازجمله افزایش برون‌سپاری، فعالیت‌های ساخت و تحقیق و توسعه ي محصول به
تأمین کنندگان، تمایل شرکت‌ها براي کاهش تعداد تأمین کنندگان، جهانی شدن زنجیره هاي تأمین، کاهش ذخیره سازهاي میانی، موجودي و زمان تدارك، زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش داده شده، در هم پیچیده شدن و یکپارچگی فرآیندها میان شرکت‌ها، افزایش تقاضا براي تحویل به موقع در
بازه های زمانی کوتاهتر و زمان تدارك کوتاه‌تر و در نهایت کوتاه شدن چرخه عمر محصولات موجب افزایش آسیب پذیري و در معرض ریسک قرار گرفتن زنجیره تأمین می‌شود(نرمن17، 2004: 434).
روش‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین:
طراحی مناسب شبکه نقش مهمی در کاهش ریسک زنجیره تأمین دارد. براي مثال وجود چندین تأمین کننده ریسک قطع(پارگی) زنجیره را کاهش می‌دهد. به طور مشابه انعطاف پذیري در ظرفیت، ریسک‌های جهانی عرضه و تقاضا، قیمت و نوسانات میزان مبادلات را کاهش می‌دهد. بنابراین طراحی مناسب شبکه و اتخاذ استراتژي کاهشی مناسب در داخل شبکه زنجیره تأمین، قدرت زنجیره تأمین را در برابر ریسک‌های احتمالی بهبود می‌دهد. البته هر استراتژي کاهشی، هزینه نیز خواهد داشت و حتی ممکن است باعث ایجاد ریسک‌های دیگري شود. براي مثال افزایش موجودي، ریسک دیرکرد را کاهش میدهد. اما ریسک کهنگی و از مدافتادن را به دنبال خواهد داشت. داشتن چندین تأمین کننده ریسک قطع را کاهش می‌دهد ولی هزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین انتخاب استراتژي کاهشی مناسب و طراحی صحیح شبکه زنجیره تأمین براي مقابله با ریسک‌های زنجیره تأمین، که تعادلی میان کاهش ریسک و هزینه‌ها باشد، ضروری است. (چپرا و میندل، 2007)
پیشینه تحقیق
از ویژگی‌های اساسی زنجیره تأمین، مسائل مالی است که محققین بسیاری در مطالعات خود به این موضوع توجه کردند. ویژگی‌هایی همچون نرخ بهره و مالیات، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و دیگر معیارهای مالی که می‌تواند در مدل وارد شود و همچنین یکی از علل ایجاد ریسک مالی است. در این بخش، به دسته بندی مقالات زنجیره تأمین از دو جنبه پرداخته می‌شود. در ابتدا به مرور مقالات
بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی می‌پردازیم و سپس مقالات مدیریت ریسک زنجیره تأمین را مرور خواهیم کرد.
مقالات مرتبط با بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی:
سوسا18و همکارانش در 2008 با الهام از زنجیره تأمین مواد شیمیایی کشاورزی واقعی، به طراحی مجدد زنجیره تأمین دوهدفه ی دومرحله ای با استفاده از یک مدل عدد صحیح مختلط پرداختند. در مرحله اول به طراحی شبکه زنجیره تأمین جهانی و بهینه سازی تولید و توزیع آن در یک دوره زمانی یکساله و انتخاب یک سیستم سرمایه گذاری بلند مدت پرداختند. خروجی تصمیمات سرمایه گذاری مرحله اول، ورودی مدل عملیاتی مرحله دوم می‌باشد که تولید دقیق و برنامه های توزیع و ارزیابی سطح خدمات مشتری از آن منتج می‌شود. (سوسا و همکاران، 2008: 2643-2663)
تسیاکیس19 وپاپجرجیس20 در سال 2008 به بهینه سازی تولید و توزیع زنجیره تأمین پرداختند. آنان از یک مدل عدد صحیح مختلط استفاده کردند و در آن محدودیت‌های عملیاتی نظیر کیفیت، تولید ومحدودیت های مالی شامل هزینه های تولید، هزینه های حمل و نقل را وارد کردند. آن‌ها در مدلشان، برون سپاری تولید را یک تصمیم کسب وکار دانستند. ( تسیاکیس وپاپجرجیس، 2008: 468-483)
فیریو 21و واسیک22 در سال 2008 شبکه های زنجیره تأمین شیمیایی را برای کاهش هزینه طراحی مجدد جریان مواد از تولید کننده به مشتری ایجاد کردند. آن‌ها یک مدل عدد صحیح مختلط را جهت بهینه سازی شبکه زنجیره تأمین چند محصولی برای مکان یابی محصولات، مشتری و مراکز توزیع ارائه دادند. (فیریو و واسیک، 2008: 2481-2534)
ناراهاریستی23 و همکارانش در سال 2008 به طراحی مدلی ریاضی از نوع عدد صحیح مختلط پرداختند که با مدیریت بهینه دارایی‌ها و بودجه بندی سرمایه به دنبال افزایش ثروت سهامداران خود بود. مدیریت دارایی شامل چندین نوع تصمیم کسب وکار میگردد. از قبیل طراحی مجدد زنجیره تأمین و بودجه بندی سرمایه. طراحی مجدد زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی در مدیریت مکان، زمان بندی و مقدار تغییرات ظرفیت در دارایی‌های فیزیکی مانند تسهیلات/موجودی/تولیدو توزیع می‌باشد و بودجهبندی سرمایه شامل تخصیص داراییهای مالی مانند سرمایه گذاری در داراییهای فیزیکی گوناگون است. برخی از تصمیمات بودجهبندی مهم، تخصیص سرمایه به تدارک مواد، تولید محصول، سرمایه گذاری در تسهیلات جدید و غیره می‌باشند. (ناراهاریستی و همکاران، 2009: 3153-3169)
ال-کاهاتنی24 و همکارانش در سال 2008 یک مدل دو مرحله ای عدد صحیح مختلط غیرخطی جهت طراحی و بهینه سازی شبکه ای از فرآیندهای پتروشیمی تحت عدم قطعیت را ارائه دادند و نشان دادند که شبکه های پتروشیمی نهایی حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات در تقاضای محصول و بازده دارند(ال-کاهاتنی و همکاران، 2008: 3912-3919)
لانیز25 و کوپانس26 در سال 2009 یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط را به منظور دستیابی به NPV بهینه ارائه دادند که در آن یک چارچوب انعطاف پذیر در مقایسه با روش‌های سفت و سخت سنتی لحاظ شده بود. (لانیزوکوپانس، 2009: 1736-1753)
داس 27و سینگاپتا 28در سال 2009 یک مدل زنجیره تأمین یکپارچه برای برنامه ریزی همزمان استراتژیک و عملیاتی یک واحد کسب وکار استراتژیک(SBU) در یک زنجیره عرضه جهانی تحت تأثیر مقررات دولتی ارائه دادند. این مدل شامل تأثیر تغییرات در هزینه ورودی محصول مورد انتظار و نرخ ارز می‌باشد. (داس و سینگاپتا، 2009: 432-419)

لانگینیدیس29 و جورجیادیس30 در سال 2011 یک مدل عدد صحیح مختلط را برای حل مشکل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از طریق نسبت‌های مالی با عدم قطعیت تقاضا ارائه نمودند و آن را از طریق سناریوسازی حل نمودند. آن‌ها کاربرد مدل را با تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مالی نشان دادند. (لانگینیدیس وجورجیادیس، 2011: 262-276)
دال-مس31 و همکارانش در سال 2011 یک مدل عدد صحیح مختلط برای تصمیم گیران و سرمایه گذاران بالقوه جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی و ریسک در سرمایه گذاری کل زنجیره تأمین اتانول را ارائه دادند. آن‌ها در مدلشان یک دوره ده ساله تحت عدم قطعیت در هزینه های تولیدوقیمت فروش محصول را در نظر گرفتند و تلاش کردند با مکان یابی، حمل‌ونقل و ظرفیت کارخانه تولید اتانول، ریسک مالی سرمایه گذاران را کاهش دهند. (دال ومس و همکاران، 2011: 2359-2371)
آبانگاه در سال 2011 به طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت دارائیها در زنجیره عرضه یکپارچه پرداخته است. در نظر گرفتن محدوديت توازن جريان نقدينگي، نحوه تامين منابع مالي، ماهيت چند مرحله اي سيستم توليد، تاثير زمان انتظار خريد و نصب ماشين آلات، احداث و راهاندازی واحد تولید و انبار جدید، توقف واحد تولید، فروش واحد تولید و انبار، به روز رسانی خط تولید و غیره ازجمله ویژگی‌های اصلي مدل طراحی زنجیر تأمین می‌باشد. (ابانگاه، 2011)
لویی32 و همکارانش در سال 2013 یک مدل عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تأمین جهانی ارائه دادند. آن‌ها معیارهای مختلفی مانند تولید، توزیع و ظرفیت برنامه ریزی با توجه به هزینه و سطح خدمات مشتری را همزمان در برنامه ریزی زنجیره تأمین جهانی لحاظ کردند و مدل خود را با یک مثال عددی مورد بررسی قرار دادند. )لویی و همکارانش، 2013:( 369-382

مقایسه مقالات بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی
مقالات بررسي شده، به صورت خلاصه و يكجا در جدول2-1 ارائه شده است.
جدول ‏21: مقالات بررسی شده در زمینه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی بین سال‌های 2008 تا 2013

نویسندگان

سال
مشخصه زنجیره تأمین

MILP

قطعی/احتمالی

چند مرحله ای

چند دوره ای
چند محصولی
چند کارخانه ای
ریسک مالی

سوسا و همکاران
2008
*
*
*

*
قطعی

تسیاکیس وپاپجرجیس
2008

*
*

*
قطعی

فیریو و واسیک
2008

*
*

*
احتمالی

ناراهاریستی و همکارانش

2008
*
*
*

*
قطعی

ال-کاهاتنی و همکارانش

2008

*

*
احتمالی
*
لانیز و کوپانس

2009
*
*
*

*
قطعی

داس و سینگاپتا
2009
*
*
*

*
احتمالی

لانگینیدیس و جورجیادیس
2011
*
*
*

*
احتمالی
*
دال-مس و همکاران
2011
*
*
*

*
احتمالی
*
ابانگاه
2011
*

*

*
قطعی

لویی و همکاران
2013
*
*
*

*
قطعی

مدل پیشنهادی
2013
*

*
*
*
احتمالی
*
مرور مقالات مدیریت ریسک زنجیره تأمین
وو33 و اولسون 34در سال 2008 سه مدل ارزیابی ریسک زنجیره تأمین شامل برنامه ریزي محدود شده احتمالی، تحلیل پوششی داده‌ها وبرنامه ریزي چندهدفه را ارائه نموده ونتایج حاصل از آن‌ها را مورد بررسی و مقایسه قراردادند. (وو و اولسون، 646:2008-655)
آزرون و همکاران در سال 2008 برنامه ریزی احتمالی چندهدفه برای طراحی زنجیره ی تأمین شامل مراکز تولید و توزیع تحت شرایط عدم قطعیت توسعه دادند. آن‌ها تقاضا، تأمین کنندگان، هزینه های پردازش، حمل و نقل، کمبود و توسعه محصول را به عنوان پارامترهای احتمالی در نظر گرفتند. تابع هدف مسأله کمینه کردن هزینه های زنجیره است که برای بدست آوردن جواب، دو تابع هدف دیگر به مدل افزوده می‌شود که عبارتند از : کمینه کردن واریانس کل هزینه که در تابع هدف اول تعریف شده و نیز کمینه کردن ریسک مالی که به معنی احتمال مواجه یک جواب با کمبود یک بودجه معین است. ایده ی تأمین کنندگان نامطمئن و توسعه ظرفیت پس از تحقق پارامترهای احتمالی نیز در مدل وارد شده است. همچنین محققان برای تصمیم گیری در مورد پیکربندی شبکه لجستیک و حصول جوابهای غیر مسلط از رویکرد دستیابی به هدف استفاده کردند. (آزرون و همکاران، 2008)
شونهر 35و همکاران در سال 2008 روشی براي منبع یابی با توجه به ریسک‌های زنجیره تأمین ارائه نمودند. آن‌ها از طریق بحث و گفتگو 17 عامل ریسک زنجیره تأمین را شناسایی نموده و به گروه‌های اصلی و زیرگروه‌هایی تقسیم کردند. سپس از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی براي تعیین وزن و اهمیت هر یک از این عامل‌ها و مشخص کردن بهترین گزینه از میان گزینه هاي موجود براي یافتن تأمین کننده جدید با در نظر گرفتن عامل‌های شناسایی شده، استفاده نمودند. (شونهر وهمکارانش، 2008:
111-100)
میکلی 36و همکارانش، در سال 2008 نشان دادند که ریسک تأمین کنندگان را می‌توان از طریق رویکردها و استراتژيهاي کاهشی ارائه شده براي مدیریت ریسک تأمین ونیز هنگام انتخاب تأمین کننده مدیریت نمود(میکلی وهمکارانش، 2008: 846-866)
لواری 37در سال 2008 با استفاده از تکنیک‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روشی براي انتخاب تأمین کنندگان با در نظر گرفتن ریسک مربوط به تأمین کنندگان و ریسک مرتبط با حوادث طبیعی و انسانی و ریسک حمل و نقل اجناس از محل تأمین کننده تا کارخانه و غیره ارائه نموده است. (لواری، 2008: 535-542)
کال38 و کلاس39 در سال 2008 به بررسی ریسک تأمین پرداختند و با استفاده از شبیه سازی محیط دریافتند که گاهی اوقات افزایش موجودی در سطوح ابتدایی زنجیره تأمین، ریسک تأمین کنندگان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، مدیریت ریسک، عدم قطعیت، مکان یابی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، مدیریت ریسک، تأمین کننده، عدم قطعیت