منابع پایان نامه با موضوع ريزي، شهري، فرايند

دانلود پایان نامه ارشد

، گامي هر چند ناچيز در توسعه مرزهاي دانش برنامه ريزي شهري در ايران برداشته شود و ضمن تبيين موضوع و جنبه هاي نظري مرتبط، در شناسايي تاثيرات جهاني شدن بر فضاهاي شهري تلاش گردد. اساسا بايد توجه داشت که اين مطالعه تلاشي است براي جلب توجه به نقشي که برنامه ريزي شهري مي تواند در تقويت سطح رقابت پذيري شهرها در عصر جهاني شدن ايفا کند. چنين نقشي نه تنها براي شهرهاي جهاني، که براي ساير شهرهاي دور مانده از منزلت شهر جهاني نيز مي تواند مطرح باشد.

1-2- روند عمومي شهرسازي
1-1-2- اهداف برنامه ريزي شهري و منطقه اي
تاريخ برنامه ريزي در جامعه صنعتي در نگاه اول ممکن است تلاشي براي بهبود چارچوب فضايي يک جامعه مطابق با تغيير نيازها و خواست ها به نظر برسد. اما تداوم آن به چيزي بيشتر از تلاش هاي مکرر براي رفع مشکلات دريافت شده بود. سه تغيير مهم برنامه ريزي در اروپا عبارتند از:
در دهه اول قرن ما، تفسير جديد و قانع کننده برنامه ريزي توسط پاتريک ابرکرامبي در اواخر سي سالگي اش ارائه شد: ” برنامه ريزي شهري در نتيجه مطالعات دقيق مکان و روابط خارجي آن، در جستجوي يک دست هدايت گر با گرايش به ارزش گذاري طبيعي است. نتيجه چيزي بيش از يک مهندسي ماهر يا بهداشت رضايت بخش يا اقتصاد موفق است، برنامه ريزي بايد يک سازمان اجتماعي و يک کار هنري باشد.”
در حدود سال 1960، مفهوم جديدي از برنامه ريزي کل نگر(جامع) در پاسخ به نبود ارزش گذاري طبيعي ايجاد شد: برنامه ريزي فضايي به عنوان بخش متقاطع با سياست اجتماعي برنامه ريزي کل نگر
در دهه هفتاد دورنماي کاهش منابع و “محدوديت هاي رشد” اعتماد به نفس برنامه ريزان را در ” آينده در اختيار ماست” از بين بردند. نتيجه دور شدن از جاه طلبي هاي اوليه براي کل نگري بود: انعطاف پذيري، گامهاي کوچک، قابليت بازگشت و رهيافت هاي دقيق به عنوان عناصر کليدي شناخته شدند.

-2-1-2گسترش و تغيير نيازها در برنامه ريزي
* در اواسط 1970 تقريبا تمام کشورها کاهشي را در نرخ تولد، بيکاري و جمعيت سالخورده تجربه کردند. برنامه ريزي بين سالهاي 1980 و 1985 دوباره مورد تفکر و طراحي قرار گرفت يا قانون جديدي بر آن اعمال شد.
در همان زمان بحث هاي باززنده سازي شهري و سرمايه گذاري براي مشاغل جديد مطرح شدند.
* کشورها اشکال مختلفي از قطبي شدن را تجربه کردند.
* محدوديت سياست هاي شهري براي جهت دهي به اين تغييرات شهري فقط مورد قدرداني قرار مي گيرد.
* در نتيجه، تاکيد برنامه ريزي از جهت دهي طبيعي وقايع به کمک به جوامع، تنظيم تغييرات اقتصادي و اجتماعي در مورد تجارت بين المللي، خدمات اطلاعاتي و جستجو براي مکان هاي زندگي با کيفيت بالا تغيير کرده است.
* نقش برنامه ريز از کارشناسي که برنامه را پيش نويسي مي کند، به مشاوري که انتخاب هاي سياسي را در نحوه استفاده از زمين روشن مي کند، تضادها را پيش بيني کرده و فرصت ها را شناسايي ميکند، تغيير يافت.
* محصول برنامه ريزي اکنون بيشتر ناشي از راهبرد فضايي است.

مهم ترين تغييرات در رهيافت برنامه ريزي شهري از سال 1967

جدول شماره 1: مهم ترين تغييرات در رهيافت برنامه ريزي از سال 1967
از
به
باغ شهر2
شهر دروني3
گسترش توسعه هاي جديد
حفاظت و نوسازي
مفهوم ساده برنامه ريزي به عنوان معماري در مقياس بزرگ
درک شهر به عنوان يک سيستم اقتصادي و اجتماعي
ايجاد و کنترل تمام محيط
پذيرش تنوع و اتفاق خوشايند
برنامه ريزي کل نگر(جامع) نهايي4
برنامه سياسي انعطاف پذير5
برنامه ريزي از بالا به پايين
تشويق ابتکارات خود ياور6
محصول برنامه ريزي مطابق با قواعد طراحي
فرايند برنامه ريزي به عنوان نتيجه مشارکت
جدايي کاربري ها به دلايل بهداشتي
اختلاط کاربري ها براي تنوع اجتماعي
تکيه بر کامپيوتر و مدلهاي آماري
عدم اطمينان به برنامه ريزي بر مبناي مدل
روش هاي اماري
دغدغه هاي کيفي
برنامه ريز به عنوان تنها فرد درگير در برنامه ريزي
استفاده از ديدگاهها و محصولات طيف وسيعي از افراد
فن آوري صنعتي
فن اوري الکترونيکي
انرژي ارزان
انرژي هزينه بر
سيستم مرکزي
تمرکز زدايي
شهرداري ارائه دهنده خدمات
شهرداري به عنوان کارآفرين شهري
حکومت شهري
بازاريابي شهري: سرمايه گذاري در موفقيت
ماخذ: گزارش هزاره ISoCaRP

3-1-2- نياز به برنامه ريزي
سيستم ها و مفاهيم جديد برنامه ريزي
ما در عصر تغييرات زندگي مي کنيم. از آن جايي که مشکلات و شرايط برنامه ريزي ثابت نمي مانند، يافتن راههاي جديدي براي به چالش کشيدن نيازها و خواست هاي برنامه ريزي فراتر از مفاهيم مرسوم برنامه ريزي، الزامي است.

رابطه بين برنامه ريزي کالبدي و اقتصادي
* ادغام کردن برنامه ريزي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي در تمامي سطوح
* اصلاح سيستم تصميم گيري و عمل، با اجازه به مشارکت شهروندان
* تامين امنيت ادامه فرايند برنامه ريزي و بدست آوردن انسجامي در تمامي مراحل فرايند
* و نهايتا هماهنگ سازي تحصيل و توانايي

برنامه ريزي براي يک آينده نامعلوم
در جهان امروز که توسط پيشرفت فن آوري و جهاني شدن احاطه شده، شکاف بين کشور ها و جوامع گوناگون در برخورد با کيفيت زندگي، همواره در حال رشد است. مسئله چگونگي حل اين مشکل و انتخاب برنامه اي براي حل اين مشکل در آينده است7.

4-1-2- مهم ترين موضوعات فرايند برنامه ريزي
اين مرحله از پيشرفت و برنامه ريزي به وسيله پيچيدگي موضوعات، عدم قطعيت و تغييرات سريع مشخص شده است. بعد از يک سقوط در برنامه ريزي و تحقيقات در سال 1980، يک تجديد حيات سريع در سال 1990 شناسايي مي شود. برخي از گرايشات کليدي عبارتند از:

* اثرات جهاني شدن، ادغام اقتصاد و رقابت
* تلاش براي مبارزه با نابرابري هاي اجتماعي، بيکاري و همساز کردن مهاجرت
* جستجو براي حکومت شهري مشارکتي و همکاري، با تاکيد بر مشارکت هاي جديد
* تاکيد بر تمرکز زدايي، انتقال و پشتيباني براي دولت هاي محلي
* تلاش مستمر براي ريشه کن کردن فقر

فرايند جهاني شدن
فرايند جهاني شدن و باز شدن اقتصاد، جهان را گرد هم آورده است.شهرهاي سراسر جهان به سرعت در حال تبديل شدن به بخشي از سيستم جهاني ، بيشتر و بيشتر، با تکيه بر روي سرمايه گذاري خارجي اند.خصوصي سازي از سوي ديگر شخصيت شهرها که به صورت غالب در حال حاضر توسط بازي نيروهاي بازار تعيين شده اند، را تغيير داده است.شهرها در حال حاضر در رقابت با يکديگر در سطح جهاني و محلي براي جذب سهم بيشتري از سرمايه گذاري هاي خصوصي هستند .روش هاي سنتي برنامه ريزي، که با توجه به برنامه ريزي به عنوان يک فرايند فني حرفه اي که از طريق آن تعيين “منافع عمومي” بهينه سازي شده است، ديگر معتبر نيست.اتکاي بيش از حد بر اصول بازار و منافع خصوصي به سوداگران بازار املاک و مستغلات اجازه داده است نقش حياتي در تخصيص استفاده از زمين و در تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري بازي کنند8.

5-1-2- همکاري و مشارکت در فرايند برنامه ريزي
همکاران و بازيگران اصلي در فرايند برنامه ريزي
اصطلاح “شريک” به خوبي مي تواند توسط “بازيگر” بلکه “قهرمانان” جايگزين شود. “همکاران” به کساني گفته مي شود که اهداف، منافع و تمايلات مشابه دارند. اين بازيگران، که طبقه بنديشان مبهم است، به همان اندازه نيز مي تواند به عنوان تمام اين نيروها، که تاثيري در نتيجه نهايي روند اجرا دارند تعريف شوند.

مشارکت در برنامه ريزي
مشارکت به عنوان “قدرت” معرفي شده است : قدرت منفعت عمومي، قدرت حرفه اي، قدرت سياسي، همراه با سياستمداراني که همواره با بخش قدرتمند لحظات مواجه اند. هدف اصلي سازماندهي تمام همکاري ها بايد توليد اعتماد به نفس ميان بازيگران و همکاران باشد.
مشارکت در برنامه ريزي و توسعه به معناي همکاري بين شرکايي که داراي منافع متفاوت اند، اما مايل به همکاري در يک پروژه مشترک به صورت عادلانه هستند9.

شهر و بحران هاي شهري
شهر در هسته توجه برنامه ريزان قرار دارد. اين پديده به مدت 35 سال هدف بسياري از مطالعات و مناظراتي که درگير ساختار، کاربرد زمين، و يا کارکرد شهري بودند، يا بصورت عمومي تر درگير مشکلات حل نشدني شهرهاي بزرگ بوده اند، بوده است.
امروزه شهرها در بحران قرار دارند و برنامه ريزي شهري، با بيشترين ميزان نظمي که براي مدلسازي شهر و توسعه ان بکار مي برد، بصورت جدي با برنامه ريزانش، مفاهيم آن ها، روش ها، چشم انداز و حتي وجودشان، مورد سوال است.

6-1-2- برنامه ريزي براي آينده
* برنامه ريزي براي آينده – از دانش تا عمل
* عمل برنامه ريزي – تحقيق برنامه ريزي – تحصيل برنامه ريزي
* تحرک و فن آوري اجتماعات – چالش هايي براي برنامه ريزي شهري و منطقه اي
* برنامه ريزي و مديريت محدوده هاي ساحلي
* آب و زمين – برنامه ريزي يکپارچه براي يک آينده پايدار10

2-2- جهاني شدن
بررسي تاثيرات جهاني شدن بر شهرها و پاسخ شهرها به فشارهاي ناشي از جهاني شدن، موضوع مطالعات گوناگوني در طول دهه ها به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي، روابط پيچيدهاي با جهاني شدن داشته اند. مطالعات درباره اين روابط در حال شکل دادن به يک چارچوب نظري جديد در مطالعات شهري است که نظريه شهر جهاني خوانده مي شود. در مطالعات شهري، اين نظريه جديد با پرسش هايي در رابطه با تاثيرات جهاني شدن بر شهرها و نحوه پاسخ گويي شهرها به جهاني شدن آغاز مي شود و با تدوين فرايندهايي راهنما براي هدايت شهرها به سمت جهاني شدن پايان مي يابد. نظريه شهر جهاني دربرگيرنده محورهاي مطالعاتي ديگري، نظير شناخت تاثيرات جهاني شدن در رابطه با ماهيت جديد شهرهاي معاصر، تعيين معيارهايي براي شناخت شهرهاي جهاني، بررسي خصوصيات اين شهرها، رتبه بندي شهرهاي جهاني و بررسي روابط بين شهرها و شبکه هاي شهري جهاني است. (پور احمد1390: 29)
نظريه شهر جهاني متشکل از مباحث و فرضياتي براي تبيين روابط بين جهاني شدن و شهر و نحوه مواجهه شهرها با جهاني شدن در دهه هاي اخير است. در اين نظريه، شناخت شهرهايي که بيشترين پيوند را با جهاني شدن دارند و همچنين معيارهاي تعيين سطح اين پيوستگي، از اهميت کانوني برخوردار است. اين نظريه همچنين تبيين کننده رويکردهاي جديد شهرها براي حفظ حيات و اهميت خود در دوران جهاني شدن است؛ دوراني که امکان پراکندگي فعاليت ها در سراسر جهان موجب تحول مفهوم مکان و جغرافيا شد. رتبه بندي شهرها بر اساس ميزان جهاني بودن آنها و نقش هايي که براي تاثير گذاري بر اوضاع مختلف جوامع در سراسر جهان ايفا مي کند، بخش ديگري از نظريه شهر جهاني را تشکيل مي دهد.
شناخت و تبيين اين نظريه مستلزم شناخت ماهيت و فرايندهاي جهاني شدن و تاثيرات آن بر شهرهاي معاصر از يک سو و شکل دادن به فرايندهايي براي ارتقاي سطح عملکردي شهرها در نظام فعاليت هاي جهاني از سوي ديگر است.(پور احمد1390: 29)

1-2-2- تاريخچه جهاني شدن
به گفته پل لادسين: دنيا کوچک است و جهاني شدن آن را حتي در رويارويي با بحران ها و اغتشاشات کوچک کرده است(لادسين، 2006،1).
گروهي معتقدند که اصطلاح جهاني شدن به دو کتابي باز ميگردد که در سال 1970 منتشر شد. کتاب اول تاليف مارشال مک لوهان، با عنوان جنگ و صلح در دهکده جهاني و کتاب دوم نوشته برژنسکي است. مباحث کتاب اول بر نقش تحولات و وسايل ارتباطي در تبديل شدن جهان به دهکده ي واحد جهاني متمرکز بود. مک لوهان در اين کتاب، جهان را به سه دوره تقسيم کرده است:
تمدن شفاهي يا کهکشان شفاهي؛
تمدن مکتوب يا کهکشان گوتنبرگ که با اختراع چاپ آغاز شد؛
تمدن الکترونيک يا کهکشان مارکني که با اختراع خط توسط مارکني شروع شد. (ايران زاده، 1380،25).

2-2-2- مفهوم جهاني شدن
محققان از منظرهاي گوناگوني درباره جهاني شدن بحث مي کنند که موجب تنوع تعاريف و توصيفات درباره اين پديده مي شود. از نظر “آنتوني گيدنز” جهاني شدن موجب پيوند مکان هاي دور از هم و تاثيرگذاري حوادث و رويدادهاي سراسر جهان بر يکديگر مي شود (Perry & Maverer,2003:334). رونالد رابستون نيز جهاني شدن را در هم فشرده شدن جهان و تراکم آگاهي ها نسبت به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع طرح جامع تهران، محل سکونت، عدم تمرکز Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اقتصاد اطلاعات، تنوع مبادلات، عصر اطلاعات