منابع پایان نامه با موضوع روانشناسی، انطباق محتوای کتاب، دانش‌آموزان دختر، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ن وضع موجود و وضع مطلوب تعریف کرده است؛ از نظر وی نیاز در زمینه آموزش و یادگیری، بر حسب ویژگی ها، توانایی ها و یا نگرش هایی تعریف می شود که لازم است یادگیرنده و یا گروهی از یادگیرندگان از آن برخورداری باشد؛ ولی در حال حاضر فاقد آن هستند. براساس این تعریف، از اقدامات اصلی در تعیین نیازها، مشخص ساختن وضعیت فعلی یادگیرنده و یادگیرندگان مورد نظر است زیرا « برنامه های درسی » چنان طراحی می شوند که به یادگیری افراد می انجامد از آن جایی که سابقه یا پیشینه ی یادگیرندگان متفاوت است تشخیص خلا ها، نقایص و تفاوت ها در این زمینه حائز اهمیت است ( میرزابیگی، 1387 ).
یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار آموزش و پرورش است کتاب های درسی است که می توان به وسیله آن روحیه پژوهش، نقادی و خلاقیت را در دانش آموزان ایجاد کرد. شواهد و تجربیات نشان می دهد که در کشور ایران، طراحی و تدوین برنامه های درسی از روش سنتی، موضوع مدار و کتاب تبعیت می کند و کمتر به فرایند یاددهی – یادگیری توجه می کنند و بیشتر به محتوی تالیفی و انتقال معلومات توجه دارند. به بیان دیگر نگاه کارشناسان و مولفان کتاب های درسی به برنامه درسی پیش از آن که نگاهی فرایند مدار و رشد مدار و پویا باشد، نگاهی بدون تحرک، موضوع مدار و پایبند به انتقال معلومات است ( چایچی، 1382 ).
در فرایند برنامه ریزی درسی، عنصر هدف نقش بسیار اساسی و جهت دهنده به همه ی فعالیت های تربیتی و آموزشی دارد و پس از آن، عنصر محتوا به عنوان عنصر اساسی و هسته ی مرکزی برنامه های تعلیم و تربیتی همواره مورد توجه فلاسفه، عالمان و مربیان تعلیم و تربیت بوده است. این توجه ناشی از این حقیقت است که هر اندازه اهداف تعلیم و تریت جامع باشد و همه ی نیازهای فراگیران و جامعه را دربرگیرد، بدون داشتن محتوایی مناسب، امکان تحقق این اهداف وجود نخواهد داشت ( میرلوحی و همکاران، 1386 ).
بنابراین در انتخاب محتوا باید به معیارهای اهمیت، سودمندی، اعتبار، امکان پذیری، قابلیت یادگیری، نیاز به علایق دانش آموزان، انعطاف پذیری، توجه به ساختار دانش، خودکفایی و پایه بودن برای یادگیری مستمر و آموزش های بعدی توجه شود و نیز به ارتباط با زندگی و تجربیات روزمره و مسائل روز، ایجاد فرصت برای فعالیت و مهارت های چندگانه، تناسب با نیازها و موضوعات مهم جامعه، تناسب با پیشرفت های علمی و فن آوری و کمک به رشد همه جانبه فرد به عنوان معیارهای مهم در انتخاب محتوا دقت کافی مبذول داشت ( موریسون2، 1993 ).
با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که در مورد نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان و کتب درسی تحقیقی صورت نگرفته یا تحقیقات بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته است. لذا، با توجه به علاقه پژوهشگر و اهمیت کتب درسی به ویژه در دوره متوسطه و اهمیت روز افزون آموزش روان شناسی و تاثیر انکار ناپذیر آن در رشد روانی، جسمی و عاطفی دانش آموزان دراین پژوهش به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا محتوی کتاب روان شناسی توانسته است پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان سال سوم متوسطه باشد. که در این راستا به برخی از نیازهای دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد از قبیل نیازهای دینی و اخلاقی، روان شناختی، زیستی،آموزشی و تربیتی، مهارتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره خواهد شد.

1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- اهداف کلّی
1-3-1-1- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی دانش آموزان شهرستان شهرکرد از دیدگاه دبیران در سال1391.
1-3-1-2- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای معنوی دانش آموزان شهرستان شهرکرد از دیدگاه دبیران در سال1391.
1-3-1-3- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی دانش آموزان شهرستان شهرکرد در سال 1391.
1-3-1-4- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای معنوی دانش آموزان شهرستان شهرکرد در سال1391.
1-3-2- اهداف جزئی
1-3-2-1- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی و دینی دانش آموزان.
1-3-2-2- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی دانش آموزان.
1-3-2-3- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی دانش آموزان.
1-3-2-4- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی دانش آموزان.
1-3-2-5- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت دانش آموزان.
1-3-2-6- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی دانش آموزان.
1-3-2-7- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی دانش آموزان.
1-3-2-8- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان.
1-3-2-9- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی- دینی.
1-3-2-10- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی.
1-3-2-11- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی.
1-3-2-12- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی.
1-3-2-13- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت.
1-3-2-14- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی.
1-3-2-15- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی.
1-3-2-16- بررسی تفاوت ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی و تربیتی.
1-3-2-17- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی – دینی.
1-3-2-18- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی.
1-3-2-19- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی.
1-3-2-20- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی.
1-3-2-21- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی.
1-3-2-22- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت.
1-3-2-23- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی.
1-3-2-24- بررسی تفاوت ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی- تربیتی.

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
می دانیم که دوره نوجواني و جواني يكي از مراحل كمال انسان است و امكانات وجودي براي كسب صفات الهی كه در خلقت آدمي مقرر شده در اين دوره آماده مي شود و فراگيرندگان امروز، شهروندان فرداي جامعه محسوب مي شوند كه بايد در ابعاد متفاوت رشد يابند و مهارت هاي لازم را كسب كنند. انسان هاي تك بعدي حاصل تربيت هاي يك بعدي هستند و انسان هاي جامع از طريق محتواي جامع تربيت مي شوند، بنابراین محتوايي با اهميت است كه به ابعاد اساسي يادگيرنده توجه كند و آموزش آن گرايش هاي فطري فرد را پرورش دهد. اگر محتوا جنبه عقلي را رشد دهد ولي از رشد بعد معنوي و عبادي غفلت شود يا بعد اجتماعي را پرورش دهد ولي از بعد عاطفي غفلت كند محتواي مناسبي نيست.
از طرفی می دانیم کتاب درسی به عنوان یکی از رایج ترین وسایل یادگیری است ( مشایخ، 1388 ). که مورد استفاده دانش آموزان و معلمین می باشد و نقش مهمی در آماده کردن دانش آموزان برای زندگی دارد، با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش کشور نظامی متمرکز است و تمام برنامه ها و محتوای کتاب های درسی، توجه کافی مبذول داشت ( نژاداحدی انزلی، 1384 ).
کارایی و مناسب بودن کتاب های درسی یکی از شاخص های مهم مطلوبیت نظام آموزشی و ناکارآمدی و شکل بودن آن مساوی با ضعف نظام آموزشی است. از این جهت توجه به کتاب های درسی و رعایت اصول علمی در تدوین آن ها و توجه به نیازهای آموزشی در تالیف کتاب های درسی از چنان حساسیتی برخوردار است که وقت بسیاری از کارشناسان، برنامه ریزان، مولفان کتاب درسی و معلمان یا دبیران را به خود مشغول داشته، به گونه ای که هر ساله هزینه های زیادی صرف تغییر و اصلاح کتاب های درسی می شود ( ملکی، 1386 ).
محتوای کتاب های درسی باید هماهنگ با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور توسعه یابد و اهداف، رسالت ها و برنامه ریزی خود را متناسب با نیازهای فراگیران، جامعه، تحولات جهانی ارتقا بخشد. برای این مهم ضرورت دارد از کم و کیف فعالیت ها شناخت حاصل نمود.
در بيان معيارهاي انتخاب محتوا به معيارهايي چون تناسب محتوا با توانايي هاي ذهني، تجربيات يا پيشينه، ويژگي هاي سني، نيازها و توانايي هاي جسمي و هم چنين سازگاري با واقعيت هاي اجتماعي، ارتباط با مسائل روز و ميراث فرهنگي و نهايتاً اعتبار واهميت موضوع، ساختار رشته ي علمي، تعادلي از وسعت و عمق را مي توان اشاره کرد ( میرزا بیگی،1387 ).
تناسب محتوا با نیازها و علائق دانش آموزان، از آن جهت دارای اهمیت است كه يادگيري اساساً فرايندي است كه مستلزم كوشش و تلاش فراوان است و تدام چنين تلاشي تنها رهين علاقه و رغبت دانش آموز به محتواي درسي مي باشد. به همين دليل بسياري از روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت بر آنند كه تا با شناسايي رغبت ها، علايق و نيازهاي دانش آموزان با شايستگي كفايت محتوا را تا حد زيادي فزوني بخشند ( فتحي واجارگاه، 1389 ).
با توجه به اهمیت نقش روان شناسی در ابعاد مختلف زندگی، اهمیت و ضرورت بررسی و تحقیق علمی در مورد محتوای کتاب روان شناسی از جهت انطباق با نیازهای‏ دانش آموزان قابل توجیه است. انجام یک تحقیق علمی در این زمینه دارای نتایجی است که در موارد مختلف ذیل‏ قابل استفاده و مورد بهره‏برداری خواهد بود.
1- نتایج این تحقیق برنامه‏ریزان آموزش روان شناسی و کارشناسان و مدیران برنامه‏ریزی‏ درسی و تألیف روان شناسی را در جهت تصمیم‏گیری در مورد تجدیدنظر و یا تغییرات موردی‏ روی کتاب موجود یاری می‏کند؛
2- زمینه‏های رفع اشکالات محتوایی و روشی حاصل از تحقیق را فراهم می‏آورد؛
3- نیازهای دفاتر ارزشیابی و امتحانات و نیز معلمان کلاسی را به در دست داشتن‏ جداول دوبعدی هدف-محتوای کتاب روان شناسی سوم متوسطه برآورده می‏کند؛
4- اطلاعات مربوط به فهرست مواد و تعداد تمرینها و فعالیت های کلاسی مربوط به‏ دانش‏آموز را در اختیار علاقه‏مندان قرار می‏دهد؛
5- اطلاعات لازم پایه برای انجام بررسی ها و تحقیقات بعدی در مورد برنامه و محتوای‏ آموزش روان شناسی این دوره به ویژه در زمینه ی تطابق محتوا و روشها با توانایی های ذهنی‏ دانش‏آموزان را فراهم می‏کند.

1-5- سئوالات یا فرضیه های تحقیق
1-5-1- سئوال کلی تحقیق
1-5-1-1- میزان انطباق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، روان شناسی، آموزش و پرورش، کتاب های درسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع روانشناسی، انطباق محتوای کتاب، دانش‌آموزان دختر، روان شناختی