منابع پایان نامه با موضوع روانشناسی، انطباق محتوای کتاب، دانش‌آموزان دختر، روان شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای مادی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان شهرکرد از دیدگاه دبیران در سال 1391 مطابقت دارد؟
1-5-1-2- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای معنوی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان شهرکرد از دیدگاه دبیران در سال 1391 مطابقت دارد؟
1-5-1-3- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای مادی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان شهرکرد در سال 1391 مطابقت دارد؟
1-5-1-4- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای معنوی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان شهرکرد در سال 1391 مطابقت دارد؟
1-5-2- سئوالات جزئی تحقیق
1-5-2-1- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای اخلاقی و دینی دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-2- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای فرهنگی دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-3- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای اجتماعی دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-4- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای روان شناختی دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-5- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای مهارت دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-6- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای زیستی دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-7- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای اقتصادی دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-8- میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان مطابقت دارد؟
1-5-2-9- آیا ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی- دینی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-10- آیا ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-11- آیا ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-12- آیا ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان‌شناختی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-13- آیاارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-14- آیا ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-15- آیا ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-16- آیا ارزیابی دانش‌آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی- تربیتی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-17- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی – دینی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-18- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-19- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-20- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه بانیازهای روان شناختی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-21- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-22- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-23- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی، با یکدیگر متفاوت است؟
1-5-2-24- آیا ارزیابی دبیران و دانش‌آموزان از میزان انطباق محتواي كتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی – تربیتی، با یکدیگر متفاوت است؟

1-6- تعریف مفاهیم مطرح شده در تحقیق
1-6-1- تعاریف نظری
1-6-1-1-کتاب درسی3 :کتاب درسی یکی از عناصر سیستم آموزشی است که به عنوان یک منبع و مرجع یادگیری از طریق ارائه اثر بخش محتوای آموزشی موجب انسجام و هدایت عوامل آموزشی و تسهیل جریان یاددهی – یادگیری می گردد ( حسن مرادی، 1388).
1-6-1-2- محتوا4 :محتوا عبارت است از مجموعه مفاهیم، مهارت ها و گرایش هایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازماندهی می شود. در عین حال، محتوا آثار حاصل از فعالیت های یاددهی –یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر دارد ( ملکی،1389 ).
1-6-1-3- مقطع متوسطه5 : آموزش متوسطه مرحله ای از آموزش و پرورش است که طی آن دانش آموزان جوان به افرادی مستقل و مسؤول مبدل می شوند و در این مقطع دانش آموزان علم و مهارت لازم را جهت ورود به زندگی آینده خود کسب می نمایند. این مقطع آموزشی حد فاصل بین آموزش ابتدائی و عالی است و سنین 12-11 سالگی تا 17-18 سالگی را دربر می گیرد ( صافی، 1388 ).
1-6-1-4-نیاز مادی6: نیازهای مادی، آن دسته از نیازهایی هستند که اگر برآورده نشوند بدن انسان دست خوش نقصان، رنج و ضرر می شود ( حسینی،1390 ).
1-6-1-5-نیاز معنوی7: نیازهای معنوی، نیازهایی هستند که اگر برآورده نشوند ذهن و یا روان انسان دچار مشکل می شود ( همان ).
1-6-1-6- نیاز زیستی8: نیازهایی شامل نوع تغذیه، خواب، استراحت، فعالیت ها و غیره می باشد و با توجه به تغییرات همه جانبه در دوران نوجوانی می تواند تا حدودی در بهداشت و بهبود وضعیت جسمی و روحی او موثر باشد ( اقلیدی نژاد، 1388 ).
1-6-1-7- نیاز مهارت9 : نیازهایی که مهارت و توانایی را نشان می دهد که می تواند توسعه یابد و خود را در عملکرد نشان دهد و به ندرت به صورت بالقوه است ( اکبری، 1389 ).
1-6-1-8- نیاز اجتماعی10: نیازی است که موجب فعالیت در جهت هدف معینی می شود که طی آن حق و تکلیف، عاطفه توسط سیستم جذب می شود ( اسماعیلی، 1387 ).
1-6-1-9- نیاز روان شناختی11: نیازی که کیفیت ارضای آن ها در نیازهای زیستی اثر می گذارد و ارضا نشدن آن ها بر چگونگی کارکرد های اعضای مختلف بدن اثر می گذارد و رشد آن ها را به تعویق می اندازد ( شعاری نژاد، 1387 ).
1-6-1-10- نــياز اقتصادي12:نيازي اســت که موجب فعاليت در جهت تحقق اهدافي مي گرددکه طي آن،کالا و خدمات موردنياز، توسط ارگانيسم ( سيستم ) جذب مي شود ( اسماعیلی، 1387).
1-6-1-11- نیاز دینی و اخلاقی13: به نیازهایی گفته می شود که در زمینه بعد رشد اخلاقی، تربیت دینی، اعتقادی نوجوانان است ( حمیدی، 1384 ).
1-6-1-12-نیاز آموزشی و تربیتی14: نیاز ضروری است که فاصله میان صلاحیت و شایستگی فعلی فرد در حال حاضر با سطح بالاتری از صلاحیت است که برای کارایی موثر او که از سوی فرد یا سازمان یا جامعه مورد نظر بیان شده است ( عصاره، 1383 ).

1-6-1-13- نــياز فرهنگی15: تعاريف مطرح شده درباره فرهنگ، حاکي ازآن است که فرهنگ با زندگي اجتماعي ملازم است. تلازم فرهنگ با حيات انساني تا حدي است که بدون درنظرداشتن فرهنگ، حيات انساني معنا و مصداق پيدا نمي کند ( اسماعیلی، 1387).
1-6-2- تعاریف عملیاتی
1-6-2-1- کتاب درسی: در این پژوهش منظور از کتاب درسی، کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه است.
1-6-2-2- محتوا: در این پژوهش منظور از محتوا، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه است.
1-6-2-3- مقطع متوسطه: در این پژوهش منظور از مقطع متوسطه، سومین مقطع تحصیلی در آموزش رسمی کشور که بعد از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، یادگیرندگان در آن دوره به تحصیل می پردازند.
1-6-2-4- نیازهای مادی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات زیستی ( 76 تا 82 )، اقتصادی ( 59 تا 63 ) و فرهنگی ( 34 تا 41 ) کسب کرده بود.
1-6-2-5- نیازهای معنوی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات مهارت ( 64 تا 75 )، اجتماعی ( 20 تا 33 )، روان شناختی ( 42 تا 58 )، دینی و اخلاقی ( 1 تا 19 )، آموزشی و تربیتی ( 83 تا 93 ) و فرهنگی ( 34 تا 41 ) کسب کرده بود.
1-6-2-6- نیاز زیستی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 76 تا 82 کسب کرده بود.
1-6-2-7- نیاز مهارت: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 64 تا 75 کسب کرده بود.
1-6-2-8- نیاز اجتماعی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 20 تا 33 کسب کرده بود.
1-6-2-9- نیاز روان شناختی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 42 تا 58 کسب کرده بود.
1-6-2-10- نــيازاقتصادي: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 59 تا 63 کسب کرده بود.
1-6-2-11- نیازهای دینی و اخلاقی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 1 تا 19 کسب کرده بود.
1-6-2-12- نیاز آموزشی و تربیتی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 83 تا 93 کسب کرده بود.
1-6-2-13- نــيازفرهنگی: منظور نمره ای است که فرد از مجموع سئوالات 34 تا 41 کسب کرده بود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
آموزش متوسطه یکی از حلقه های زنجیر آموزشی است، حلقه ای که آموزش ابتدایی را به آموزش عالی پیوند می دهد. مسلم است که وجود هرگونه ضعف در این حلقه می تواند تاثیری ناخوشایند بر هر دو حلقۀ قبل و بعد داشته باشد. لذا براي حضور پويا و اثربخش نوجوانان در جامعه بايد در موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي به ويژه دوره متوسطه بستري فراهم شود تا تمامي آن ها توانايي حل مساله و ‌انديشه خلاق در حوزه‌هاي زيستي، شناختي، فراشناختي، تفكر و رواني و اجتماعي و دلبستگي‌هاي امن خانوادگي، پذيرش مسئوليت‌هاي شهروندي، تقويت هويت و تعلقات ملي و فرهنگي، مهارت‌هاي ارتباطي، تفاهم و تعاملات فرهنگي، ارزش‌هاي اخلاقي و معرفت ديني را با نگرش مثبت و انگيزه غني بياموزند.
بنابراین لازمه دستیابی به این مهم و جهت بخشیدن به نیازهای روانی، اجتماعی، فرهنگی و دینی دانش آموزان این است که برنامه دروس مدارس به ويژه دوره متوسطه كاربردي، مهارت محور و خلاق پرور باشد که نه فقط سلامت و پويايي اين دوره را افزايش داده و اقتدار معلمان متوسطه را مضاعف نماید بلکه زمينه‌اي فراهم ‌شود تا دانش‌آموزان با بهره‌مندي از احساس آرامش روان، بيشترين جوانه‌هاي خلاقيت را متبلور كنند.
در این فصل به بررسی مبانی نظری متغیرهای پژوهش و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران و سرانجام به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخته خواهد شد. در ارتباط با محتوای کتاب روان شناسی سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان با توجه به بررسی های انجام شده توسط محقق، سابقه ای مشاهده نشد. بنابراین هر کدام از متغیرها به طور مجزا، مورد بررسی قرار گرفته اند.

2-2- مبانی نظری پژوهش
2-2-1- مفهوم و ماهیت نیاز
واژه نیاز ابتدا در اوایل دهه 1930 در مباحث روان شناسی به کار گرفته شد و منظور از آن متغیر انگیزاننده بود که باعث رفتار خاصی در فرد می شد. به تعبیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع روانشناسی، انطباق محتوای کتاب، دانش‌آموزان دختر، روان شناسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کتاب درسی، کتاب های درسی، مصباح یزدی، پیشرفت تحصیلی