منابع پایان نامه با موضوع روابط بین فردی، تعهد مستمر، تعهد سازمانی، دانشگاه پیام نور

دانلود پایان نامه ارشد

روابط بین فردی با 23/0 واحد افزايش در متغير تعهد هنجاری همراه است.
4-4-4-4- آزمون فرضيه هفتم:
بین روابط بین فردی و تعهد مستمر در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

جدول 4-16- نتايج حاصل از تحليل واريانس مربوط به فرضیه هفتم

مجموع مجذورات
درجات آزادي
مجذور ميانگين
F
سطح معنيداري
رگرسيون
باقي مانده
کل
481/72
37/1873
481/1945
1
122
123
569/69
293/16
749/3
03/0
جدول 4-17- نتايج حاصل از آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه هفتم

R
ضريب همبستگي
2R ميزان واريانس تبيين شده
واريانس تبيين شده اصلاح شده

بتا
T
سطح معني داري
تعهد مستمر
34/0
115/0
031/0
34/0
184/4
00/0

به منظور پيش بيني تعهد مستمر از روي روابط بین فردی از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در اين تحليل متغير تعهد مستمر به عنوان متغير ملاک و متغير روابط بین فردی به عنوان متغير پيشبين ميباشد. همانطور که جدول 4-16 نشان ميدهد ميزان واريانس تبيين شده با توجه به F مشاهده شده
(749/3) در سطح 05/0 معنيدار ميباشد. بنابراين در جدول 4-17 ضريب بتا(β) نيز گزارش شده است. با توجه به ضريب بتا(β) بدست آمده(34/0) براي متغير تعهد عاطفی که بر اساس t مشاهده شده(184/4) در سطح 01/0 معنيدار است، ميتوان نتيجه گرفت که با سطح اطمينان 99 درصد اين فرضيه پذيرفته شده و رابطه بين اين دو متغير معنادار ميباشد و هر واحد افزايش در روابط بین فردی با 34/0 واحد افزايش در متغير تعهد مستمر همراه است.
4-5- آزمون سوالات تحقيق
الف- آيا بين جنسيت و تعهد سازمانی در بين کارکنان تفاوت معناداري وجود دارد؟
جدول4-18- نتايج آزمون t مستقل بين جنسيت و تعهد سازمانی

ميانگين

انحراف استاندارد
آزمون F لوين براي برابري واريانس
آزمون t براي برابري ميانگينها

F
سطح معني داري
t
درجه آزادي
تفاوت ميانگينها
سطح معني داري
مرد
64/107
1/7
66/4
33/0
21/3
121
37/10
00/0
زن
27/97
45/9

با توجه به مقايسه کارکنان زن و مرد از جنبه تعهد سازمانی، از آزمون t براي مقايسه گروههاي مستقل استفاده شد. با توجه به جدول(4-18)، مقدارF مشاهده شده آزمون لوين برابر(66/4) است که در
سطح(05/0) از نظر آماري معنيدار نيست، بنابراين فرض همگني واريانسها برقرار است و ميتوان از آزمون t استفاده کرد. با توجه به اينکه مقدار tمشاهده شده(21/3) با درجه آزادي(121) در سطح(01/0) معني دار است، پس اين سوال مورد تأييد است و بين جنسيت و تعهد در بين کارکنان تفاوت معنا داري وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، اخلاق کار، اخلاق کار اسلامی، سیستم اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر نقادانه، تفکر انتقادی، برنامه درسی