منابع پایان نامه با موضوع خيابان، آسفالت، جنوبي

دانلود پایان نامه ارشد

عابران پياده موثر است
8/4 و 10/4 عابران

وجود سرعت گیرها و کاهش سرعت وسايل نقليه در افزايش اعتماد به نفس عابران پياده خصوصی کودکان و سالخوردگان و توجه رانندگان به حضور عابران پياده موثر است
11/4 و 12/4 عابران
فقدان سرعت گیر در تقاطع‌ها
بکار گیری کاهنده هاي سرعت در تقاطع‌ها در کاهش خطر تصادفات هنگام گردش به چپ موثر می‌باشد
10 رانندگان

بکار گیری کاهنده هاي سرعت در تقاطع‌ها بر افزایش ايمني و راحتی رانندگان خودروهايي که از فرعي وارد اصلي می‌شوند موثر است
11 رانندگان و 10 کارشناسان

بکار گیری کاهنده هاي سرعت در تقاطع‌ها بر افزایش هوشياري و آمادگي مقابله با خطر تصادفات موثر می‌باشد
12 رانندگان و
12 کارشناسان

بکار گیری کاهنده هاي سرعت در جلوگيري از ورود ناگهاني وسايل نقليه به داخل تقاطع موثر است
9 و 13 رانندگان

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه
در فصل چهارم اطلاعات بدست آمده از کروکی هاي ترسيمي توسط کارشناسان تصادفات پليس راهور نظرآباد در زمان قبل و بعد از حذف سرعت‌گیرها و داده هاي حاصل از پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سپس با استفاده از اصول آماري و فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش نسبت به بررسي تاييد يا رد و جواب گوئی به سؤالات اقدام خواهد شد. تا بتوانيم پي به وجود رابطه هاي موجود بين کاهنده هاي سرعت و ايمني ترافيک ببريم.
4-1- کروکي هاي ترسيمي کارشناسان تصادفات پليس راهور نظرآباد :
بدين منظور خیابان‌های الغدير جنوبي، امام خميني (ره) و نواب چون در زمان انجام روکش آسفالت تمام سرعت‌گیرهای آن‌ها حذف گرديده است به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از معرفي خیابان‌های اعلامي به تعداد تصادفات رخ داده در زمان قبل و بعد از حذف سرعت‌گیرها به تفکيک نام خيابان اشاره و مورد تجزيه و تحليل قرار داده می‌شوند :
4-1-1-خيابان الغدير جنوبي : اين خيابان در هسته مرکزي شهر نظرآباد واقع شده و در مسير شمال به جنوب از بلوار مدرس تا ميدان لاله امتداد می‌یابد و در درجه راه‌های محلي قلمداد می‌گردد. در جداول 4-1 و 4-2 مشخصات خيابان الغدير جنوبي و محل نصب سرعت‌گیرها قبل از انجام روکش آسفالت توضيح داده می‌شود.

4-1- جدول مشخصات خیابان الغدیر جنوبی
طول خيابان
جهت خيابان
نوع کاربري
درجه راه
تعداد سرعت‌گیرها قبل از روکش آسفالت
تعداد سرعت گیره ای حذف شده پس از روکش آسفالت
حدوداً 1 کیلومتر
شمالي جنوبي
تجاري مسکوني و آموزشی
محلي
3 سرعت گیر
3 سرعت گیر
4-2- جدول محل نصب سرعت‌گیرهای خيابان الغدير جنوبي قبل از انجام روکش آسفالت
رديف
محل نصب
تعداد
نوع سرعت گیر
1
خيابان الغدير جنوبي قبل از تقاطع غدير 17 و 16
2
پلاستيکي
2
خيابان الغدير جنوبي قبل از تقاطع پرپينچي مسير شمال به جنوب
1
آسفالتي

4-1-2- خيابان امام (ره) :
اين خيابان در ضلع جنوبي شهر نظرآباد واقع گرديده و جزء معابر شرياني فرعي محسوب شده و در مسير غرب به شرق از ميدان صنعت تا خيابان شهيد تک زارع امتداد می‌یابد (به دليل فقدان کمربندي در شهر نظر آباد از آن فعلاً به عنوان کمربندي نيز استفاده می‌گردد). در جداول 4-3 و 4-4 مشخصات خيابان امام (ره) و محل نصب سرعت‌گیرها قبل از انجام روکش آسفالت توضيح داده می‌شود.
4-3- جدول مشخصات خیابان خيابان امام (ره)
طول خيابان
جهت خيابان
نوع کاربري
درجه راه
تعداد قبل از روکش آسفالت
تعداد سرعت‌گیرهای حذف شده پس از روکش آسفالت
حدوداً 2 کیلومتر
شرقي غربي
تجاري مسکوني و تفريحي
شرياني فرعي
7 سرعت گیر
7 سرعت گیر
4-4- جدول محل نصب سرعت‌گیرهای خيابان امام (ره) قبل از انجام روکش آسفالت
رديف
محل نصب
تعداد
نوع سرعت گیر
1
تقاطع خ امام (ره) وخ رجايي جنوبي (در داخل خيابان امام)
2
پلاستيکي
2
ضلع غربي چهار راه مزار (در داخل خيابان امام)
1
پلاستيکي
3
دو طرف تقاطع امام (ره) و بهشتي جنوبي
2
پلاستيکي
4
در ضلع غربي تقاطع امام (ره) و کارگر جنوبي
1
پلاستيکي
5
مسير شرق به غرب قبل از ميدان صنعت
1
آسفالتي

4-1-3-خيابان نواب :
اين خيابان در ضلع غربي شهر نظرآباد واقع گرديده و جزء معابر محلي محسوب شده و در مسير شمال به جنوب از چهار راه وليعصر (سيد جمال‌الدین) تا خيابان آيت الله کاشاني امتداد می‌یابد. جداول 4-5 و 4-6 مشخصات خيابان نواب و محل نصب سرعت‌گیرها قبل از انجام روکش آسفالت توضيح داده می‌شود.
4-5- جدول مشخصات خیابان نواب
طول خيابان
جهت خيابان
نوع کاربري
درجه راه
تعداد سرعت‌گیرها قبل از انجام روکش آسفالت
تعداد سرعت‌گیرهای حذف شده پس از انجام روکش آسفالت
حدوداً 5/1 کیلومتر
شمالي جنوبي
تجاري مسکوني و آموزشی
محلي
4 سرعت گیر
4 سرعت گیر

4-6- جدول محل نصب سرعت‌گیرهای خیابان نواب قبل از انجام روکش آسفالت
رديف
محل نصب
تعداد
نوع سرعت گیر
1
قبل از چهارراه وليعصر(عج)
1
پلاستيکي
2
روبروي شهرداري سيد جمال‌الدین
1
پلاستيکي
3
قبل از مدرسه قربان زاده
1
آسفالتي کم عرض
4
قبل از دانشگاه آزاد
1
آسفالتي کم عرض

4-1- شکل محل سرعت‌گیرهای حذف شده از خيابان امام خميني (ره)

محل سرعت گيرهاي حذف شده بعد از انجام روکش آسفالت

4-2- شکل محل سرعت‌گیرهای حذف شده از خيابان الغدير جنوبي

4-3-شکل محل سرعت‌گیرهای حذف شده از خيابان نواب صفوي

4-1-4- آمار تصادفات در خیابان‌های نمونه گيري شده شهر نظرآباد درزمان وجود سرعت‌گیرها سال 1388 و در زمان حذف آن‌ها سال‌های 1389 و 1390

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مقدار خطا Next Entries آثار اكوتوريسم:/پایان نامه درباه بوم گردی