منابع پایان نامه با موضوع حمل و نقل، آرمان ها و ارزش ها، مصرف کننده، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

اين بوده است که چارچوب نهادي جوامع جهان سوم (که با خاص گرايي، تاثيرپذيري و انتظارات وسيع توصيف و مشخص مي گردد)، به طور اخص مساعد براي نوسازي نبوده است. با نگاهي به گذشته، مشخص مي شود که تا چه اندازه تلاش هاي اندکي براي ايجاد تعديل ساختاري و تغيير نهادي انجام گرفته است، آن هم کوشش هايي که مضحک، ضعيف و توام با ترديد بوده است. منافع ناشي از بخش هاي متفاوت نوسازي، به طور موثر در اختيار و انحصار طبقه روشنفکر قرارگرفت. استحکام ناپايدار موجود در فرهنگ فقر، در مقابل تغييرات ساختاري و نهادي که قصد آن ها ريشه کن کردن فقر بوده، به طور متحير کننده اي عمل مي کردند. پافشاري بر قداست شعائر موجود در فرآيندهاي فکري و عادات عامه مردم، اجازه ظهور طرز تلقي هاي جديد که ويژگي عقلانيت داشتند را نمي داد.
6-11-2-2-موانع تشکيلاتي
در اکثر کشورهاي جهان سوم، فرآيندهاي سياسي، ملي و محلي حتي در بهترين حالات خود، داراي انسجام کمي بودند، حلقه هاي بين فرآيندهاي سياسي خرد و کلان سست بود. بي ميلي و اغلب تلاش هاي بي روح براي ايجاد انسجام بين آن ها عقيم ماند و منافع روشني را در بر نداشت. تلاش هاي اجرايي محدود بود و به دليل عوامل مختلف، از کار افتاده بود. خواسته هاي نظام و دستورات متغير و غير مستدل نخبگان نوين سياسي، اجراي اصول عقلاني را مشکل ساخت. موضوع ديگر اين بود که پرسنل، فاقد آموزش، تجربه و تخصص مورد نياز براي اهداف و برنامه هاي نوسازي بودند. علاوه بر اين، مشروعيت خود حکومت هنوز مي بايست محکم و با ثبات شود. ضعف نهادي و فقر، تقريباً در تمامي موارد، با فعاليت هايي که جهت نوسازي انجام مي گرفت، در تصادم بودند؛ يا نهادهاي لازم وجود نداشتند و يا در صورت وجود، مبتلا به امراض جدي بودند و عملکرد آن ها همراه با آسيب رساندن و فساد بود. برنامه ريزي و ارتباطات که هر دو به عنوان متغيرهاي کليدي محسوب مي شوند، به ميزان زيادي ناقص بود. روش هاي برنامه ريزي مورد استفاده، به طور عمده تقليدي بودند. برنامه توسعه، خود فاقد يک درک صحيح بود.
آنچه ذکر شد، حداقل به طور جزئي، تعيين کننده ناکامي اين کشورهاي در حال توسعه در تکميل استراتژي و راهبردهاي برنامه ريزي توسعه مي باشد. توسعه ارتباطات به دليل اينکه يک زيرساخت نهادي مناسب براي آن ايجاد نشده بود، از آن چيزي که براي آن تصور مي شد، فاصله گرفت. ايجاد تکنولوژي و دانش جديد که با شرايط اينگونه کشورها سازگار باشد، ميسر نگرديد. اين وضعيت براي بسياري از موارد استراتژيک و وظايف اساسي ديگر نيز مشهود بود. ايجاد يک نهاد پايه اي مناسب، يک نياز فوري تلقي شده بود، اما رهبري اين جوامع قادر به هدايت اين نهادها و سازگار کردن آن ها با آرمان هاي سياسي سازگار نبودند (شياما چاران دوب : 41) توسعه نيافتگي يک حالت اصلي و ريشه اي در فرآيند تکامل به شمار نمي رود. بلکه تحت شرايطي ايجاد شده است. اين نکته راتي. داسِ سانتون (1969) به نحو شايسته اي بيان کرده است :
« توسعه نيافتگي جداي از اين که حالت عقب ماندگي مرحله ماقبل سرمايه داري است، اغلب پيامد و شکل خاصي از توسعه سرمايه داري يعني سرمايه داري وابسته مي باشد. (شياما چاران دوب : 68)

12-2-2-تاثير عوامل فرهنگي بر اداره امور توسعه
توجه بسياري به اثر بنيادي عوامل فرهنگي بر اداره امور توسعه معطوف شده است. بيور34 و زمرديان، در کنگره «تفاوت هاي فرهنگي و توسعه» چارچوبي نظري براي تئوري هاي اداري مبتني بر توسعه بومي ارائه داده اند. براساس نظر آن ها زماني يک تئوري اداري مي تواند واقعيت هاي موجود را توصيف کنند، اقدامات اداري را هدايت کند و اهداف اداري قانوني و مشروع را تبيين کنند که الزاماً از ارزش هاي فرهنگي که هدايت کننده مراوادات اجتماعي بوده، بر روابط درون و برون سازماني تسلط دارد، سرچشمه گرفته باشد. آن ها تاکيد مي نمايند که فرهنگ هاي مختلف داراي مجموعه هاي ارزشي متفاوتي هستند و معمولاً اين مجموعه هاي ارزشي با ارزش هاي جوامع سکولار غربي که بيشتري تئوري هاي اداري پذيرفته شده را به وجود آورده اند، تفاوت دارد. از اين رو بايد به کساني که خواهان استفاده از فنون اداري خارج از فرهنگ خود مي باشند، خاطر نشان ساخت که پذيرش فنوني که فاقد شرايط لازم هستند، از خارج به صلاح نمي باشد، بلکه بايد آن ها را آگاهانه پذيرفت و اگر تفاوت آن ها با ارزش هاي حاکم فاحش است، مي بايد رأساً نسبت به ساخت ابزارها و فنون هماهنگ با سيستم ارزشي اقدام کرد. (ي. سو، آلوين، 1380 : 27)
توسعه متفاوت از رشد اقتصادي است. چرا که توسعه ناظر بر شرايط توليد نظير محيط هاي متاثر از فعاليت اقتصادي و نتايج اجتماعي توليد، مانند توزيع درآمد و سطح رفاه نيز مي باشد. مفهوم توسعه برآمده از آموزه هاي عصر روشنگري در مورد بکارگيري ذهن مدرن علمي براي بهبود وضع زندگي، نجات انسان را به دو معنا مدنظر دارد. يکي نجات بشر از قيد و بندهاي طبيعت بوسيله فن آوري پيشرفته و ديگري خود رهاسازي به معناي مهار روابط اجتماعي و کنترل آگاهانه شرايط شکل گيري ماهيت انساني است. در هر دو معنا، توسعه مستلزم پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از جمله تحقق آرمان ها و ارزش هاي معنوي رفيع تر مي باشد. در نهايت، توسعه به معناي بهبود در مجموعه شرايط پيچيده و بهم مرتبط طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است.

14-2-2-پست و توسعه

1-14-2-2- مقدمه
در جوامع امروزي نقش پست از نظر ارتباطات نقشي زيربنايي است. پست در تقسيم کار اجتماعي و اقتصادي نقش حياتي داشته و کارکرد يا عدم کارکرد صحيح آن مي تواند اثرات قابل توجهي را بر اقتصاد و فرهنگ کشور بجاي گذارد.
توسعه جوامع در هر مقطعي از تاريخ کارکرد خاصي را از پست طلب مي نمايد و اين کارکردها بستگي تام با ضرورت هاي توسعه اي جامعه دارد. مثلاً جمعيت کشاورزي نسبت به جمعيت خدمات و صنعت نقش کمتري در توليد ارتباط پستي دارد. از نظر کارکردي محل اصلي توليد ارتباطات (خدمات پستي) در خارج از شبکه پستي قرارداد و پست در نهايي کردن توليد و به مصرف رساندن آن، خدمات خود را ارائه مي دهد.
پست يک شبکه جهاني است که قادر است تا در زمان کوتاهي پيام ها را در سراسر جهان به جريان انداخته و از اين طريق ارتباط بين گروه هاي مختلف اجتماعي در سطح ملي، بين المللي وجهاني را ميسر نمايد. پست عامل اساسي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و نقش زيربنايي در توسعه دارد. بقول رولاند هيل، مخترع تمبر : «پست اگر بر پايه و اساس محکمي استوار باشد، عامل پرقدرتي براي تمدن خواهد بود.»

2-14-2-2- پست يک عامل توسعه اجتماعي
پست يک وسيله موثر و عملي براي انجام اموري نظير : انجام امور اجتماعي نظير پرداخت حقوق ها، اجاره خانه ها و ساير خدمات اجتماعي است. پست با اقدام به توزيع مرسولات و انجام عمليات مالي در منازل، مانع از جابه جا شدن بيماران، سالمندان يا معلولين مي شود. پست حمل و نقل مرسولات و مطبوعات مخصوص نابينايان را بعهده داشته و در اجراي مفاد کنوانسيون اتحاديه جهاني پست، هيچگونه کرايه پستي بابت مطبوعات مخصوص نابينايان اخذ نمي کند.
پست با حمل و نقل و توزيع واکسن و دارو در بهبود بهداشت وسلامت عمومي شريک و سهيم است. پست با حمل و نقل خواربار و مواد خوراکي ضروري، يک وسيله مبارزه با فقر و سوء تغذيه بشمار مي رود. پست در مواقع بروز فاجعه در کشور، به مقامات دولتي امکان مي دهد تا کمک هاي لازم را درخواست يا ارسال نمايند. اخبار لازم را پخش کرده و بالاخره پيشگيري هاي لازم را بعمل آورد. پست از طريق سرويس هاي مالي نظير صندوق پس انداز و چک هاي پستي خانواده ها را تشويق به پس انداز کرده و آن ها را در پيش بيني هاي مالي خود و اداره خانواده کمک مي نمايد.

3-14-2-2- پست يک عامل توسعه فرهنگي
پست يک وسيله نزديک ساختن افراد و ملل مختلف به يکديگر است. پست در امر مبادله افکار و عقايد و نيز ابراز و اظهار احساسات نقش موثر دارد. مکاتبات دوستانه، مکاتبات خانوادگي، تبريکات و آرزوها و هدايا بخش عظيمي از ترافيک پستي را تشکيل مي دهند.
پست با نرخ هاي بسيار کمي که براي مطبوعات در نظر گرفته و با حمل و توزيع آن ها و بالاخره با نقش موثري در پخش اخبار و اطلاعات از طريق جرايد و «آبونمان مطبوعات» دايرکردن سرويس تبليغات بعهده داشته و دارد.
پست در اشاعه فرهنگ از طريق حمل و نقل کتاب، نوار، سي دي، فيلم و نيز از طريق برقرار نمودن رابطه مردم با انجمن ها و کتابخانه ها و غيره سهيم است. از سوي ديگر تمبر پستي نشانه بارزي است از حس هنري ملل و ميراث نسل هاي گذشته و از بهترين وسايل انتقال فرهنگ بشمار مي رود.
پست يک وسيله پرارزش براي سوادآموزي است که با حمل و نقل کتب و جزوات آموزشي خصوصاً در مناطق دورافتاده و با ايجاد تسهيلات لازم براي موسسات مکاتبه اي (آبونمان ارسال دروس تکاليف تصحيح شده) سهم خود را در اشاعه دانش ايفا مي کند. ضمناً در بعضي از کشورها پست، فروش کتب درسي به دانش آموزان را به عهده مي گيرد و به اين ترتيب نيز در امر گسترش علم شرکت مي جويد. در زمينه توسعه فرهنگي، پست از طريق فروش بليط سالن هاي تئاتر و سينما و مراکز فرهنگي و تبليغات با ارائه بروشورها و اطلاعات فرهنگي در باجه ها و مراکز پستي مي تواند سهم بسزائي داشته باشد.
از ديگر اقداماتي که در زمينه اشاعه و توسعه زمينه هاي فرهنگي توسط پست صورت مي گيرد مي توان به اجراي طرح کتابخانه اي پستي به خصوص در روستاها و نقاط دورافتاده اشاره کرد و همچنين ارسال کتاب براي اعضاي کتابخانه هاي عمومي از طريق پست بدون نياز به مراجعه به کتابخانه ها.
به اين ترتيب به خوبي آشکار مي گردد که پست داراي چه ويژگي ها و اختصاصاتي است و تا چه حد مي تواند برطرف کننده بسياري از حوائج و نيازهاي روزمره آحاد مردم هر جامعه باشد. آنچه در توسعه پست بعنوان الگو مي توان ارائه کرد با توجه به نقش و تاثير چند وجهي فعاليت هاي پست نگرشي نظام يافته به پست و توسعه همگون و سازگار همه بخش هاي آن باتوجه به ضرورت هاي جامعه نوين هزاره سوم است.
4-14-2- 2- پست يک عامل توسعه اقتصادي
پست، جريان مبادلات بازرگاني را با استفاده از شيوه هاي زير انجام مي دهد :
بخش تبليغات مستقيم و فروش کالاها و يا خدمات بطور مستقيم به مصرف کننده توسط امکانات پستي، سفارش حمل و نقل و توزيع کالا و پرداخت هاي مربوط به خريدهاي مختلف در ضمن پست، فروش کالاها و اجناس را از طريق مکاتبه آسان کرده و در تاسيس شرکت هايي که هدفشان تجارت از طريق مکاتبه است سهم بسزايي دارد. مهمتر از همه، پست با برقراري ارتباط با مناطق روستايي و محروم از نظر اقتصادي، موجت پيدايش و به جريان افتادن مبادلات بازرگاني مي شود و جريان تراکم شهري را که در بعضي کشورها به حد بسيار بالايي رسيده، متوقف مي کند.
پست در توسعه تجارت بين المللي سهيم است، به اين ترتيب که امکان ورود و صدور کالاهاي مختلف به خارج را فراهم آورده و پرداخت هاي مالي ناشي از اين مبادلات را تسهيل مي کند. در بسياري از کشورها، پست با اعطاي وام از محل بودجه صندوق هاي پس انداز و با انجام سرمايه گذاري موردنياز اقتصاد کشور، در اجراي طرح هاي عمراني کشور شريک و سهيم مي شود. (طرح هايي مانند ايجاد راه هاي ارتباطي زميني، هوايي، آبي، تاسيسات آموزشي، بهداشتي، توريستي و غيره).
پست براي متخصصين و کارگران خارجي که در چارچوب کارهاي فني بين المللي به کشورها مي آيند و نيز براي نيروي انساني اعزامي به خارج از کشور نيز تسهيلاتي فراهم مي کند، رابطه آنان را با خانواده هايشان برقرار ساخته و حقوق آن ها را به دستشان مي رساند.
در اکثر کشورها پست عامل مهمي براي توسعه و گسترش جهانگردي به شمار مي رود. اجاره مسکن و اتاق در هتل ها، مکاتبات مربوط به سفر و غيره. همچنين با داشتن سرويسي به نام «رستانت» هر نوع مرسوله يا نامه اي راکه براي يک مسافر و يا جهانگرد در هنگام اقامت وي در يک شهر يا شهرستان واصل مي شود، نگهداري کرده و در زمان مورد نظر سياح به وي تحويل مي دهد.
پست از طريق سرويس هاي مالي خود مانند سرويس حواله

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع جامعه مدرن، تجارت آزاد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حمل و نقل، مجلس شورای اسلامی، سازمان ملل