منابع پایان نامه با موضوع حقوق صاحبان سهام، ریسک مالی، صاحبان سهام، انتشار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ϵ(0,1)
به روز کردن تکنولوژی کارخانه i ام به روش j ام در دوره t
EU_ijt ϵ(0,1)
کمیت افزایش ظرفیت در دورهt
Ecap_it
کمیت بدهی کوتاه مدت در دوره t
S_t
کمیت وام بلندمدت ارزی در دوره t
L_t
کمیت انتشار سهام عادی در دوره t
Q_t
کارخانه i به فروش رود یا خیر؟
y_it ϵ(0,1)
میزان سرمایه گذاری در دوره t
Invest_t
افزایش ظرفیت معدن به روش h ام در دوره t ام انجام بگیرد یا خیر؟
〖Emine〗_ht
میزان خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی) در دوره t
〖sm〗_et

تابع هدف :

(3 – 1)
max=∑_(t=1)^T▒〖FCF〗_t/(1+r)^t
رابطه (3-1)، تابع هدف مسئله معادل بیشینه سازی مجموع ارزش فعلي جريانات نقدي در افق برنامه ریزی مي باشد.

(3 – 2)
〖FCF〗_t=∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_ikzt ×P_ikzt+∑_(i=1)^I▒〖y_it×divest_it+∑_(k=1)^K▒〖sw_kt×divest_kt 〗〗+S_t+〖bond〗_t+∑_(i=1)^I▒Fd_it ×〖depf〗_it+∑_(k=1)^K▒〖wd_kt×depw_kt-S_t×R_st 〗-∑_1^t▒〖〖bond〗_(t-1)×〖Rb〗_t 〗-∑_(i=1)^I▒C_it ×X_it-S_t×st_t-∑_(i=1)^I▒RM_(mine,it) ×∝_(mine,it)-∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒〖α_ikt×x_ikt 〗-∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_kzt ×∝_kzt-〖TXD〗_(t-1)-∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EU〗_ijt×〖Cu〗_ijt 〗-∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EY〗_ijt×〖CE〗_ijt-〗 ∑_(k=1)^KN▒〖〖WC〗_kt×〖Cb〗_kt 〗-∑_(h=1)^H▒〖Emine〗_ht *〖Cmine〗_ht-∑_(i=1)^I▒〖M_it*〗 CM_it+E(g(〖EU〗_ijt,〖EY〗_ijt,〖Emine〗_ht,y_it,ε)) z ∈Z i∈I k∈K t∈T h∈H j∈J
بطوری که ε=(〖ER〗_lt,T_ilt )، پارامترهای احتمالی باشد و g(EU_ijt,EY_ijt,Emine_ht,y_it,ε)مقدار بهینه ی مسئله ی زیر باشد :
(3-3)

〖max=L〗_t×〖ER〗_lt+∑_(e=1)^E▒〖〖P_et×sm〗_et×〖ER〗_lt-〗 ∑_(i=1)^IN▒〖Fc〗_it ×Cb_it×T_ilt-∑_1^t▒〖L_(t-1)×R_lt 〗×〖ER〗_lt-∑_1^t▒〖L_(t-1)×lt_t 〗×〖ER〗_lt i∈I k∈K t∈T
رابطه(2-3) و(3-3)، ارزش فعلی جریانات نقدی در دوره t ام میباشد که از کسر مجموع قيمت تمام شده توليد، هزينه مالی وام کوتاه مدت، بلندمدت و اوراق مشارکت ، هزينه خرید یا نصب و راه اندازی، هزینه استهلاک، هزینه حمل و نقل، هزینه به روزرسانی تکنولوژی ، هزینه افزایش ظرفیت واحدهای سنگ بری و معدن و مالیات از مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات و سرمایه برداری به اضافه ی هزینه استهلاک بدست می آید. اما از آنجایی که افزایش ظرفیت کارخانه و به روز رسانی تکنولوژی در کارخانه، همچنین افزایش ظرفیت معدن و فروش کارخانه به میزان پارامترهای احتمالی نرخ ارز و زمان نصب وراه اندازی کارخانه، بستگی دارد، از مدل احتمالی دو مرحله ای استفاده شده است.
با توجه به این که تأمین کنندگان ممکن است توانایی خود را در تأمین زنجیره از دست بدهند و وضعیت آن‌ها به میزان جریانات نقدی آزاد بستگی دارد. در نتیجه می‌توان ریسک مالی را احتمال بدست آوردن جریانات نقدی آزادی کمتر از مقدار حقوق صاحبان سهام در نظر گرفت و تابع هدف دوم مسئله که معادل کمینه سازی ریسک مالی همراه با جریانات نقدی آزاد می‌باشد، در رابطه(3-4) به صورت زیر تعریف کرد:

(3 – 4)
min Risk=∑_(t=1)^T▒∑_(l=1)^L▒〖p_lt×u_lt 〗 t∈T

بطوری که p_lt احتمال رخداد سناریوی l ام در دوره t ام می باشد و u_lt یک متغیر دودویی است که برای هر سناریو به صورت زیر تعریف می شود(B معادل حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره است) :

(3 – 5)
u_lt={█(1 if 〖FCF〗_t تشریح محدودیت ها:
تغییر ظرفیت:

(3 – 6)

Ecap_it=∑_(j=1)^J▒〖EY_ijt*〖lot〗_j 〗 i∈I t∈T j∈J
از آنجایی که افزایش ظرفیت مداوم و پیوسته هزینه در بردارد، در نتیجه در زنجیره گسسته افزایش ظرفیت هر مقداری نمی‌تواند باشد و باید توجیه اقتصادی در اندازههای74 مشخص داشته باشد پس با استفاده از معادله (3-6) افزایش ظرفیت واحد تولیدی را معادل مجموع افزایش ظرفیت در دورههای مختلف در اندازه های مشخص قرار می‌دهیم.
(3 – 7)
∑_(t=1)^T▒EY_ijt ≤1 i∈I t∈T j∈J
محدودیت (3-7) نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت فقط یک بار در هر واحد تولیدی در افق برنامه ریزی ممکن است.
(3 – 8)
Cap_it=Cap_(it-1)+Ecap_it+UP_it i∈I t∈T
(3 – 9)
UP_it=∑_(j=1)^J▒〖lot_jt 〖*EU〗_ijt 〗 i∈I j∈J t∈T
محدودیت (3-8)و (3-9)نشان می‌دهد ظرفیت هر یک از واحدهای تولیدی در هر دوره عبارتست از ظرفیت تولید دوره قبل به اضافه افزایش ظرفیت از محل به روز رسانی تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید.
(3 – 10)
∑_(t=1)^T▒( EY_ijt+〖EU〗_ijt)≤1 i∈I j∈J t∈T
با توجه به اینکه که افزایش ظرفیت های مکرر هزینه به همراه دارد، محدودیت(3-10) نشان می دهد که افزایش ظرفیت از محل بروز رسانی تکنولوژی یا افزایش ظرفیت فقط یک بار در هر واحد تولیدی در افق برنامه ریزی ممکن است.
توازن ظرفیت

(3 – 11)

〖CAPf〗_t=∑_(i=1)^I▒〖Fd_it 〖×cap〗_it 〗 i∈I t∈ T
ظرفیت تولید کل زنجیره در هر دوره عبارتست از مجموع ظرفیت همه واحدهای تولیدی زنجیره که با رابطه(3 -11)نشان داده شده است.

(3 – 12)
∑_(k=1)^K▒x_ikt ≤〖Cap〗_kt×Wd_kt i∈I k∈K t∈T
ظرفیت انبار برای ارسال جریان کالا با استفاده از رابطه(3-12) محدود می شود.
(3 – 13)
∑_(i=1)^i▒〖∅_it×〖cap〗_it 〗+∑_(e=1)^e▒sm_et +waste_t=〖Cap〗_(mine,t) i∈I t∈T
(3 – 14)
〖Cap〗_minet=〖Cap〗_(mine,t-1)+〖Emine〗_jt*〖lot〗_j j∈J t∈T
(3 – 15)
〖RM〗_(mine,it)=∅_it×〖cap〗_it i∈I t∈T
محدودیت (3-15) – (3-13) نشان می دهد که بین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول و ظرفیت معدن باید توازن وجود داشته باشد. کل مواد اولیه مورد نیاز در هر دوره معادل است با تقاضای کارخانه سنگ بری زنجیره به اضافه ی خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی).
(3 – 16)
x_it ≥ ∑_(z=1)^Z▒D_izt i∈I z∈Z t∈ T
میزان تولید محصول با میزان تقاضای مشتریان در مناطق مختلف توسط معادله (3-16) محدود می شود.
(3 – 17)
x_it = ∑_(k=1)^K▒x_ikt i∈I k∈K t∈ T
معادله (3 -17) تضمین می کند که کل جریان ارسالی از کارخانه به انبار، معادل ظرفیت انبارهاست.
(3 – 18)
〖sm〗_et≤D_et t∈T
محدودیت (3 – 18) تضمین می کند که میزان خام فروشی در هر دوره باید تقاضای خام فروشی را تأمین کند.
(3 – 19)
x_it≤〖〖Fd〗_it×cap〗_it i∈I t∈ T
معادله (3 – 19)نشان می دهد که میزان تولید توسط ظرفیت کارخانه محدود می شود.
(3 – 20)
∑_(k=1)^K▒S_kzt ≤∑_(i=1)^I▒D_izt z ∈Z i∈I k∈K t∈T
رابطه (3 – 20) توازن بین میزان عرضه انبار و تقاضا مناطق مختلف را نشان می‌دهد.
(3 – 21)
〖CAPw〗_t=∑_(k=1)^K▒〖Wd_kt 〖×cap〗_kt 〗 k∈K t∈T
رابطه (3 – 21) نشان می دهد که مجموع ظرفیت انبارداری در هر دوره معادل مجموع ظرفیت انبارهای موجود است.
(3 – 22)
∑_(i=1)^I▒X_ikt ≤〖Wd_kt×Cap〗_kt i∈I k ∈K t∈T
رابطه (3 – 22) محدودیت ظرفیت برای انبار محصول را نشان می دهد.
(3 – 23)
X_it-∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒〖S_ikzt=M_it 〗 i∈I k∈K z ∈Z t∈T
رابطه(3-23) ما به تفاوت بین تولید کارخانه سنگ بری و فروش در هر دوره را نشان می‌دهد که هزینه در بردارد.
(3 – 24)
∑_(k=1)^K▒S_ikzt ≤D_izt i∈I k∈K z ∈Z t∈T
رابطه(3-24) توازن بین میزان تولید(عرضه) کارخانه و تقاضا را نشان می‌دهد.
محدویت های سرمایه گذاری:
(3 – 25)
L_t×〖ER〗_lt+〖bond〗_t+Q_t=Invest_t t∈T
محدودیت(3-25) تضمین می‌کند منابع تأمین مالی شرکت تنها از طریق وام بلندمدت ارزی، اوراق مشارکت و انتشار سهام میباشد.
(3 – 26)
L_t×〖ER〗_Lt+〖bond〗_t+Q_t≤∑_(i=1)^IN▒〖〖Fc〗_it×〖cb〗_it×T_ilt+∑_(k=1)^KN▒〖〖wc〗_it×〖cb〗_kt 〗〗+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EU〗_ijt×〖Cu〗_ijt 〗+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EY〗_ijt×〖CE〗_ijt+〗
∑_(k=1)^KN▒〖〖WC〗_kt×〖Cb〗_kt 〗+∑_(h=1)^H▒〖Emine〗_ht *〖Cmine〗_ht
محدودیت (3-26) پوشش هزینه‌ها توسط منابع مالی را نشان میدهد.

(3 – 27)
∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_ikzt ×P_ikzt+∑_(i=1)^I▒〖y_it×divest_it+∑_(k=1)^K▒〖sw_kt×divest_kt+∑_(e=1)^E▒〖sm_et×P_et 〗×〖ER〗_Lt+L_t×〖ER〗_Lt 〗〗+S_t +〖bond〗_t+∑_(i=1)^I▒Fd_it ×〖depf〗_it+∑_(k=1)^K▒〖wd_kt×depw_kt=S_t×R_st 〗+∑_1^t▒〖L_(t-1)×R_lt×〖ER〗_Lt 〗+∑_1^t▒〖〖bond〗_(t-1)×〖Rb〗_t 〗+∑_(i=1)^I▒C_it ×X_it+∑_1^t▒〖L_(t-1)×lt_t×〖ER〗_Lt 〗+S_t×st_t+∑_(i=1)^I▒RM_(mine,it) ×∝_(mine,it)+∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒〖α_ikt×x_ikt 〗+∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_kzt ×∝_kzt+〖TXD〗_t+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EY〗_ijt×〖CE〗_ijt+〗 ∑_(i=1)^IN▒〖Fc〗_it ×Cb_it×T_ilt+∑_(k=1)^KN▒〖〖WC〗_kt×〖Cb〗_kt 〗+∑_(h=1)^H▒〖Emine〗_ht *〖Cmine〗_ht+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EU〗_ijt×〖Cu〗_ijt 〗

محدودیت (3-27) توازن بین جریانات نقدی و ورودی و خروجی برای بیشینه سازی ارزش شرکت با اهمیت است. در این محدودیت فقط جریانات نقدی در نظر گرفته شده است. هزینه ای غیر نقدی همچون استهلاک در نظر گرفته نشده است.
جریانات نقدی ورودی عبارتند از: درآمد حاصل از فروش محصول، در آمد حاصل از فروش دارایی، درآمد حاصل از خام فروشی(صادرات و سنگ بری‌های محلی) ، هزینه استهلاک، استقراض(وام کوتاه مدت، وام بلندمدت و اوراق مشارکت).
جریانات نقدی خروجی: هزینه تبدیل، هزینه مالی، سود تقسیم شده، مالیات، بازپرداخت اقساط وجوه استقراضی، هزینه ایجاد واحد تولیدی، هزینه ایجاد انبار، هزینه به روز رسانی تکنولوژی، هزینه حمل و نقل، هزینه افزایش ظرفیت در کارخانه سنگ بری و معدن.
جریانات نقدی ورودی= جریانات نقدی خروجی
درآمد حاصل از فروش محصول+درآمد حاصل از فروش دارایی+درآمد حاصل از خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی)+وام بلندمدت ارزی+وام کوتاه مدت+ اوراق مشارکت+هزینه استهلاک=هزینه مالی(وام، اوراق مشارکت)+خرید دارایی(انباروتولید)+بازپرداخت اقساط+ مالیات+هزینه به روز رسانی تکنولوژی+بهای تمام شده تولید+هزینه حمل و نقل

(3 – 28)
Fd_i1=1 i∈I t∈T
Fd_it+y_it=1 i∈I t ∈T

〖Fd〗_(it-1)-〖Fd〗_it≤y_it i∈I t∈T
رابطه (3-28) نشان میدهد که واحدهای تولیدی در دوره اول به تولید خود ادامه می‌دهند.

(3 – 29)
〖Fd〗_(it-1)-〖Fd〗_it≤y_it i∈I t∈T
Fd_it+y_it=1 i∈I t ∈T
رابطه(3-29) نشان می‌دهد که هر کارخانه در دوره بعد یا به فروش می‌رسد و یا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
(3 – 30)
Fd_it+y_it=1 i∈I t ∈T
محدودیت (3-30) نشان می‌دهد در صورت فروش واحد تولیدی آنگاه در آن دوره تولیدی نخواهیم داشت.

(3 – 31)
∑_t^T▒〖y_it≤1〗 i∈I t∈ T
رابطه نشان(3-31) می‌دهد که واحد تولیدی در افق برنامه فقط یک‌بار می‌تواند خریداری شود.
(3 – 32)
Fd_it≥∑_(j=1)^J▒〖EY〗_ijt i∈I j∈J t ∈T

(3 – 33)
Fd_it≥∑_(j=1)^J▒〖EU〗_ijt i∈I j∈J t ∈T
رابطه(3-32) و(3-33) نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت و بروز رسانی تکنولوژی تنها در صورتی ممکن است که واحد جدید موجود باشد .
(3 – 34)
∑_t^T▒〖Fc_it≤1〗 i∈I t ∈T
رابطه (3-34) تضمین می‌کند که در مجموع دوره های فعالیت زنجیره، تنها یک بار کارخانه ای نصب و راه اندازی می شود.
(3 – 35)
Fd_(i(t-1))≥Fd_it i∈I t ∈T
محدودیت(3-35) نشان می‌دهد که هر کارخانه تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که در دوره ی قبل موجود باشد.
(3 – 36)
wd_k1=1 k∈K
رابطه(3-36) نشان می‌دهد که انبار محصول در دوره اول به تولید خود ادامه می‌دهند.
(3 – 37)
〖wd〗_kt+〖sw〗_kt=1 k∈K t ∈T
محدودیت (3-37) نشان می‌دهد در صورت فروش انبار محصول آنگاه در آن دوره انبار به فعالیت خود ادامه نمی‌دهد.
(3 – 38)
∑_t^T▒〖sw_kt≤1〗 k∈K t ∈T
رابطه(3-38)بدین معناست که انبار محصول در افق برنامه فقط یک‌بار می‌تواند به فروش رسد.
(3 – 39)
wd_(k(t-1))≥wd_kt k∈K t ∈T
محدودیت(3-39)نشان می دهد که انبار محصول تنها در صورتی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که در دوره ی قبل موجود باشد.
(3 – 40)
(∑_(t=1)^T▒〖〖S_t+L〗_t×ER_lt 〗)/(∑_(t=1)^T▒〖B+Q_t 〗) ≤1 t ∈ T
رابطه(3-40)نشان می دهد که مجموع سهام منتشره در افق برنامه ریزی باید کوچکتر مساوی با مجموع بدهی بلندمدت و کوتاه مدت باشد. تا مالکیت هلدینگ بر واحدهای تابعه حفظ شود و از طرفی تأمین مالی از طریق انتشار سهم دارای هزینه کاغذی و بازده مورد انتظار سهامدار(نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک) می باشد. Bمعادل حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره است.
محدودیت ریسک
(3 – 41)
〖FCF〗_t- B ≥ Vu_l t ∈ T
بر اساس محدودیت(3-41)، اگر ارزش فعلی جریانات نقدی در یک دوره طی سناریوی lام کمتر از حقوق صاحبان سهام باشد، آنگاه متغیر دودویی ریسک(u_l ) همراه با آن سناریو برابر یک می‌باشد که موجب افزایش ریسک مالی می‌گردد.
روش بهینه سازی برای حل مدل پیشنهادی
از جمله روش‌های حل مسائل چندهدفه، روش میل به هدف75 می‌باشد که در این پژوهش برای حل مدل پیشنهادی استفاده شده است. ايده اصلي در اين روش يافتن جواب‌هایی است كه يك هدف از پيش تعيين شده را برآورده می‌سازند. اگر در فضاي هدف، جوابي وجود نداشته باشد كه نقطه هدف از پيش تعيين شده را برآورده سازد ( در مسايل بهينه سازي چندهدفه این مسئله به طور طبيعي برقرار است)، هدف يافتن جواب‌هایی است كه كمترين ميزان انحراف را از هدف مطلوب داشته باشند.
روش نیل به هدف به منظور تحلیل سه دسته از مسائل به کار می‌رود:
1-تشخیص منابع مورد نیاز به منظور دستیابی به مجموعه ای مطلوب از اهداف.
2-تشخیص درجه‌ی دستیابی به اهداف مطلوب با استفاده از منابع موجود.
3-ارائه راه حل بهینه تحت حجم مختلفی از منابع و اهدافی با اولویت‌های متفاوت.
این روش شامل بیان مجموعه ای از اهداف طراحی می‌باشد که با مجموعه ای از اهداف مرتبط
می‌باشند. فرموله سازی مسئله طراح را قادر می‌سازد تا نسبتاً اهمیت اهداف طراحی اولیه را تشخیص دهد. اهمیت نسبی اهداف توسط بردار وزن کنترل می شود و به منظور بیان شکل استاندارد مدل پیشنهادی می‌توان از فرموله سازی زیر استفاده کرد. به منظور فرموله سازی مدل نیل به هدف از مقادیر gبه عنوان وزن توابع و ازb به عنوان مقدار بهینه هدف استفاده می‌کنیم. )آزرون و دیگران، 2008:13)
(3 – 42)
min w
(3 – 43)
-∑_(t=1)^T▒〖FCF〗_t/(1+r)^t – g1 w ≤ b1
(3 – 44)
∑_(l=1)^L▒〖p_lt×u_lt 〗 – g2 w ≤ b2

(3 – 45)

s. t
〖FCF〗_t=∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_ikzt ×P_ikzt+∑_(i=1)^I▒〖y_it×divest_it+∑_(k=1)^K▒〖sw_kt×divest_kt 〗〗+S_t+〖bond〗_t+∑_(i=1)^I▒Fd_it ×〖depf〗_it+∑_(k=1)^K▒〖wd_kt×depw_kt-S_t×R_st 〗-∑_1^t▒〖〖bond〗_(t-1)×〖Rb〗_t 〗-∑_(i=1)^I▒C_it ×X_it-S_t×st_t-∑_(i=1)^I▒RM_(mine,it) ×∝_(mine,it)-∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒〖α_ikt×x_ikt 〗-∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_kzt ×∝_kzt-〖TXD〗_(t-1)-∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EU〗_ijt×〖Cu〗_ijt 〗-∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EY〗_ijt×〖CE〗_ijt-〗 ∑_(k=1)^KN▒〖〖WC〗_kt×〖Cb〗_kt 〗-∑_(h=1)^H▒〖Emine〗_ht *〖Cmine〗_ht-∑_(i=1)^I▒〖M_it*〗 CM_it+L_t×〖ER〗_lt+∑_(e=1)^E▒〖〖P_et×sm〗_et×〖ER〗_lt-〗 ∑_(i=1)^IN▒〖Fc〗_it ×Cb_it×T_ilt-∑_1^t▒〖L_(t-1)×R_lt 〗×〖ER〗_lt-∑_1^t▒〖L_(t-1)×lt_t 〗×〖ER〗_lt i∈I j∈J z∈Z h∈H t∈T

(3 – 46)
Ecap_it=∑_(j=1)^J▒〖EY_ijt*〖lot〗_j 〗 i∈I j∈J t∈T
(3 – 47)
∑_(t=1)^T▒EY_ijt ≤1 i∈I j∈J t∈T
(3 – 48)
Cap_it=Cap_(it-1)+Ecap_it+UP_it i∈I t∈T
(3 – 49)
UP_it=∑_(j=1)^J▒〖lot_jt 〖*EU〗_ijt 〗 i∈I j∈J t∈T
(3 – 50)
∑_(t=1)^T▒( EY_ijt+〖EU〗_ijt)≤1 i∈I j∈J t∈T
(3 – 51)
〖CAPf〗_t=∑_(i=1)^I▒〖Fd_it 〖×cap〗_it 〗 i∈I t∈T
(3 – 52)
∑_(k=1)^K▒x_ikt ≤〖Cap〗_kt×Wd_kt k ∈K i∈I j∈J t∈T
(3 – 53)
∑_(i=1)^i▒〖∅_it×〖cap〗_it 〗+∑_(e=1)^e▒sm_et +waste_t=〖Cap〗_(mine,t) i∈I t∈T
(3 – 54)
〖Cap〗_minet=〖Cap〗_(mine,t-1)+〖Emine〗_jt*〖lot〗_j j∈J t∈T
(3 – 55)
〖RM〗_(mine,it)=∅_it×〖cap〗_it i∈I t∈T
(3 – 56)
x_it = ∑_(k=1)^K▒x_ikt i∈I k∈K t∈T
(3 – 57)
〖sm〗_et≤D_et t∈T
(3 – 58)
x_it≤〖〖Fd〗_it×cap〗_it i∈I t∈T
(3 – 59)
∑_(k=1)^K▒S_kzt ≤∑_(i=1)^I▒D_izt i∈I k∈K z ∈Z t∈T

(3 – 60)

〖CAPw〗_t=∑_(k=1)^K▒〖Wd_kt 〖×cap〗_kt 〗 k∈K t∈T

(3 – 61)
∑_(i=1)^I▒X_ikt ≤〖Wd_kt×Cap〗_kt i∈I t∈T k∈K

(3 – 62)

x_it-∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒〖S_ikzt=M_it 〗 i∈I k∈K z ∈Z t∈T
(3 – 63)
∑_(k=1)^K▒S_ikzt ≤D_izt i∈I k∈K z ∈Z t∈T
(3 – 64)
L_t×ER_lt+bond_t+Q_t=Invest_t t∈T
(3 – 65)

L_t×ER_lt+bond_t+Q_t≤∑_(i=1)^IN▒〖Fc_it×cb_it×T_ilt+∑_(k=1)^KN▒〖wc_it×cb_kt 〗〗+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖EU_ijt×Cu_ijt 〗+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖EY_ijt×CE_ijt+〗
∑_(k=1)^KN▒〖WC_kt×Cb_kt 〗+∑_(h=1)^H▒Emine_ht *Cmine_ht
i∈I k∈K j∈J h∈H t∈T

(3 – 66)

∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_ikzt ×P_ikzt+S_t +〖bond〗_t+∑_(i=1)^I▒Fd_it ×〖depf〗_(it )+∑_(i=1)^I▒〖y_it×divest_it+∑_(e=1)^E▒〖sm_et×P_et 〗×〖ER〗_Lt+∑_(k=1)^K▒〖sw_kt×divest_kt+L_t×〖ER〗_Lt 〗〗+∑_(k=1)^K▒〖wd_kt×depw_kt=S_t×R_st 〗+∑_1^t▒〖L_(t-1)×R_lt×〖ER〗_Lt 〗+∑_1^t▒〖〖bond〗_(t-1)×〖Rb〗_t 〗+∑_(i=1)^I▒C_it ×X_it+∑_1^t▒〖L_(t-1)×lt_t×〖ER〗_Lt 〗+S_t×st_t+∑_(i=1)^I▒RM_(mine,it) ×∝_(mine,it)+∑_(i=1)^I▒∑_(k=1)^K▒〖α_ikt×x_ikt 〗+∑_(k=1)^K▒∑_(z=1)^Z▒S_kzt ×∝_kzt+〖TXD〗_t+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EY〗_ijt×〖CE〗_ijt+〗 ∑_(i=1)^IN▒〖Fc〗_it ×Cb_it×T_ilt+∑_(k=1)^KN▒〖〖WC〗_kt×〖Cb〗_kt 〗+∑_(h=1)^H▒〖Emine〗_ht *〖Cmine〗_ht+∑_(i=1)^I▒∑_(j=1)^J▒〖〖EU〗_ijt×〖Cu〗_ijt 〗 i∈I j∈J k∈K
z∈Z h∈H t∈T

(3 – 67)
〖Fd〗_i1=1 i∈I
(3 – 68)
〖Fd〗_(it-1)-〖Fd〗_it≤y_it i∈I t ∈T
(3 – 69)
〖Fd〗_it+y_it=1 i∈I t ∈T
(3 – 70)
∑_t^T▒〖y_it≤1〗 i∈I t ∈T
(3 – 71)
Fd_it≥∑_(j=1)^J▒〖EY〗_ijt i∈I j∈J t ∈T
(3 – 72)
Fd_it≥∑_(j=1)^J▒〖EU〗_ijt i∈I j∈J t ∈T
(3 – 73)
∑_t^T▒〖〖Fc〗_it≤1〗 i∈I t ∈T
(3 – 74)
Fd_(i(t-1))≥Fd_it i∈I t ∈T
(3 – 75)
wd_k1=1 k∈K
(3 – 76)
〖wd〗_kt+〖sw〗_kt=1 k∈K t ∈T
(3 – 77)
∑_t^T▒〖sw_kt≤1〗 k∈K t ∈T
(3 – 78)
〖wd〗_(i(t-1))≥〖wd〗_it i∈I t ∈T
(3 – 79)
(∑_(t=1)^T▒〖〖S_t+L〗_t×〖ER〗_Lt 〗)/(∑_(t=1)^T▒〖B+Q_t 〗) ≤1 t ∈T
(3 – 80)
〖FCF〗_t- B ≥ Vu_l t ∈T

مقایسه مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین با مدل آبانگاه، ناراهاریستی وهمکارانش و مدل آزرون و همکاران
ناراهاریستی و همکارانش در سال 2008 و آبانگاه در سال 2011 به طراحی مدلی ریاضی از نوع عدد صحیح مختلط پرداختند که با مدیریت بهینه دارایی‌ها و بودجه بندی سرمایه به دنبال افزایش ثروت سهامداران خود بودند. . در مدل پیشنهادی علاوه بر مدیریت بهینه دارایی‌ها و بودجه بندی سرمایه، عدم قطعیت همراه با تغییرات نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی کارخانه‌ها و تابع هدف ریسک مالی مرتبط با جریانات نقدی. ، در مدل لحاظ شده است. آزرون و همکاران در سال 2008 برنامه ریزی احتمالی چندهدفه برای طراحی زنجیره‌ی تأمین شامل مراکز تولید و توزیع تحت شرایط عدم قطعیت توسعه دادند. آن‌ها تقاضا، تأمین کنندگان، هزینه های پردازش، حمل و نقل، کمبود و توسعه محصول را به عنوان پارامترهای احتمالی در نظر گرفتند. تابع هدف‌های مسئله شامل کمینه کردن هزینه های زنجیره و نیز کمینه کردن ریسک مالی به معنی احتمال مواجه یک جواب با کمبود یک بودجه معین، می‌باشد اما در مدل پیشنهادی تغییرات نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی کارخانه هابه عنوان پارامترهای احتمالی در نظر گرفته شده است. همچنین به بیشینه سازی ارزش فعلی جریانات نقدی و کمینه سازی ریسک مالی مرتبط با جریانات نقدی پرداخته می شود.
جمع بندی
در این فصل ، ابتدا مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین با تابع هدف ریسک مالی و پارامترهای احتمالی نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی کارخانه‌ها ارائه شد و در ادامه روش نیل به هدف برای حل مدل پیشنهادی توصیف شد و پس از آن مدل پیشنهادی با مدل آبانگاه، ناراهاریستی وهمکارانش و مدل آزرون و همکارانش مقایسه شد.

حل مدل پیشنهادی طراحی شبکه زنجیره تأمین
مقدمه
در این فصل به منظور واقعی‌تر نمودن مدل پیشنهادی طراحی شبکه زنجیره تأمین ارائه شده در فصل سوم، از یک مطالعه موردی در یک شرکت هلدینگ سنگ معدنی استفاده شده و پس از حل مدل، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
مطالعه موردی:
هلدینگ سنگ معدنی مورد مطالعه دارای 3 کارخانه سنگ بری(2 کارخانه بالفعل و یک کارخانه سنگ بری بالقوه) است که هر کدام محصول منحصر به فرد تولید می‌کند که می‌توانند در غالب افزایش ظرفیت و به روز رسانی تکنولوژی تغییر ظرفیت بدهند. این هلدینگ دارای سه مرکز توزیع است (شمال، جنوب و مرکز). مواد اولیه مورد نیاز از معدن متعلق به خود شرکت تأمین می شود و افق زمانی 5 ساله را مد نظر قرار می‌دهیم. در بخش اول شرکت هلدینگ معدنی سنگ ساختمانی الف را با واحدهای سنگ بری در نظر گرفته که بخشی از محصول خود را به صورت سنگ درهم و قسمتی از محصول خود را پس از پالایش در واحدهای سنگ بری به فروش می‌رساند. در این بخش برای تست مدل پیشنهادی فصل سوم، ابتدا به آماده سازی داده‌ها و اطلاعات می‌پردازیم و در بخش دوم پس از ورود اطلاعات آماده شده در بخش اول به مدل با استفاده از نرم افزار لینگو14، به تحلیل حساسیت خروجی‌های مدل می‌پردازیم.
با استفاده از داده های تاریخی از سه سناریوی بدبینانه، خوش‌بینانه و واقع‌بینانه با احتمال رخداد . 4 و. 25 و . 35 میزان پارامترهای احتمالی نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی کارخانه را تخمین زدیم و در جدول4-1 نشان داده شده است.
جدول ‏41:میزان پارامترهای تصادفی
دوره زمانی
پارامترهای تصادفی

سناریو
ERt
TOn

t=1
خوش‌بینانه
9269. 7

1. 166

واقع‌بینانه
9694. 775

1. 5

بدبینانه
13369. 63

1. 833

t=2
خوش‌بینانه
9938. 35

1. 33

واقع‌بینانه
9984. 425

1. 66

بدبینانه
13353. 13

2

t=3
خوش‌بینانه
13337. 95

1

واقع‌بینانه
13593. 8

1. 33

بدبینانه
13919. 35

1. 83

t=4
خوش‌بینانه
13657
1

واقع‌بینانه
12285
1. 833

بدبینانه
16789
2

t=5
خوش‌بینانه
18193
1. 66

واقع‌بینانه
26172
1. 5

بدبینانه
34212
1. 67

معرفي هلدینگ معدنی سنگ ساختمانی الف:
شرکت دارای ظرفیت ذخیره 22 میلیون تن ماده معدنی حاوی سنگ ساختمانی با سرمایه 23، 338 میلیون تومان است دارای پروانه بهره برداری به مدت 15 سال است. بخشی از ماده معدنی استخراجی به صورت سنگ درهم به فروش می‌رود و بخشی از ماده معدنی پس از پالایش در واحدهای سنگ بری به وارد انبار می شود و از انبار به بازار مصرف منتقل می شود.
تقاضای محصول نهایی
میزان تقاضای محصول نهایی که با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بدست آمده است، در جدول ‏42 نشان داده شده است.
جدول ‏42:تقاضای محصول برای 5 دوره در مطالعه موردی این تحقیق
تقاضا(متر مربع)
کارخانه سنگ بری
d1
d2
d3
d4
d5

سنگ آرا
268,554
295,439
324,953
357,445
393,193

حامد سنگ
164,854
176,394
188,741
231,953
216,393

آدین
48,312
51,694
55,312
59,184
63,327

جمع
543,916
593,347
643,212
694,776
754,133

تقاضا(مترمربع)
سنگ آرا

دوره
1
2
3
4
5
3. 5
منطقه 1
134,277
147,735
162,475
178,723
196,595
3. 3
منطقه 2
83,566
88,623
97,485
137,234
117,957
3. 2
منطقه 3
53,711
59,382
64,993
71,489
78,638

268,554
295,439
324,953
357,445
393,193

تقاضا(مترمربع)
حامد سنگ

دوره
1
2
3
4
5
3. 5
منطقه 1
82,427
88,197
94,371
133,977
138,345
3. 3
منطقه 2
49,456
52,918
56,622
63,586
64,827
3. 2
منطقه 3
32,971
35,279
37,748
43,391
43,218

164,854
176,394
188,741
231,953
216,393

تقاضا(مترمربع)
آدین
3. 5
منطقه 1
24,156
25,847
27,656
29,592
31,664
3. 3
منطقه 2
14,494
15,538
16,594
17,755
18,998
3. 2
منطقه 3
9,662
13,339
11,362
11,837
12,665

48,312
51,694
55,312
59,184
63,327

تقاضای ماده خام(خام فروشی)- انتقال به سنگ بری‌ها:
میزان تقاضای ماده خام که با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بدست آمده است، جدول ‏43 نشان داده شده است.

جدول ‏43:تقاضای ماده خام برای 5 دوره در مطالعه موردی این تحقیق

1
2
3
4
5
صادرات-تن
222,634
244,865
269,351
296,286
325,915
داخلی-تن
526,483
579,128
637,341
733,745
773,819

749,384
823,993
936,392
997,331
1,396,734

ظرفیت واحدهای سنگ بری:
جدول ‏44: ظرفیت واحدهای سنگ بری
شمس آباد
دهبید
سیرجان
آباده

23,333
133,333
153,333
253,333
ظرفیت-مترمربع

حالت

35,333
123,333
173,333
283,333
1
Upgrade
. 35
. 4
. 7
1
هزینه-میلیارد تومان

48,333
153,333
213,333
323,333
2

1. 4
2. 2
3
1. 9
هزینه-میلیارد تومان243,333

3

هزینه-میلیارد تومان

43,333
143,333
223,333
353,333
1
Expand
4
7. 5
13
13
هزینه-میلیارد تومان

73,333
233,333
333,333
453,333
2

6. 1
9
11. 7
15. 5
هزینه-میلیارد تومان


253,333
433,333
633,333
3

13. 2
12. 6
19
هزینه-میلیارد تومان

توسعه معدن:
میزان توسعه معدن که با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بدست آمده است، در جدول 4-5 نشان داده شده است.
جدول ‏45: میزان توسعه ظرفیت معدن
مشخصات معدن
شرح
جبهه کاری
ایجاد پله

1
2
3
تغییر ظرفیت معدن
ظرفیت اولیه معدن-تن
733,333
733,333
733,333
733,333

ظرفیت ایجاد شده-تن
633,333
123,333
253,333
433,333
هزینه افزایش ظرفیت
هزینه ثابت-میلیارد تومان
8
2. 5
3. 5
5

هزینه متغیر هر تن-تومان
12333
19333
17333
15333

تسهیلات سنگ بری:
درآمد حاصل از فروش انبار و واحد سنگ بری با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در جدول 4-6 نشان داده شده است:
جدول ‏46:درآمد حاصل از فروش انبار
محل انبار
ویژگی انبار
مرکز
شمال
جنوب
ظرفیت انبار-متر مربع
383333
273333
213333
درآمد حاصل از فروش-میلیون ریال

13333
7333
6533
واحد سنگ بری

ویژگی
واحد سنگ بری
واحد1
واحد2
واحد3
ظرفیت-مترمربع
253، 333
15، 3333
133، 3333
درآمد حاصل از فروش-میلیون ریال
73، 333
45، 333
43، 333

نتایج حل مطالعه موردی
با حل مدل با استفاده از روش نیل به هدف در لینگو 14، مجموعه جوابهای پارتو که در جدول 4-7نشان داده شده است.
جدول ‏47:مجموعه جوابهای پارتو
ریسک
مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی

حقوق صاحبان سهام
وزن تابع هدف دوم

وزن تابع هدف اول

سناریو
4.2
261598
200000
0.00003
0.99997
1
4.2
332241
200000
0.00004
0.99996
2
4.2
201148.8
200000
0.00002
0.99998
3
4.2
347068
200000
0.000111
0.999889
4
4.2
353183
200000
0.00011
0.99989
5
4.6
383986
2000000
0.44449
0.55551
6
4.6
383976
200000
0.22229
0.77771
7
4.6
383956
200000
0.11119
0.88881
8
4.6
381292
200000
0.001
0.999
9
4.6
354996
300000
0.0001
0.9999
10
4.6
354985
250000
0.0001
0.9999
11
4.6
355405.2
300000
0.00008
0.99992
12
4.6
355317
250000
0.00004
0.99996
13
4.6
243249
250000
0.00002
0.99998
14
5
383989
380000
0.66667
0.33333
15
5
383987
380000
0.3
0.7
16
5
383987.1
380000
0.5
0.5
17

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، میزان ریسک مقادیر نسبتأ بالایی را به خود اختصاص داده است که این امر ناشی از دو علت است. علت اول نوسان شدید نرخ ارز طی پنج سال اخیر می‌باشد که از میزان 990 تو مان به 3400 تومان رسیده است و علت دوم، نوسان زمان نصب و راه اندازی کارخانه است که بین 1 سال تا2 سال متغیر بوده و بر میزان تولید و افزایش ظرفیت مؤثر بوده و موجب افزایش ریسک می‌گردد.
رابطه حقوق صاحبان سهام و ریسک
با افزایش حقوق صاحبان سهام، از 200000 به 250000 ، میزان ریسک از 4.2 به 4.6 افزایش یافته و با افزایش حقوق صاحبان سهام،از 250000 به 383000، میزان ریسک از 4.6 به 5 افزایش
می یابد.در نمودار 4-1 نتایج به دست آمده ازحل مدل برای این دو متغیر نشان داده شده است.

نمودار ‏41: رابطه حقوق صاحبان سهام و ریسک

رابطه ریسک و جریانات نقدی
در این بخش به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از بررسی رابطه ریسک و ارزش فعلی جریانات نقدی می‌پردازیم.

جدول ‏48:رابطه جریانات نقدی و ریسک
ریسک
ارزش فعلی جریانات نقدی
4. 2
261598
201148.8
332241
347368
353183

4. 6
354996
355435. 2
381292
383956
383976
383986
5
383987
383987. 1
383989

با توجه به اعداد نشان داده شده در جدول4-8 مشهود است، ارزش فعلی جریانات نقدی و ریسک رابطه‌ی مستقیمی با یکدیگر دارند به عبارتی با افزایش ریسک ، ارزش فعلی جریانات نقدی نیز افزایش یافته است. لازم به ذکر است که با تغییر ریسک از عدد 4. 2 به 4. 6 میزان ارزش فعلی جریانات نقدی در فاصله‌ی 261598 تا 342158 تغییر یافته و با افزایش ریسک از میزان 4. 6به 5 مقدار ارزش فعلی جریانات نقدی در فاصله‌ی 342158تا 383987. 1 تغییر یافته است. رابطه میان ریسک و ارزش فعلی جریانات نقدی در نمودار 4-2 نشان داده شده است.

نمودار ‏42: رابطه ریسک و جریانات نقدی
رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن و فروش کارخانه :
همانطور که در جدول4-9 مشاهده می کنید،به ازای مقادیر مختلف ریسک، افزایش ظرفیت معدن در دوره پنجم صورت می گیرد که این جریان ناشی از نوسان نرخ ارز بین 1800 تومان و 3400 تومان و افزایش خام فروشی در دوره پنجم می باشد.
در ریسک 4.2 میزان افزایش ظرفیت معدن،370000 از دو روش ایجاد یک پله کاری و دوپله کاری
می باشد.
در ریسک 4.6 میزان افزایش ظرفیت معدن،770000 از سه روش ایجاد یک پله کاری ،دوپله کاری وسه پله کاری می باشد.
در ریسک 5 میزان افزایش ظرفیت معدن، 370000 از طریق یک پله کاری و دوپله کاری می باشد.

جدول ‏49:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن
مجموع میزان
افزایش ظرفیت
افزایش ظرفیت معدن(Emine)
ریسک

سناریو

t5
t4
t3
t2
t1

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

370000

1
1

4. 2
1
370000

1
1

4. 2
2
370000

1
1

4. 2
3
370000

1
1

4. 2
4
370000

1
1

4. 2
5
770000
1
1
1

4. 6
6
770000
1
1
1

4. 6
7
770000
1
1
1

4. 6
8
770000
1
1
1

4. 6
9
770000
1
1
1

4. 6
13
770000
1
1
1

4. 6
11
770000
1
1
1

4. 6
12
770000
1
1
1

4. 6
13
770000
1
1
1

4. 6
14
720000

1
1

5
15
720000

1
1

5
16
720000

1
1

5
17

رابطه ریسک و فروش کارخانه:
در ریسک 4. 2 و 4. 6 هیچ کارخانه ای به فروش نمی‌رسد اما در ریسک 5 ، کارخانه
اول یا دوم در دوره پنجم به فروش می‌رسد.

Y
risk

Fcf

Bb

G2

G1

T5
T4
T3
T2
T1

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

1

5
383989
380000
0.66667
0.33333

1

5
383987
380000
0.3
0.7

1

5
383987.1
380000
0.5
0.5

رابطه ریسک و افزایش ظرفیت :
در حالت کلی به دلیل بالا بودن ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز و همچنین نوسانات زمان نصب و راه اندازی کارخانه در دوره پنجم، افزایش ظرفیت در این دوره صورت نمی‌گیرد و زمانی که ریسک بالاترین میزان یعنی 5 را به خود اختصاص می‌دهد، افزایش ظرفیت تنها در دوره اول و دوم صورت می گیرد. در جدول 4-11نتایج نشان داده شده است.

افزایش ظرفیت کارخانه (EY)

ریسک

سناریو

T4
T3
T2

T1

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
i
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
J

1

1

1

4. 2
1
1

1

1

4. 2
2

1

1

1

4. 2
3
1

1

1

4. 2
4
1

1

1

4. 2
5

1

1

1

4. 6
6
1

1

1

4. 6
7

1

1

1

4. 6
8
1

1

1

4. 6
9
1

1

1

4. 6
13

1

1

1

4. 6
11
1

1

1

4. 6
12

1

1

1

4. 6
13
1

1

1

4. 6
14

1

1

1

5
15

1

1

1

5
16

1

1

1

5
17

رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه:
نتایج مربوط به نصب و را اندازی کارخانه نشان می‌دهد که به دلیل بالا بودن ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی کارخانه، هیچ کارخانه ای در زمان پنجم نصب و راه اندازی نمی‌گردد. در مقدار ریسک 4. 2 ، کارخانه سوم در دوره چهارم نصب و راه اندازی می شود.
در مقدار ریسک 4. 6، کارخانه سوم در دوره دوم و اول نصب و راه اندازی می شود.
در مقدار ریسک 5 ، کارخانه سوم در دوره اول نصب و راه اندازی می شود.
رابطه‌ی میان ریسک متغیر نصب و راه اندازی در جدول 4-12 نشان داده شده است.
نصب و راه اندازی کارخانه (FC)
ریسک
سناریو
5
4
3
2
1

1

4. 2
1

1

4. 2
2

1

4. 2
3

1

4. 2
4

1

4. 2
5

1

4. 6
6

1
4. 6
7

1
4. 6
8

1
4. 6
9

1
4. 6
13

1
4. 6
11

1

4. 6
12

1

4. 6
13

1

4. 6
14

1
5
15

1
5
16

جمع بندی
در این فصل، مدل پیشنهادی طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی با استفاده از روش میل به هدف، حل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از تحلیل حساسیت به جواب‌های مطلوبی رسیدیم که این امر نشان دهنده‌ی اعتبار مدل است. به طور کلی نتیجه گیری شد پارامتر های احتمالی نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی کارخانه جدید بر ریسک مالی تأثیر گذار است و ریسک مالی بر مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی و تصمیماتی مانند میزان افزایش ظرفیت معدن، نصب و راه اندازی کارخانه جدید، فروش کارخانه و افزایش ظرفیت کارخانه تأثیر به سزایی دارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات:
مقدمه
در اين فصل نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی در محیط یک مسئله واقعی، ارائه شده و در پایان پيشنهاداتي نيز براي تحقيقات آتي آمده است
نتیجه گیری پژوهش :
به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن و تعدد عوامل مؤثر در طراحی زنجیره تأمین، و با توجه به اینکه هر گونه تصمیم گیری نادرست در برآورد هزینه‌ها، جریان نقدی ، تصمیمات سرمایه گذاری همچون احداث و نصب کارخانجات جديد، توسعه خطوط فعلي توليد کارخانجات و تصمیمات سرمایه برداری مانند فروش دارایی‌ها و توقف و به روز کردن تکنولوژی، موجب تحمیل شکست‌های احتمالی بر زنجیره تأمین خواهد شد، در نظر گرفتن مدل قطعی برای طراحی زنجیره تأمین، کارآمد نیست. در نتیجه برای در نظر گرفتن تأثیر عوامل احتمالی در طراحی زنجیره تأمین، در این مطالعه مدل احتمالی دو هدفه برای زنجیره تأمین ارائه شد و از روش وزن دهی برای حل آن استفاده گردید. مدل رياضي طراحي شده پس از بررسي شرايط واقعي مسئله مورد نظر و توجه به محتوا و چارچوب مدل‌های موجود داراي دو مزیت اساسی، نسبت به مدل‌های ارائه شده پیشین در طراحی زنجیره تأمین می‌باشد. در مدل‌های ارائه شده در مقالات پیشین، کاهش هزینه یا افزایش سود به عنوان تنها هدف تأثیرگذار بر بهینگی زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و بیشتر فرآیندهای زنجیره تأمین چند هدفی بر مبنای هزینه یا سود، تنها تقاضا را به عنوان پارامتر تصادفی در نظر می‌گرفتند. در حالی که در مدل پیشنهادی دو متغیر تغییرات نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی کارخانه جدید به عنوان پارامترهای تصادفی در نظر گرفته شده و تابع هدف ریسک مالی بر مبنای جریانات نقدی، به مدل اضافه شده است. پس از حل مدل، تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در نظر گرفتن ریسک مالی مستقیمأ بر طراحی زنجیره تأمین اثر می‌گذارد زیرا ریسک مالی بر ارزش فعلی جریانات نقدی و تصمیماتی مانند میزان افزایش ظرفیت معدن، نصب و راه اندازی کارخانه جدید، فروش کارخانه و افزایش ظرفیت کارخانه تأثیر به سزایی دارد.

پيشنهادات :
پیشنهادات حاصل از تحقیق:
شرکت‌های هلدینگ و سرمایه گذاری در تحولات اقتصادی می‌توانند با استفاده از مدل ریاضی ارائه شده بهترین ترکیب سرمایه گذاری را انتخاب نمایند.

هم اکنون برخي از هلدينگ هاي موجود در کشور در صنايعي نظیر مواد غذایی، نساجي و غيره نياز به بازنگري استراتژی‌های بلند مدت خويش از حيث ادامه فعاليت کارخانجات تحت پوشش، توسعه ظرفيت و غيره دارند که به دلیل فقدان مکانیزم‌های تحليلي انجام نمی‌شود. مدل رياضي طراحي شده در مسائل چند کارخانه اي فوق کار آمدي خواهد داشت.

پیشنهادات برای تحقیقات آتی
در مدل پیشنهادی سعی شد تا حدودی به خلأ تحقیقاتی پرداخته شود. موارد زیر جهت تکمیل مدل و واقعی‌تر و کاربردی کردن آن پیشنهاد می‌گردد:
تخمین پارامترهای احتمالی با استفاده از روش شبیه سازی
اضافه کردن هزینه انبارداری به مدل و حل آن با استفاده از روش اپسیلون محدودیت
حل مدل با استفاده از الگوریتم‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
اضافه کردن عامل تقاضا به صورت پارامتر احتمالی و طراحی مجدد مدل ریاضی
مدل سازی مسئله در زنجیره تأمین گسسته و در صنایع فرایندی پتروشیمی و شیمیایی
ایجاد واحد های حمل و نقل متعلق به زنجیره تأمین هلدینگ
در نظر گرفتن عامل موجودی‌ها و دخيل نمودن آن در طراحي مدل رياضي

منابع و مأخذ
الف)منابع فارسی:
آبانگاه، علی (1389)، طراحی مدل ریاضی بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت دارائی‌ها در زنجیره عرضه یکپارچه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
استدلر، هارتموت و کیلگر، کریستوف(1381)، مدیریت زنجیره تأمین پیشرفته، عسگری، نسرین و زنجیرانی فراهانی، رضا، چاپ اول، تهران:انتشارات ترمه)، صفحه 25-30
شفیعی، مرتضی، رضایی، ذبیح الله، ابراهیمی(1388)، مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین، عباس، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه، صفحه25
طاهری، زهرا، اسدی ، یاسمن و نخعی کمال آبادی، عیسی (1386)، مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده در زنجیره تأمین، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت زنجیره‌ی تأمین و سیستم‌های اطلاعات
فلاح تفتی، علیرضا، طراحی و بهینه سازی یک مدل چندهدفه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع دانشگاه شاهد
ب)منابع لاتین:
Al-Qahtani K. , Elkamel A. , Ponnambalam K. (2008) Robust optimization for petrochemical network design
under uncertainty. Industrial & Engineering Chemistry Research 47:3912-3919.

Astuti R. , Marimin M. , Arkeman Y. , Poerwanto R. , Meuwissen M. P. (2013) Risks and Risks Mitigations
in the Supply Chain of Mangosteen: A Case Study. Operations and Supply Chain Management 6:11-25.

Azaron A. , Brown K. , Tarim S. , Modarres M. (2008) A multi-objective stochastic programming approach
for supply chain design considering risk. International Journal of Production Economics 116:129-138.

Birge, J. R and Louveaux, F. (1997). Introduction to stochastic programming. Springer-Verlag New York, Inc.

Blome C. , Schoenherr T. (2011) Supply chain risk management in financial crises—A multiple case-study
approach. International Journal of Production Economics 134:43-57.

Brindley C. (2004) Supply chain risk Ashgate Publishing.

Carneiro M. C. , Ribas G. P. , Hamacher S. (2010) Risk management in the oil supply chain: a CVaR
approach. Industrial & Engineering Chemistry Research 49:3286-3294.

Chopra S. , Meindl P. (2007) Supply chain management. Strategy, planning & operation Springer.

Dal-Mas M. , Giarola S. , Zamboni A. , Bezzo F. (2011) Strategic design and investment capacity planning
of the ethanol supply chain under price uncertainty. Biomass and Bioenergy 35:2059-2071.

Das K. , Sengupta S. (2009) A hierarchical process industry production–distribution planning model.
International Journal of Production Economics 117:402-419.

Ding H. , Benyoucef L. , Xie X. (2009) Stochastic multi-objective production-distribution network design
using simulation-based optimization. International Journal of Production Research 47:479-505.

Ferrio J. , Wassick J. (2008) Chemical supply chain network optimization. Computers & Chemical
Engineering 32:2481-2504.

Ganeshan R. , Harrison T. P. (1995) An introduction to supply chain management. Department of
Management Science and Information Systems, Penn State University.

Gang W. (2003) Optimisation of Supply Chain Management In An Electronic Commerce Environment,
Citeseer.

Giannakis M. , Louis M. (2011) A multi-agent based framework for supply chain risk management. Journal
of Purchasing and Supply Management 17:23-31.

Haisheng, Y., & Lindu, Z. (2009). Supplier selection and order splitting modeling. Journal of Southeast University (English Edition), 24(1), 788-833.

Hongwei, Z., Xiaoke, C., & Shurong, Z. (2009, May). Multi-Objective Fixed-Charged Transportation Optimization in Supply Chain Management. In E-Business and E-Government (ICEE), 2010 International Conference on (pp.479-535). IEEE.

Kull T. , Closs D. (2008) The risk of second-tier supplier failures in serial supply chains: implications for
order policies and distributor autonomy. European Journal of Operational Research 186:1158-1174.

Laínez J. M. , Kopanos G. , Espuña A. , Puigjaner L. (2009) Flexible design‐planning of supply chain
networks. AIChE Journal 55:1736-1753.

Lavastre O. , Gunasekaran A. , Spalanzani A. (2012) Supply chain risk management in French companies.
Decision Support Systems 52:828-838.

Levary R. R. (2008) Using the analytic hierarchy process to rank foreign suppliers based on supply risks.
Computers & Industrial Engineering 55:535-542.

Liu S. , Papageorgiou L. G. (2013) Multiobjective optimisation of production, distribution and capacity
planning of global supply chains in the process industry. Omega 41:369-382.

Liu Z. , Nagurney A. (2011) Supply chain outsourcing under exchange rate risk and competition. Omega
39:539-549.

Longinidis P. , Georgiadis M. C. (2011) Integration of financial statement analysis in the optimal design of
supply chain networks under demand uncertainty. International Journal of Production Economics 129:262-
276.

Markmann C. , Darkow I. -L. , von der Gracht H. (2012) A Delphi-based risk analysis—Identifying and
assessing future challenges for supply chain security in a multi-stakeholder environment. Technological
Forecasting and Social Change.

Matook S. , Lasch R. , Tamaschke R. (2009) Supplier development with benchmarking as part of a
comprehensive supplier risk management framework. International Journal of Operations & Production
Management 29:241-267.

McCarl, B. A and Spreen, T. H. (1997). Applied mathematical programming using algebraic systems.
Available at http://agecon2. tamu. edu.

Micheli G. J. , Cagno E. , Zorzini M. (2008) Supply risk management vs supplier selection to manage the
supply risk in the EPC supply chain. Management Research News 31:846-866.

Min H. , Melachrinoudis E. (1999) The relocation of a hybrid manufacturing/distribution facility from supply
chain perspectives: a case study. Omega 27:75-85.

Naraharisetti P. K. , Karimi I. , Srinivasan R. (2008) Supply chain redesign through optimal asset
management and capital budgeting. Computers & Chemical Engineering 32:3153-3169.

Neiger D. , Rotaru K. , Churilov L. (2009) Supply chain risk identification with value-focused process
engineering. Journal of Operations Management 27:154-168.

Nickel S. , Saldanha-da-Gama F. , Ziegler H. -P. (2012) A multi-stage stochastic supply network design
problem with financial decisions and risk management. Omega 40:511-524.

Norrman A. , Jansson U. (2004) Ericsson’s proactive supply chain risk management approach after a serious
sub-supplier accident. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 34:434-456.

Oke A. , Gopalakrishnan M. (2009) Managing disruptions in supply chains: A case study of a retail supply
chain. International Journal of Production Economics 118:168-174.

Owen, S. H., & Daskin, M. S. (1998). Strategic facility location: A review. European Journal of Operational
Research, 111(3), 423-447.

Ravindran A. R. , Ufuk Bilsel R. , Wadhwa V. , Yang T. (2010) Risk adjusted multicriteria supplier selection
models with applications. International Journal of Production Research 48:405-424.

Rosenau-Tornow D. , Buchholz P. , Riemann A. , Wagner M. (2009) Assessing the long-term supply risks
For mineral raw materials—a combined evaluation of past and future trends. Resources Policy 34:161-175.

Sabio N. , Gadalla M. , Guillén-Gosálbez G. , Jiménez L. (2010) Strategic planning with risk control of
hydrogen supply chains for vehicle use under uncertainty in operating costs: a case study of Spain.
International Journal of Hydrogen Energy 35:6836-6852.

Schoenherr T. , Rao Tummala V. , Harrison T. P. (2008) Assessing supply chain risks with the analytic
hierarchy process: providing decision support for the offshoring decision by a US manufacturing company.
Journal of Purchasing and Supply Management 14:100-111.

Simchi-Levi D. , Simchi-Levi E. , Kaminsky P. (1999) Designing and managing the supply chain: Concepts,
strategies, and cases McGraw-Hill United-States.

Sodhi M. S. , Tang C. S. (2009) Modeling supply-chain planning under demand uncertainty using stochastic
programming: A survey motivated by asset–liability management. International Journal of Production
Economics 121:728-738.

Sousa R. , Shah N. , Papageorgiou L. G. (2008) Supply chain design and multilevel planning—An industrial
case. Computers & Chemical Engineering 32:2643-2663.

Tang C. , Tomlin B. (2008) The power of flexibility for mitigating supply chain risks. International Journal
of Production Economics 116:12-27.

Tang C. S. (2006) Perspectives in supply chain risk management. International Journal of Production
Economics 103:451-488.

Thun J. -H. , Hoenig D. (2011) An empirical analysis of supply chain risk management in the German
automotive industry. International Journal of Production Economics 131:242-249.

Tornow, D., Buchholz, P., Riemann, A., & Wagner, M. (2009). Assessing the long-term supply risks for
mineral raw materials—a combined evaluation of past and future trends. Resources Policy, 34(4), 161-175.

Tsiakis, P., & Papageorgiou, L. G. (2008). Optimal production allocation and distribution supply chain
networks. International Journal of Production Economics, 111(2), 468-483.

Trkman P. , McCormack K. (2009) Supply chain risk in turbulent environments—A conceptual model for
managing supply chain network risk. International Journal of Production Economics 119:247-258.

Tuncel G. , Alpan G. (2010) Risk assessment and management for supply chain networks: A case study.
Computers in Industry 61:250-259.

Vanany I. , Zailani S. , Pujawan N. (2009) Supply chain risk management: literature review and future
research. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management (IJISSCM) 2:16-33.

Vaughan E. J. , Vaughan T. (2007) Fundamentals of risk and insurance Wiley. com.

Wagner S. M. , Neshat N. (2010) Assessing the vulnerability of supply chains using graph theory.
International Journal of Production Economics 126:121-129.

Waters C. D. J. , Waters C. (2003) Logistics: an introduction to supply chain management Palgrave
Macmillan New York.

Wu D. , Olson D. L. (2008) Supply chain risk, simulation, and vendor selection. International Journal of
Production Economics 114:646-655.

You F. , Wassick J. M. , Grossmann I. E. (2009) Risk management for a global supply chain planning under
uncertainty: models and algorithms. AIChE Journal 55:931-946.

Yu H. , Zeng A. Z. , Zhao L. (2009) Single or dual sourcing: decision-making in the presence of supply chain
disruption risks. Omega 37:788-800.

Zugang, Liu., & Nagurney, A. (2011). Supply chain outsourcing under exchange rate risk and competition.
Omega, 39(5), 539-549.

پيوست ها :
ضمیمه أ :کدلینگوی مدل ارائه شده
min=w;
-0.83*z1-0.69*z2-0.57*z3-0.48*z4-0.4*z5-w*.88<=-383992;
.25*u11+.35*u21+.4*u31+.25*u12+.35*u22+.4*u32+.25*u13+.35*u23+.4*u33+.25*u14+.35*u24
+.4*u34+.25*u15+.35*u25+.4*u35-w*.12<=.101;
z1=-0.12*S1+2245*Fd11 +544*Fd21+ 1132*Fd31+500*Wd11+350*Wd21+325*Wd31+ S1111*0.15+ S1121*0.15+S1131*0.15 +S1211*0.15+ S1221*0.15+ S1231*0.15-(.25*Fc31*33333.24+.35*Fc31*50000+.4*Fc31*66666.48)- Wc31*5000+10000*sw31 -14000+(.25*sm11*247.5758*.009269+.35*sm11*247.5758*.009694+.4*sm11*247.5758*.010069)+(30.048*sm21*.25*.009269+30.048*sm21*.35*.009694+30.048*sm21*.4*.010069)-S1-Emine11*80000-Emine21*25000-Emine31*350000- Emine41*50000-EU111*10000- EU121*19000- EU131*0-EU211*7000- EU221*13000-EU231*22000- EU311*4000- EU321*10000- EU331*0-EY111*130000-EY121*155000-EY131*190000-EY211*100000-EY221*117000-EY231*126000-EY311*75000-EY321*90000-EY331*102000-EU111*1000-EU121*1900-EU131*0-EU211*700-EU221*1300-EU231*2200-EU311*900-EU321*1000-EU331*0-EY111*13000-EY121*15500-EY131*19000-EY211*10000-EY221*11700-EY231*12600-EY311*7500-EY321*9000-EY331*10200;
z2=-0.12*S2-0.25*Q2 +2245*Fd12+544*Fd22+1132*Fd32+500*Wd12+350*Wd22+325*Wd32+S1112*0.17+S1122*0.17
+(sm12*270.4327*.25*.009908+sm12*270.4327*.35*.009984+sm12*270.4327*.4*.010050)+(.25*sm22*32.051*.009908+.35*sm22*32.051*.009984+.4*sm22*32.051*.010050)-S2-Emine12*88000-Emine22*27500- Emine32*38500- Emine42*55000-EU112*11000- EU122*20900- EU132*0-EU212*7700- EU222*14300-EU232*24200- EU312*4400- EU322*11000- EU332*0-EY112*143000-EY122*170500-EY132*209000-EY212*110000- EY222*128700- EY232*138600- EY312*82500-EY322*99000-EY332*112200-EU112*1000-EU122*1900-EU132*0-EU212*700-EU222*1300-EU232*2200-EU312*900-EU322*1000-EU332*0-EY112*13000-EY122*15500-EY132*19000-EY212*10000-EY232*12600-EY322*9000-EY332*10200;
z3=-0.12*S3 -Q3*0.25 + 2245*Fd13+ 544*Fd23+1132*Fd33+ 500*Wd13+350*Wd23+ 325*Wd33+ S1113*0.21+ S1123*0.21+ S1133*0.21+S1213*0.21+ S1223*0.21+ S1233*0.21+ S1313*0.21+ S1323*0.21+ S1333*0.21+ S2113*0.2+S2123*0.2+ S2133*0.2+ S2213*0.2+ S2223*0.2+ S2233*0.2+ S2313*0.2+S2323*0.2+ S2333*0.2+ S3113*0.29+ S3123*0.29+ S3133*0.29+S3213*0.29+ S3223*0.29+ S3232*0.29+ S3313*0.29+ S3323*0.29+ S3333*0.29-x13*0.12-x23*0.09 -x33*0.27- RM113*0.0055-RM123*0.0145- RM133*0.0212- x113*0.0025- x123*0.0265- x133*0.013- x213*0.0025- x223*0.0265-x233*0.013- x313*0.0025 -x323*0.0265- x333*0.013- S113*0.0175- S123*0.0265- S133*0.0055- S213*0.01- S223*0.0025- S233*0.0325- S313*0.0085- S323*0.0325- S333*0.00250+y13*0.28+y23*0.28+y33*0.28
+8100*sw13+ 5670*sw23+l3+s3+bond3 -(.25*Fc33*40333.32+.35*Fc33*60500+.4*Fc33*80666.64)- Wc33*6050-(L2*23.5877*.25*.010307+L2*23.5877*.35*.010593+L2*23.5877*.4*.010919)-(L1*23.5877*.25*.010307+L1*23.5877*.35*.010593+L1*23.5877*.4*.010919)- bond2*0.15 + 8100*sw33+(sm13*291.0643*.25*.010307+sm13*291.0643*.35*.010593+sm13*291.0643*.4*.010919)+(sm23*32.096*.25*.010307+sm23*32.096*.35*.010593+sm23*32.096*.4*.010919)-S3-Emine13*96800-Emine23*30250- Emine33*42350- Emine43*60500-EU113*12100- EU123*22990- EU133*0-EU213*8470- EU223*157300- EU233*26620- EU313*4840- EU323*121000- EU333*0-EY113*157300- EY123*187550- EY133*229900-EY213*121000- EY223*141570- EY233*152460- EY313*90750- EY323*108900- EY333*123420-EU113*1000-EU123*1900-EU133*0-EU211*700-EU223*1300-EU233*2200-EU313*900-EU323*1000-EU333*0-EY113*13000-EY123*15500-EY133*19000-EY213*10000-EY223*11700-EY233*12600-EY313*7500-EY323*9000-EY333*10200;
z4=-0.11*S4-0.25*Q4 + 2245*Fd14+ 544*Fd24+ 1132*Fd34+ 500*Wd14+ 350*Wd24+ 325*Wd34+ S1114*0.25+ S1124*0.25+ S1134*0.25+ S1214*0.25+ S1224*0.25+ S1234*0.25+ S1314*0.25+ S1324*0.25+ S1334*0.25+ S2114*0.24+S2124*0.24+ S2134*0.24+ S2214*0.24+ S2224*0.24+ S2234*0.24+ S2314*0.24+ S2324*0.24+S2334*0.24+ S3114*0.35+ S3124*0.35+ S3134*0.35+ S3214*0.35+ S3224*0.35+ S3234*0.35+ +S3314*0.35+S3324*0.35+ S3334*0.35-x14*0.13- x24*0.1- x34*0.3- RM114*0.06- RM124*0.015-RM134*0.0217- x114*0.00275- x124*0.027- x134*0.0135- x214*0.00275- x224*0.027- x234*0.0135- x314*0.00275- x324*0.027- x334*0.0135- S114*0.018- S124*0.027- S134*0.006- S214*0.0105- S224*0.003- S234*0.033- S314*0.009- S324*0.033- S334*0.003 + y14*0.28+y24*0.28+y34*0.28
+7290*sw14+5103*sw24+L4+S4+BOND4-(.25*Fc34*44366.644+.35*Fc34*66550+.4*Fc34*88733.28)- Wc34*6655- bond3*0.15+ 7290*sw34- 18634+(sm14*268.6202*.25*.010657+sm14*268.6202*.35*.012285+sm14*268.6202*.4*.016789)+(sm24*26.3040*.25*.010657+sm24*26.3040*.35*.012285+sm24*26.3040*.4*.016789)-(L1*22.23166*.25*.010657+L1*22.23166*.35*0.012285+L1*22.23166*.4*.016789)-(L2*22.23166*.25*.010657+L2*22.23166*.35*.012285+L2*22.23166*.4*.016789)-(L3*22.23166*.25*.010657+L3*22.23166*.35*.012285+L3*22.23166*.4*.016789)-S4-Emine14*106480-Emine24*33275- Emine34*46585- Emine44*66550-EU114*13310- EU124*25389- EU134*0-EU214*9317- EU224*173030- EU234*29282- EU314*5322- EU324*13310- EU334*0-EY114*173030- EY124*206305- EY134*252890-EY214*133100- EY224*155727- EY234*167706- EY314*99825- EY324*119790- EY334*135762–EU114*1000-EU124*1900-EU134*0-EU214*700-EU224*1300-EU234*2200-EU314*900-EU324*1000-EU334*0-EY114*13000-EY124*15500-EY134*19000-EY214*10000-EY224*11700-EY234*12600-EY314*7500-EY324*9000-EY334*10200;
z5=-0.11*S5 -0.25*Q5+ 2245*Fd15 + 544*Fd25+ 1132*Fd35+500*Wd15+350*Wd25+ 325*Wd35+ S1115*0.3+S1125*0.3+ S1135*0.3+ +S1215*0.3+S1225*0.3+S1235*0.3+S1315*0.3+S1325*0.3+ S1335*0.3+ S2115*0.29+ S2125*0.29+ S2135*0.29+ S2215*0.29+S2225*0.29+ S2235*0.29+S2315*0.29+S2325*0.29+ S2335*0.29+ S3115*0.42+S3125*0.42+ S3135*0.42+ S3215*0.42+ S3225*0.42+ S3235*0.42+ S3315*0.42+S3325*0.42+ S3335*0.42-x15*0.14- x25*0.11- x35*0.33- RM115*0.0065- RM125*0.0155- RM135*0.0222- x115*0.003-x125*0.0275- x135*0.014- x215*0.003- x225*0.0275- x235*0.014- x315*0.003- x325*0.0275- x335*0.014-S115*0.0185- S125*0.0275- S135*0.0065- S215*0.011- S225*0.0035- S235*0.0335- S315*0.0095- S325*0.0335- S335*0.0035+y15*0.28+y25*0.28+y35*0.28+ 6561*sw15+4592*sw25+L5+S5+BOND5-(.25*Fc35*48833.28+.35*Fc35*73205+.4*Fc35*97666.56)- Wc35*7320-(L1*19.1697*.25*.018190+L1*19.1697*.35*.026172+L1*19.1697*.4*.034212)-(L2*19.1697*.25*.018190+L2*19.1697*.35*.026172+L2*19.1697*.4*.034212)-(L3*19.1697*.25*.018190+L3*19.1697*.35*.026172+L3*19.1697*.4*.034212)-(L4*19.1697*.25*.018190+L4*19.1697*.35*.026172+L4*19.1697*.4*.034212)- bond4*0.15 + 6561*sw35-20497+(.25*137.55158*sm15*.018190+.35*137.55158*sm15*.026172+.4*137.55158*sm15*.034212)+(sm25*14.5193*.25*.018190+sm25*14.5193*.026172*.35+sm25*14.5193*.4*.034212)-S5-Emine15*117128-Emine25*36602- Emine35*51243- Emine45*73205-EU115*14641- EU125*27817- EU135*0-EU215*10249- EU225*19033- EU235*32210- EU315*5856- EU325*14641- EU335*0-EY115*190333- EY125*226935.5- EY135*278179-EY215*146410- EY225*171299.7- EY235*184476.6- EY315*109807.5- EY325*131769- EY335*149338.2-BOND1-BOBN2-BOND3-BOND4-BOND5-EU115*1000-EU125*1900-EU135*0-EU215*700-EU225*1300-EU235*2200-EU315*900-EU325*1000-EU335*0-EY115*13000-EY125*15500-EY135*19000-EY215*10000-EY221*11700-EY235*12600-EY315*7500-EY325*9000-EY335*10200;
EY111+EY121+EY131+EY112+EY122+EY132+EY113+EY123+EY133+EY114+EY124+EY134+EY115+EY125+EY135+EU111+EU121+EU131+EU112+EU122+EU132+EU113+EU123+EU133+EU114+EU124+EU134+EU115+EU125+EU135=1;
EY211+EY221+EY231+EY212+EY222+EY232+EY213+EY223+EY233+EY214+EY224+EY234+EY215+EY225+EY235+EU211+EU221+EU231+EU212+EU222+EU232+EU213+EU223+EU233+EU214+EU224+EU234+EU215+EU225+EU235=1;
EY311+EY321+EY331+EY312+EY322+EY332+EY313+EY323+EY333+EY314+EY324+EY334+EY315+EY325+EY335+EU311+EU321+EU331+EU312+EU322+EU332+EU313+EU323+EU333+EU314+EU324+EU334+EU315+EU325+EU335=1;
EY211+EY221+EY231+EY212+EY222+EY232+EY213+EY223+EY233+EY214+EY224+EY234+EY215+EY225+EY235<=1;
EY111+EY121+EY131+EY112+EY122+EY132+EY113+EY123+EY133+EY114+EY124+EY134+EY115+EY125+EY135<=1;
EY311+EY321+EY331+EY312+EY322+EY332+EY313+EY323+EY333+EY314+EY324+EY334+EY315+EY325+EY335<=1;
cap11=270000;
cap21=280000;
cap31=100000;
Cap12=270000+EY111*350000+ EY121*450000+ EY131*600000+EU111*30000+ EU121*70000+ EU131*0;
Cap13=cap12+EY112*350000+ EY122*450000+ EY132*600000+EU112*30000+ EU122*70000+ EU132*0;
Cap14=cap13+EY113*350000+ EY123*450000+ EY133*600000+EU113*30000+ EU123*70000+ EU133*0;
Cap15=cap14+EY114*350000+ EY124*450000+ EY134*600000+EU114*30000+ EU124*70000+ EU134*0;
Cap22=280000+EY211*220000+ EY221*300000+ EY231*400000+EU211*20000+ EU221*60000+ EU231*90000;
Cap23=cap22+EY212*220000+ EY222*300000+ EY232*400000+EU212*20000+ EU222*60000+ EU232*90000;
Cap24=cap23+EY213*220000+ EY223*300000+ EY233*400000+EU213*20000+ EU223*60000+ EU233*90000;
Cap25=cap24+EY214*220000+ EY224*300000+ EY234*400000+EU214*20000+ EU224*60000+ EU234*90000;
Cap32=100000+EY311*140000+ EY321*200000+ EY331*250000+EU311*20000+EU321*50000+EU331*0;
Cap33=cap32+EY312*140000+EY322*200000+EY332*250000+EU312*20000+ EU322*50000+ EU332*0;
Cap34=CAP33+EY313*140000+ EY323*200000+ EY333*250000+EU313*20000+ EU323*50000+EU333*0;
Cap35=CAP34+EY314*140000+EY324*200000+EY334*250000+EU314*20000+EU324*50000+EU334*0;
L1+BOND1+Q1<(.25*Fc31*33333.24+.35*Fc31*50000+.4*Fc31*66666.48)+ Wc31*5000+Emine11*80000+Emine21*25000+ Emine31*350000+ Emine41*50000+EU111*1000+EU121*19000+EU131*0+EU211*7000+ EU221*13000+ EU231*22000+EU311*4000+ EU321*10000+ EU331*0+EY111*130000+EY121*155000+EY131*190000+EY211*100000+EY221*117000+EY231*126000+EY311*75000+EY321*90000+EY331*102000;
L2+BOND2+Q2<(.25*Fc32*36666.6+.35*Fc32*55000+.4*Fc32*73333.2)+ Wc32*5500+Emine12*88000+Emine22*27500+ Emine32*38500+ Emine42*55000+EU112*1100+EU122*20900+EU132*0+EU212*7700+ EU222*14300+ EU232*24200+EU312*4400+EU322*11000+ EU332*0+EY112*143000+EY122*170500+EY132*209000+EY212*110000+EY222*128700+EY232*138600+EY312*82500+EY322*99000+EY332*112200;
L3+BOND3+Q3<(.25*Fc33*40333.32+.35*Fc33*60500+.4*Fc33*80666.64)+ Wc33*6050+Emine13*96800+Emine23*30250+ Emine33*42350+Emine43*60500+EU113*12100+EU123*22990+ EU133*0+EU213*8470+ EU223*15730+ EU233*26620+ EU313*4840+ EU323*12100+ EU333*0+EY113*157300+ EY123*187550+ EY133*229900+EY213*121000+ EY223*141570+ EY233*152460+ EY313*90750+ EY323*108900+ EY333*123420;
L4+BOND4+Q4<(.25*Fc34*44366.644+.35*Fc34*66550+.4*Fc34*88733.28)+ Wc34*6655+Emine14*106480+Emine24*33275+ Emine34*46585+ Emine44*66550+EU114*13310+ EU124*25389+ EU134*0+EU214*9317+ EU224*17303+ EU234*29282+EU314*5322+ EU324*13310+ EU334*0+EY114*173030+ EY124*206305+ EY134*252890+EY214*133100+ EY224*155727+ EY234*167706+ EY314*99825+ EY324*119790+ EY334*135762;
L5+BOND5+Q5<(.25*Fc35*48833.28+.35*Fc35*73205+.4*Fc35*97666.56)+ Wc35*7320+Emine15*117128+Emine25*36602+Emine35*51243+ Emine45*73205+EU115*14641+EU125*27817+ EU135*0+EU215*10249+ EU225*19033+ EU235*32210+ EU315*5856+ EU325*14641+ EU335*0+EY115*190333+EY125*226935.5+ EY135*278179+EY215*146410+EY225*171299.7+EY235*184476.6+EY315*109807.5+EY325*131769+ EY335*149338.2;
X11<270000;
X12<270000+EY111*350000+ EY121*450000+ EY131*600000+EU111*30000+ EU121*70000+ EU131*0;
X13X14x15X21<280000;
X22<280000+EY211*220000+ EY221*300000+ EY231*400000+EU211*20000+ EU221*60000+ EU231*90000;
X23X24x25X31<100000*Fd31;
X32<(100000+EY311*140000+ EY321*200000+ EY331*250000+EU311*20000+EU321*50000+EU331*0)*Fd32;
X33<(cap32+EY312*140000+EY322*200000+EY332*250000+EU312*20000+ EU322*50000+ EU332*0)*Fd33;
X34<(CAP33+EY313*140000+ EY323*200000+ EY333*250000+EU313*20000+ EU323*50000+EU333*0)*Fd34;
x35<100000*fd35;
x111+x121+x131<=270000;
x112+x122+x132<=Cap12;
x113+x123+x133<=Cap13;
x114+x124+x134<=Cap14;
x115+x125+x135<=Cap15;
x211+x221+x231<=280000;
x212+x222+x232<=Cap22;
x213+x223+x233<=Cap23;
x214+x224+x234<=Cap24;
x215+x225+x235<=Cap25;
x311+x321+x331<=100000;
x312+322+x332<=Cap32;
x313+x323+x333<=Cap33;
x314+x324+x334<=Cap34;
x315+x325+x335<=Cap35;
l1+bond1+q1=invest1;
l2+bond2+q2=invest2;
l3+bond3+q3=invest3;
l4+bond4+q4=invest4;
l5+bond5+q5=invest5;
1/5*cap12+1/5*cap22+1/5*cap32+sm12+sm22=Emine12*600000+Emine22*120000+ Emine32*250000+ Emine42*400000+700000+Emine11*600000+Emine21*120000+ Emine31*250000+ Emine41*400000;
1/5*cap11+1/5*cap21+1/5*cap31+sm11+sm21=700000+Emine11*600000+Emine21*120000+ Emine31*250000+ Emine41*400000;
1/5*cap13+1/5*cap23+1/5*cap33+sm13+sm23=Emine13*600000+Emine23*120000+ Emine33*250000+ Emine43*400000+Emine12*600000+Emine22*120000+ Emine32*250000+ Emine42*400000+700000+Emine11*600000+Emine21*120000+ Emine31*250000+ Emine41*400000;
1/5*cap14+1/5*cap24+1/5*cap34+sm14+sm24=Emine14*600000+Emine24*120000+ Emine34*250000+ Emine44*400000+Emine13*600000+Emine23*120000+ Emine33*250000+ Emine43*400000+Emine12*600000+Emine22*120000+ Emine32*250000+ Emine42*400000+700000+Emine11*600000+Emine21*120000+ Emine31*250000+ Emine41*400000;
1/5*cap15+1/5*cap25+1/5*cap35+sm15+sm25=Emine15*600000+Emine25*120000+ Emine35*250000+ Emine45*400000+Emine14*600000+Emine24*120000+ Emine34*250000+ Emine44*400000+Emine13*600000+Emine23*120000+ Emine33*250000+ Emine43*400000+Emine12*600000+Emine22*120000+ Emine32*250000+ Emine42*400000+700000+Emine11*600000+Emine21*120000+ Emine31*250000+ Emine41*400000;
RM111=1/5*cap11;RM112=1/5*cap12;RM113=1/5*cap13;RM114=1/5*cap14;RM115=1/5*cap15;RM121=1/5*cap21;RM122=1/5*cap22;RM123=1/5*cap23;RM124=1/5*cap24;RM125=1/5*cap25;RM131=1/5*cap31;RM132=1/5*cap32;RM133=1/5*cap33;RM134=1/5*cap34;RM135=1/5*cap35;
x11>268554;
x12295409;
x13324445;
x14357445;
x15393190;
x21144854;
x22176394;
x23188741;
x24201953;
x25216090;
x3148312;
x3251694;
x3355312;
x3459184;
x3563327;

x11=x111+x121+x131;
x12=x112+x122+x132;
x13=x113+x123+x133;
x14=x114+x124+x134;
x15=x115+x125+x135;
x21=x211+x121+x231;
x22=x212+x222+x232;
x23=x213+x223+x233;
x24=x214+x224+x234;
x25=x215+x225+x235;
x31=x311+x321+x331;
x32=x312+x322+x332;
x33=x313+x323+x333;
x34=x314+x324+x334;
x35=x315+x325+x335;
S1111*0.15+ S1121*0.15+S1131*0.15 +S1211*0.15+ S1221*0.15+ S1231*0.15+ S1311*0.15+ S1321*0.15+S1331*0.15 +S2111*0.14+S2121*0.14+ S2131*0.14+ +S2211*0.14+ S2221*0.14+ S2231*0.14+ S2311*0.14+S2321*0.14+ S2331*0.14+S3111*0.2+ +S3121*0.2+ +S3131*0.2+ +S3211*0.2+ S3221*0.2+S3231*0.2+S3311*0.2+S3321*0.2+S3331*0.2+y11*cap11*0.28+y21*cap21*0.28+y31*cap31*0.28+SW31*10000+10000*sw11+7000*sw21+L1+S1+BOND1+2245*Fd11+544*Fd21+1132*Fd31+500*Wd11+350*Wd21+ 325*Wd31+(.25*sm11*247.5758*.009269+.35*sm11*247.5758*.009694+.4*sm11*247.5758*.010069)+(30.048*sm21*.25*.009269+30.048*sm21*.35*.009694+30.048*sm21*.4*.010069)-0.12*S1-S1-x11*0.1- x21*0.07- x31*0.22-RM111*0.045- RM121*0.0135- RM131*0.0202- x111*0.00225- x121*0.0255- x131*0.012- x211*0.00225- x221*0.0255- x231*0.012- x311*0.00225- x321*0.0255- x331*0.012- S111*0.0165- S121*0.0255- S131*0.0045- S211*0.009- S221*0.0015- S231*0.0315- S311*0.0075- S321*0.0315- S331*0.0015-(.25*Fc31*33333.24+.35*Fc31*50000+.4*Fc31*66666.48)- WC31*5000-14000-Emine11*80000-Emine21*25000- Emine31*350000- Emine41*50000-EU111*10000- EU121*19000- EU131*0-EU211*7000- EU221*13000- EU231*22000- EU311*4000- EU321*10000- EU331*0-EY111*130000-EY121*155000-EY131*190000-EY211*100000-EY221*117000-EY231*126000-EY311*75000-EY321*90000-EY331*102000-EU111*1000-EU121*1900-EU131*0-EU211*700-EU221*1300-EU231*2200-EU311*900-EU321*1000-EU331*0-EY111*13000-EY121*15500-EY131*19000-EY211*10000-EY221*11700-EY231*12600-EY311*7500-EY321*9000-EY331*10200=0;
S1112*0.17+S1122*0.17+ S1132*0.17+S1212*0.17+ S1222*0.17+S1232*0.17+ S1312*0.17+S1322*0.17+ S1332*0.17+ S2112*0.17+ S2122*0.17+ S2132*0.17+ S2212*0.17+ S2222*0.17+ S2232*0.17+ S2312*0.17+ S2322*0.17+ S2332*0.17+ S3112*0.24+ S3122*0.24+ S3132*0.24+ S3212*0.24+S3222*0.24+ S3232*0.24+ S3312*0.24+ S3322*0.24+ S3332*0.24-0.12*S2-0.25*Q2 +2245*Fd12+544*Fd22+1132*Fd32+500*Wd12+350*Wd22+325*Wd32-x12*0.11-x22*0.08- x32*0.25- RM112*0.005- RM122*0.014- RM132*0.0207- x112*0.00225- x122*0.026- x132*0.0125- x212*0.00225 -x222*0.026- x232*0.0125- x312*0.00225- x322*0.026- x332*0.0125- S112*0.017- S122*0.026- S132*0.005- S212*0.0095- S222*0.002- S232*0.032- S312*0.008- S322*0.032- S332*0.002+ y12*0.28+y22*0.28+y32*0.28
+ 9000*sw12+ 6300*sw22+bond2+l2+s2-(.25*Fc32*36666.6+.35*Fc32*55000+.4*Fc32*73333.2)- Wc32*5500-(L1*24.2933*.25*.009908+L1*24.2933*.35*.009984+L1*24.2933*.4*.010050)-bond1*0.15 +9000*sw32+(sm12*270.4327*.25*.009908+sm12*270.4327*.35*.009984+sm12*270.4327*.4*.010050)+(.25*sm22*32.051*.009908+.35*sm22*32.051*.009984+.4*sm22*32.051*.010050)-S2-Emine12*88000-Emine22*27500- Emine32*38500- Emine42*55000-EU112*11000- EU122*20900- EU132*0-EU212*7700- EU222*14300-EU232*24200- EU312*4400- EU322*11000- EU332*0-EY112*143000-EY122*170500-EY132*209000-EY212*110000- EY222*128700- EY232*138600- EY312*82500-EY322*99000-EY332*112200-EU112*1000-EU122*1900-EU132*0-EU212*700-EU222*1300-EU232*2200-EU312*900-EU322*1000-EU332*0-EY112*13000-EY122*15500-EY132*19000-EY212*10000-EY232*12600-EY322*9000-EY332*10200=0;
S1113*0.21+ S1123*0.21+ S1133*0.21+S1213*0.21+ S1223*0.21+ S1233*0.21+ S1313*0.21+ S1323*0.21+ S1333*0.21+ S2113*0.2+S2123*0.2+ S2133*0.2+ S2213*0.2+ S2223*0.2+ S2233*0.2+ S2313*0.2+S2323*0.2+ S2333*0.2+ S3113*0.29+ S3123*0.29+ S3133*0.29+S3213*0.29+ S3223*0.29+ S3232*0.29+ S3313*0.29+ S3323*0.29+ S3333*0.29+y13*0.28+y23*0.28+y33*0.28+ 8100*sw13+ 5670*sw23+SW33*8100+L3+S3+BOND3+1132*Fd33+544*Fd23+2245*Fd13+ 325*Wd33+350*Wd23+500*Wd13+(sm13*291.0643*.25*.010307+sm13*291.0643*.35*.010593+sm13*291.0643*.4*.010919)+(sm23*32.096*.25*.010307+sm23*32.096*.35*.010593+sm23*32.096*.4*.010919)-0.12*S3-(L2*23.5877*.25*.010307+L2*23.5877*.35*.010593+L2*23.5877*.4*.010919)-(L1*23.5877*.25*.010307+L1*23.5877*.35*.010593+L1*23.5877*.4*.010919)-0.015*BOND2-0.15*BOND3-x13*0.12-x23*0.09-x33*0.27-S3-RM113*0.0055-RM123*0.0145- RM133*0.0212- x113*0.0025- x123*0.0265- x133*0.013- x213*0.0025- x223*0.0265-x233*0.013- x313*0.0025 -x323*0.0265- x333*0.013- S113*0.0175- S123*0.0265- S133*0.0055- S213*0.01- S223*0.0025- S233*0.0325- S313*0.0085- S323*0.0325- S333*0.0025-(.25*Fc33*40333.32+.35*Fc33*60500+.4*Fc33*80666.64)
-16940+sm13*3+sm23*0.34-S3-Emine13*96800-Emine23*30250- Emine33*42350- Emine43*60500-EU113*12100- EU123*22990- EU133*0-EU213*8470- EU223*15730- EU233*26620- EU313*4840- EU323*12100- EU333*0-EY113*157300- EY123*187550- EY133*229900-EY213*121000- EY223*141570- EY233*152460- EY313*90750- EY323*108900- EY333*123420-EU113*1000-EU123*1900-EU133*0-EU223*1300-EU233*2200-EU313*900-EU323*1000-EU333*0-EY113*13000-EY123*15500-EY133*19000-EY213*10000-EY223*11700-EY233*12600-EY313*7500-EY323*9000-EY333*10200=0;
S1114*0.25+ S1124*0.25+ S1134*0.25+ S1214*0.25+ S1224*0.25+ S1234*0.25+ S1314*0.25+ S1324*0.25+ S1334*0.25+ S2114*0.24+S2124*0.24+ S2134*0.24+ S2214*0.24+ S2224*0.24+ S2234*0.24+ S2314*0.24+ S2324*0.24+S2334*0.24+ S3114*0.35+ S3124*0.35+ S3134*0.35+ S3214*0.35+ S3224*0.35+ S3234*0.35+ +S3314*0.35+S3324*0.35+ S3334*0.35+y14*0.28+y24*0.28+y34*0.28+7290*sw14+5103*sw24+L4+S4+BOND4+1132*Fd34+544*Fd24+2245*Fd14+325*Wd34+359*Wd24+500*Wd14+sw34*7290+(sm14*268.6202*.25*.010657+sm14*268.6202*.35*.012285+sm14*268.6202*.4*.016789)+(sm24*26.3040*.25*.010657+sm24*26.3040*.35*.012285+sm24*26.3040*.4*.016789)-0.11*S4-(L1*22.23166*.25*.010657+L1*22.23166*.35*.012285+L1*22.23166*.4*.016789)-(L2*22.23166*.25*.010657+L2*22.23166*.35*.012285+L2*22.23166*.4*.016789)-(L3*22.23166*.25*.010657+L3*22.23166*.35*.012285+L3*22.23166*.4*.016789)-0.015*BOND1-0.15*BOND2-0.15*BOND3-x14*0.13-x24*0.1- x34*0.3-S4-(.25*Fc34*44366.644+.35*Fc34*66550+.4*Fc34*88733.28)-Wc34*6655-RM114*0.06- RM124*0.015-RM134*0.0217- x114*0.00275- x124*0.027- x134*0.0135- x214*0.00275- x224*0.027- x234*0.0135- x314*0.00275- x324*0.027- x334*0.0135-S114*0.018- S124*0.027- S134*0.006- S214*0.0105- S224*0.003- S234*0.033- S314*0.009- S324*0.033- S334*0.003-18634-Emine14*106480-Emine24*33275- Emine34*46585- Emine44*66550-EU114*13310- EU124*25389- EU134*0-EU214*9317- EU224*17303- EU234*29282- EU314*5322- EU324*13310- EU334*0-EY114*173030- EY124*206305- EY134*252890-EY214*133100- EY224*155727- EY234*167706- EY314*99825- EY324*119790- EY334*135762-
-EU114*1000-EU124*1900-EU134*0-EU214*700-EU224*1300-EU234*2200-EU314*900-EU324*1000-EU334*0-EY114*13000-EY124*15500-EY134*19000-EY214*10000-EY224*11700-EY234*12600-EY314*7500-EY324*9000-EY334*10200=0;
S1115*0.3+S1125*0.3+ S1135*0.3+ +S1215*0.3+S1225*0.3+S1235*0.3+S1315*0.3+S1325*0.3+ S1335*0.3+ S2115*0.29+ S2125*0.29+ S2135*0.29+ S2215*0.29+S2225*0.29+ S2235*0.29+S2315*0.29+S2325*0.29+ S2335*0.29+ S3115*0.42+S3125*0.42+ S3135*0.42+ S3215*0.42+S3225*0.42+ S3235*0.42+

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، ریسک مالی، نرخ بهره، مدل ریاضی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع S3214*0.35+، S3224*0.35+، S3134*0.35+، S3124*0.35+