منابع پایان نامه با موضوع حسابرس مستقل، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

واحد انتفاعي و وضعيت اقتصادي است. ساير مواردي که پيش بيني آن ها مي تواند حائز اهميت باشد عبارتند از: فروش هاي مورد انتظار، دريافت ها و پرداخت هاي مورد انتظار، اندازه گيري تغييرات مورد انتظار در قيمت ها و تقاضا براي محصولات واحد انتفاعي، اندازه گيري تغييرات مورد انتظار در هزينه دستمزد و بهاي کالاها و خدماتي که معمولاً توسط واحد انتفاعي تحصيل مي شود. در هر صورت، همراه با اطلاعات مالي پيش بيني شده لازم است مفروضات اساسي مربوط به وضعيت صنعت و تغييرات در شرايط اقتصادي نيز افشا شود تا استفاده کنندگان ازاطلاعات پيش بيني شده بتوانند قابليت اتكاي اين گونه اطلاعات را ارزيابي کنند (عالي ور، 1376).
2-3-3-2 افشاى اطلاعات غيرکمى
ارزيابي ميزان اهميت و مربوط بودن اطلاعاتي که نمي توان آن ها را به شكل کمي ارائه کرد، به مراتب دشوارتر از اطلاعات کمي است. زيرا اشخاصي که اين قبيل اطلاعات را مبناي تصميم گيري هاي خود قرار مي دهند، ارزش هاي متفاوتي براي آن ها قائل مي شوند. به طور کلي ميزان مربوط بودن اطلاعات به ميزان ارزش آنها در تصميم گيري بستگي دارد. بنابراين، معيار را بايد جايي جستجو کرد که بتوان گفت اطلاعات به اندازه اي در تصميم گيري با اهميت است که از افشاي آن نبايد صرفنظر شود. مربوط بودن انواع معيني از اطلاعات غيرکمي را مي توان ازطريق مربوط بودن اطلاعات کمي همبسته با آن اطلاعات تعيين کرد. مثلاً اگر دارايي هاي مشخصي وثيقه طلب وام دهندگان معيني است، چنانچه دارايي هاي مزبور از لحاظ مبلغ با اهميت باشد، وثيقه نيز يك واقعيت مربوط خواهد بود. اما اگر دارايي هاي مورد وثيقه فاقد اهميت باشد، اطلاعات توصيفي در مورد وثيقه نيز احتمالاً مربوط نخواهد بود. اما اين موضوع در برخي موارد ممكن است صادق نباشد. مثلا زيان جزيي در مورد موجودي هاي مواد و کالا يا وجوه نقد چنانچه به علت اختلاس مديران باشد ممكن است يك واقعيت مربوط محسوب شود.
الف) رويه هاى حسابدارى20
تنوع روش هاي پذيرفته شده حسابداري که در واحدهاي انتفاعي مورد استفاده قرار ميگيرد، قابليت مقايسه مستقيم صورتهاي مالي را مشكل تر ساخته است. در اين ارتباط يكي از راه حل هاي پيشنهادي، افشاي مناسب روشهاي استفاده شده در هر مورد است. افشاي رويه هاي حسابداري که جزء اطلاعات غيرکمي است، مي تواند به تفسير بهتر صورتهاي مالي هر يك از واحدهاي انتفاعي کمك کند و در نتيجه تصميمات مبتني برصورت هاي مزبور را تحت تاثير قرار دهد. از اين رو، استانداردهاي حسابداري نيز بر مبناي اين فرضيه، افشاي اطلاعات مربوط به روش هاي حسابداري مورد استفاده را از لحاظ ارائه مطلوب صورتهاي مالي21 ضروري دانسته است.
ب) تغييرات حسابدارى22
بكارگيري يكنواخت و مستمر اصول و روشهاي حسابداري دير زماني است که از لحاظ ارزيابي فعاليت ها و پيش بيني عمليات آتي واحدهاي انتفاعي به عنوان يك ضرورت شناخته شده است. استانداردهاي حسابداري نيز حامي اين نظر است اما با پذيرش تغييرات حسابداري در صورت ضرورت، خواستار افشاي کامل هرگونه تغيير و ارائه توجيهات مربوط در صورتهاي مالي دوره تغيير شده است. تغييرات حسابداري شامل تغيير در اصول و روشهاي حسابداري23، تغيير در برآوردهاي حسابداري24 و تغيير درشخصيت حسابداري واحد گزارشگر25 مي باشد.

ج) افشاى رويدادهاى بعد از تاريخ ترازنامه26
بسياري از رويدادهايي که بعد از تاريخ ترازنامه واقع مي شود، اعتبار و تفاسير صورتهاي مالي و تصميمات اتخاذ شده بر مبناي اطلاعات منعكس در صورت هاي مالي مزبور را تحت تاثير قرار مي دهد. انواع رويدادهاي مربوط که ممكن است بعد از تاريخ صورتهاي مالي اما قبل از تكميل گزارش هاي مالي واقع شود به شرح زير است:
رويدادهايي که بر مبالغ منعكس در صورت هاي مالي مستقيمآً موثر است و آن ها را تغيير مي دهد.
رويدادهايي که اعتبار دايمي ارزيابي هاي منعكس درترازنامه يا روابط بين اجزاي تشكيل دهنده حقوق صاحبان سهام را به گونه اي با اهميت تغيير مي دهد يا سودمندي فعاليت هاي گزارش شده دوره هاي قبل را به نحوي موثر تحت الشعاع قرار مي دهد.
رويدادهايي که ممكن است عمليات يا ارزيابي هاي آتي را به نحوي با اهميت تحت تاثير قرار دهد (عالي ور، 1376).

2-3-4 میزان افشا
پاسخ به اين پرسش که «چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟» نه تنها به نياز و خبرگي استفاده کنندگان گزارش هاي مالي بستگي دارد بلكه به ويژگيها و معيارهاي مورد انتظار از افشا نيز وابسته است. صفات کافی، مناسب وکامل ويژگي هايي است که اغلب براي توصيف افشا بيان مي شود. در نوشتارهاي حسابداري و حسابرسي نيز باتوجه به برداشت هر يك از نويسندگان از افشا، حسب مورد به اصطلاحات افشاي کافی27، افشاي مناسب28 یا افشاي کامل29 اشاره شده است. اما متداولترين نظريه ازمفاهيم مزبور، افشاي کافي است که حاکي از حداقل افشاي مورد نياز است و با اين عبارت منفي که صورتهاي مالي نبايد گمراه کننده باشد هماهنگي دارد. افشاي مناسب بر اين مبناي اخلاقي دلالت دارد که بايد با کليه استفاده کنندگان بالقوه درارتباط با افشاي اطلاعات مالي، يكسان برخورد شود. افشاي کامل حاکي از ارائه کليه اطلاعات مربوط، به گونه اي است که صورتهاي مالي تصوير کاملي از فعاليت ها و رويدادهاي مالي واحد انتفاعي را نشان دهد. اگر چه لازم است صورتهاي مالي به نحو کامل ارائه شود اما نبايد حاوي اطلاعات بيش از حد و با ماهيتي بي اهميت باشد، زيرا ممكن است توجه استفاده کنندگان صورتهاي مالي به اطلاعات جزيي وکم اهميت معطوف و در نتيجه، رويدادها و عمليات با اهميت ناديده گرفته شود. لازم به ذکراست که ويژگي هاي افشا علاوه بر کاربرد در مورد اطلاعات کمي30، اطلاعات غيرکمي31 را نيز شامل مي شود. بطور مثال، در خصوص اطلاعات غيرکمي ممكن است اطلاعاتي که بتواند مفروضات مديريت را درباره معيارهاي بكار رفته در برآورد ميزان مطالبات مشكوك الوصول و استهلاك تاسيسات و ماشين آلات توصيف کند، براي استفاده کنندگان صورتهاي مالي مفيد باشد.
2-3-5 روش هاي افشا
در گزارشگري مالي اطلاعات را مي توان به گونه هاي مختلف افشا كرد. انتخاب بهترين شيوه افشا به ماهيت و اهميت نسبي اطلاعات در هر مورد بستگي دارد. راه هاي متداول و مرسوم براي افشاي اطلاعات مالي را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد (شباهنگ، 1386، ص 164):
شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي
اصطلاحات و ارائه جزييات
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
گزارش حسابرس مستقل
گزارش هيأت مديره
2-3-5-1 شکل و ترتيب صورتهاى مالى اساسى
مربوط ترين و با اهميت ترين اطلاعات بايد همواره در متن صورت هاي مالي اساسي منعكس شود مشروط بر اين كه انعكاس چنين اطلاعاتي در صورت هاي مزبور مقدور باشد. به محض اين كه بتوان رويدادهاي مالي و ساير تغييرات ايجادشده را با اعتماد و ميزان متعارفي از دقت و صحت اندازه گيري كرد، لازم است دارايي ها و بدهي ها و اثرات حاصله بر سودخالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهاي مالي افشا شود (همان منبع، ص 164).
2-3-5-2 اصطلاحات و ارائه جزئيات
همان گونه كه شكل صورتهاي مالي اساسي از لحاظ افشا اهميت دارد اصطلاحاتي كه در صورتهاي مالي مزبور بكار مي رود و جزئياتي كه در آن منعكس مي شود نيز واجد اهميت است. اگر سرفصل ها و توضيحات مربوط به اقلام منعكس درصورتهاي مالي مناسب و گويا باشد به استفاده كنندگان آگاهي هاي لازم را مي دهد. اما استفاده از اصطلاحات مبهم تنها ميتواند باعث سردرگمي و برداشتهاي نادرست گردد. استفاده از اصطلاحات فني حسابداري و داراي معاني شناخته شده و بكارگيري يكنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندي صورتهاي مالي را افزايش و بهبود كيفيت افشا را باعث مي شود. به طور كلي رعايت اختصار، يك هدف مطلوب در گزارشگري مالي است اما اگر ارائه جزئيات از لحاظ تصميم گيري در مورد صورتهاي مالي با اهميت وضروري تشخيص داده شود بايد به افشاي مناسب اطلاعات تفصيلي ارجحيت داد (همان منبع، ص 166-165).
2-3-5-3 يادداشتهاى همراه صورتهاى مالى
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بخش مهمي ازگزارش هاي مالي محسوب مي شود، زيرا اغلب تنها راه عملي براي توصيف كامل و مناسب انواع معيني از وضعيتها و رويدادهاي خاص است. هدف از ارائه يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي، افشاي اطلاعات مربوط و با اهميتي است كه نمي توان آنها را ازطريق انعكاس در متن صورتهاي مالي به گونه اي مناسب و بدون اين كه از مطلوبيت صورت هاي مزبور كاسته شود ارائه كرد. مزاياي عمده يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي و كاربرد آنها در موارد زير است:
ارائه اطلاعات غيركمي به عنوان جزءلاينفك صورتهاي مالي.
افشاي شرايط و محدوديتهاي مربوط به اقلام منعكس در متن صورتهاي مالي.
افشاي جزئياتي كه ارائه آنها از طريق انعكاس در متن صورتهاي مالي مقدور نيست.
ارائه مقادير كمي و مطالب توصيفي كه افشاي آنها ضروري تشخيص داده شده است اما در مقايسه با اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي در درجه دوم اهميت قراردارد.
اطلاعاتي كه از طريق يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي افشاء مي شود نبايد با اطلاعات منعكس درمتن صورتهاي مالي تضاد داشته و نبايد تكرار آن اطلاعات باشد، بلكه بايد جزء متمم، مكمل، با اهميت و لاينفك اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي باشد (همان منبع، ص 167-166).
2-3-5-4 گزارش حسابرس مستقل
افشاي اطلاعات مالي با اهميت در مورد واحد انتفاعي اصولاً در گزارش حسابرس مستقل جايي ندارد اما از گزارش مزبور مي توان براي افشاي انواع اطلاعات زير استفاده كرد:
آثار با اهميت ناشي از بكارگيري روشهاي حسابداري متفاوت با روش هاي پذيرفته شده.
آثار با اهميت ناشي از تغيير يك روش پذيرفته شده حسابداري به روش پذيرفته شده ديگر.
اختلاف نظر بين حسابرس مستقل و واحد انتفاعي مورد رسيدگي نسبت به قابليت پذيرش يك يا چند روش حسابداري بكار گرفته شده در گزارشهاي مالي واحد مزبور.
2-3-5-5 گزارش هيأت مديره
صورتهاي مالي اساسي همراه با يادداشتها، خلاصه ها، جداول و صورت هاي مكمل و گزارش حسابرس مستقل مجموعآً گزارش مالي را تشكيل مي دهد، كليه اطلاعات مالي مربوط و با اهميت بايد در گزارش مالي منعكس و افشا شود. اما انواع معيني از اطلاعات را مي توان از طريق گزارش هيأت مديره كه بخشي از گزارش سالانه واحدهاي انتفاعي است ارائه كرد. اين گونه اطلاعات اضافي شامل موارد زير است:
رويدادها و تغييرات غيرمالي طي سال كه موثر بر عمليات واحد انتفاعي است.
پيش بيني هاي مربوط به آينده صنعت و اقتصاد و نقش واحد انتفاعي در ارتباط با آن.
برنامه هاي توسعه و تغيير در عمليات دوره هاي آتي.
ميزان و اثر مورد انتظار از مخارج سرمايه اي جاري و آتي و كوششهاي تحقيقاتي (همان منبع، ص 171-170).

2-4 رعايت انصاف در افشاي اطلاعات 
اصولاً، به سبب مفهوم انصاف در توزيع، كه بيشتر داراي بار مساوات و برابري است، اصل «رعايت انصاف در افشاي اطلاعات» مستلزم گسترش دادن سيستم افشاي اطلاعات حسابداري (به روش متعارف) است تا علاوه بر سرمايه گذاران و اعتباردهندگان كه در امور سازمان داراي منافع و حقوق اصلي هستند، منافع ساير گروه هاي ذينفع نيز تضمين شود. تكيه بر رعايت انصاف به صورت متعارف در اجراي اصول پذيرفته شده حسابداري و در راستاي ارائه اطلاعات موجب بروز برخي از محدوديت ها و بي انصافي در ارائه گزارشها و افشاي اطلاعات شده است. براي حل چنين مسئله اي در ارائه گزارش ها و افشاي اطلاعات چند پيشنهاد ارائه شده است كه در ادامه بصورت اجمالی مورد بحث قرار می گیرند (ریاحی بلکویی، 1381).

2-4-1 پيشنهاد بدفورد32 براي افشاي اطلاعات
بدفورد (1973) براي تسهيل در امر حل مسائلي كه در رابطه با نظريه «رعايت انصاف» در حسابداري بروز مي كنند، پيشنهاد كرد كه دامنه افشاي اطلاعات حسابداري گسترش يابد. بدفورد پيشنهاد كرد، به جاي اين كه تنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري، به عنوان تنها روش سنجش و اندازه گيري، تكيه شود، ابزارها يا روش هايي ارائه گردد تا بدان وسيله اطلاعاتي سودمندتر به تصميم گيرندگان و مديريت ارائه شود. گسترش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، عملکرد دانش آموزان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، توسعه مدل