منابع پایان نامه با موضوع حافظه کوتاه مدت، حافظه فعال، ناتوانی یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

فیزیولوژیک.در حالی که دید در نتیجه توانایی کودک در تفسیر4 و فهم5 و معنی بخشیدن6 اطلاعاتی است که از طریق چشم ها دریافت می کند. تعداد زیادی از کودکان در حالی که از بینایی خوبی برخوردارند، دارای مشکلاتی در دید هستند که بر توانایی خواندن و دیگر جنبه های تحصیلی آن ها اثر بازدارندگی7 می گذارد.
مربیان معمولا با مفاهیم ادراک بینایی سر وکاردارند. این مفاهیم عبارتند از: ردیابی بینایی8 ، تعقیب چشمی9 ، حرکات جنبشی10 ، همگرایی11 ، واگرایی12 ، ادراک تصویر و زمینه13 و حافظه ی توالی بینایی14 ، هماهنگی هر دو چشم کودک برای دریافت موثر و کارآمد اطلاعات، امری اساسی است.توانایی کودک در تعقیب چشمی هدف متحرک15 مستقیما با تکالیف درسی او در ارتباط است. به محض این که کودک خواندن را می آموزد، باید بتواند چشم های خود را به طریقی جهشی از راست به چپ حرکت دهد.

1- visual perception
2- receiving
3- language
4- interpretation
5- understanding
6- define
7- inhibiting
8- visual tracking
9- visual pursuit
10- saccadic movement
11- convergence
12- reconvergence
13- figure – ground perception
14- Sequential memory
15- Moving target

اگر کودکان در وقت خواندن کلمات ثابت1 ، سر خود را حرکت دهند، موجب رشد یک خورده مهارت2 ناسودمند می گردد، که خود نوعی بد آموزی است و در مراحل بعدی مزاحم به خوانی آن ها می شود. برای این که کودک بتواند در موقع نوشتن وخواندن از دید نزدیک3 ، و سپس بلافاصله برای دیدن معلم و تخته سیاه از دید دور4 استفاده کند، باید تمرکز چشمی5 در او تربیت شود. کودکی که تمرکز چشمی مناسبی نداشته باشد، اغلب موقعیت تحصیلی خود را از دست داده و دچار سردرگمی خواهد شد. پرورش و تقویت ادراک تصویر و زمینه، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا کودک را قادر می سازد، تصویر اصلی6 را از زمینه7 به درستی تشخیص دهد و در تعیین موقعیت کلمه یا تصویر در صفحه او را یاری دهد. حافظه ی توالی بینایی نیز جنبه مهم دیگری از ادراک است زیرا موجب می شود کودک آنچه را دیده است به همان ترتیب بازشناسی و یاد آوری8 کند.

1- stationary memory
2- splinter skills
3- close vision
4- distant vision
5- ocular consentration
6- primary figure
7- back ground
8- recall

2-الف-3-2 نظریه های ادراکی – دیداری
مهارت ادراکی ـ دیداری از اهمیت خاصی برخورداراست، چرا که ضعف مهارت های ادراکی ـ دیداری در تعریف اختلال یادگیری توسط دولت فدرال آمریکا به عنوان یکی از شرایط این گروه ذکر شده است ( انجمن روان شناسی آمریکا، 2000 ؛ وبر، 2010 و گرشام، 2002 ) .
نظریه پردازان ادراکی ـ حرکتی فرضیه های گوناگونی را در زمینه ی ناتوانی یادگیری ناشی از نقایص دیداری ـ حرکتی مطرح کرده اند ( به نقل از نصری و خورشیدی 1391 ).
گروهی از این نظریه پردازان مانند ویلیام کویک شانک و ماریان فراستیگ، ناتوانی یادگیری را معلول مشکلات ادراکی ناشی از اختلال در کارکرد مغز و سیستم اعصاب مرکزی می دانند و عدم توانایی کپی کردن طرح های هندسی، عدم توانایی رونویسی از تخته سیاه و عدم درک تفاوت میان حروفی را که از نظر شکل به یکدیگر شباهت دارند، به عنوان شاخص های نقص ادراکی ذکر می کنند، چرا که در تمامی این موارد لازم است فرد از طریق حس بینایی اطلاعات را دریافت کند، آن ها را با اطلاعات پیشین خود تلفیق کند و پاسخ حرکتی مناسبی را ارائه دهد ( بندر، 2001 ).
اسمیت (1994 ) وجود مشکل در ادراک بینایی را با ناتوانی یادگیری مرتبط می داند. طبق اظهارات وی، افراد دارای اختلال یادگیری ، محرک های بینایی را به صورت بخش های نامرتبط می بینند، قادر به درک محرک ها به طور یکپارچه نیستند و لذا ممکن است به جای این که کل یک کلمه را درک کنند، حروف آن را به طور مجزا ادراک نمایند و به همین دلیل نیز متوجه معنای آن کلمه نگردند( به نقل از شکوهی یکتا و پرند، 1385 ).

2-الف-3-3 مشکلات ادراکی ـ حرکتی
وجود مشکل در فرایند های ادراکی ـ حرکتی می تواند به شکل های زیر نمود پیدا کند :
2-الف-3-3-1 مشکلات ادراک بینایی
شامل تشخیص شکل از زمینه، درک ارتباط فضایی، هماهنگی بینایی ـ حرکتی، ادراک شکل و تشخیص بینایی می باشد. ادراک نقش از زمینه یک مهارت از زمینه یک مهارت ادراکی است که به تشخیص یک چیز از زمینه محیطی آن مربوط می شود. وقتی دانش آموز این مهارت را داشته باشد، می تواند حروف کوچک “ب ” و “ت” را در میان این واژه ها به خوبی ادراک نماید و بنابراین بین هر کدام از آن حروف و کل کلمه تمییز قایل شود. اکمال دیداری به مهارت وتوانایی باز شناسی یک چیز، بدون این که کل آن نشان داده شود، اطلاق می شود. همامنگی دیداری ـ حرکتی به توانایی هماهنگ ساختن دیدار از یک شیء و حرکت قسمت های مختلف بدن گفته می شود .
2-الف-3-3-2 مشکلات ادراک شنیداری
شامل پیوند شنیداری صدا به زمینه، تشخیص شنیداری، حافظه برای اطلاعات شنیداری و ترکیب شنیداری می باشد .
2-الف-3-3-3 مشکلات ادراک لامسه ای ـ حرکتی
که هم اطلاعات مربوط به حس لامسه و هم اطلاعات مربوط به حرکت را شامل می شود.
2-الف-3-3-4 مشکلات حرکتی
که مهارت های حرکتی درشت، مهارت های حرکتی ظریف، تعادل، تشخیص جوانب، جهت یابی، آگاهی و تن انگاره را شامل می شود (فرهبد، 1384 ).

2-الف-4 تاریخچه حافظه فعال
مطالعات درباره حافظه به سال 1880 برمی گردد. زمانی که ابینگهاوس از هجاهای بی معنی برای مطالعه و فراموشی در آزمایش های کنترل شده اش استفاده می کرد. در سال 1890 جیمز اصطلاح حافظه ی اولیه را برای ساختار شناختی که مسئول نگهداری موقت اطلاعات بود مطرح کرد. جیمز توضیح می داد که تصاویر از حافظه ی اولیه برای همیشه از دست می روند مگر این که آن تصاویر به شکل هشیارانه ای برای مدت زمانی کافی در ذهن پایدار بمانند. بیش از نیم قرن بعد میلردر سال 1956 اصطلاح حافظه ی فوری را پیشنهاد کرد. در سال 1968 اتکینسون و شفرین مدلی از حافظه را پیشنهاد کردند که شامل یک مخزن حسی1 ، حافظه کوتاه مدت 2و حافظه بلند مدت3 بود. با توجه به مدل پیشنهادی آنان اطلاعات برای اولین بار در مخزن حسی ثبت می شد. مقدار محدودی از این اطلاعات که به آنان توجه می شد به حافظه کوتاه مدت وارد می شدند و بقیه از بین می رفتند. پژوهشگران حافظه به این اصل توافق پیدا کردند که تئوری های حافظه دراز مدت به اندازه کافی نمی توانند نوعی از حافظه ی موقت را که برای تکالیف پیچیده شناختی لازم بود را توصیف کنند. در نهایت، پژوهش های حافظه منجر به ظهور نظریه ای شد که در آن حافظه ی کوتاه مدت را در آن جزئی از حافظه ی بزرگتری به نام حافظه ی فعال4 بود.

1- Sensory memory
2- Short term memory
3- long term memory
4- working memory

2-الف-4-1 تعریف
میاک وشاه1 در سال 1999 حافظه ی فعال را این گونه تعریف کردند: “حافظه ی فعال به عنوان یک فضای کاری در ذهن است که در آن پردازش فعال و ذخیره سازی موقت اطلاعات مرتبط با کار به صورت پویا انجام می شود. در این تعریف حافظه فعال نشان دهنده ی تمام فرآیند ها و مکانیزم های درگیر در فعال سازی دانش مرتبط با کار در حافظه ی دراز مدت، نگه داری فعال و هماهنگی و تنظیم این فعالیت هاست.
مجموعه مکانیزم های مستعد نگه داری میزان اندکی از اطلاعات در یک حالت فعال برای استفاده در تکالیف شناختی جاری حافظه کاری نامیده می شود ( کوان و همکاران2 ، 2005).
کونوای ، کان، بانتینگ ، ویلهلم وانیگل (2005 ) حافظه کاری را به عنوان یک سیستم چند مؤلفه ای مسئول برای نگه داری فعال اطلاعات در مواجهه با پردازش یا حواس پرتی جاری تعریف کردند .
2-الف-4-2 طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات
2-الف-4-2-1 حافظه ی حسی
نخستین مرحله پردازش اطلاعات است. هنگامی که محرکات بیرونی توسط حواس دریافت می گردند، مدت زمان نگه داری اطلاعات در این حافظه از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه متغیر است. این حافظه برای هر کانال حسی وجود دارد. حافظه حسی بخشی از فرایند ادراک می باشد . گنجایش حافظه حسی بسیار زیاد می باشد اما مانند حافظه بلند مدت نامحدود نیست.

1- Miyake & Shah
2- Kuan & Hitch

2-الف-4-2-2 حافظه کوتاه مدت
باتوجه و دقت کردن، حافظه ی حسی به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابد. مدت زمان نگهداری اطلاعات در حافظه کوتاه مدت از چند ثانیه تاچند دقیقه متغیر می باشد. تغییر در اتصالات و پیوندهای نورونی به طور موقت و گذرا حافظه کوتاه مدت را پدید می آورد. حافظه کوتاه مدت به مثابه یک دفترچه یادداشت موقت می باشد. ظرفیت حافظه کوتاه مدت که به فراخنای حافظه1 موسوم است در افراد مختلف متفاوت می باشد .
فراخنای حافظه معمولاً برای ارقام 7 ماده، برای حروف 6 ماده و برای واژه 5 ماده می باشد . اما اخیراً صاحبنظران فراخنای حافظه را در حدود 4 ( واحد ) اطلاعات تخمین می زنند . در صورت عدم مرور ذهنی و تکرار محتوای حافظه کوتاه مدت ، اطلاعات محو شده و زوال می یابند.
2-الف-4-2-3 حافظه فعال
حافظه فعال یک سیستم فعال و پویایی است که برای اندوزش و دستکاری موقت اطلاعات و به منظور انجام تکالیف شناختی پیچیده نظیر یادگیری، استدلال، ادراک و تفکر کردن به کار می رود.
حافظه فعال در واقع تلفیقی از حافظه کوتاه مدت و عنصر توجه برای انجام تکالیف ذهنی خاص است . هنگامی که اطلاعاتی را مرور ذهنی ، بازیابی و یادآوری می کنید در واقع آن اطلاعات از حافظه بلند مدت به حافظه فعال انتقال می یابند . همچنین حافظه فعال به طور فعال در ارتباط با اطلاعاتی است که می خواهند به حافظه بلندمدت انتقال گردند . در مجموع سرحد مشخصی نمی توان میان حافظه و افکار تعیین کرد . در هر فرایندی که نیاز به استدلال دارد ( مثل خواندن ، نوشتن و محاسبات ذهنی ) حافظه فعال درگیر می باشد .

1-Memory span
2-الف-4-2-4 حافظه بلند مدت
با تکرار و مرور ذهنی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال می یابند. ظرفیت حافظه بلند مدت برخلاف حافظه کوتاه مدت نامحدود می باشد. مدت نگه داری اطلاعات نیز از چند روز تا چند سال و بعضاً تا آخر عمر متغیر می باشد. حافظه بلند مدت زمانی شکل می گیرد که اتصالات نورونی خاصی به طور دایمی و پایا تقویت شده باشند.
2-الف-4-3 ساختار
محققان بر این باورند که حافظه فعال به اجزای مختلفی تقسیم می گردد اما در رابطه با این که این اجزا چه هستند نظرات مختلفی وجود دارد . در سال 1974 بادلی مدلی را پیشنهاد کرد که در آن حافظه ی فعال متشکل از یک حلقه ی واجی1 ، یک صفحه ی دیداری فضایی2 ، مجری مرکزی3 و بافراپیزودیک4 است .
حلقه ی واجی مسئول ذخیره سازی ودستکاری موقتی اطلاعات صوتی و کلامی است. صفحه دیداری فضایی مسئول پردازش دیداری ـ فضایی مانند شکل، مکان و حرکت است. بافر اپیزودیک به عنوان یک رابط و مونتاژ دهنده بین حافظه ی فعال و حافظه ی دراز مدت عمل می کند. مجری مرکزی در حقیقت عمل بسیار مهمی انجام می دهد و آن تخصیص توجه و هماهنگی بین سه مؤلفه ی دیگر است.

1- phonological loop
2- visuo – spatial sketchpad
3- central executive
4- episodic buffer
2-الف-4-3-1 حلقه ی آواشناختی
حلقه ی آواشناختی در اصل اشاره به یک حلقه دارد که به صورت شمرده شمرده اطلاعات زبانی را پردازش می کند این حلقه ظرفیتش به وسیله سرعت ذخیره اطلاعات کلامی محدود می شود ( بادلی ، 1998 ) .
بادلی حلقه ی آواشناختی را به دو قسمت جزیی تر تقسیم کرد:
1ـ انباره ورودی آواشناختی منفعل موقت
2ـ یک فرایند شمرده شمرده تکرار صداهای جزء. اطلاعات زبانی به صورت مستقیم فوری و اتوماتیک در دسترس حلقه ی آواشناختی قرار می گیرند جایی که در آن به صورت خلاصه به شکل آواشناختی اندوزش می شوند ( هیتچ، 1990 ) .
حلقه ی آواشناختی درست شبیه به یک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع واج شناسی، اختلال املا، تعبیر و تفسیر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه کاری، حافظه فعال، کنش های اجرایی